خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه

پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه

دانلود پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه

پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 594 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130

پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه

مقدمه

در عصر جدید كه سازمان¬ها محصولات، روابط و فعالیت¬ها و بطور¬كلی كسب وكار آن¬ها حالت مجازی و الكترونیكی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید شده كه طول عمر فناوری¬ها و محصولات را به حداقل رسانیده است. خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تكیه بر قابلیت¬ها و شایستگی های سنتی و قدیمی برای حضور موفق سازمان در محیط و بازارهای رقابتی كافی نیست. این مستلزم تدابیری نو و روی آوری به شایستگی های جدیدی است كه مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق، مهمترین ویژگی های یك سازمان موفق در محیط كسب وكار به¬شمار می روند. به نظر می رسد كه شركت هایی میتوانند در این محیط حضوری موفق و مستمر داشته باشند كه از شایستگی و قابلیت های اطلاعاتی و ارتباطی برخوردار بوده و با تكیه بر آنها مزیت¬های رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بكارگیری درست و به موقع این مزیت ها، باعث پایداری آن گردیده و عملكردی  عالی برای خود به ارمغان آورند.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین نقش سیستم های اطلاعاتی درایجاد قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط شهرصنعتی كاوه در سال 1393 صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده¬ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از مدیران و متصدیان كامپیوتر در شركت های شهر صنعتی كاوه بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه¬گیری تصادفی ساده 132 نفر بعنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع آوری داده¬ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته 64 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالای 0.7 به¬دست آمد.  همینطور از روایی محتوا به¬منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه¬ها به تأیید فعالان صنعتی و همچنین خبرگان دانشگاهی رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به¬دست آمده از اجرای پرسشنامه¬ها از طریق نرم¬افزار SPSS در دو بخش توصیفی (میانگین ، فراوانی ، درصد تجمعی و....) و استنباطی (آزمون K-S (کولموگروف- اسمیرنف)، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد كه سیستم های اطلاعاتی در قابلیت¬های سازمانی(مبتنی بر داده، فرایند، ستاده) در صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهر کاوه نقش مثبت و معناداری دارند. هم-چنین یافته¬ها نشان داد که شاخصهای قابلیت های سازمانی در سه سطح داده، فرآیند و ستاده دارای اهمیت یکسانی نیستند.

واژه های كلیدی: سیستم¬های اطلاعاتی، قابلیت¬های سازمانی، داده، فرایند، شهرصنعتی کاوه

مفهوم داده، اطلاعات، دانش

بسیاری از افراد هنوز فرض می¬کنند که بین داده، اطلاعات و دانش، آگاهی و حقیقت موجود در سازمان تفاوتی وجود ندارد. در حالیکه در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته بیان کرده¬اند که بین این سازه ها تفاوت-های بسیاری وجود دارد (ویکوم و تئوبالد ، 2010). برای اینکه با مفاهیمی همچون داده¬ها (Data)، اطلاعات (Informaation)، دانش (Knowledge)، آگاهی (Wisdom) و حقیقت (Truth) که اساس پژوهش حاضر نیز بر اساس آن¬ها شکل گرفته است، آشنا شویم لازم است تا ابتدا به تعاریفی در رابطه با این سازه¬ها بپردازیم و تفاوت¬های آن ها را نیز بیان کنیم. و سپس به مقوله هایی همچون سیستم¬ها و سیستم¬های اطلاعاتی، طبقه¬بندی آن¬¬ها و ... پرداخته می¬شود.

داده ها: واقعیت¬های مجزا از اتفاقات و حوادث بدون ارتباط با زمان و مکان و مستقل از مفاهیم می¬باشند (تانسلی و توله ، 2009). وقتی داده¬ای به ما ارائه می¬شود، سعی می¬کنیم روشی را برای نسبت دادن معنی و مفهوم خاص به آن بیابیم. داده¬ها در واقع شامل واقعیت¬ها و اشکالی هستند که برای کاربر، بی¬معنی می¬باشند. اگر عدد 5 را بعنوان یک داده به ما بگویند، بلافاصله آن را در یک ترتیب و توالی به عدد کوچکتر 4 و عدد بزرگتر 6 ارتباط می¬دهیم تا آنرا بفهمیم.

اینکه مجموعه¬ای از داده¬ها،‌ اطلاعات نیست بدین مفهوم است که در صورتی که رابطه¬ای بین داده¬های یک مجموعه وجود نداشته باشد، عملاً امکان تداعی معانی و استخراج مفهوم منسجم از این داده¬ها فراهم نشده و بنابراین آنچه از این مجموعه بدون ربط با هم بدست می¬آید،‌ خود نیز داده تلقی می¬گردد. در صورتی که اطلاعات در واقع فهمیدن رابطه بین بخش¬های مختلف این مجموعه داده¬ها و یا این مجموعه داده¬ها با سایر اطلاعات در اختیار ما می¬باشد.

اطلاعات: وقتی که داده¬ها پردازش شدند تبدیل به اطلاعات می¬شوند. پس اطلاعات، داده¬های پردازش شده یا داده¬هایی با معنی می¬باشند. یا به عبارت دیگر، داده¬ها مواد اولیه هستند و به پردازش نیاز دارند تا به اطلاعات تبدیل شوند (صادقی مال امیری، 1389). اطلاعات دارای استقلال مفاهیم برای معانی خود می¬باشند و اشاره ضمنی اندکی به آینده دارند. فراتر از فهمیدن رابطه بین داده ها، که به اطلاعات منتهی می¬شود، درک رابطه بین اطلاعات و استخراج الگویی برای تولید مفهومی مستقل با قابلیت تکرار و پیش بینی مطرح است که منتهی به دانش می¬گردد.

تبدیل داده¬ها به اطلاعات توسط یک پردازنده اطلاعات انجام می شود.¬پردازنده اطلاعات یکی از عنصر کلیدی سیستم ادراکی است. پردازنده اطلاعات می¬تواند شامل عناصر رایانه¬ای، عناصر غیر رایانه ای یا ترکیبی از آن دو باشد (مک لوید، 1387، ص 16-15). شاید بتوان اطلاعات را لایه¬ای بین دو لایه داده¬ها و آگاهی دانست. داده¬ها مواد خام اطلاعات را فراهم و اطلاعات خبری را منتقل میسازند و این آگاهی است که محتوای خبر را تحلیل می¬کند (طالقانی، 1382، ص 178).

 اطلاعات در سیستم¬های سازمانی مختلط انسان و ماشین از منابع زیر تغذیه می¬شود: 1- دستیابی اطلاعات محیط عملکرد مدیریت؛ 2- روشهای ذخیره اطلاعات جهت عملکرد سیستم¬های عامل؛ 3- روش های انتقال اطلاعات و نحوه ایجاد ارتباط و ذخیره¬ سازی و بازیابی.

اطلاعات، در محیط رقابتی امروزه، برگ برنده شرکت¬های بزرگ تجاری می¬باشد و به عنوان منبعی حیاتی به شمار می¬رود (گوپتا ، 2011، ص 8). داشتن اطلاعات غنی¬تر، عامل برتری کشورها بر یکدیگر شناخته می¬شود (اسکندری و باقری، 1391). از آنجا که گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت-های چند ملیتی بزرگ غیر ممکن می باشد پس از آنها به سیستم های اطلاعاتی برای پر کردن این خلاء روی آورده اند. اطلاعات لازمه تصمیم¬گیری است و امروزه پدیده¬ای چون انفجار اطلاعات، آلودگی اطلاعات و آنارشی اطلاعات مطرح است که لازمه استفاده مفید از اطلاعات در این آشفته بازار وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و منسجم برای تنظیم و منظم کردن اطلاعات برای استفاده کاوشگران  اطلاعات می باشد. مدیران، همچنین به یکی از دو سبک متفاوت استفاده از اطلاعات به عنوان راههایی برای استفاده از اطلاعات برای حل مشکل استفاده می کنند.

1. سبک سیستماتیک (Systematic): مدیر توجه خاصی برای پیگیری روش از پیش توصیه شده حل  مشکل، مانند روش سیستم¬ها دارد.

2. سبک حسی (Intuitive): مدیر به هیچ روش قطعی توجهی نداشته اما روشی را برای وضعیت خاص، تغییر می دهد (طالقانی، 1382، ص 179).

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          شماره صفحه 

چکیده.........................................................................................................................1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسأله. 3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش.... 6

1-4. اهداف پژوهش.... 7

1-4-1. هدف کلی   7

1-4-2. اهداف جزئی   7

1-5. فرضیه ها 8

1-5-1. فرضیه­اصلی   8

1-5-2. فرضیه­های فرعی   8

1-6. تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش.... 8

1-6-1. تعاریف نظری   8

1-6-2. تعاریف عملیاتی   9

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1. مقدمه. 11

2-2. سیستمهای اطلاعاتی.. 11

2-2-1. مفهوم داده، اطلاعات، دانش     13

2-2-2. ویژگی­های اطلاعات    17

2-2-3. دلایل برپا نمودن نظامهای اطلاعاتی در سازمان  18

2-2-4. سیستم  19

2-2-5. چرخه حیات سیستم  20

2-2-6. مزایای حاصل از به­کارگیری سیستم­های اطلاعاتی در سطح سازمان  21

2-2-7. طبقه­بندی سیستم­های اطلاعاتی   24

2-2-8. ویژگی­های سیستم اطلاعاتی اثربخش     30

2-3. قابلیت­های سازمانی.. 31

2-3-1. مزیت رقابتی   31

2-3-2. چیستی قابلیت­های سازمانی   39

2-4. صنایع کوچک و متوسط.. 46

2-4-1. اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط   49

2-5. پیشینه پژوهش.... 51

2-5-1. پیشینه خارجی   51

2-5-2. پیشینه داخلی   53

2-5-3. مدل مفهومی پژوهش     56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 58

3-2 روش تحقیق.. 58

3-3 جامعه آماری.. 59

3-4 حجم نمونه آماری.. 59

3-5 روش نمونه گیری.. 60

3-6 روشهای گردآوری داده­ها 60

3-7 ویژگی­های فنی ابزار گردآوری داده­ها (روایی و پایایی). 61

3-7-1 روایی (اعتبار)  61

3-7-2 پایایی (قابلیت اعتماد)  61

3-8 روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1. مقدمه. 66

4-2. آمار توصیفی.. 66

4-2-1. تجزیه و تحلیل داده­های جمعیت شناختی   66

4-2-2. آمار توصیفی از سوالات و ابعاد  70

4-2-3. نرمال بودن توزیع داده­ها 71

4-3. آمار استنباطی.. 76

4-3-1. آزمون میانگین   76

4-3-2. آزمون همبستگی میان متغیرها 78

4-3-3. آزمون رگرسیون  81

4-3-4. اولویت بندی شاخص­های قابلیت­های سازمانی در سه سطح (آزمون فرضیه فرعی 4)  82

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1. مقدمه. 87

5-2. تفسیر یافته­های پژوهش.... 89

5-3. محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر. 92

5-4. محدودیت­های در اختیار پژوهشگر. 93

5-5. پیشنهادهای برگرفته از یافته­های پژوهش.... 93

5-6. پیشنهادهایی برای پژوهش­های بعدی.. 94

فهرست منابع فارسی.. 97

دانلود پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

دانلود پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن
پایان نامه بررسی توقیف حقوق
پایان نامه توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 212 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 191

پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

چکیده : 

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده كاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

 

 

 

مقدمه: 

قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

 به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حكم فرض بر این است كه تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه كافی شده و ایرادات آنان بررسی و حكم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حكم است كه وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق كافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه كه به درستی گفته‌اند «اجرای حكم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی كه حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمین نمی‌كند. زیرا حكمی كه به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حكم مهم‌تر از دادرسی و صدور حكم است، در نتیجه اجرای حكم است كه حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حكم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

لذا تحقق عدالت در یك دادرسی منوط به اجرای احكام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی كه یك حكم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.

در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احكام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احكام مدنی صورت گیرد.

این تحقیق با رویكرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احكام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

 

 

فهرست مطالب

چکیده :. 1

مقدمه:. 2

مساله تحقیق:. 4

فرضیه های تحقیق:. 6

سوابق تحقیق. 7

روش تحقیق. 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران. 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن. 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف. 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال. 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و كلیات توقیف اموال. 19

1- مقدمات اجرا. 20

ب- ابلاغ حكم. 22

پ- قابلیت اجرای حكم (معین بودن موضوع حكم). 23

ت- درخواست كتبی اجرای حكم از جانب محكومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او  25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال. 26

1- توقیف تأمینی. 26

2- توقیف اجرایی. 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال. 28

الف) توقیف اموال منقول. 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول. 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا. 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین. 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین  45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین  52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین. 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین. 64

1- ماده 96 اجرای احکام مدنی. 65

1-1 – حقوق و مزایا :.. 65

1-1-2- حقوق مستخدم.. 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند.. 66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است :   67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد :.. 70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید :.. 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی :. 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی :. 75

4 مقررات اجرای اسناد رسمی :. 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :. 78

6- ماده 44 قانون کار :. 79

تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد... 79

7- ماده  84  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی:. 79

8 -  قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دریافتی های بدهكاران:. 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی:. 86

10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری :  87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا. 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. 89

انواع گوناگون استخدام. 89

مستخدم کیست؟. 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری:. 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل. 93

الف. مستخدمین معیل. 93

1-2......... وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96

1-3......... فرزندان و شرایط آنها. 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101

2-1. بستگان واجبالنفقه. 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب. 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113

ج- پسران فاقد همسر. 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران  116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی  122

د. توقیف کسور بازنشستگی. 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه  137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا. 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا. 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت. 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت. 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف. 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته  155

گفتار پنجم : توقیف حقوق كارمند زن. 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان  160

نتیجه گیری:. 166

منابع تحقیق:. 168

 

 


 

دانلود پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

دانلود پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 294 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137

پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

 

چکیده 

 

    با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری  در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه  این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری  به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

 

کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی

 


 

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

مقدمه.. 2

بیان مسئله.. 2

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش.. 4

پیشینه‌ی پژوهش.. 4

پرسش‌های اصلی پژوهش.. 6

اهداف پژوهش.. 6

. اهدف اصلی؛.. 6

اهداف فرعی؛.. 6

فرضیه‌های پژوهش.. 7

فرضیه‌های فرعی؛.. 7

تعریف مفاهیم.. 7

روش‌شناسی پژوهش.. 8

. ابزار گردآوری اطلاعات.. 8

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 8

فصل اول: (کلیات و مبانی).. 9

مقدمه.. 10

گفتار اول: مفهوم حق.. 10

بند اول- معنای لغوی حق.. 10

بند دوم-  معنای اصطلاحی «حق».. 11

بند سوم: اصطلاح حقوقی.. 11

گفتار دوم: اقسام حق.. 14

بند اول- حق عینی و حق دینی.. 14

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی.. 15

گفتار سوم: مالکیت.. 16

بند اول- معنای لغوی مالکیت.. 16

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت.. 16

بند سوم- اوصاف مالکیت.. 17

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت.. 17

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت.. 19

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت.. 20

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت.. 21

بند اول- حدود اختیار مالک.. 21

الف)تصرف به قدر متعارف باشد.. 23

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد.. 23

بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد.. 24

بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی.. 25

گفتار پنجم- مفهوم شهر.. 29

بند اول- تعاریف شهر.. 29

بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی.. 31

بند سوم-  مفهوم جامعه شناختی شهر.. 31

بند  چهارم-  مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی.. 31

فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری).. 33

مقدمه.. 34

گفتار اول- حدود شهر.. 34

بند اول-  ضرورت وجود شهر.. 37

بند دوم- شهرداری.. 38

بند سوم- وظائف شهرداری.. 39

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری.. 40

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری.. 41

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی.. 41

گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی.. 44

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه.. 46

بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری   47

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر.. 49

بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها.. 51

بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری.. 52

بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات.. 53

بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات.. 54

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات».. 55

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56

بند اول- نظریه‌ی تملك بودن توافقات.. 57

بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملك بودن توافقات.. 58

الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملك بودن توافقات.. 60

ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن   60

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالك   61

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده.. 61

 ه) مقررات مالیاتی.. 62

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی.. 62

بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62

بند دوم- کمیسیون ماده 5.. 63

بند سوم-  شورای اسلامی شهر.. 63

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه.. 63

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه.. 65

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق.. 66

د) وسایل تأمین حق مالکانه.. 68

ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه.. 69

فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥  و تضییع حقوق مالکانه).. 71

گفتار اول- تعریف کاربری املاک.. 72

بند اول- مفهوم تغییر کاربری.. 72

بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی.. 74

بند سوم- جرم تغییر کاربری.. 75

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری   77

بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری   80

بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری.. 80

گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری   81

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع.. 81

بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری.. 82

بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها.. 84

گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85

بند اول- فروش تراکم.. 88

بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم.. 88

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5.. 91

بند یک. تملک قسمتی از اراضی.. 91

بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز.. 92

بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای.. 92

بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان   93

گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵.. 95

بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 95

بند دوم- دیوان عدالت اداری.. 95

بند سوم- مراجع قضایی.. 96

فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات.. 98

گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛.. 99

بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛.. 99

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛.. 100

بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛.. 101

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

محدودیتهای پژوهش.. 106

پیشنهادات.. 107

منابع و مآخذ.. 110

 


دانلود پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج ,

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران (ICT) ارتباطات

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران (ICT) ارتباطات

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران (ICT) ارتباطات

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران (ICT) ارتباطات
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 278 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 202

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چكیده                                                                                                                                         1

فصل اول: كلیات پژوهش                             

1-1- مقدمه                                                                                                                                  4

2-1- بیان مسئله                                                                                                                            6

3-1- اهمیت ضرورت پژوهش                                                                                                           7

4-1- انگیزه پژوهش                                                                                                                       9

5-1- هدف پژوهش                                                                                                             9

6-1- سوال پژوهش                                                                                                            10

7-1- تعاریف عملیاتی                                                                                                                     11

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2- مبانی نظری پژوهش                                                                                                   

1-1-2- فرهنگ سازمانی                                                                                                     14

2-1-2- تعاریف فرهنگ سازمانی                                                                                                       15

3-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی                                                                                                         17

4-1-2- خصوصیات فرهنگ سازمانی                                                                                      20

5-1-2- منابع فرهنگ                                                                                                                     22

6-1-2- شیوه پیدایش فرهنگ                                                                                                 22

7-1-2- انواع فرهنگ سازمان                                                                                                            23

8-1-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی                                                                        28

9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان                                                                                               28

10-1-2- فرهنگ سازمانی و توسعه                                                                                        29

11-1-2- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش                                                                                    29

12-1-2- رابطه فناوری و فرهنگ                                                                                                      30

13-1-2- رابطه فرهنگ و مدیریت                                                                                         31

14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی                                                                                             31

15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان                                                                                           31

16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ                                                                                           32

17-1-2- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی                                                                         33

18-1-2- تغییر فرهنگ سازمانی                                                                                                        34

19-1-2- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار                                                               35

20-1-2- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی                                                         35

1-20-1-2- الگوی آجیل پارسونز                                                                                           35

2-20-1-2- الگوی اوچی                                                                                                     36

3-20-1-2- الگوی پیترز و واترمن                                                                                         37

4-20-1-2- الگوی لیت وین و اترینگر                                                                                     39

5-20-1-2- الگوی كرت لوین                                                                                                           40

6-20-1-2- الگوی منوچهر كیا                                                                                                          40

2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                                42

2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                                   43

3-2-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                                 46

4-2-2- كشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستیابی                         49

به فناوری اطلاعات و ارتباطات و...                                                   

5-2-2- كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-5-2-2- پول الكترونیك                                                                 50

2-5-2-2- تجارت الكترونیك                                                             51

3-5-2-2- دولت الكترونیك                                                               53

4-5-2-2- نشر الكترونیك                                                                 54

5-5-2-2- پارك های فناوری                                                             54

6-5-2-2- شهر اینترنتی                                                                  56

7-5-2-2- دهكده جهانی                                                                   56

6-2-2- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                          

1-6-2-2- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                                  57

2-6-2-2- استفاده رایانه و مدیریت فایل Windows                                                                      58

3-6-2-2- واژه پردازها Word                                                                       58

4-6-2-2- صفحه گسترها Excel                                                                    59

5-6-2-2- بانك اطلاعاتی Access                                                                  59

6-6-2-2- ارائه مطلب Power point                                                            60

7-6-2-2- اینترنت Internet                                                                       60

7-2-2- ظهور اینترنت                                                                    62

8-2-2- اینترنت چیست                                                                   62

9-2-2- شبكه عنكبوتی جهانی                                                                        63

10-2-2- موتورهای جستجو و بازاریابی اطلاعات                                                                       63

11-2-2- فناوری پوش                                                                    64

12-2-2- ارتباطات شبكه ای                                                             64

13-2-2- راهكارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                                      66

14-2-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                                   66

15-2-2- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات                                                               67

16-2-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                                     69

17-2-2- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                                      70

18-2-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                                       70

19-2-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی                                                                       72

20-2-2- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی                                                                       72

21-2-2- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور                               74

سریع و روز آمد در اختیار استفاده كنندها قرار می دهد...

22-2-2- تكنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات                                                               77

23-2-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات                                                                      79

24-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده                                                                  80

25-2-2- مشكلات كشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات                               81

26-2-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان                                                               84

27-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه                                        85

28-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا                                                                   86

29-2-2- مدیریت فناوری اطلاعات IT                                                             87

3-2- پیشینه پژوهش                                                                       88

1-3-2- پژوهش های داخل كشور                                                                    88

2-3-2- پژوهش های خارج كشور                                                                   92

 

فصل سوم: فرایند پژوهش

1-3- روش پژوهش                                                            103

2-3- جامعه پژوهش                                                                       103

3-3- نمونه و روش نمونه گیری                                                                     103     

4-3- ابزار پژوهش                                                             104

1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی                                                                 104

2-4-3- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ا
ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->

بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO)

دانلود پروژه بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO) برای حل مسئله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات بارگذاری شیرها (مقاله انگلیسی ترجمه مقاله کد متلب)

دانلود بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO)

دانلود پروژه بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO) 

کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO) ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->

ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا

دانلود ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا

دانلود ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا

دانلود ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا 
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی پژوهش های دانشگاهی
فرمت فایل docx
حجم فایل 634 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

دانلود ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا :

کنترل تولید دینامیکی در سیستم های پردازشی موازی تحت پروسه ی محدودیت های زمانی انتظار

چکیده :

این تحقیق به بررسی مشکلات تولید در دو سیستم کنترل سریالی

تحت پروسه ی محدودیت های زمان انتظار queue time (PQT) در دو

ایستگاه می پردازد . در این سیستم های تولید سریالی ، همه مشاغل

می بایست به یک تقریب ثابت در ایستگاه های بالادستی و پایین دستی پردازش شوند .

ماشین های متعددی در هر دو ایستگاه وجود دارند و همه ماشین ها در

معرض خرابی های تصادفی قرار دارند . در صف پایین دستی ،

مجموع زمان انتظار و پردازش برای هر شغل توسط یک حد بالا محدود شده است .

این حد بالای زمانی تحت عنوان محدودیت PQT خوانده می شود .

تجاوز از حد PQT باعث دوباره کاری یا هزینه های اضافی می گردد .

در این تحقیق ، یک مدل کنترل ورورد چند ماشین

 {Multi – machine Admisson Control }( MMAC)

با استفاده از پروسه ی تصمیم گیری مارکوف ( MDPS ) فرمول بندی شده است . 

دانلود ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه کارشناسی كیفیت ادراك وجود نزد پارمنیدس و هراكلیتوس

دانلود پایان نامه کارشناسی كیفیت ادراك وجود نزد پارمنیدس و هراكلیتوس

دانلود پایان نامه کارشناسی كیفیت ادراك وجود نزد پارمنیدس و هراكلیتوس

دانلود پایان نامه کارشناسی كیفیت ادراك وجود نزد پارمنیدس و هراكلیتوسکسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل pdf
حجم فایل 121 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 245

دانلود پایان نامه کارشناسی كیفیت ادراك وجود نزد پارمنیدس و هراكلیتوس

این  پایان نامه  با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

مقدمه
فصل اول
1.1. تاریخ وجود قبل از هراكلیتوس و پارمنیدس
1. 1. 1 هومر- هسیود- سولون
2. 1. 1 onta
3 .1 . 1 مدلول لفظ « است » و بودن ( einai) و حقیقت ( aletheia )
4 . 1. 1 برخی صفات وجود
2 .1 وجود نزد پارمنیدس
1 .2 .1  Existant
2. 2. 1 تفاوت روش پارمنیدس و روش ملطی ها
3. 2. 1 برخی صفات وجود نزد پارمنیدس
1. 3. 2. 1 بساطت وجود و عدم تجزی آن - همگونی وجود
2 .2 .2 .1 وجود به وجود نمی آید و از بین هم نمی رود. و نفی زمان از ساحت وجود
3 . 3 .2. 1 محدود بودن وجود
4 .3 .2 .1  كروی بودن وجود
5 .3 .2 .1 غیر متولد بودن وجود
3 .2 .1 مدخلی برای هم سخنی با هراكلیت:

فصل دوم
1 .2 . تاریخ لوگوس
1 .1 .2  لغت لوگوس
2 .1 .2  لوگوس نزد هومر، هسیود، سولون، فیثاغورث
2 . 2 لوگوس نزد هراكلیت
1 .2. 2 رسالتی از جانب لوگوس
2 .2. 2 صفات لوگوس در هراكلیت
3 . 2 . 2 لوگوس و قانون طبیعت
4 . 2 . 2 اشتراك لوگوس نزد همگان

فصل سوم
1 .3  چیستی ادراك
1. 1. 3 gignoskein (شناختن) (بازشناختن)
2 .1 .3 Synesis
3 .1 .3 Sophos
4 .1 .3 eidenai (دانستن)
5 .1 .3 noein
6 .1. 3 episteme
7 .1 .3  phronein
8 . 1. 3  doxa

فصل چهارم
1 .4  ملاحظات اسطوره ای دربارة تعریف وجود از خودش
2. 4 كیفیت ادراك وجود نزد پارمنیدس
1 .2 .4 شگفتی های مقدمه
2. 2. 4  دو راه تحقیق exist و not exist (okestin , estin)
3. 2. 4 شناسائی به كمك اسماء یا علائم (Sema)
4. 2. 4 یك چیز است كه می‌اندیشد و مورد اندیشه قرار می‌گیرد و می‌گوید و گفته می‌شود و هست !
3. 4 كیفیت ادراك لوگوس نزد هراكلیت .
1. 3. 4 اختفای وحدت به كثرت
2 . 3 . 4 اهمیت راه یافتن به لوگوس
3 . 3 .4 اشتراك لوگوس نزد همگان و جستجوی در خویش
4 . 3 . 4 مسئله خواب و بیداری - جایگاه روح
5. 3. 4 خدا و درك او در اندیشه هراكلیت

فصل پنجم
1. 5 تقابل اندیشه پارمنیدس و هراكلیتوس
2 . 5 رابطه وحدت و كثرت نزد پارمیندس
1 . 2 . 5 مسئله حواس
2 . 2 .5 قبیله میرندگان
3 . 2 . 5 نسبت حواس و عقل
4 . 2 .5 حمل مجازی «هست» بر كثرات - نام گذاری و اراده 
3 . 5 رابطه وحدت و كثرت : چیستی كثرت نزد هراكلیتوس
1. 3 . 5 وحدت و كثرت
2 . 3 . 5 مسئله اضداد و رابطه كثرت و وحدت
3 . 3 .5 مسئله حركت دائم در رابطه كثرت و وحدت
4 . 3 .5 آتش و مسئله رابطه وحدت و كثرت
كلام آخر

فهرست منابع

مقدمه

موضوع این رساله چگونگی ادراك وجود نزد پارمنیدس و هراكلیتوس است . اهمیت این مسئله ازآن جا ناشی می شود كه پس از پدیدآمدن شكاف معرفت شناسی میان فاعل شناسا و متعلق شناسایی كه در دورة جدید مورد تأكید قرار گرفت ، عده ای از متفكرین كه منتقد انحصار روش شناخت در این نوع خاص شاخت مبتنی بر شكاف معرف شناختی بودند كوشیدند در اندیشه های موجود در جریان تاریخی اندیشه غرب در پی متفكرینی بگردند كه به گمان ایشان در آن ها ما با شناختی از نوعی دیگر مواجه هستیم . دو تن از این اندیشمندان بی شك پارمنیدس وهراكلیتوس هستند . در این رساله تلاشی شده است در جهت درك درست كیفیت شناخت عالی ترین حقیقتی كه هر یك از این دو متفكر در منظومه فكری خود از آن خبر داده اند . روشن است كه انتخاب عنوان كیفیت ادراك وجود نزد پارمنیدس وهراكلیتوس به ما این معنی را انتقال می دهد كه گویی این هر دو از وجود سخن گفته اند لذا در مورد این عنوان توضیح زیر لازم است : لغت وجود در اصطلاح سنت فلسفی كشور ما ، پس از ملاصدرا قرین نوعی خارجیت اصالت ، وحدت و فراگیری است . جستجوی از چگونگی درك شدن وجود به معنایی كه ما امروز از ان در سنت فلسفی خود می فهمیم ، در واقع پرسیدن سوالی است از دو اندیشمندی كه در فضایی اندیشیده اند كه از رنج های معرفت شناسانه دنیای معاصر فارغ بوده است . در واقع پرسیدن این سوال است كه عالی ترین حقیقتی كه شما در اندیشه خود آن را درك می كردید چگونه درك می شود . برای مثال عنوان این رساله را می شد كیفیت ادراك عالی ترین حقیقت نزد پارمنیدس و هراكلیتوس گذاشت . البته در آن صورت ممكن بود كسی انتقاد كند كه مثلاً مگر در پارمنیدس حقایق متعدد وجود دارد كه شما از عالی ترین آن ها سخن می گوئید و قص علی هذا ... ، هنگامی كه موضوع این رساله به هیئت داوری موضوع تقدیم شد ، به صورتی كاملاً عادی من از بستر فكری خویش كه فضای فلسفی كشور ماست این سوال را از پارمنیدس و هراكلیت پرسیدم و پس از تصویب این موضوع و پس از كاربر روی آن دریافتم كه عناوین دقیق تری نیز برای آن ممكن بود . به هر حال امیدوارم اكنون مقصود روشن باشد .

ناگزیر می باید تحقیقی می شد در مورد تاریخ لفظ وجود و لفظ لوگوس تا معلوم شود پیش از پارمنیدس وهراكلیت این كلمات به چه معنایی استفاده شده اند این كار در   1 . 1 و 1 . 2 انجام شده است . سپس با مراجعه به متن قطعات این دو، به بررسی وجود و لوگوس در منظومه فكری آن ها پرداخته شده است . این كار را به این صورت ارائه شده كه برخی از اهم صفات وجود و لوگوس بر اساس نظر این دو به صورت مجزا استخراج و تبیین شده است . ( در 2 . 1 به بعد و 2 . 2 به بعد )

در فصل سوم به دلیل این كه سروكار این رساله از یك طرف با مسئله ادراك بوده است اقسام مختلف درك كردن تا حد امكان ، در اندیشه یونانیان باستان استقصا شده است و 8 نوع مختلف درك كردن مورد اشاره قرار گرفته است .

در فصل چهارم در واقع اندیشه اصلی این رساله ارائه شده است كه وجود برای پارمنیدس و لوگوس برای هراكلیت خود معرف خود میباشد. در ارائه این مطلب كار از برخی ملاحظات تاریخی و اسطوره ای آغاز شده  و سپس به تبیین نظرات این دو پرداخته شده است.

در فصل پنجم ، با فرض درستی تلقی این رساله از كیفیت ادراك وجود نزد پارمنیدس و هراكلیتوس به بررسی حل مسئله رابطه كثرت و وحدت نزد این دو پرداخته شده است . چرا كه اگر چه هم پارمنیدس و هم هراكلیتوس قائلند عالی ترین حقیقتی كه می شناسند خود معرف خود است ولی در تبیین رابطه این حقیقت اعلی باكثرات هر یك تبیینی خاص ارائه كرده اند . در بخش آخر نیز كه تحت عنوان كلام آخر آمده است تلاشی شده است در جهت تبیین این مطلب كه تفاوت آن چه این دو اندیشمند بدان قائل بودند با دستگاه های فكری كه پس از آن ها آمده است چیست ؟ روشن است كه در حین تحقیق نتایجی نیز حاصل شده است ـ كه اگر چه از جریان موضوع اصلی این رساله خارج است ولی به نوعی تفسیر نویی است البته تقریباً نو ! ـ از برخی بحث های موجود در تفسیر پارمنیدس و هراكلیتوس . از آن جمله تلقی خاص این رساله  از okestin و estin نزد پارمنیدس ، و تفسیر ویژه از كروی بودن وجود نزد او ـ كه در فصل های یك و چهار به آن ها اشاره شده است ـ هم چنین تبیین خاص این رساله از «راه گمان» كه بر خلاف تفسیر رایج است و چگونگی ارتباط وحدت و كثرت در پارمنیدس كه در فصل پنجم مورد بحث قرار گرفته است . در هراكلیت نیز دو نكته نسبتاً جدید وجود دارد : یكی كیفیت خاص ادراك وجود نزد هراكلیت است كه به شكلی كه این جا مورد بحث قرار گرفته است ـ در فصل چهارم ـ در سایر منابع مشاهده نشد و دیگری تبیینی است كه به لحاظ معرفت شناختی از كیفیت ادراك وجود نزد هراكلیت ارائه شده است ـ در فصل پنجم ـ كه تقریباً جدید است .

در كار تحقیق دریافتم كه پر ثمر ترین روش مطالعه مراجعه به متن فیلسوف است . با بدست آوردن چند ترجمه انگلیسی كوشیده ام ابتدا معنای خود متن را به درستی دریابم. (نباید پنهان كنم كه در مواجهه با متن ذهن انسان دچار فوران معنا می شود) سپس به شرح مراجعه كرده ام . در فهرست منابع ، كتاب ها را به ترتیب كثرت استفاده فهرست كرده ام .

می باید از استادم جناب اقای دكتر بهشتی نهایت تشكر را داشته باشم ، به دلیل معرفی دو كتاب : سر آغازهای فلسفه نزد یونانیان و The presocratic philosophers كه مهم ترین منابع من در این كار بوده اند سپس البته متن های اصلی ، كه من از گتاب گالوپ ، ویل رایت و فریمن استفاده كرده ام ـ اطلاعات كتاب شناسی در فهرست منابع آمده است.

امیدوارم این كار خوب باشد و بتواند در جایی گرهی بگشاید .

بی شك پیدا كردن معایب یك كار و هدیة آن به صاحب كار مهربانانه ترین و مفیدترین پیشكش است .

دانلود پایان نامه کارشناسی كیفیت ادراك وجود نزد پارمنیدس و هراكلیتوس


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه کارشناسی كیفیت ادراك وجود نزد پارمنیدس و هراكلیتوس ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
تجزیه و تحلیل سیستم هتل با رشنال رز

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل با رشنال رز

دانلود تجزیه و تحلیل سیستم هتل با رشنال رز

دانلود پروژه  تجزیه و تحلیل سیستم هتل با رشنال رز
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل rar
حجم فایل 213 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

دانلود پروژه  تجزیه و تحلیل سیستم هتل با رشنال رز

این پروژه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

عنوان : تجزیه و تحلیل سیستم هتل با رشنال رز

 

توضیحات خلاصه : این پروژه شامل تمامی نمودارهای یوزکیس و کلاس و دیاگرام و

نمودار توالی نمودار فعالیت بو نمودار همکاری و نمودار اکتور ها و غیره میباشد .

داکیومنت این پروژه همراه با ارائه  تمامی نمودار ها در فایل word موجود بوده  و پروژه نیز در قالب فایل رشنال رز تحویل میگردد

 

سناریوی اصلی

در این سیستم جهت انجام یک رزرو ابتدا کاربران باید در سیستم ثبت نام کنند

سپس بعد از ثبت نام بک پیام جهت تایید درخواست به وی داده شده و کاربر مورد نظر میتواند از سیستم رزرواسیون استفاده کند .

کابر وارد شده از لیست اتاق ها ی موجود اتاق مورد نظر را انتخاب کرده و از لیت باز شده اتاق مورد نظر خود را بررسی میکند و  در صورت تایید اتاق مورد نظر ، درخواست رزدو اتاق را به سیستم ارسال میکند.

سیستم پس از بررسی اینکه آیا اتاق مورد نظر خالیت یا خیر،مدراک اریالی را بررسی کرده و اتاف مورد نظر برای مشتری رزرو خواهد شد .

پس از رزرو ، مشتریان موظف هستند که مبلغ خواسته شده به حساب هتل بریزند

در  نهایت بعد از پرداخت  قیمت ، اتا ق مورد نظر تا زمان تعیین شده در اختیار مشتری میباشد

 

توضیحات کلی :

علاوه بر تمامی امکاناتی در قسمت توضیحات مختصر داده شده این پروژه دارای یک کلاس دیاگرام کامل و ارتباط بین موجودیت ها و نوع ارتباط  همراه با تمامی فیلد ها میباشد این پروژه هم جنبه دانشجویی داشته و هم تجاری تمامی مراحل انجام کار این سیستم در قالب نمودار های ترتیبی و نمودار های فعالیت هر درخواست به نمایش گذاشته شده است این پروژه شامل یک فایل رشنال رز و فایل داکیومنت word میباشد که بدون نیاز به نصب نرم افزار رشنال رز قابل مشاهده میباشد .

برچسب های هر کدام از عامل یا actor  ها بصورت جداگانه تهیه و پیاده سازی شده است .

 

امکانات :

1)     کلاس دیاگرام 

2)     یوزکیس دیاگرام

3)     نمودار های همکاری

4)     نمودار های فعالیت

5)     شناسایی انواع کلاس های نرم افزاری

6)     ایجاد ارتباط بین کلاس های شناسایی شده

7)     نمایش نمودار ها در فابل داکبومنت همراه با توضیحات مربوطه

8)     طراحی شده با نرم افزار رشنال رز

 

این سیستم بطور کلی شامل قسمت های زیر میباشد :

1.      Actors

2.      Usecase Diagram

3.      Class Diagram

4.      Sequence Diagram

5.      Collaburation Diagram

6.      Activity Diagram

بانک اطلاعاتی : ندارد

دانلود تجزیه و تحلیل سیستم هتل با رشنال رز


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تجزیه و تحلیل سیستم هتل با رشنال رز ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
گزارش کارآموزی در مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

دانلود گزارش کارآموزی در مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی در 296 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود گزارش کارآموزی در مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

دانلود گزارش کارآموزی در مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود تحقیق 
دانلود مدیریت
دسته بندی گزارش کار آموزی و کارورزی
فرمت فایل word
حجم فایل 219 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 296

دانلود گزارش کارآموزی در مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

در 296 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

 

تاریخچه گیاهپزشکی در ایران در واقع تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی نیز هست. در ایران بررسی های گیاهپزشکی نسبت به سایر رشته های کشاورزی شروعی زود هنگام تر داشته است.

آغازگر این برسی ها در کشور، شادروان استاد جلال افشار بود که پس از پایان تحصیلات در روسیه در سال 1298 هجری شمسی به ایران بازگشت و شروع به تدریس در مدرسه برزگران (سلف دانشکده کشاورزی کرج) نمود.

آن شادروان در سال 1302 هـ .ش، واحد کوچکی را در انستیتو پاستور ایران با نام «اداره تشخیص محلی آفات و مبارزه با آن ها» بنیان گذاشت و تحقیق پیرامون حشرات و جانوران زیان آور کشاورزی و بعضاً دامی و انسانی را آغاز نمود و این شروع رسمی تحقیقات گیاهپزشکی در ایران و نیز هسته اولیه و سنگ بنای مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی امروزی بود. شادروان افشار در چند زمینه دیگر نیز پیشگام و بنیانگذار بود. از جمله اولین کسی بود که تدریس حشره شناسی و آفات گیاهی را پایه گذاری نمود، علاوه بر آن جمع آوری و شناسایی حشرات و جانوران از جمله عوامل بیماری زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزی حشره شناسی و جانورشناسی پزشکی و دامپزشکی نیز با افشار آغاز شد و نیز او برخلاف برخی مدعیات، پایه گذار تحقیقات جانورشناسی و همچنین اولین موزه جانورشناسی و حشره شناسی در ایران بود. به هر حال اداره کوچکی که آن شادروان بنیان گذاشت، در سال 1306 از انستیتو پاستور ایران جدا شد و به اداره کل فلاحت در وزارت فواید عامه پیوست و در سال 1308 با احراز هر دو نقش مطالعاتی و اجرائی به «بنگاه دفع آفات» تغییر نام داد. شادروان افشار در طی این سال ها همچنان در مدرسه عالی فلاحت (دانشکده کشاورزی فعلی) نیز تدریس می کرد و نیز به تحقیق و تألیف مقالات و کتاب هایی می پرداخت که برای ایران جدید و بسیار سودمند بود، در همین سال ها موزه جانورشناسی دانشکده کشاورزی کرج را پایه گذاری نمود در واقع فعالیت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جریان داشت، از یک سو اداره کوچکی را در انستیتو پاستور تشکیل داد که منجر به مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی امروزی شد و از طرف دیگر فعالیت های وی در دانشکده کشاورزی کرج، هسته اولیه گروه های گیاهپزشکی دانشگاه های ایران را پدید آورد. بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به کمک شاگردان آن مرحوم که به تدریج از مدرسه عالی فلاحت فارغ التحصیل می شدند روز به روز توسعه می یافت به طوریکه در سال های 1313 و 1314 در شمال کشور اولین و شاید تنها مبارزه کاملاً موفق بیولوژیک را با وارد کردن کفشدوزک Rodalia cardinalis با شپشک استرالیایی انجام داد. این بنگاه به تدریج آفات مهم کشور را جمع آوری و شناسایی نمود و تحقیقات روی آن ها را آغاز کرد. در سال 1322 شادروان افشار آزمایشگاهی را با نام «آزمایشگاه حشره شناسی و دفع آفات نباتی» که ریاست آن را شخصاً عهده دار بود بنا نهاد، این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم وزیر کشاورزی و در دو اطاق در محل وزرات کشاورزی آن زمان (محل فعلی فروشگاه شهر و روستا واقع در خیابان فردوسی تهران) فعالیت می کرد. با خاتمه جنگ جهانی دوم در سال 1324 چند متخصص شوروی سابق از جمله الکساندروف، چواخیم و کریوخین نیز در این آزمایشگاه مشغول به کار و تحقیق شدند. در همین سال چند نفر فارغ التحصیل جوان دانشکده کشاورزی کرج نظیر شادروان هایک میرزایانس نیز در این آزمایشگاه به فعالیت پرداختند. شادروان میرزایانس در همین زمان به جمع آوری حشرت ایران و تعیین نام آن ها پرداخت و در واقع سنگ بنای اولیه، مجموعه عظیم حشرات ایران در بخش تحقیقات رده بندی حشرات مؤسسه را که اکنون رسماً موزه حشرات مهندس هایک میرزایانس نام دارد بنیان گذاشت. باز هم در این سال قسمت تحقیقات قارچ شناسی و بیماریهای گیاهان، با آمدن شادروان دکتر اسفندیار اسفندیاری بنیانگذاراین نوع تحقیقات در ایران، و همچنین قسمت علفهای هرز با انتقال شادروان مهندس عین اله بهبودی شاهسون، بنیانگذار جمع آوری و تشخیص و تحقیق در این رشته به آزمایشگاه مذکور فعال گردید. با همت این دو شادروان، کار جمع آوری و تشخیص گیاهان نیز در همین سال آغاز گردید و این تلاش ها به همراه تشکیل بخش شناسایی و بررسی گیاهان کشور از سال 1327 بنیان اولیه هرباریوم بسیار ارزشمند و بزرگ بخش تحقیقات رستنی های مؤسسه به شمار
می رود. آزمایشگاه مذکور در سال 1326 مجدداً به اداره کل دفع آفات نباتی انتقال یافت. این آزمایشگاه که روز به روز برکمیت و کیفیت آن افزوده می شد در سال 1328 «اداره بررسی آفات» نام گرفت و به اداره کل بررسی ها در ساختمان آن زمان وزارت کشاورزی (واقع در نبش خیابان لاله زار نو و انقلاب) پیوست. در سال 1336 اداره بررسی آفات به سطح اداره کل ارتقاء یافت و به «اداره کل بررسی آفات نباتی و قرنطینه» تغییر نام داد و تحت نظارت و سرپرستی مدیریت کل دفع آفات نباتی قرار گرفت و محل آن نیز تغییر یافت و به یک ساختمان استیجاری واقع در خیابان سعدی مقابل شرکت بیمه ملی ایران منتقل گردید. هم در این زمان بعضی واحدهای شهرستانی آن در اهواز، اصفهان، تبریز و ورامین گشایش یافت.

سال 1339 را باید اولین نقطه عطف در تاریخچه مؤسسه و نیز گیاهپزشکی کشور دانست، در این سال بر پایه تصویب نامه هیأت وزیران 56000 مترمربع از زمین های دولتی (خالصه) اوین برای ایجاد تأسیسات جدید در اختیار اداره کل بررسی آفات نباتی و قرنطینه قرار گرفت. بالاخره نقطه عطف بعدی در تاریخ مؤسسه پیش آمد، بدین معنی که در سال 1341 باز هم با تصویب هیئت وزیران اداره کل بررسی آفات نباتی و قرنطینه، به انستیتوی بررسی آفات و بیماری های گیاهی تغییر نام داد و به صورت سازمانی وابسته به وزارت کشاورزی، از امکانات، اختیاراتت و استقلال ویژه ای برخوردار شد، لیکن قسمت قرنطینه از آن جدا شد و به اداره کل دفع آفات نباتی (سازمان حفظ نباتات فعلی) پیوست. در این سال ها کار احداث ساختمان ها و آزمایشگاه های جدید در زمین واگذاری آغاز شد و ادامه یافت، در سال 1341، انستیتو توانست 15 هکتار دیگر از اراضی اوین را برای احداث تأسیسات و مزارع و باغ های آزمایشی و خانه های سازمانی محققین بدست آورد، انستیتو در سال 1342 رسماً به ساختمان های تازه افتتاح شده در محل فعلی انتقال یافت و در سال 1343 حدود 12 هکتار دیگر از زمین های خالصه را بدست آورد. در سال 1344 قانونی به نام «قانون تأسیس مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی» از تصویب مجلسین وقت گذشت. در این قانون واژه انستیتو حذف و به جای آن واژه مؤسسه رسمیت یافت. در این سال ها مؤسسه توسط یک هیئت 5 نفری مرکب از آقایان دکتر قوام الدین شریف، دکتر علی اکبر آگه، شادوران مهندس هایک میرزایانس، شادروان فیروز تقی زاده و دکتر مجید امیدوار اداره می شد که هر سال یکی از اعضای این هیئت وظیفه ریاست و یکی دیگر معاونت مؤسسه را به عهده می گرفت، با تصویب قانون مؤسسه، مدیریت چرخشی هیئت پنج نفره جای خود را به مدیریت ثابت داد و شادروان دکتر عباس دواچی ریاست مؤسسه را به عهده گرفت. در طول دهه های چهل و پنجاه مؤسسه دوران شکوفایی و پیشرفت چشمگیری را پشت سر گذاشت و موفقیت های فراوانی را با همت و کوشش کارکنان و مدیران متعهد و دلسوز خود بدست آورد. کادر تحقیقاتی مؤسسه پیش از این دوران از حدود 10 نفر تجاوز نمی کرد و فضای آزمایشگاهی آن محدود به 5 اطاق 34 متری بود. مؤسسه با یک برنامه منظم توفیق یافت که تحصیل کردگان جوان و مستعد را با انجام آزمون های استخدامی بسیار دشوار به خدمت بگیرد و عده ای از آنان را برای تکمیل معلومات و تحصیلات به خارج از کشور گسیل دارد. در این دوران مؤسسه توانست چندین ساختمان بزرگ، گلخانه های متعدد و اطاق های حرارت ثابت و آزمایشگاه های مجهز تأسیس نماید و همچنین تعدادی منزل مسکونی برای اسکان محققین خود احداث کند، علاوه بر این ها واحدهای (آزمایشگاه های) استانی و شهرستانی خود را به 15 واحد (تبریز، ارومیه، بندرانزلی، تنکابن، گرگان، مشهد،ورامین، کرج، اصفهان، شیراز، بندرعباس،رفسنجان، جیرفت،اهواز و کرمانشاه) برساند. از بعد تحقیقاتی نیز مؤسسه توانست با تلاش کادرهای تحقیقاتی و فنی جوان و هدایت پیشکسوتان خود، طرح های بسیاری در تمام زمینه های گیاهپزشكی و علوم وابسته اجرا کرده و به نتایج مهمی دست یابد. در این دوران ارتباطات تحقیقاتی و علمی و مبادله کتب و نشریات و اطلاعات و محقق و کارشناس با مراکز مهم تحقیقات گیاهپزشکی و دانشگاههای کشورهای پیشرفته، رشد چشمگیری یافت. همین تلاشها موجب شد که مؤسسه در سطح جهان با عنوان Plant Pest and Disease Research Institute و با سرواژگان PPDRI شناسایی و اعتبار بین المللی یابد. دهه های 40 و50 را به حق می توان دوران طلایی شکوفایی و توسعه مؤسسه دانست.

فهرست مطالب:

عنوان

فصل 1: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

مقدمه

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

شرح وظایف اساسی مؤسسه

تشکیلات مؤسسه

بخش تحقیقات آفتکش ها

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان 

بخش تحقیقات علف های هرز و انگل های گلدار

بخش تحقیقات سن گندم

بخش تحقیقات بیماری های گیاهی 

بخش تحقیقات رده بندی حشرات

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان

عنوان

بخش تحقیقات شناسایی رستنی ها

بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی 

نیروی انسانی

طرح های تحقیقاتی

انتشارات

منابع فصل

فصل 2: معرفی محل کارآموزی

معرفی محل کارآموزی        

فصل 3: کلیات

کلیات

فصل 4: پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات

تهیه پرپاراسیون میکروسکوپی از حشرات

نحوه پرپاراسیون

اتاله کردن حشرات 

منابع فصل

 

عنوان 

فصل 5: آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه

زیر راسته جوربالان Homoptera

کلید تشخیص خانواده های راسته جوربالان

خانواده مگس های سفید (سفید بالک ها) Aleurodidae 

سفید بالک ها Aleurodidae

مراحل رشدی

تخم

پوره خزنده (اولین مرحله پورگی)

سنین دوم و سوم پورگی 

شفیره

بالغین

دموگرافی و دینامیسم جمعیت 

آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه       

مگس سفید          

عسلک پنبه

کنه دو نقطه ای (کنه تارعنکبوتی)

عنوان

شپشک آرد آلود ساحلی

منابع فصل

فصل 6: آزمایشات انجام شده روی سن گندم

راسته Hemiptera (ناجوربالان)

زیر راسته سن ها Heteroptera

کلید شناسایی خانواده های مهم سن ها

رده بندی سن ها Heteroptera

الف- زیر راسته سن های آبزی Cryptocerata

ب- زیر راسته سن های خاکزی (Gymnocerata یا Amphicorizae

سن گندم 

آزمایشات انجام شده روی سن گندم      

اثر شبه هورمون جوانی «آدمیرال» بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه

نتیجه کلی و بحث

نتیجه بررسی ها

منابع فصل

عنوان

فصل 7: آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز

راسته Diptera (دوبالان)

رده بندی دو بالان

مگس های شیار پیشانی دار سیکلورهافا، گروه ساده بال ها، مگس های بال رنگی

کلید شناسایی خانواده های مهم مگس های زیر راسته براکی سرا و سیکلورهافا  

مگس قهوه ای جالیز

آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز  

مگس خربزه

سرخرطومی هندوانه (سرخرطومی جالیز)

منابع فصل

فصل 8: آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا

آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا

فصل 9: کاربرد مخلوط آفتکش ها

کاربرد مخلوط آفتکش ها

چگونگی چک نمودن ثبات و سازگاری ترکیب داخل تانک 

روش های ترکیب کردن مواد شیمیایی و آزمایش ثبات و سازگاری

عنوان

بعد از تست چه باید کرد؟

ترکیبات سموم آفتکش

ترکیبات سموم علف کش و حشره کش  

ترکیبات سموم علف کش و قارچکش    

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده یا بارور کننده مایع

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده خشک

متخصصان می گویند: سموم قارچکش همیشه اگر خوب ترکیب شوند، سودمند هستند

 

مفید بودن ثبات دهنده های حالت اسیدی در کاهش حمل سم در یک جریان شبیه سازی شده

منابع فصل

فصل 10: منابع

منابع فارسی 

منابع لاتین

فهرست عکس ها:

عکس شماره 1: نمای ساختمان بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 2: تابلوی بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 3: نمای طبقه اول بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 4: نمای طبقه زیرزمین بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند.

عکس شماره 5: دستگاه آون آزمایشگاه بخش.

عکس شماره 6: اتاق پرروش شماره 5.

عکس شماره 7: گلدان های خیار و توتون و کلزا واقع در اتاق پرورش شماره 5.

عکس شماره 8: تفاوت های T. vaporariorum و B. tabaci.

عکس شماره 9: پوره سن 3 مگس سفید گلخانه (T. vaporariorum).

عکس شماره 10: شفیره یا نمف یا پوره سن 4 مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum).

عکس شماره 11: پوره و نمف مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum) .

عکس شماره 12: مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- پوره. C- نمف. D- پوسته نمف که حشره کامل از آن خارج شده است.

عکس شماره 13: شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- لارو خزنده. C- سن دوم پورگی. D- سن سوم پورگی. E- شفیره از نمای پشتی. F- شفیره از نمای جانبی. G- حشره بالغ.

عکس شماره 14: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار.

عکس شماره 15: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ کلزا.

عکس شماره 16: گلدان هایی که مگس های سفید توسط Leaf Coge روی آن ها منتقل شده بودند.

عکس شماره 17: شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. A= نر، B= ماده.

عکس شماره 18: تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه.

عکس شماره 19: مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار.

عکس شماره 20: مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار.

عکس شماره 21: حشره کامل سن گندم (Eurygaster integriceps).

عکس شماره 22: تخم های سن گندم.

عکس شماره 23: تغذیه حشرات بالغ سن گندم از خوشه های گندم.

عکس شماره 24: تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم.

عکس شماره 25: حشره کش آدمیرال (پیری پروکسی فن).

عکس شماره 26: پوره سن گندم.

عکس شماره 27: درست کردن اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر.

عکس شماره 28: اندام زادآوری نر در گونه E. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته.

عکس شماره 29: حشره بالغ مگس جالیز (Dacus ciliatus).


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش کارآموزی در مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
تحقیق تعهد به نفع شخص ثالث

تحقیق تعهد به نفع شخص ثالث

دانلود تحقیق تعهد به نفع شخص ثالث

تحقیق تعهد به نفع شخص ثالث
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 258 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

تحقیق تعهد به نفع شخص ثالث

چكیده

در باب مسئولیت مدنی، یكی از سؤالهای مهم این است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌كنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور كلی، می‌توان گفت كه دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یكی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌كنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاكمیت اراده توجیه كنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تكیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد كاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را كه با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

واژگان کلیدی: تعهد، قرارداد، جامعه، عقد.

 

دانلود تحقیق تعهد به نفع شخص ثالث


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق تعهد به نفع شخص ثالث ,