خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

دانلود ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ “MSc” ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ﻣﺨﺎﺑﺮات با ﻋﻨﻮان ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ در 85 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

دانلود ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ “MSc” ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق  ﻣﺨﺎﺑﺮات با ﻋﻨﻮان  ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشن
دسته بندی سمینار برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 1619 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

دانلود ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ “M.Sc” ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق - ﻣﺨﺎﺑﺮات با ﻋﻨﻮان :

ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

در 85 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﭼﻜﻴﺪه:

رادارﻫﺎی ردﮔﻴﺮ در ﺳﻨﺎرﻳﻮی دﻓﺎﻋﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻠﻴﺪی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮای ردﮔﻴﺮی اﻫﺪاف ﻣﻬﺎﺟﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ روش ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ1 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ، اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺪف ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﻳﻚ ﭘﺎﻟﺲ واﺣﺪ و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ، ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻣﻴﺎن ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ آﻧﺘﻦ و ﭘﺮدازش ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، آﺷﻜﺎرﺳﺎزی را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺰاﻳﺎی ﺧﺎص ﻣﺪارﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮ آﻧﺎﻟﻮگ، ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻗﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺎﻻ، ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی و ﺣﺠﻢ و وزن ﻛﻤﺘﺮ و ...، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮای ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﻛﻪ از ﺳﻴﮕﻨﺎل IF ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ردﮔﻴﺮی را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

اﻫﻤﻴﺖ رادار ردﮔﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی دﻓﺎﻋﻲ و ﻧﻴﺰ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ. رادارﻫﺎی ردﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دﻗﻴﻖ ﻣﻜﺎن ﻫﺪف، اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﻫﺪف، ﺳﺮﻋﺖ آن و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﺪی آن را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

از ﻣﻴﺎن روﺷﻬﺎی ردﮔﻴﺮی راداری، روش ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﻳﮋه ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ دﻗﺖ ﺑﺎﻻی ردﮔﻴﺮی، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روﺷﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ردﮔﻴﺮی راداری ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻳﻦ رادارﻫﺎ در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت آﻧﺎﻟﻮگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦآوری ﻣﺪارﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺧﺼﻮﺻﺎً ورود ﻣﺒﺪل ﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺳﺮﻳﻊ و دﻗﻴﻖ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻼدرﻧﮓ1 و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازش دﻳﺠﻴﺘﺎل، روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل روزاﻓﺰون ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪهی اﻳﻦ اﻣﺮ، دﻗﺖ، ﭘﺎﻳﺪاری، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺸﺮدهی ﻣﺪارﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪارﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ، ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی واﻗﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺮدازش ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ اول، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی راداری ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻃﺮز ﻛﺎر ﻳﻚ رادار ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﺼﻞ دوم، اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ردﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه و ﻃﺮز ﻛﺎر ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، روش ردﮔﻴﺮی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪهی آن و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی آن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﻚ روش ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم روش ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺑﻠﻮكﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه، ﻓﻴﻠﺘﺮ و AGC، ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﻴﮕﻨﺎل IF، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺖ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺒﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ روش ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ردﮔﻴﺮی ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاوان و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً دارای ﻧﻘﺎﻳﺺ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪم اول از ﻳﻚ راه ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﮔﺎم ﻫﺎی آﻳﻨﺪه و آﻳﻨﺪهای درﺧﺸﺎن ﺑﺮای ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲﻣﺎن.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                           ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

ﭼﻜﻴﺪه..................... ......................................................................................... 1

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ................................................................................................................ 2

 

ﻓﺼﻞ اول: ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی رادار................................................................................. 3

 

-1-1 ﻣﻌﺮﻓﻲ............................................................................. ....................... 4

 

-2-1 ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی رادار....................................................................................... 4

 

-3-1 ﻃﺮز ﻛﺎر رادار.......................................................................................... 5

 

-4-1 ﻣﻌﺎدﻟﻪی رادار........................................................................................... 8

 

-5-1 ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻬﺎی رادار.............................. ........................................................ 9

 

ﻓﺼﻞ دوم: رادار ردﮔﻴﺮ و اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ردﮔﻴﺮی.................................................. 10

 

-1-2 ﻣﻌﺮﻓﻲ..................................................................................................... 11

 

-2-2 ﻟﻮﺑﻴﻨﮓ ﻣﺘﻮاﻟﻲ.......................................................................................... 13

 

-3-2 اﺳﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ............................................................................................ 14

 

-4-2 روش ردﮔﻴﺮی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ (ﻟﻮﺑﻴﻨﮓ ﻫﻤﺰﻣﺎن)..................................................... 17

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: روش ردﮔﻴﺮی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ....................................................................... 18

 

-1-3 ﻣﻌﺮﻓﻲ..................... ..................... ................................ ........................ 19

 

-2-3 اﺟﺰای ﻳﻚ رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ.............. ............................................................ 19

 

-3-3 ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ.................................................. ............................ 27

 

-1-3-3 ﻣﺰاﻳﺎ........................................................... ........ ...................... 27

 

-2-3-3 ﻣﻌﺎﻳﺐ.......................................................... ........ ...................... 28

 

-4-3 ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ....................................................... ......................... 28

 

-1-4-3 ﭘﺮدازﻧﺪهی دﻗﻴﻖ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ................................ ........ ....................... 29

 

-2-4-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮﻧﺪه اﻧﺪازه ﺧﻄﻲ و ﻓﺎز ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ. ............................ 30

 

 

و

 

-3-4-3 ﭘﺮدازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی I و 30...................................... ...... Q

 

-4-4-3 ﭘﺮدازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎز و اﻧﺪازه ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی s و 31........ .... d

 

-5-4-3 ﭘﺮدازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮب ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 32.......................... AGC

 

-6-4-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه 33.......................................... ............... s  jd

 

-5-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ........................................................................ 36

 

-6-3 ردﮔﻴﺮی ﺑﺮد............................................................................................. 37

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه دﻳﺠﻴﺘﺎل.................................................................... 41

 

 

-1-4 ﻣﻌﺮﻓﻲ............................................................... .................................... 42

 

-2-4 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری..................................................................................... 46

 

-3-4 ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه دﻳﺠﻴﺘﺎل........................................................................... 48

 

-4-4 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل............................................................... 49

 

-1-4-4 ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل........................................................... 49

 

-2-4-4 اﺛﺮات دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﺮدن ﺳﻴﮕﻨﺎل........................................................... 51

 

-3-4-4 ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲ 54................................................................. A/D

 

-4-4-4 ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری...................................................................... 55

 

-5-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری............................................................................................ 57

 

-1-5-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﮔﺴﺴﺘﻪ....................................................................... 57

 

-2-5-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﻴﮕﻨﺎل 58........... ................................................ IF

 

-6-4 آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و ﺑﻠﻮﻛﻬﺎی ﻗﺒﻞ از 60........................ A/D

 

-1-6-4 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه............. ........................................................ ............. 60

 

62........... ............................................................................. AGC -2-6-4

 

-3-6-4 ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺿﺪ آﻟﻴﺎس.............................................................................. 65

 

-7-4 آﺷﻜﺎرﺳﺎز. ............................................................................................... 69

 

-8-4 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦﮔﺬر دﻳﺠﻴﺘﺎل................................ ...... ................................. 75

 

ز

 

-9-4 ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮدازﺷﻬﺎی ﺑﺨﺶ زاوﻳﻪ و ﺑﺮد........... .............................................. 80

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ.................................................................................................. 82

 

ﭼﻜﻴﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.................................................................................................. 84

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻠﻬﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                               ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

ﺷﻜﻞ -1-1  اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﺮد در رادار...................................................................... 5

 

ﺷﻜﻞ -2-1 ﭘﺎﻟﺴﻬﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ در رادار............................................................ 6

 

ﺷﻜﻞ -3-1 دﻳﺎﮔﺮام ﺑﻠﻮﻛﻲ رادار.............................................................................. 6

 

ﺷﻜﻞ -4-1 ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ 8...................................................................................... PPI

 

ﺷﻜﻞ -1-2 ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺪف..................................... 12

 

ﺷﻜﻞ -2-2 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺳﺎده ﺷﺪه رادار ردﮔﻴﺮ...................................................... 12

 

ﺷﻜﻞ -3-2 ﺗﻜﻨﻴﻚ ردﮔﻴﺮی ﻟﻮﺑﻴﻨﮓ ﻣﺘﻮاﻟﻲ................................................................ 13

 

ﺷﻜﻞ -4-2 ردﮔﻴﺮی اﺳﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ........................................................................... 14

 

ﺷﻜﻞ -5-2 اﻛﻮی درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻫﺪف در رادار اﺳﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ......................................... 15

 

ﺷﻜﻞ -6-2 دﻳﺎﮔﺮام ﺑﻠﻮﻛﻲ ﻳﻚ رادار اﺳﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ..................................................... 16

 

ﺷﻜﻞ -1-3 دﻳﺎﮔﺮام ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ......................................................... 20

 

ﺷﻜﻞ -2-3 ﻧﻤﺎی ﻓﻴﺪﻫﺎی رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻣﻨﻪ................................................. 21

 

ﺷﻜﻞ -3-3 ﻓﻴﺪ ﻳﻚ رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ............................................................................ 21

 

ﺷﻜﻞ -4-3 ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺪف................ .          22

 

ﺷﻜﻞ -5-3 ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ، el  و 23........................................................ az

 

ﺷﻜﻞ -6-3 ﺑﻴﻢ آﻧﺘﻦ رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ.......................................................................... 23

 

ﺷﻜﻞ -7-3 ﻧﻤﺎد آﻧﺘﻦ رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ......................................................................... 24

 

ﺷﻜﻞ -8-3 ﻧﻤﻮدار وﻟﺘﺎژ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زاوﻳﻪ اﻧﺤﺮاف............................................... 24

 

ﺷﻜﻞ -9-3 ﻧﻤﻮدار ﻋﻤﻠﻜﺮد رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ................................................................ 26

 

ﺷﻜﻞ -10-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﺮراﺳﺖ............................................................................. 30

 

ﺷﻜﻞ -11-3 ﭘﺮدازﻧﺪه I و 31................................................................................ Q

 

ﺷﻜﻞ -12-3 ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪه ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 31.................................................................... IF

 

ﺷﻜﻞ -13-3 ﭘﺮدازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه و ﻓﺎز ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ.......................................... 32

 

ط

 

ﺷﻜﻞ -14-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻧﺪه ﺿﺮبﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﻄﻪای و 33................................... AGC

 

ﺷﻜﻞ -15-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻧﺪه 34................................................................. s  jd

 

ﺷﻜﻞ -16-3 اﺧﺘﻼف ﻓﺎز s و 34............................................................................ d

 

ﺷﻜﻞ -17-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺮدازﻧﺪه دﻗﻴﻖ و ﭘﺮدازﻧﺪه 35.................................... s  jd

 

ﺷﻜﻞ -18-3 ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﮔﻴﺮی ﺑﺮد............................................................................ 38

 

ﺷﻜﻞ -19-3 آﺷﻜﺎرﺳﺎزی ﺧﻄﺎی ردﮔﻴﺮی ﺑﺮد و ﮔﻴﺘﻬﺎی زود و دﻳﺮ............................. 39

 

ﺷﻜﻞ -20-3 ردﮔﻴﺮی ﺑﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎرﻧﺪه....................................................... 40

 

ﺷﻜﻞ -1-4 ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻤﺪوس ﻣﻌﻤﻮل رادار................................................................. 46

 

ﺷﻜﻞ -2-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﻴﺎنﮔﺬر.......................................................................... 47

 

ﺷﻜﻞ -3-4 ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه................................................................................. 49

 

ﺷﻜﻞ -4-4 ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ 50...................................................................... A/D

 

ﺷﻜﻞ -5-4 ﻧﻤﻮدار ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﻚ 50........................................................ A/D

 

ﺷﻜﻞ -6-4 ﺧﻄﺎی ﺟﺒﺮانﺳﺎزی.............................................................................. 52

 

ﺷﻜﻞ -7-4 ﺧﻄﺎی ﺑﻬﺮه........................................................................................ 52

 

ﺷﻜﻞ -8-4 ﺧﻄﺎی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﻮدن.......................................................................... 53

 

ﺷﻜﻞ -9-4 ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﻳﺰ ﭼﻨﺪیﻛﺮدن........................................................ 53

 

ﺷﻜﻞ -10-4 ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻃﻴﻔﻲ ﺗﻮان ﻧﻮﻳﺰ ﭼﻨﺪیﻛﺮدن...................................................... 55

 

ﺷﻜﻞ -11-4 ﺗﻮان ﻧﻮﻳﺰ ﭼﻨﺪیﻛﺮدن در دو ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری.................................. 56

 

ﺷﻜﻞ -12-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری..................................................................................... 57

 

ﺷﻜﻞ -13-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪه........................................................... 58

 

ﺷﻜﻞ -14-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل آﻧﺎﻟﻮگ 58.................................................................... IF

 

ﺷﻜﻞ -15-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﻴﮕﻨﺎل 59................................................................ IF

 

ﺷﻜﻞ -16-4 ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪه......................................................................... 61

 

ﺷﻜﻞ -17-4 ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرد درﺟﻪ 61........................................................................ 3

 

ﺷﻜﻞ -18-4 ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﭼﺒﻲﺷﻒ، ﺑﺎﺗﺮورث و ﺑﺴﻞ......................................... 67

 

ﺷﻜﻞ -19-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﻴﺎنﮔﺬر ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪه............................................... 69

 

 

ﺷﻜﻞ -20-4 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻫﻤﺪوس دﻳﺠﻴﺘﺎل.................................................................. 69

 

ﺷﻜﻞ -21-4 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻫﻤﺪوس رادار.................................................................... 70

 

ﺷﻜﻞ -22-4 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻫﻤﺪوس دﻳﺠﻴﺘﺎل.................................................................. 71

 

ﺷﻜﻞ -23-4 ﺗﺒﺪﻳﻞ دوﺧﻄﻲ................................................................................... 73

 

ﺷﻜﻞ -24-4 ﻃﻴﻒ ﺧﺮوﺟﻲ ﺿﺮبﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ................................................................ 75

 

ﺷﻜﻞ -25-4 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی........................................................................ 76

 

ﺷﻜﻞ -26-4 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ 77....................................................................... CIC

 

ﺷﻜﻞ -27-4 اﻧﺘﮕﺮالﮔﻴﺮ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺎﻧﻪای در ﻓﻴﻠﺘﺮ 77............................................ CIC

 

ﺷﻜﻞ -28-4 ﺳﺮی ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی 78................................................................ CIC

 

ﺷﻜﻞ -29-4 ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ CIC ﺑﻪ ازای N=3، R=4 و 79...................... M=4

 

ﺷﻜﻞ -30-4 ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی I و Q ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ............................................ 79

 

ﺷﻜﻞ -31-4 ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺟﻬﺎت ﺳﻤﺖ و ارﺗﻔﺎع........................... 80

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪوﻟﻬﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                               ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

ﺟﺪول -1-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ................. ............................................... 37

 

ﺟﺪول -1-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ......................................... .           66

 

دانلود ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با موضوعارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی در 58 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه فایل pdf

دانلود ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی

دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 
ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی 
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دا
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 1536 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی

دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با موضوع:

ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی 

در 58 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc + به همراه فایل pdf

 

چکیده

معماری سرویس غنی، یک الگوی طراحی )معماری( برای بکارگیری معماری سرویسگرا )SOA( است. این الگو، امکان تجزیه سلسله مراتبی معماری یک سامانه به دغدغه های مجزا و در نتیجه امکان تسلط بر جنبه های مختلف سامانه، تعامالت آنها و حسابرسی دغدغه های متقاطع را به شکلی دقیق و ملموس فراهم میکند. سرویسهای غنی با بهرهگیری از فناوری گذرگاه سرویس سازمانی )ESB(، امکان نگاشت ساده و مستقیم به شبکه سامانه ای از سامانه ها را نیز فراهم میکنند.

هر سرویس غنی، وابستگیها و ارتباطات خود با سایر بخشهای سلسلهمراتب را مدیریت میکند؛ بهعبارت دیگر، سازوکارهایی مانند مسیریابی پیامها در سلسله مراتب، رسیدگی به دغدغه های متقاطع، و پشتیبانی از انواع پروتکل های ارتباطی، درون خود سرویس غنی تعبیه شده است. بدین ترتیب، مساله عینیت بخشی به معماری سرویس غنی از ابعاد مختلف پیچیده است. ما دو راه کار را در این زمینه شناسایی کردهایم. راهکار اول، دید استقرار است که نگاشت معماری سرویس غنی به امکانات نرم افزار Mule ESB میباشد. راهکار دوم، در پروژه OOI مطرح شده است. این راهکارها، بهخوبی از ویژگی های کیفی معماری سرویس غنی مانند سلسله مراتب، فراکتال و تطبیق پذیری پشتیبانی نمیکنند.

در این تحقیق، الگوی معماری سرویس غنی را با ارائه یک معماری مبتنی بر الگوهای یکپارچه سازی سازمانی )EIP( عینیت بخشی کردهایم. معماری پیشنهادی، شامل شبکه ای از داللهای پیام است که عملیات پیام رسانی در سلسله مراتب سرویس های غنی را بهصورتی مقیاس پذیر انجام میدهند. بهعالوه، یک زبان توصیف معماری )ADL( برای سرویس های غنی ارائه کردهایم. چارچوب پیشنهادی، شامل زبان توصیف معماری و یک زنجیره ابزاری است که معماری پیشنهادی را عملیاتی میکند. بنابراین، برای استقرار سرویسهای غنی، ابتدا فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی بر اساس زبان توصیف معماری نوشته میشوند، سپس با ترجمه و اجرای آنها، سامانه مربوطه راه اندازی میشود.

مطالعه موردی، یک سامانه برای دریافت، پردازش و انتشار خودکار اخبار است. نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی از طریق پیاده سازی این سامانه بررسی شده است. ویژگیهای کیفی اصلی عبارتند از قابلیت یکپارچه سازی )افقی(، سلسله مراتب، فراکتال، تطبیق پذیری و مقیاس پذیری. نتیجه اینکه، چارچوب پیشنهادی، قابلیت یکپارچه سازی و مقیاس پذیری الزم در پیاده سازی سامانهای از سامانه ها را با روشی سریع مبتنی بر فناوری موجود فراهم میکند.

واژگان کلیدی:

الگوی معماری سرویس غنی

معماری سرویسگرا

سامانهای از سامانه ها

یکپارچه سازی سرویسگرا

سرویس وب

جداسازی دغدغه ها

فهرست مطالب

چکیده    

فهرست شکلها      

فهرست جدولها     

فهرست علائم اختصاری      

فصل اول مقدمات  

-3-3 مقدمه         

-9-3 طرح مساله  

-1-3 انگیزه و جایگاه تحقیق 

-4-3 سواالت تحقیق

-5-3 محدوده تحقیق

-6-3 مراحل تحقیق

-7-3 ساختار پایاننامه         

فصل دوم ادبیات موضوع     

-3-9 تعریف اصطالحات     

-3-3-9 چارچوب نرم افزاری

-9-3-9 یکپارچه سازی      

-1-3-9 یکپارچه سازی سرویسگرا

-3-3-9 دغدغه های متقاطع

-9-9 الگوی معماری سرویس غنی     

-3-9-9 مقدمه      

-3-3-9-9 وضعیت توسعه سرویسهای وب       

-9-3-9-9 چالش یکپارچه سازی افقی و عمودی سرویس ها

-1-3-9-9 راهکار

-9-9-9 معماری منطقی      

-1-9-9 فرآیند توسعه سرویس غنی     

-4-9-9 کارهای مرتبط با معماری سرویس غنی 

-5-9-9 ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی   

-3-5-9-9 قابلیت یکپارچه سازی       

-9-5-9-9 سلسله مراتب     

-1-5-9-9 فراکتال 91

-4-5-9-9 تطبیق پذیری     

-5-5-9-9 مقیاس پذیری

-1-9 الگوهای یکپارچه سازی سازمانی

-3-1-9 نمونه کاربرد الگوهای یکپارچه سازی سازمانی    

-9-1-9 الگوهای یکپارچه سازی سازمانی و       ESB

-4-9 گذرگاه سرویس سازمانی           

-3-4-9 نمونه کاربردESB

-9-4-9 معرفی      Mule ESB

-3-9-4-9 آشنایی با            Mule Studio

-3-3-9-4-9 ویرایشگرها    

-9-3-9-4-9 سازه بلوكها

-1-3-9-4-9 جریانها         

-4-3-9-4-9 نرما فزارهای کاربردی  

-5-3-9-4-9 پیام ها          

-9-9-4-9 چگونگی عملکرد             Mule

-1-4-9 معرفی     JBoss Fuse

-3-1-4-9 معرفی Apache Camel

-3-3-1-4-9 معماری         Camel

-9-3-1-4-9 اصطالحات 11 Camel

-1-3-1-4-9 مثال :3 افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص جاوا        

-4-3-1-4-9 مثال :9 افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص   Spring

-9-1-4-9 معرفی              Apache ActiveMQ

-3-9-1-4-9 دلیل استفاده از              ActiveMQ

-9-9-1-4-9 انواع ارتباط در            ActiveMQ

-4-4-9 مقایسه Mule ESB و            JBoss Fuse

-5-9 معماری سرویس-مولفه

-3-5-9 مولفه ها و ترکیبها   

-9-5-9 دامنه ها   

-1-5-9 شناخت مولفه ها     

-4-5-9 مقیدسازی 

-5-5-9 سیم و ترقی           

-6-9 جمع بندی    

فصل سوم معرفی و بازبینی کارهای مرتبط       

-3-1 دید استقرار معماری سرویس غنی           

-3-3-1 توضیح راهکار      

-9-3-1 نمونه استقرار سرویس غنی   

-1-3-1 نقد         

-3-1-3-1 نمایش معماری با الگوهای یکپارچه سازی سازمانی        

-9-1 راهکار         OOI

-3-9-1 توضیح راهکار      

-9-9-1 نقد         

-3-9-9-1 نمایش معماری با الگوهای یکپارچه سازی سازمانی        

-1-1 عینیت بخشی با واسطه فناوریهای دیگر    

-3-1-1 مثال: عینیت بخشی با واسطه معماری سرویس-مولفه         

-3-1-1 نقد         

-4-1 جمع بندی و نتیجه گیری          

فصل چهارم معماری و چارچوب نرمافزاری پیشنهادی      

-3-4 معماری پیشنهادی      

-3-3-4 نمایش معماری با الگوهای یکپارچه سازی سازمانی

-9-3-4 شبکه داللهای پیام    

-1-3-4 نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری

-3-1-3-4 قابلیت یکپارچه سازی       

-9-1-3-4 سلسله مراتب     

-1-1-3-4 فراکتال

-4-1-3-4 تطبیق پذیری     

-5-1-3-4 مقیاس پذیری     

-9-4 چارچوب نرم افزاری  

-3-9-4 فایل های پیکربندی سرویسهای غنی

-9-9-4 ترجمه فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی           

-1-9-4 استقرار سرویسهای غنی       

-4-9-4 نمایش گرافیکی سلسله مراتب سرویسهای غنی     

دید مولفه و متصل کننده      

-1-4 زبان توصیف معماری 

-3-1-4 سرویس غنی         

-9-1-4 نقشها      

-1-1-4 تعاملها     

-4-1-4 سرویسهای غنی زیرساختی    

-5-1-4 سرویسهای غنی کاربردی مرکب         

-6-1-4 سرویسهای غنی کاربردی ساده

-7-1-4 نکات عمومی درباره اعالنها   

-8-9-4 استفاده مجدد از طراحی معماری          

-4-4 جمع بندی و نتیجه گیری

فصل پنجم مقایسه و ارزیابی 

-3-5 مطالعه موردی سامانه انتشار خودکار اخبار

-3-3-5 هدف از انجام مطالعه موردی 

-9-3-5 معرفی سامانه انتشار اخبار    

-1-3-5 پیادهسازی با دید استقرار      

-3-1-3-5 پیاده سازی سامانه اخبار با   Mule ESB

-3-3-1-3-5 دریافت خبر    

-9-3-1-3-5 پردازش و ذخیره خبر    

-1-3-1-3-5 انتشار خبر

-4-3-1-3-5 رهگیری خطاها

-5-3-1-3-5 نمونه اجرا

-9-1-3-5 نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری        

-3-9-1-3-5 قابلیت یکپارچه سازی    

-9-9-1-3-5 سلسله مراتب  

-1-9-1-3-5 فراکتال         

-4-9-1-3-5 تطبیق پذیری  

-5-9-1-3-5 مقیاس پذیری  

-4-3-5 پیاده سازی با معماری و چارچوب پیشنهادی        

-3-4-3-5 پیکربندی سرویسهای غنی

-3-3-4-3-5 پیکربندی سرویس غنی   News System

-9-3-4-3-5 پیکربندی سرویس غنی   Feed

-1-3-4-3-5 پیکربندی سرویس غنی   Publish

-9-4-3-5 ترجمه فایلهای پیکربندی    

-1-4-3-5 استقرار سامانه انتشار خودکار اخبار  

-4-4-3-5 نحوه دستیابی به ویژگی های کیفی معماری      

-3-4-4-3-5 قابلیت یکپارچه سازی    

-9-4-4-3-5 سلسله مراتب  

-1-4-4-3-5 فراکتال         

-4-4-4-3-5 تطبیق پذیری  

-5-4-4-3-5 مقیاس پذیری  

-9-5 مطالعه موردی           COCOME

-3-9-5 هدف از انجام مطالعه موردی 

-9-9-5 معرفی مطالعه موردی          

-3-9-5 نمونهای از تعاملها در سطح سامانه تجارت         

-9-9-5 پیاده سازی با چارچوب پیشنهادی         

-1-5 ارزیابی      

-3-1-5 مشخصات محیط ارزیابی      

-9-1-5 بررسی زمان پاسخ سامانه اخبار          

-1-1-5 بررسی تاثیر سلسله مراتب    

-4-1-5 بررسی تاثیر مقیاس کردن

-4-5 مقایسه روشهای عینیت بخشی به معماری سرویس غنی

-5-5 جمع بندی و نتیجه گیری

فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهاد کارهای آتی

-3-6 نتیجه تحقیق

-9-6 درسهایی که آموختیم

-1-6 مرور سواالت تحقیق   

-4-6 پیشنهاد برای ادامه تحقیق

-5-6 جمع بندی و نتیجه گیری

مراجع

فرهنگ واژگان  

 

دانلود ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها

دانلود پایان نامه مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها

دانلود مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها

دانلود پایان نامه مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 171 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110

مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها

در 110 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بیان مسئله. 4

اهمیت وضرورت پژوهش... 7

اهداف پژوهش... 9

سوالات پژوهش... 9

تعاریف عملی و نظری متغیر پژوهشی.. 9

2-1  تعریف دانش... 13

2-2  تعریف مدیریت دانش... 14

2-2 اصول مدیریت دانش... 15

2-3  مفاهیم اساسی دانش سازمانی.. 16

2-3-1 ریشه ها و عوامل پیدایش مدیریت دانش... 16

2-3-2  مزیت پایدار دانش... 19

2-3-3  داده، اطلاعات و دانش... 19

2-5  سطوح دانش... 22

 

2-6-1  بعد اول: تکامل دانش ضمنی در سازمان ها 27

2-6-3  بعد سوم: انتقال دانش ضمنی..

28

2-7  سلسله مراتب دانش... 29

2-7-1  هرم دانش... 30

2-7-2  فرا دانش... 33

2-7-3  منابع دانش... 34

2-7-4 چرخه دانش... 35

2-8  چارچوب مدیریت دانش... 36

2-9  استرتژی های مدیریت دانش... 40

2-9-3  انتخاب استراتژی صحیح.. 41

2-10  چرخه مدیریت دانش KMC. 41

2-11- اجرای سیستم مدیریت دانش... 43

2-12  سیستم مدیریت دانش KMS. 44

2-13  مدل های مدیریت دانش... 45

2-14  پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان. 49

2-15  دانش آفرینی.. 52

2-15-1  ساز و کارهای دانش آفرینی.. 52

2-15-2  حرکت به سوی سازمان های یادگیرنده، یاد دهنده و مربی.. 56

2-16  نقش مدیریت دانش در تحقق حرکت استراتژیک سازمان. 58

2-17  رویکردهای پیش نیاز جهت اجرای مدیریت دانش... 61

2-17-2  مدیریت دانش و مهندسی مجدد. 61

2-18  بازارهای پویای دانش... 66

2-18-1  کاستی های بازار. 68

2-18-2  روش های ایجاد بازارهای دانش کارآمد. 70

2-18-3  مزایای بازار دانش... 71

2-18-4  مدل مفهومی بازار دانش... 73

2-20-1   منابع مدیریت دانش... 75

2-20-2  نظام های مدیریت دانش... 77

2-20-3  نسل های مدیریت دانش... 78

 

2-20-4  ناکامی مدیریت دانش در سازمان ها 80

2-20  آینده مدیریت دانش...

81

3-1 مقدمه. 83

 

3-2 استراتژی های مدیریت دانش نوناکا و تاکاشی (1995 میلادی) 83

3-3 مطالعات هانسن و همکاران   (1999 میلادی) 84

3-4 الگوهای استراتژی دانش...

84

 

3-5 مطالعات بیرلی و چارکرابارتی  (1996 میلادی) 85

3-6 مطالعات زاک  (1999 میلادی) 85

3-7 مطالعات دی پابلوس 1 (2002 میلادی) 86

3-8 مطالعات بیرلی و دالی1 (2002 میلادی) 87

جمع بندی..

91

نتیجه گیری.. 97

محدودیت های پژوهش... 100

پیشنهادات.. 100

منابع101

 

مقدمه

عصر دانایی یا دانش، عنوان جدیدی است که به زمان حاضر و آینده نزدیک اطلاق می شود.

به منظور استفاده بهینه از سرمایه دانش در سازمان ها رشته جدیدی از مدیریت بنام مدیریت دانش پدید آمده است،

تا ضمن بهبود بخشیدن به فرآیندهای دانش و با پیوند بین استراتژی سازمان واستراتژی مدیریت دانش درتامین دانش مناسب،

در زمان مناسب، برای فرد مناسب به حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند. امروزه در ادبیات مدیریت و اقتصاد

به وفور شاهد تاکید بر نقش دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای حفظ رقابت پذیری و سودآوری می باشیم (نوناکا،2009). 

مدیریت دانش به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرایند دانش مؤثری داشته باشند.

سازمان‌ها برای انتخاب بازار باید از دانش موجود و ایجاد دانش جدید بهره جویند و مدیریت دانش

در این امر کمک شایانی به آنها می‌کند. اما شرکت‌ها باید در نظر داشته باشند که برقراری هر سیستم

در سازمان با توجه به شرایط مختلف آن سازمان مقدمات خاص خود را می‌طلبد و در صورت عدم مهیا بودن آن،

برقراری موفقیت‌آمیز آن امکان‌پذیر نیست.مدیریت دانش در عصر جدید تنها به دانش کد شده و مستند شده اکتفا نمی کند،

بسیاری از سازمان ها و شرکت های جهان با تکیه بر دانش ضمنی و آشکار خود،

درصدد ارتقای جایگاه رقابتی و افزایش اثربخشی و بهره وری خود هستند.

در راستای رسیدن به این اهداف، مدیریت دانش به دنبال تصرف دانش،

خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی، بازیابی و نگهداری دانش به عنوان دارائی های سازمان می باشد.

بدون شک امروزه دانش مهمترین ابزار رقابت در بازارهای حال و آینده می باشد.

هر چند در حال حاضر سازمان های بسیاری در زمینه توسعه دانش در سطوح مختلف سرمایه گذاری کرده

و موفق بوده اند اما سازمان های بسیار زیادی نیز با شکست مواجه شده اند. عدم وجود مکانیزم های صحیح ارزیابی

و پیاده سازی مدیریت دانش، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل نموده است(بالوقون،2004).

عدم تسهیم و به کارگیری مجدد دانش تولید شده در تجربیات و سرمایه های فکری و دانشی موجود در سازمانها،

در حقیقت هدر دادن هزینه ها و نشان دهنده ی عدم بهره وری در این سازمانها می باشد. مدل های مدیریت دانش،

درچنین فضایی و با هدف تأثیر گذاری بر شناسایی، خلق، ذخیره سازی، بازیابی، تسهیم و به کارگیری دانش

مورد نیاز در سازمان به وجود آمدند. فراگرد مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا مأموریت خود را به خوبی انجام داده

و به چشم انداز و اهداف خود دست پیدا کنندامروزه خلق و به کـارگیری دانـش بـــرای رقابـت گرایی

و حیات سازمان ها و صنایع ضروری شناخته شده است. دانـش نمی تواند به سادگی دیگر منابـع، ذخیـره و یا تصاحـب شود؛

و نمـی توانـد به سادگی آنها، به طور سیستماتیک مدیریت و به کار گرفته شود. تا کنون

در اغلب سازمان های کشورفناوری اطلاعات بیشترین سهم را در مدیریت دانش داشته،

به طوری که در پشت تمامی فعالیت های مدیریت دانش، فناوری اطلاعات نهفته بوده است.

لیکن باید توجه داشت که فناوری پردازش اطلاعات تنها مولفه مدیریت دانش نیست

و تحول در فرایندهای تصمیم گیری، ساختار سازمانی و نحوه انجام امور از دیگر اجزای این مدیریت محســوب می شود.

سازماندهی براساس دانش می تواند اساساً متفاوت با سازماندهی براساس مزیت های رقابتی سنتی باشد(سچمر،2001).

دنیای پیرامون ما در حال پیشرفت سریع و غیر قابل تصور است،

و در این دنیای پیشرو ملتها و جوامع هستند که باید سرعت فهم و تعامل خود را با جهان پیرامون کنترل کنند

و علم و دانش خود را با دانش روز تطبیق دهند؛ اگر جامعه بتواند هم قدم با دنیای امروز پیش رود

قطعاً از مزایای این پیشرفت بهره خواهند برد و اگر نتوانند به سرعت خود بیفزایند

قطعاً از سایر جوامع جدا خواهند شد و در انزوا به سر خواهند برد. با توجه به این مهم محققان و دانش پژوهان

در تمام حوزه های علمی بویژه علوم انسانی در تلاش هستند تا استانداردها و ساختارهای مدیریت دانش را کاربردی نموده

تا جوامع به دانش روز که به نوعی یک سرمایه استراتژی محسوب می شود دست یابند

و بر دارائی های فکری و انسانی بیفزایندبا توجه به اینکه کم و بیش دولتها به اهمیت مدیریت دانش در حال پی بردن هستند،

با این وجود تا مرحله عملیاتی نمودن  آن  فاصله  زیادی  دارند، ولی با توجه به  اینکه در 

ارتباطات بین المللی سازمانهای سنتی توانائی ایجاد ارتباط را نخواهند داشت

به ناچار باید به این موضوع با انگیزه و سرعت بیشتری بپردازند.

دانلود مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها

دانلود بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها 
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 2139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152

بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی 

پروژه دوره کارشناسی

مهندسی کامپیوتر – سخت افزار

در 152 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پیشگفتار

در کشور عزیزمان کتب و پایان نامه­ ها­ی متعددی در زمینه شبکه­ های بی­سیم و امنیت آن­ها تالیف و ترجمه نشده است. بنابراین یکی از اهداف ما از انتخاب موضوع پروژه پوشش دادن بخشی از این نقایص در این حوزه بوده است. با به وجودآمدن فناوری­های جدید،که پیوسته درعرصه فنون گوناگون رخ می­نماید. در این میان فناوری ارتباط بی­سیم در طراحی شبکه­های کامپیوتری از این قاعده مستثنی نیست.از جمله مزایای مهم این نوع فناوری می­توان به هزینه­ی پایین،قابلیت مقیاس پذیری،جابجا شدن آسان اجزاء مختلف شبکه و تنظیم و راه اندازی سریع اشاره کرد.این ویژگی­ها ایجاب می­کنند که امنیت داده­ها در این نوع شبکه ها مهم باشد. بنابراین ما بر روی موضوع خاص روز یعنی امنیت داده ها در شبکه های بی­سیم تمرکز داریم.در این میان با توجه به محدودیت منابع مطالعه و تحقیق چه در حوزه فضای مجازی وچه در حوزه­ی نگارشی سعی کرده­­ایم مطالب جدید روز دنیا،در این بخش را در پروژه بیاوریم.بدین منظور از منابع تحقیقاتی موسسات علمی و دانشگاه­های معتبر دنیا با وجود زحمت­های فراوان استفاده کردیم.سعی کردیم فصول پروژه به اهداف ذکر شده به نحوی کاملاًمستقل و در عین حال از نظر مفهوم به هم پیوسته مطرح گردد.این پروژه شامل پنج فصل است که رویکردی آموزشی جهت فراگیری مباحث مربوط به امنیت شبکه­های بی­سیم گردآوری شده است.در فصول اولیه این پروژه،سعی بر آن شده است تا به مروری بر شبکه های بی­سیم و پروتکل و استانداردهای این نوع شبکه پرداخته شود و در فصول بعدی نیز به مبحث امنیت شبکه­های بی­سیم خصوصاً در زمینه حملات DOS که اهمیت فراوانی در این شاخه دارد پرداخته شده است. در فصل پایانی نیز نتیجه­ای از محتوای پروژه تهیه شده است.امید است این پروژه در خدمت دانشجویان رشته­های مختلف علوم کامپیوتر قرار گیرد.در پایان لازم می­دانم از استاد محترم دکتر سهرابی و تمام عزیزانی که اینجانب را در گردآوری مطالب این پروژه و آماده سازی آن یاری کردند کمال تشکر و قدردانی را بعمل آورم.خواهشمندم در صورت داشتن نظر و پیشنهاد و آگاهی بیشتر با محتوای پروژه با آدرس الکترونیکی من در ارتباط باشید.

 

 

 

چکیده

شبکه­ های بی­سیم با توجه به عواملی از قبیل هزینه­ی پایین سخت افزار ،سهولت نصب و انعطاف پذیری در پیکربندی در چند سال اخیر مورد توجه قرارگرفته است. اما با افزایش کاربردهای شبکه­های بی­سیم به نظامی،تجاری،محیط خانه و آموزشی وغیره، تامین امنیت داده­ها به یک موضوع مهم تبدیل شده است.درابتدای این پروژه به مبانی شبکه­های بی­سیم به منظور آشنایی با محیط شبکه­های بی­سیم پرداخته­­­ شده­است.سپس پروتکل و استانداردهای شبکه­های بی­سیم از جمله 802.11 را با جزییات کافی برای تامین امنیت داده­ها بررسی شده است.این پروژه برمعرفی انواع  حملات از جمله DOS و DDOS که از مهمترین حملات موجود در شبکه­های بی­سیم هستند تمرکز دارد با این حال ما سعی داریم یک برآورد سیستماتیک از حمله­های DOS ارایه کنیم تا قابلیت آسیب پذیری در لایه­های مختلف شبکه های بی­سیم را ارزیابی کنیم.هم­چنین اقدامات متقابل قابلیت دسترسی در برابر حمله­هایDOS  بحث و مقایسه شده است.علاوه براین راهکارهای مقابله با تهدیدهای امنیتی در شبکه­های بی­سیم نیز با مفهوم کلی تر در بخش آخر پروژه بیان شده است.

کلمات کلیدی: 

  wireless networks protocol and standard

Attacks

DOS

DDOS

MACLAYER

Physicallayer

countermeasures (اقدام متقابل)

security services

WEP

AP

NAT

 DNS PROXY 

IDS

  AAA

تجهیزات امضای دیجیتالی

  فایروال

فیلتر

پراکسی

آنتی ویروس

رمزنگاری

 

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه

فصل اول:            10

1-1-مقدمه:          10

1-2-wirelessچیست؟        11

1-3- مبانی شبكه های بی سیم:           12

1-4- تشریح مقدماتی شبكه هایwireless:        14

1-5- قابلیت های شبکه های wireless:           15

1-5-1- نصب و راه اندازی: 15

1-5-2- هزینه:     16

1-5-3- قابلیت اطمینان:       16

1-5-4- کارایی:    16

1-5-5- امنیت:     16

1-6- انواع شبکه های بی سیم:           16

1-7-شبکه‌های بی‌سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد:   17

1-8- روش های ارتباطی بی سیم :      21

1-8-1- شبكه های بی سیم Indoor :   21

1-8-2- شبكه های بی سیم Outdoor :            21

1-8-2-1- انواع ارتباط :      21

1-9-عناصرفعال شبکه‌های محلی بی‌سیم:          22

1-9-1- ایستگاه بی سیم:      22

1-9-2 - نقطه ی دسترسی:   22

1-10- دسترسی به رسانه:    22

1-11- برد و سطح پوشش:   23

1-12- خدمات توزیع:         25

1-13- پیکربندی شبکه های Wireless :          26

فصل دوم:            31

2-1- مقدمه          31

2-2- انواع پروتکل های بی سیم         32

2-2-1- برد بلند    32

2-2-2- برد متوسط            33

2-2-3- برد کوتاه   33

2-3- مقایسه مدلهای 802.11           33

2-3-1-استاندارد b802.11 : 33

2-3-1-1-اثرات فاصله:       34

2-3-1-2-پل بین شبكه‌ای:    35

2-3-1- 3- پدیده چند مسیری:            35

2-3-2-استاندارد a802.11:  36

2-3-2-1- افزایش پهنای باند:            37

2-3-2-2-طیف فركانسی تمیزتر:        38

2-3-2-3-كانال‌های غیرپوشا:            39

2-3-3- استاندارد 802.11g:            39

2-3-4- همكاری WiFi:       39

2-4-Wi-Fi:         41

2-4-1-نحوه ی عملکرد Wi-Fi:         42

2-4-2- دلایل به کارگیری Wi-Fi:      44

2-4-3-معماری Wi-Fi:       44

2-4-4-امنیت Wi-Fi:          45

2-4-5-كاربردهای Wi-Fi:    46

2-4-6- دلایل رشد Wi-Fi:   46

2-4-7- نقاط ضعف wi-fi:   47

2-5-استاندارد Bluetooth:  48

2-5-1-نحوه ی عملکرد Bluetooth:  49

2-5-2-Operating band : 49

2-5-3- محدودة ابزارهای Bluetooth :           50

2-5-4-مزایای استفاده از Bluetooth: 50

2-5-5-آینده ی بلوتوث:       51

2-6- استاندارد Wimax:      51

2-6-1-نحوه ی عملکردWiMAX:       52

2-6-2- استانداردهای          Wimax: 53

2-6-3- مزایای Wimax:     54

2-5-4-کاربردهای wimax: 55

فصل سوم:           56

3-1- امنیت در شبکه های بی سیم (مقدمه)        57

3-2- اهمیت امنیت اطلاعات در شبکه های کامپیوتری      57

3-3- داده هاو اطلاعات حساس در معرض تهدید  58

3-4- منشاً ضعف امنیتی در شبکه های بی سیم و خطرات معمول     58

3-5- اصول امنیت اطلاعات 59

3-6- حملات در شبکه های کامپیوتری 60

3-7- حملات DOS  در لایه ی فیزیکی از استاندارد 802.11         62

3-7-1- حملات در لایه ی فیزیکی      62

3-7-1-1- حمله به منابع نامحدود (RUA)         62

3-7-1-2- مقدمه ی حمله     62

3-7-1-3- حمله یSFD       63

3-7-1-4- حمله ی واکنش گر            63

3-7-1-5- حمله ی منابع انسانی         63

3-7-1-6- حمله نماد           63

3-7-1-7- حمله ی انحصار  63

3-7-2- اقدام متقابل لایهی فیزیکی      64

3-8- حملات DOS در لایه MAC       65

3-8-1- حملات در لایه ی MAC       65

3-8-1-1- حملات لایه ی MAC انتخابی          65

3-8-1-2- حمله ی Deauthentication/deassociation           65

3-8-1-3- حمله تورم زمان   66

3-8-1-4- حمله علیه i802.11           66

3-8-1-5- حملات بر علیه گره های خواب:       66

3-8-2- تکمیل حملات لایه MAC      66

3-8-2-1- سیل درخواست پروب:       67

3-8-2-2- تصدیق یا ارتباط سیل درخواست (تقاضا):        67

3-8-3- اقدام متقابل در لایه MAC      67

3-8-3-1-کشف Spoof آدرس MAC  67

3-8-3-2- مدیریت محافظت پنهانی و فریم های کنترل      67

3-8-3-3- تعمیر پروتکل:    68

3-8-3-4- پازل های پنهانی (ایستگاه پردازشگر پنهانی):   68

3-8-3-5- سایر راه حلهای غیر پنهانی: 68

3-8-3-6- تاخیر اثرات تقاضاها:        69

3-8-3-8- کاهش محدودیت تجدید نظر: 69

3-8-4- حملات DOS در شبکه های 802.11 از قبیل MAC و لایه های بالاتر:           69

3-8-4-1- اقدامات متقابل     70

3-8-4-1-1- فیلتر کردن:     70

3-8-4-1-2- تجاوز سیستم های کشف: 70

3-8-5- اقدامات متقابل لایهی MAC با استفاده از لایهی فیزیکی       70

3-8-5-1-شناسایی ایستگاهها از طریق خصوصیات سیگنال            70

3-8-5-2- تولید كلید از پاکتهای سیگنال            71

3-8-6- بحث پیرامون DOS  73

3-9- حملات DOS در شبکه های بی سیم          75

3-9-1- دسته بندی انواع حملات در DOS         75

3-9-2- انواع حملات DOS  77

3-10- انواع حملات DDOS 85

فصل چهارم:         89

4-1- مقدمه          89

4-2- سرویس های امنیتی در شبکه های بیسیم    90

4-2-1- Authentication   91

4-2-1-1- Authentication بدون رمزنگاری:  91

4-2-1-2- Authentication با رمزنگاری RC4:           92

4-2-2- Confidentiality   93

4-2-3- Integrity 95

4-3- مکانیزم های امنیتی در شبکه های بی سیم  96

4-3-1- رمزنگاری 96

4-3-1-1- الگوریتم‌ها          97

4-3-1-2- سیستمهای کلید متقارن       97

4-3-1-3- سیستمهای کلید نامتقارن      99

4-3-1-4- کلیدها در رمزنگاری         100

4-3-2- امضای دیجیتال       102

4-3-2-1- نحوة عملکرد امضای دیجیتالی          103

4-4- تجهیزات امنیتی در شبکه های بیسیم         104

4-4-1- فایروال     104

4-4-1-1- انواع فایروال      105

4-4-1-2- موقعیت یابی برای فایروال  107

4-4-2- NAT       107

4-4-2-1- مشکلات NAT    108

4-4-3- پراکسی    109

4-4-3-1- عملكردهای امنیتی پراكسی  110

4-4-3-2- انواع پراکسی      110

4-4-4- آنتی ویروس           115

4-4-4-1- ویروس چیست؟   115

4-4-4-2- انواع ویروس      116

4-4-4-3- نرم افزارهایآنتی ویروس     117

4-4-5- سیستم های تشخیص نفوذگر    120

4-4-6- سرورهای AAA      122

4-4-6-1- Authentication           122

4-4-6-2- Authorization 123

4-4-6-3- Accounting     124

فصل پنجم:           127

فهرست منابع فارسی           128

فهرست منابع انگلیسی         129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                     صفحه

جدول 2-1 نرخ های ارسال داده در استاندارد b802.11      34

جدول2-2 – مقایسه استانداردهای بی‌سیم IEEE 802.11      40

جدول 2-3- مشخصات کلیدی تکنولوژی Bluetooth       49

جدول2-4- دسته بندی ابزارهای Bluetooth     50

جدول 3-1- انواع حملات در شبکه های کامپیوتری          61

جدول 3-2- انواع حملات DOS  درشبکه¬های 802.11   73

جدول 3-4- متداولترین  پورت های استفاده شده در حملات DOS      88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                    صفحه

شکل1-1- نحوة عملکرد Access point           18

شکل 1-2            18

شکل 1-3            19

شکل 1-4            19

شکل 1-5            19

شکل 1-6            24

شکل 1-7            25

شکل 1-8 شمای ظاهری یکwireless lan Access point           27

شکل 1-9نحوه ی ورود IP address درbrowser          27

شکل 1-10 کادر ورودID     28

شکل 1-11پنجره ی اولیه هنگام ورود به bowser          28

شکل 1-12زبانهی security بخش تنظیمات password،user name         29

شکل 1-13زبانهیIp setting           30

شکل 1-14 زبانه ی security بخش تنظیمات Mac address        30

شکل 2-1 تخصیص باند فرکانسی در UNII       37

شکل 2-2فرکانس مرکزی و فواصل در باند UNII            39

شکل 2-3 نحوه ی عملکرد WiFi        43

 شکل 2-4 ارتباط وسایل الکترونیکی توسط Bluetooth   48

شکل 2-5- برج های Wimax           52

شکل 2-6- اجزای سازنده ی یک Wimax         53

شکل 3-1- حمله ی DDOS   75

شکل3-2- دسته بندی انواع حملات در DOS      76

شکل 3-3- حملة Ping of death       78

شکل 3-4- حمله Syn flood Attack  78

شکل 3-5- Land Attack    79

شکل 3-6- نحوه ی عملکرد Tear Drop          80

شکل3-7- Spoofing ICMP Redirect Message        83

شکل 3-8- دیاگرام حملات DDOS      86

شکل 3-9- دیاگرام حملات Trinoo     87

شکل 3-10- دیاگرام حملات TFN/TFN2K        88

شکل 3-11- دیاگرام حملات Stacheldraht      Error! Bookmark not defined.

شکل 4-1- نحوه ی عملکرد استانداردهای امنیتی 802.11 90

شکل4-2- شمایی از فرایند Authentication    91

شکل 4-3- Authentication بارمزنگاری RC4 93

شکل 4-4- روش WEP برای حفظ محرمانگی    95

شکل 4-5- نحوه ی عملکرد پراکسی    110

شکل 4-6- فیلتر کردن محتوا توسط HTTP Proxy           113

شکل 4-7- نحوه ی عملکرد DNS Proxy         115

 

 

دانلود بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها ,

اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر مرفولوژی روده، فراسنجه های خونی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد جوجه‌‌های گوشتی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر مرفولوژی روده، فراسنجه های خونی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد جوجه‌‌های گوشتی

دانلود اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر مرفولوژی روده، فراسنجه های خونی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد جوجه‌‌های گوشتی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر مرفولوژی روده، فراسنجه های خونی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد جوجه‌‌های گوشتی
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزا
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل docx
حجم فایل 423 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 103

اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر مرفولوژی روده، فراسنجه های خونی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد جوجه‌‌های گوشتی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: تغذیه دام و طیور  گرایش: تغذیه طیور

در 103 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده:

   به منظور بررسی اثر ساکارومایسس سرویزیه و اسید های آلی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد غذایی، مرفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، تعداد 192 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار و تعداد 16 قطعه جوجه در هر تکرار آزمایشی در طی یک دوره 42 روزه ارزیابی شدند. جوجه ها با یک جیره پایه حاوی سه نوع افزودنی ساکارومایسس سرویزیه، اسید آلی و یا مخلوط اسیدآلی و ساکارومایسس سرویزیه تغذیه گردیدند. برای تعیین قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی از روز 25 ام دوره پرورش جیره‌‌ها‌ی حاوی 3/0 درصد اکسید کروم در اختیار جوجه‌‌ها‌ قرار گرفت و در روز 28 ام پرورش از هر تکرار 2 قطعه پرنده کشتار و محتویات ایلئومی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از نمونه های برداشت شده از قسمت ژژنوم روده، ارتفاع ویلی، تعداد سلول های گابلت، ضخامت اپیتلیوم، عمق کریپت و نسبت عمق کریپت به ارتفاع ویلی اندازه گیری شد. برای ارزیابی فراسنجه های خونی، در روز 35 دوره پرورش از سیاهرگ بال دو پرنده در هر تکرار بعد از یک شب گرسنگی به صورت تصادفی خونگیری صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصله، استفاده از 5/1 درصد مخمر ساکارومایسس سرویزیه، 15/0 درصد اسید-های آلی و یا مخلوط آن‌ها در جیره تفاوت معنی داری با یکدیگر از نظر تاثیر بر مصرف خوراک، وزن زنده بدن، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در کل دوره پرورش نداشتند. کمترین میزان کل کلسترول سرم خون در جوجه های تغذیه شده با مخلوط ساکارومایسس سرویزیه و اسیدآلی مشاهده گردید که از لحاظ آماری معنی دار بود (05/0P<). استفاده توام از مخمر و اسید آلی همچنین افزایش ارتفاع ویلی، کاهش ضخامت اپیتلیوم، کاهش تعداد سلول های گابلت، و افزایش عمق کریپت را در پی داشت. در مجموع جیره حاوی مخمر به دلیل کاهش عمق کریپت اثر سودمندی بر عملکرد داشت.

کلید واژه‌ها: 

جوجه های گوشتی

اسید آلی

ساکارومایسس سرویزیه

فراسنجه های خونی

قابلیت هضم مواد مغذی

مرفولوژی روده

عملکرد رشد

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................................................................... صفحه

فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته............................................................................. 1

1-1- مقدمه. 2

1-1-1- تاثیر سن حیوان بر میکروفلور دستگاه گوارش... 3

1-1-2- تاثیر محیط بر میکروفلور دستگاه گوارش... 3

1-1-3- تاثیر تنش بر میکروفلور دستگاه گوارش... 3

1-1-4- تاثیر ترکیبات ضدباکتریایی بر میکروفلور دستگاه گوارش... 4

1-1-5- تاثیر خوراک مصرفی بر میکروفلور دستگاه گوارش... 4

1-2- افزودنی‌های خوراك... 4

1-3- پروبیوتیک­ها و اسید­های آلی .. 5

1-3- 1- پروبیوتیک­ها 5

1-3-1-1- اثر پروبیوتیک­ها بر عملکرد رشد طیور. 6

1-3-1-2- اثر پروبیوتیکها بر pH دستگاه گوارش طیور. 7

1-3-1-3- اثر پروبیوتیک ها بر فراسنجه­های خونی طیور. 8

1-3-1-4- اثر پروبیوتیک ها بر قابلیت هضم مواد مغذی طیور. 9

1-3-1-5- اثر پروبیوتیک ها بر میکروب­ها و مرفولوژی روده طیور. 10

1-3-1-6- انتخاب میکروارگانیسم­ها به منظور تولید پروبیوتیک­ها 12

1-3-1-7- مخمر­ها 12

1-3-1-7-1- اکولوژی مخمر­ها.. 12

1-3-1-7-2- موارد کاربرد مخمر­ها 13

1-3-1-7-3- مخمرهای بیماریزا 13

1-3-1-7-4- تاثیر مخمر­ها در فساد خوراک... 14

1-3-1-7-5- استفاده از مخمر به عنوان مکمل تغذیه ای.. 14

1-3-1-7-6- ساکارو مایسس سرویزیه. 14

1-3-1-7-6-1- تاریخچه کشف ساکارومایسس سرویزیه. 15

1-3-1-7-6-2- فرایند رشد ساکارومایسس سرویزیه. 16

1-3-1-7-6-3- اثر ساکارومایسس سرویزیه بر عملکرد طیور 16

1-3-1-7-6-4- اثر ساکارومایسس سرویزیه برpH  دستگاه گوارش طیور 17

1-3-1-7-6-5- اثر ساکارومایسس سرویزیه بر فراسنجه­های خونی طیور 18

1-3-1-7-6-6- اثر ساکارومایسس سرویزیه بر قابلیت هضم مواد مغذی طیور 19

1-3-1-7-6-7- اثر ساکارومایسس سرویزیه بر میکروب­ها و مرفولوژی روده طیور 20

1-3-2-  اسیدهای آلی.. 21

1-3-2-1- مشخصات اسیدهای آلی.. 21

1-3-2-2- اسید­های آلی در بدن. 21

1-3-2- 3- برخی اسید­های آلی مورد استفاده در قالب افزودنی­های خوراک... 22

1-3-2-3-1- اسید فرمیک... 22

1-3-2-3-2- اسید لاکتیک... 22

1-3-2-3-3- اسید مالیک 23

1-3-2-3-4- اسید سیتریک 23

1-3-2-3-5- اسید تارتاریک 24

1-3-2-3-6- اسید ارتو فسفریک... 24

1-3-2-4- اثراسید­های آلی بر عملکرد طیور 24

1-3-2-5- اثر اسید­های آلی برpH  دستگاه گوارش طیور 26

1-3-2-6- اثر اسید­های آلی بر فراسنجه­های خونی طیور 27

1-3-2-7- اثر اسید­های آلی بر قابلیت هضم مواد مغذی طیور 27

1-3-2-8- اثر اسید­های آلی بر میکروب­ها و مرفولوژی روده طیور 29

فصل دوم:  مواد و روش تحقیق................................................................................................ 31

2-1- محل اجرای آزمایش... 32

2-2- موقعیت و ابعاد سالن.. 32

2-3- آماده سازی سالن.. 32

2-4- واحد آزمایشی.. 33

2-5- شرایط محیطی پرورش... 33

2-5-1- دما 33

2-5-2- رطوبت... 34

2-5- 3 – نور. 34

2-5-4- تهویه. 34

2-5-5- دانخوری و آبخوری.. 35

2-6- برنامه های بهداشتی و واکسیناسیون. 35

2-7- تیمارهای آزمایشی.. 36

2-8- طرح آماری آزمایش... 37

2-9- تجزیه آماری.. 38

2-10- تنظیم جیره ها و تجزیه مواد غذایی.. 38

2-11- صفات مورد بررسی در آزمایش... 39

2-11-1- اندازه گیری میزان خوراک مصرفی.. 39

2-11-2-اندازه گیری متوسط افزایش وزن بدن. 40

2-11-3- متوسط ضریب تبدیل خوراک... 41

2-11-4- اندازه گیری درصد تلفات... 41

2-11-5- تعیین میانگین وزن لاشه به صورت درصدی از وزن زنده  در روز 28. 42

2-11-6- تعیین میانگین قسمتهای مختلف لاشه به صورت درصدی از وزن زنده در روز 28. 42

2-12- قابلیت هضم ایلئومی ‌مواد مغذی.. 43

2-13- درصد ماده خشک نمونه­ها 44

2-14- درصد خاکستر نمونه­ها 44

2-15- درصد پروتئین نمونه­ها (ایلئومی و خوراک) 45

2-16- درصد چربی نمونه­ها 45

2-17- تعیین ضرایب قابلیت هضم. 46

2-18- آزمایشات بافت شناسی روده 46

2-19- محاسبه فراسنجه­های خون. 46

2-20- اندازه گیری pH.. 47

فصل سوم:  نتایج.. 48

3-1-  اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات تولیدی جوجه­های گوشتی.. 49

3-2- مقایسه میانگین قسمتهای مختلف لاشه (درصد از وزن زنده) در روز 28. 51

3-3- اثر تیمارهای آزمایشی بر pH  سنگدان و سکوم. 53

3-4- اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه­های سرم خون جوجه­های گوشتی.. 53

3-5- اثر تیمارهای آزمایشی بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی جوجه­های گوشتی.. 54

3-6- اثر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات مرفولوژی روده کوچک جوجه­های گوشتی.. 55

فصل چهارم: بحث... 57

4-1-  اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات تولیدی جوجه­های گوشتی.. 58

4-2- اثر اسید آلی و مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر صفات لاشه. 59

4-3- اثر تیمارهای آزمایشی بر pH سنگدان و سکوم.................................................................. 60

4-4- اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه­های سرم خون جوجه­های گوشتی.................................... 60

4-5- اثر تیمارهای آزمایشی بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی جوجه­های گوشتی.. 61

4-6- اثر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات مرفولوژی روده کوچک جوجه­های گوشتی................. 63

4-2- نتیجه گیری کلی.. 65

4-3- پیشنهادات... 66

منابع. 67

 

فهرست شکل­ها........................................................................................................................... صفحه

شکل 1-1- نمایی از پرز­های زبانی موجود در بخش­های مختلف روده کوچک (مولائی و همکاران، 1385) 11

شکل 1-2- نمایی از پرز­های انگشتی موجود در بخش­های مختلف روده کوچک (مولائی و همکاران، 1385) 11

 شکل 1-3- ساختار شیمیایی اسید فرمیک... 22

شکل 1-4- ساختار شیمیایی اسید لاکتیک... 22

شکل 1-5- ساختار شیمیایی اسید مالیک... 23

شکل 1-6- ساختار شیمیایی اسید سیتریک... 24

شکل 1-7- ساختار شیمیایی اسید تارتاریک... 24

شکل 1-8- ساختار شیمیایی اسید ارتوفسفریک... 24

شکل2-1- مادر مصنوعی.. 34

شکل2-2- دانخوری آویز و آبخوری سیفونی برای روز دهم به بعد. 35

 

فهرست جداول........................................................................................................................... صفحه

جدول1-1- کلاس بندی ساکارومایسس سرویزیه (یاماموتو ، 2002) 15

جدول 2-1- شرایط دمایی تأمین شده در کل دوره پرورش... 33

جدول 2-2- برنامه واکسیناسیون. 36

جدول 2-3- اجزای تشکیل دهنده جیره­های پایه مورد استفاده در دوره­های (21- 1روزگی) و رشد (42- 22 روزگی) 39

جدول 3-1- اثرات تیمارهای غذایی بر وزن بدن، افزایش وزن روزانه ، خوراک مصرفی ، ضریب تبدیل غذایی  50

جدول 3-2- مقایسه میانگین قسمت‌های مختلف لاشه به صورت درصدی از وزن زنده در روز 28.  52

جدول 3-3- اثر تیمارهای غذایی بر pH  سنگدان و سکوم در روز 28. 53

جدول 3-4- اثرات تیمارهای غذایی بر فراسنجه‌های خونی در روز 35. 54

جدول 3-5- اثر تیمارهای آزمایشی بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی جوجه­های گوشتی روز 28...         54 

  جدول 3-6- اثر تیمار­های آزمایشی بر خصوصیات مرفولوژی روده کوچک جوجه­های گوشتی. 56

 

 

دانلود اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر مرفولوژی روده، فراسنجه های خونی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد جوجه‌‌های گوشتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر مرفولوژی روده، فراسنجه های خونی، قابلیت هضم مواد,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
مطالعه اثر هیومیک پرایمینگ بذر کدوی تخم طبی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی ارشد مطالعه اثر هیومیک پرایمینگ بذر کدوی تخم طبی

دانلود مطالعه اثر هیومیک پرایمینگ بذر کدوی تخم طبی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی مطالعه اثر هیومیک پرایمینگ بذر کدوی تخم طبی
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود کتاب
د
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل docx
حجم فایل 164 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43

مطالعه اثر هیومیک پرایمینگ بذر کدوی تخم طبی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی  کارشناسی ارشد

در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

پیشگفتار

چکیده.......................................................................................................................1

مقدمه............................................................................................................................2

اهمیت سلامت تولیدات کشاورزی بر سلامت انسان و محیط زیست............................................3

کشاورزی ارگانیک.........................................................................................................................5

کدوی پوست کاغذ........................................................................................................................9

     طبقه بندی انواع کدو................................................................................................................9

     مشخصات گیاه شناسی..........................................................................................................10

     مشخصات اکولوژیکی...........................................................................................................10

     نیاز غذایی.........................................................................................................................11 بذر......................................................................................................................................12

جوانه زدن....................................................................................................................................13

سبز شدن......................................................................................................................................14

خلوص بذر..................................................................................................................................14

بنیه بذر یا ویگور..........................................................................................................................15

اهمیت کاربرد کود........................................................................................................................16

مصرف کود در گیاهان دارویی.....................................................................................................17

کودهای آلی.................................................................................................................................17

کودهای بیولوژیک و کمپوست....................................................................................................18

کودهای شیمیایی..........................................................................................................................22

کود پتاسیم...................................................................................................................................23

هیومیک اسید...............................................................................................................................24

جایگاه هیومیک اسید در جهان....................................................................................................26

جایگاه هیومیک اسید در ایران.....................................................................................................28

مواد و روش ها............................................................................................................................29

نتایج و بحث................................................................................................................................31

منابع........................................................................................................................................39

 

 

چکیده

         هیومیک اسید توانسته است به عنوان یک کود بیولوژیک خود را جایگزین خوبی برای کود های شیمیایی معرفی کند. در این پروژه سعی شده است که تأثیر هیومیک اسید بر روی جوانه زنی تخم کدو پوست کاغذی بررسی شود. کدوی پوست کاغذی  Cucurbita Pepo L.  از گیاهان یکساله و بسیار ارزشمند می باشد که در چند سال اخیر وارد ایران شده است. از مواد مؤثره ی موجود در تخمه ی این گیاه برای درمان بیماری های هیپرپلازی پروستات، سوزش مجاری ادراری، تصلب شرایین، تنظیم دستگاه گوارشی و تنظیم هورمون های جنسی در زنان و مردان استفاده می شود. برای تحریک جوانه زنی و رشد کدوی پوست کاغذی از هیومستر استارتر استفاده کردیم. مهمترین عوامل در تحریک ریشه زایی، افزایش متابولیسم و نیز نفوذپذیری جدار سلول ها نسبت به آب و مواد غذایی می باشد. بعلاوه گرم نگه داشتن خاک و حفظ رطوبت نیز ممکن است در این جریان نقش داشته باشد. در این بررسی 6 تیمار و هر کدام در 6 تکرار مورد برسی قرار گرفت که عبارت بودند از یک تیمار شاهد بدون پرایمینگ        (بذر خشک)، یک تیمار پرایمینگ شده با آب مقطر (هیدرو پرایمینگ) در 24 ساعت و 4 تیمار پرایمینگ شده با هیومستر استارتر (نوترو پرایمینگ) که به ترتیب در 3، 6، 12 و 24 ساعت پرایمینگ شدند. این تیمارها در دمای20 تا 23 درجه سانتی گراد و در تاریکی در آب مقطر کشت شدند، در نهایت مشاهده شد که بذور پرایمینگ شده با هیومستر استارتر در 24 ساعت، سرعت جوانه زنی و احتمالاً قدرت جوانه زنی را افزایش داد که در آن بیشترین جوانه زنی طی روز پنجم با میانگین 5/2 جوانه در هر ظرف پتری و بیشترین تعداد جوانه ی نهایی با میانگین 666/9 در هر ظرف پتری ثبت شد. سرعت جوانه زنی(CVG) برابر 099/35 و درصد جوانه زنی نهایی(FGP) برابر 66/96% بدست آمد که بهترین نتیجه را داشت. 

مقدمه

       هیومیک اسید امروزه بیش از بیش در حال شناخته شدن و کاربردی شدن پیش می رود. هیومیک اسید از دل خاک استخراج شده و به عنوان کود و مکمل غذایی برای گیاهان در خاک مصرف می شود. در واقع امروزه به دلیل اثرات زیان بار کود های شیمیایی بر روی خاک، گیاهان، جانوران و مهمتر از همه انسان، جوامع مختلفی به فکر حذف کودهای شیمیایی و پیدا کردن جایگزین مناسب برای آن افتاده اند. هر چند عملکرد بالایی که به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی بدست می آید همچنان وسوسه ی تداوم استفاده از آن را در بین برخی از زارعین تقویت کرده است، اما غالباً استفاده از کودهای بیولوژیک رواج پیدا کرده است، چرا که کودهای شیمیایی نه تنها سلامت انسان را به خطر انداخته است، بلکه محیط زیست و اکوسیستم را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.

         جوانه زنی یکی از صفات مهم یک گیاه می باشد که می تواند قدرت رویشی گیاه را نشان دهد و بسیار تحت تأثیر مواد و عناصر غذایی موجود در خاک می باشد، مخصوصاً در مورد بذور با اندوخته ی ضعیف وجود عناصر غذایی در بستر بذر ضرورت زیادی دارد. هیومیک اسید توانسته است به عنوان یک کود بیولوژیک خود را جایگزین خوبی برای کود های شیمیایی معرفی کند. در این پروژه سعی شده است که تأثیر هیومیک اسید بر روی جوانه زنی تخم کدو پوست کاغذی بررسی شود.

دانلود مطالعه اثر هیومیک پرایمینگ بذر کدوی تخم طبی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مطالعه اثر هیومیک پرایمینگ بذر کدوی تخم طبی ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی برق الکترونیک آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری در 198 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلو
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل docx
حجم فایل 9956 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 198

آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی برق- الکترونیک

در 198 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

عنوان.........صفحه

 

فصل اول ر‌

آنتن ها    ر‌

1-1-آشنایی با آنتن ها          1

1-1-1- چگونگی تشعشع     1

1-1-2- تشعشع کننده های سیمی در فضا           2

1-1-3- توزیع های ولتاژ و جریان       3

1-1-4- آنتن های تشدید       4

1-1-5- بهره آنتن  6

1-1-6- بهره جهتی 6

1-1-7- جهتداری   7

1-1-8- بهره توان  7

1-1-9- مقاومت آنتن           8

1-1-10- مقاومت تشعشعی آنتن         8

1-1-11- اتلافات آنتن و بازدهی         8

1-1-12- پهنای باند، پهنای پرتو و پلاریزاسیون آنتن ها     9

1-1-13- اثرات زمین بر روی آنتن ها 11

1-1-14- آنتن های زمین نشده           11

1-1-15- آنتن های زمین شده            13

1-1-16- تزویج آنتن در فرکانس های متوسط     14

1-1-17- انتخاب نقطه تغذیه 16

1-1-18- تغذیه ولتاژ و جریان           16

1-1-19- امپدانس نقطه تغذیه            17

1-1-20- آنتن های جهتی فرکانس زیاد 17

1-1-21- آرایه های دو قطبی 18

1-2-انواع آنتن ها  18

1-3- آنتن های میکرواستریپ            22

1ـ 3-1- تشعشع کننده های میکرواستریپ          24

1-3-2- روش های تحلیل و طراحی آنتن میکرواستریپ     27

1-3-3- بهینه سازی،طراحی و نتایج حاصل       31

فصل دوم 40

رادارها   40

2-1- اطلاعات کلی در مورد رادارها    41

2-1-2- رادار با شاخص موقعیت(نقشه ـ طرح)    42

2-1-3- رادار هوابرد با منظر جانبی    42

2-1-4- مزایای استفاده از داده های رادار          42

2-1-5- برداشت اطلاعات به وسیله رادار چگونه است؟     44

2-1-6- نمودار(گراف)انرژی به زمان  45

2-1-7- هندسه برداشت(تصویر برداری) اطلاعات رادار   46

2-1-8- واژه شناسی رادار    47

2-1-9- طیف مایکرویو و خصوصیات آن         48

2-1-10- باندهای رادار       50

2-1-11- اثر متقابل عارضه و شاخص های داده (تصویری )          51

2-1-12- پلاریزاسیون سیگنال رادار   52

2-1-14- تفکیک مکانی      54

2-1-15- رادار با روزنه مصنوعی یا سار         55

2-1-16- رادار با روزنه واقعی          56

2-1-17- اعواج در تصویر رادار        57

2-1-18- سایه رادار           59

2-1-19- سیستم های رادار هوایی       61

2-1-20- سیستم های رادار فضایی (فضابرد)     62

2-1-21- کاربردهای رادار   67

2-2- رادار ردگیری(جستجو) 68

2-2-1- ردیابی و جهت گیری(جهت یابی)         70

2-2-2- مونو پالسی(جهت گیری مشابه)            81

2-2-3- رهگیری مونوپالس با ترتیب آرایه ای    82

2-2-4- مونوپالس یک کانالی و دو کانالی           83

فصل سوم            86

آنتن آرایه فازی      86

3-1- آشنایی با آنتن آرایه فازی           87

3-1-1- آنتن های آرایه ای چیستند؟     87

3-1-2- غیر فعال در مقابل فعال         87

3-1-3- مفهوم آنتن 88

3-1-4- مزایایAESA         89

3-1-5- استفاده های دریایی   90

3-1-6- عملکرد    90

3-1-7- تئوری      91

3-1-8- ریاضیات  91

3-1-9- ویژگی های AN/SPY-1        92

3-1-10- رادار تصویربرداری از کنار( که از اثر داپلر برای افزایش شدت قدرت تشخیص در رهگیری استفاده می کند.)           94

3-1-11- دیگر سیستم های زمینی و دریایی       95

3-2- آنتن های آرایه فازدار میکرواستریپ هدایت شده       96

3-2-1- انتقال گر فاز خط تراگسیل      98

3-2-3- نتایج آزمایش          106

3-3- آنتن آرایه فازی و زیر سامانه های باریکه ساز در رادار آرایه فازی        112

3-3-1- تئوری جریان آرایه(تئوری عملکرد آرایه)           113

3-3-2- گیرندهDBF            117

3-3-3- طرح فرستنده DBF  119

3-3-4- نتایج شبیه سازی     120

فصل چهارم          130

4-1- طرح های آنتن میکرواستریپی برای کاربردات رادار  131

4-1-1- ویژگی های اصلی رادیاتور     132

4-1-2- پیکربندی آنتن        134

4-1-3- آنتن های اصلاح یافته در LRDE           135

4-1-4- ظهور گرایشات در آنتن های میکرواستریپ         139

4-2-اصلاح آنتن حاوی آرایه میکرواستریپ برای کاربردات چندباندی و پهن باند           140

4-2-1- پیکربندی آنتن        142

4-2-2- نتایج و مباحث آزمایش          145

4-3- آنتن میکرواستریپ برای کاربردات رادار   156

4-3-1- نتایج و طراحی آنتن 158

4-4-آنتن های حاوی آرایه فازمتصل برای کاربردات راداری پهن باند و چند باند            167

4-4-1- آرایه های متصل     168

4-4-2- ویژگی های کلی      170

4-4-3- آرایه اتصال شکاف ها           171

4-4-4- آرایه اتصال دوقطبی ها         179

منابع و مأخذ         182

 

 

چکیده

در این پژوهش سعی شده است در ابتدا به تاریخچه ، مزایا، معایب و کاربردهای آنتن میکرو استریپ می پردازیم . تغذیه ، پلاریزاسیون و انواع آنتن میکرو استریپ با تاکید بر نوع پچ مستطیلی و تغذیه کواکسیال را بحث میکنیم . انواع روش های تحلیل آنتن میکرو استریپ را مشخص میکنیم . در فصل بعدی با آنتن های آرایه فازی آشنا می شویم و هدف از به کارگیری انتقال دهنده ی فاز در یک آرایه ی خطی آنتن اسکن زاویه است . در فصلی دیگر به کاربردات آنتن های میکرو استریپ و آرایه فازی در سامانه های راداری(پهن باند و جستجو) می پردازیم.

 

فصل اول

آنتن ها

1-1-آشنایی با آنتن ها

 

برای تزویج خروجی یک فرستنده و یا ورودی یک گیرنده به فضا نوعی سیستم واسطه ضروری است. ساختمان این سیستم باید طوری باشد که توانایی تشعشع امواج الکترومغناطیسی و یا دریافت آنها را داشته باشد. آنتن چنین سیستمی است و این سیستم برای تبدیل جریان فرکانس زیاد به امواج الکترومغناطیسی و یا بالعکس به کار برده می شود. معمولاً آنتن از یک جسم فلزی ، اغلب به صورت سیم یا مجموعه ای از سیم ها درست شده است.

مکانیسم های واقعی تشعشع را می توان توسط معادلات ماکسول به طور کمی تشریح نمود. مطالعه رفتار یک جریان RF  در یک سیم نشان می دهد که تمام انرژی اعمال شده به یک سر سیم به انتهای آن نرسیده و قسمتی از آن فرار می کند یعنی تشعشع حاصل می شود. هم چنین می توان رابطه ریاضی برای این انرژی فراری بدست آورد، که در نتیجه نه فقط میزان انرژی بلکه جهات یا جهات تشعشع آن مشخص می شود. چون این روش محاسبه تشعشع کمی پیچیده است، در این قسمت تشعشع را از جنبه نظر کیفی بر پایه رفتار امواج ساکن و متحرک در یک خط انتقال مورد بررسی قرار می دهیم.

1-1-1- چگونگی تشعشع

 

خط انتقال مدار باز شکل(1-1) را در نظر بگیرید مشاهده می شود امواج رفت و برگشت با یکدیگر ترکیب شده و موج ساکن در حالی که شکم ولتاژ در نقطه مدار باز است، عرضه می گردد. در اینجا تمام انرژی از محل مدار باز به خط انتقال منعکس نمی گردد بلکه قسمت کمی از انرژی الکترومغناطیسی از سیستم فرار نموده و بنابراین تشعشع حاصل می شود تشعشع به خاطر این است که در خطوط نیرویی که به طرف مدار باز در حرکت هستند به صورت معکوس شدن فاز، وقتی که به مدار باز می رسند رخ می دهد. به دو علت قسمتی از موج که از سیستم فرار می کند نسبت به باقی مانده موج، خیلی کوچک است اول، اگر محیط اطراف را به عنوان بار خط انتقال به حساب آوریم، دیده می شود که عدم تطبیق به وقوع می پیوندند. در نتیجه مقدار کمی از توان در بار تلف می شود. واضح است تشعشع از یک انتها، تشعشع از انتهای دیگر را حذف می کند علت این است که آنها دارای پلاریته متفاوتی بوده و در فاصله ای خیلی کوچکتر از طول موج واقع شده اند. عکس مطالب فوق هم صادق است، یعنی خطوط انتقال دو سیمه در فرکانس پایین تشعشع نمی کنند. برای حل مسئله فوق به نظر می رسد که قسمت مدار باز را وسیع سازیم.

دانلود آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی

پایان نامه کارشناسی روان شناسی ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی مقدمه ارتقای بهداشت روانی محیط دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی بوده

دانلود ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی

پایان نامه کارشناسی روان شناسی
ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دا
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

پایان نامه کارشناسی روان شناسی

ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی

 

مقدمه

ارتقای بهداشت روانی محیط دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی بوده و در چند دهه اخیر توجه سازمان های آموزشی به نیروهای سالم جسمی و فکری در موسسات آموزشگاهی را به خود جلب کرده است. از جمله سازه های کلیدی در این زمینه که باید به آن توجه شود فرسودگی تحصیلی می باشد. رفتار فرسودگی به عنوان یک موضوع شناخته شده در پژوهش های روان شناختی در سه دهه اخیر منجر به تحقیقات زیادی گردیده است (یانگ 2004) .با بررسی اثر بخشی خود تنظیمی گری دانشجویان به فرسودگی تحصیلی آنها دریافتند که با کاهش خود تنظیمی و تلاش های خود نظم یافته ، فرسودگی تحصیلی آنها افزایشپیدا می کند.

استیل(2007)  ، معتقد است خود کارآمدی و راهبردهای خود تنظیمی اثر تعاملی بر یکدیگر دارند یعنی استفاده از راهبردهای خود تنظیمی منجر به موفقیت ودر نتیجه افزایش خود کارآمدی می شود، فرد مهارتهای خود را باور کرده و به آنها اعتماد می کند و در تکالیف بعدی از آنها استفاده می نماید .

مطالعات متعددی نشان داده اند که خود کارآمدی تحصیلی با کاربرد راهبردهای خود تنظیمی رابطه دارند.

از راهبردهای شناختی و خود تنظیمی بیشتری استفاده می کنند( سانگر و گانگورن،2009).

اعتقاد بر این است که باورهای فراشناختی مختل منجر به فرسودگی تحصیلی در دانشجویان می شود.(یان و فردریک،2010).همچنین یافته های نیکل (2006)، نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین شناخت های معیوب با فرسودگی تحصیلی وجود دارد.

 

بیان مسئله:

بر اساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده می توان گفت که فرسودگی تحصیلی در موقیعت های آموزشی با ویژگی های مانند خستگی ناشی از الزمات مربوط به مطالعه و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالعه درسی و نیز بی کفایتی و پیشرفت تحصیلی در امور درسی و تحصیلی مشخص می شود.(زانگ 2007). نتایج پژوهش های نشان می دهد فرسودگی تحصیلی از نظر ویژگی های پیشامد ها مشابه فرسودگی شغلی است(مانتال2010).

 

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه  ..............................................................................................................................  6

بیان مسئله  ....................................................................................................................... 6

اهمیت و ضرورت پژوهش  ..............................................................................................8

اهداف پژوهش  ................................................................................................................. 8

متغیرهای پژوهش  ........................................................................................................... 9

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها  ...............................................................................  9

فصل دوم

فرسودگی تحصیلی  .......................................................................................................  14-12

تعاریف فرسودگی تحصیلی  ............................................................................................ 14

فراشناخت  .........................................................................................................................  18-14

راهبردهای کنترل فراشناخت  .......................................................................................  19-18

نظام فراشناخت  ..............................................................................................................  20-19

مفاهیم اساسی فرایندهای شناختی  ............................................................................  21-20

کاربرد فرایندهای شناختی  ............................................................................................  22-21

تنظیم هیجان  ....................................................................................................................  25

تعاریف تنظیم هیجان  .....................................................................................................  27-26

ویژگی های تنظیم هیجان  .............................................................................................  28-27

مهارت های زمینه ای تنظیم هیجان   ...............................................................................28

مدل های تنظیم هیجان  ......................................................................................................  37-28

فصل سوم

مواد و روش تحقیق  ...........................................................................................................  40-37

فصل چهارم

نتایج  ........................................................................................................................................ 45-40

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری  ...........................................................................................................  49-46

دانلود ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی ,

ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swo

پایان نامه کارشناسی محیط زیست ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swot) چکیده منطقه حیران نام روستایی ییلاقی و زیبایی در غرب شهرستان آستارا واقع در استان گیلان می باشد این روستا در فاصله 30 کیلومتری آستارا قرار دارد

دانلود ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swo

ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swot)
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزار
دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل docx
حجم فایل 3976 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

پایان نامه کارشناسی محیط زیست

ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران

و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swot)

 به همراه جداول swot

چکیده

 

منطقه حیران نام روستایی ییلاقی و زیبایی در غرب شهرستان آستارا واقع در استان گیلان می باشد. این روستا در فاصله 30 کیلومتری آستارا قرار دارد و به دلیل ییلاقی بودن منطقه، ساخت بناهای ویلایی در سال های اخیر چشمگیر بوده است. به طوری که در طول فصل گرم سال جمعیت این روستا به بیش از 2000 نفر می رسد اما جمعیت ثابت آن در حدود 300 نفر می باشد.

این روستا به دلیل زیبایی آن به عنوان یکی از منطقه های نمونه گردشگری در ایران به شمار می رود و با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب در سالیان اخیر مورد توجه قرار گردشگران قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از استراتژی توسعه پایدار گردشگری- استان اردبیل- گیلان به دلیل مشترک بودن مرز سیاسی و راه ارتباطی منطقه با استان از روش (swot) (تحلیل نقاط- قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها) و همچنین برای تجزیه و تحلیل و تدوین و راهکارها از ماتریس QSPM استفاده شده.

بررسی نتایج ماتریس ها عوامل داخلی و خارجی بین آن است که سازمان در استفاده از نقاط قوت خود بر غلبه بر نقاط ضعف عمکلرد خوبی نداشته و در استفاده از فرصت ها برای مقابله با تهدیدها خوب عمل کرده است. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی استراتژی توسعه ماتریس QSPM نشان می دهد اولین اولویت استراتژی برای توسعه گردشگری ایجاد شهرک توریستی بر اساس قابلیت اقلیمی منطقه با الهام از امکانات توریستی موجود در سایر نقاط کشور و دنیا می باشد- آخرین اولویت استراتژی برای سازمان استراتژی ایجاد مکان تفریحی در مکان توریستی است. در سطح استانداردهای ملی و بین المللی از قبیل- پارک پرندگان- تله کابین وتوسعه پیست اسکی روی چمن و برف می باشد.

 

مقدمه

 

توسعه پایدار به معنی رابطه متقابل انسان ها و طبیعت در سراسر جهان است. امروزه با توجه به بیانیه سوم سازمان ملل متحد و اجلاس های متعدد در سراسر دنیا پایداری به عنوان بخش اساسی تمام جهانی شناخته می شود و توسعه پایدار از اصولی است که اندیشمندان و صاحب نظران به آن توجه دارند. این بدان معنی است که حفظ استانداردهای سطح زندگی آینده بشریت اهمیت بسیار زیادی دارد، به طوری که دیگر نمی توان از محیط های زندگی انسان ها همانند گذشته بهره برداری و استفاده کرد.

بنابراین این باید آثار گردشگری را از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا بتوانیم از تهدیدات آن بکاهیم. از فرصت های آن نهایت بهره برداری را بکنیم. نقاط ضعف را به حداقل برسانیم و نقاط قوت را توسعه دهیم و این برنامه بدون شرکت کشورها امکان پذیر نیست.خوشبختانه سازمان های بین المللی از جمله سازمان جهانی جهانگردی اصول قابل قبولی را ارائه کرده اند. از نظر این سازمان توسعه پایدار گردشگری به مفهوم مدیریت تمامی منابع است به طوری که ضمن رعایت تمام شئونات فرهنگی کشورها سیاست های حمایتی و فرآیندهای زیست محیطی و تنوع عوامل محیطی در آن حفظ شود تا نیاز گردشگران و جامعه میزبان را تأمین کرده و در عین حال باعث تقویت نیازها و انتظارات آینده آن ها شود.

توسعه پایدار گردشگری به عنوان راهی برای مدیریت کلیه منابع قلمداد می شود. به طریقی که بتوان نیازهای اقتصادی و اجتماعی را برآورده ساخت و هرگز فرهنگی و سیستم های حفاظت زندگی را همراه با افزایش عدالت و مساوات در توسعه بهبود کیفیت زندگی جوامع و به وجود آوردن کیفیت برتر محیط زیست ایجاد کرد بنابراین بهبود مدیریت زیست محیطی تسهیلات گردشگری برای کاهش آسیب های آن گام اول جهت نیل به اهداف توسعه پایدار گردشگری می باشد.

 

فهرست مطالب

چکیده   3

مقدمه    4

اهداف    6

تعریف مدیریت (Management)   7

وظایف مدیریت (management Functions)  8

تعریف استراتژیک (Stratagic)   8

تعریف (Swot)    9

فصل اول

کلیات و مبانی نظری تحقیق

توسعه پایدار (stutauhable development)  12

تعریف کمیسیون جهان و محیط از توسعه پایدار  13

گردشگری   17

توسعه پایدار و برنامه ریزی جهانگردی   18

توسعه پایدار و گردشگری پایدار     19

خصوصیات گردشگری پایدار  20

گردشگری فرهنگی   21

بررسی تعامل گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری  21

منطقه حیران   23

موقعیت منطقه   25

موقعیت جغرافیایی   26

اطلاعات روستایی     26

گردنه حیران   27

منطقه نمونه گردشگری حیران   28

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان آستارا   30

کارهای انجام شده توسط اداره منابع طبیعی و محیط زیست   33

فصل دوم

روش مطالعه

الف)بررسی و شناسایی عوامل درون سازمان   37

ب)بررسی و شناسایی عوامل خارج سازمان   38

تجزیه و تحلیل و تدوین استراتژی   38

1-ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی (که خود شامل 2 مرحله است)  39

2-تعریف انواع استراتژی   42

3-ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی (IEM) و انتخاب استراتژی و مدل تحلیل (swot)  44

4)ارزیابی استراتژی ها   46

5)اجرای استراتژی    48

فصل سوم 

بررسی و شناسایی سایر عوامل محیطی

جداول ونمودار ها   51

فصل چهارم

  نتایج

ارزیابی استراتژی    QSPM  59

منابع  61

 

دانلود ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swo


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذ,

ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swo

پایان نامه کارشناسی محیط زیست ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swot) چکیده منطقه حیران نام روستایی ییلاقی و زیبایی در غرب شهرستان آستارا واقع در استان گیلان می باشد این روستا در فاصله 30 کیلومتری آستارا قرار دارد

دانلود ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swo

ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swot)
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزار
دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل docx
حجم فایل 3976 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

پایان نامه کارشناسی محیط زیست

ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران

و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swot)

 به همراه جداول swot

چکیده

 

منطقه حیران نام روستایی ییلاقی و زیبایی در غرب شهرستان آستارا واقع در استان گیلان می باشد. این روستا در فاصله 30 کیلومتری آستارا قرار دارد و به دلیل ییلاقی بودن منطقه، ساخت بناهای ویلایی در سال های اخیر چشمگیر بوده است. به طوری که در طول فصل گرم سال جمعیت این روستا به بیش از 2000 نفر می رسد اما جمعیت ثابت آن در حدود 300 نفر می باشد.

این روستا به دلیل زیبایی آن به عنوان یکی از منطقه های نمونه گردشگری در ایران به شمار می رود و با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب در سالیان اخیر مورد توجه قرار گردشگران قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از استراتژی توسعه پایدار گردشگری- استان اردبیل- گیلان به دلیل مشترک بودن مرز سیاسی و راه ارتباطی منطقه با استان از روش (swot) (تحلیل نقاط- قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها) و همچنین برای تجزیه و تحلیل و تدوین و راهکارها از ماتریس QSPM استفاده شده.

بررسی نتایج ماتریس ها عوامل داخلی و خارجی بین آن است که سازمان در استفاده از نقاط قوت خود بر غلبه بر نقاط ضعف عمکلرد خوبی نداشته و در استفاده از فرصت ها برای مقابله با تهدیدها خوب عمل کرده است. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی استراتژی توسعه ماتریس QSPM نشان می دهد اولین اولویت استراتژی برای توسعه گردشگری ایجاد شهرک توریستی بر اساس قابلیت اقلیمی منطقه با الهام از امکانات توریستی موجود در سایر نقاط کشور و دنیا می باشد- آخرین اولویت استراتژی برای سازمان استراتژی ایجاد مکان تفریحی در مکان توریستی است. در سطح استانداردهای ملی و بین المللی از قبیل- پارک پرندگان- تله کابین وتوسعه پیست اسکی روی چمن و برف می باشد.

 

مقدمه

 

توسعه پایدار به معنی رابطه متقابل انسان ها و طبیعت در سراسر جهان است. امروزه با توجه به بیانیه سوم سازمان ملل متحد و اجلاس های متعدد در سراسر دنیا پایداری به عنوان بخش اساسی تمام جهانی شناخته می شود و توسعه پایدار از اصولی است که اندیشمندان و صاحب نظران به آن توجه دارند. این بدان معنی است که حفظ استانداردهای سطح زندگی آینده بشریت اهمیت بسیار زیادی دارد، به طوری که دیگر نمی توان از محیط های زندگی انسان ها همانند گذشته بهره برداری و استفاده کرد.

بنابراین این باید آثار گردشگری را از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا بتوانیم از تهدیدات آن بکاهیم. از فرصت های آن نهایت بهره برداری را بکنیم. نقاط ضعف را به حداقل برسانیم و نقاط قوت را توسعه دهیم و این برنامه بدون شرکت کشورها امکان پذیر نیست.خوشبختانه سازمان های بین المللی از جمله سازمان جهانی جهانگردی اصول قابل قبولی را ارائه کرده اند. از نظر این سازمان توسعه پایدار گردشگری به مفهوم مدیریت تمامی منابع است به طوری که ضمن رعایت تمام شئونات فرهنگی کشورها سیاست های حمایتی و فرآیندهای زیست محیطی و تنوع عوامل محیطی در آن حفظ شود تا نیاز گردشگران و جامعه میزبان را تأمین کرده و در عین حال باعث تقویت نیازها و انتظارات آینده آن ها شود.

توسعه پایدار گردشگری به عنوان راهی برای مدیریت کلیه منابع قلمداد می شود. به طریقی که بتوان نیازهای اقتصادی و اجتماعی را برآورده ساخت و هرگز فرهنگی و سیستم های حفاظت زندگی را همراه با افزایش عدالت و مساوات در توسعه بهبود کیفیت زندگی جوامع و به وجود آوردن کیفیت برتر محیط زیست ایجاد کرد بنابراین بهبود مدیریت زیست محیطی تسهیلات گردشگری برای کاهش آسیب های آن گام اول جهت نیل به اهداف توسعه پایدار گردشگری می باشد.

 

فهرست مطالب

چکیده   3

مقدمه    4

اهداف    6

تعریف مدیریت (Management)   7

وظایف مدیریت (management Functions)  8

تعریف استراتژیک (Stratagic)   8

تعریف (Swot)    9

فصل اول

کلیات و مبانی نظری تحقیق

توسعه پایدار (stutauhable development)  12

تعریف کمیسیون جهان و محیط از توسعه پایدار  13

گردشگری   17

توسعه پایدار و برنامه ریزی جهانگردی   18

توسعه پایدار و گردشگری پایدار     19

خصوصیات گردشگری پایدار  20

گردشگری فرهنگی   21

بررسی تعامل گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری  21

منطقه حیران   23

موقعیت منطقه   25

موقعیت جغرافیایی   26

اطلاعات روستایی     26

گردنه حیران   27

منطقه نمونه گردشگری حیران   28

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان آستارا   30

کارهای انجام شده توسط اداره منابع طبیعی و محیط زیست   33

فصل دوم

روش مطالعه

الف)بررسی و شناسایی عوامل درون سازمان   37

ب)بررسی و شناسایی عوامل خارج سازمان   38

تجزیه و تحلیل و تدوین استراتژی   38

1-ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی (که خود شامل 2 مرحله است)  39

2-تعریف انواع استراتژی   42

3-ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی (IEM) و انتخاب استراتژی و مدل تحلیل (swot)  44

4)ارزیابی استراتژی ها   46

5)اجرای استراتژی    48

فصل سوم 

بررسی و شناسایی سایر عوامل محیطی

جداول ونمودار ها   51

فصل چهارم

  نتایج

ارزیابی استراتژی    QSPM  59

منابع  61

 

دانلود ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swo


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذ,