خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

دانلود پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 233 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.

تصور عمومی براین است كه مالیات دارای یك نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازكار وكوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یكی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یكی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین كننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.

نخست آن كه افزایش میزان مالیات به سبب كاهش انگیزه برای سرمایه گذاری ،تولید وبه طور كلی كار وكوشش،موجب كاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب كاهش درآمد ملی وگسترش بیكاری می شود.

دوم اینكه مالیات به عنوان یك تثبیت كننده اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی كه به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال كامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با كاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام ركود اقتصادی و افزایش بیكاری میزان مالیات ها كاهش می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از ركود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یكنواخت وهمگونی به حركت خود ادامه دهد.

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در درارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.

 فهرست مطالب

چکیده فارسی1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1)مقدمه 2

1-2) بیان مسئله3

1-3) اهمیت تحقیق 6

1-4) سوال تحقیق 7

1-5)هدف تحقیق 7

1-6) فرضیه های تحقیق 9

1-7) متغیرهای مورد مطالعه 9

1-8) نوع روش تحقیق 10

1-9) قلمرو تحقیق 12

1-9-1) قلمرو موضوعی 12

1-9-2) قلمرو مکانی 12

1-9-3) قلمرو زمانی 13

1-10) روش گردآوری اطلاعات وداده ها13

1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه 13

1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها 13

1-13) موانع ومحدودیتهای تحقیق 14

1-14) تعریف اصطلاحات 14

1-15) ساختار تحقیق 18

 فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش

گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران

2-1) مقدمه  21

2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان22

2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران 23

گفتار دوم:مبانی نظری مالیات

2-4)مبانی نظری مالیات 26

2-4-1)مفاهیم مالیات 26

2-4-2) اهداف وضع مالیاتها 29

2-4-3)عدالت مالیاتی 31

2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن 32

2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب 32

2-4-6)اصول جدید مالیات 34

2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات 34

2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران 37

2-6)مالیات بر درآمد 39

2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد 40

2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور 41

گفتار سوم:

مبانی نظری سرمایه گذاری و شیوه های تامین مالی

2-7) سرمایه گذاری 52

2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری 54

2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری 55

2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرآیند تامین مالی 58

2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) 59

2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی 59

2-10)مالیات و حسابداری 62

 گفتارچهارم:پیشینه پژوهش

2-11)پیشینه پژوهش 64

2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی 64

2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران 73

 فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه 78

3-2)طرح مساله پژوهش 79

3-3)فرضیه های تحقیق. 79

3-4)روش تحقیق 80

3-5)سنجش متغیر های تحقیق 80

3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات81

3-7)جامعه آماری 81

3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه81.

3-9)آزمون های مورد استفاده در تحقیق83

3-10)آزمون فرضیه ها83

3-11)روش های آماری بکار رفته در تحقیق84.

3-11-1)آزمون مقایسه زوجها84

3-11-2) همبستگی85

 فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

4-1)مقدمه91

4-2) تحلیل فرضیه ها92

4-2-1) بخش اول 93

4-2-2) بخش دوم 97

 فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1)مقدمه102

5-2)خلاصه موضوع وروش تحقیق 103

5-3)نتایج تحقیق105

 5-4)تحلیل یافته های تحقیق

5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول106

5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم107

5-4)پیشنهادهای پژوهش

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق108

5-4-2)سایرپیشنهادها109

5-4-3)پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی109

5-5) محدودیت های پژوهش110

منابع ومآخذ 111

پیوست ها

پیوست الف116

پیوست ب 120

پیوست ج 126

چکیده انگلیسی134

 فهرست جدول ها

 عنوان صفحه

2-1جدول ، مالیات بر درآمد درکشور سوئد47

2-2جدول ، مالیات بر درآمد در آمریکا48

2-3جدول، تغییرات قانون مالیات های مستقیم مربوط به درآمد شرکت ها

مصوب بهمن 1380 نسبت به اصلاحیه اسفند ماه 137850

4-1جدول ،بررسی توصیفی متغیرهای سرمایه گذاری ، نحوه تامین مالی و مالیات ابرازی92

4-2جدول ، بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد ومیزان

سرمایه گذاری شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات94

4-3جدول ، آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و میزان سرمایه گذاری

شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات 96

4-4جدول بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد و نحوه تامین مالی

شرکتها(داخلی وخارجی) قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات 97

4-5جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی

شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی پیرسون) 100

4-6جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی شرکتها

قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن101

5-1جدول خلاصه نتایج آزمون105

پیوست الف-1جدول اسامی شرکتهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها....... 116

پیوست ج جداول خروجی حاصل ازتجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS 126

جداول ج-1و2و3 :

آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در میزان سرمایه گذاری قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1380 تا 1387)126

 جداول ج-4و5و6 : آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(داخلی)قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387) 127

جداول ج-7و8و9 : آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(خارجی)قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387) 128

جدول ج-10 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون129

جدول ج-11 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون129

جدول ج-12 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون130

جدول ج-13 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون130

جدول ج-14:همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون131

جدول ج-15 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون131

جدول ج-16 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون132

جدول ج-17 :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون132

جدول ج-18 :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون133

 فهرست نمودارها

 عنوان صفحه

2-1نمودار، نظام مالیاتی در ایران38

3-1نمودار، وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y86

3-2نمودار ،عدم وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y86

نمودار ب-1 ،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی 120

نمودار ب-2،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات 121

نمودار ب-3،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات 122

نمودار ب-4،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی123

نمودار ب-5،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات 124

نمودار ب-6،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات 125

 فهرست شکلها

 عنوان صفحه

2-1شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب33

دانلود پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرک,

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

دانلود پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 165 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 146

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

 

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

فهرست مطالب

چکیده ............................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................ 2

 

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................ 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ...................... 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38

 

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ...................................... 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ............................................... 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ....................................... 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ....................... 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................ 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ............................................. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................ 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ............... 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)........ 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ............................................................. 117

الف) جزای نقدی................................................................................... 117

ب) مصادره اموال................................................................................. 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118

الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ......................................... 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) .......... 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121

نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124

منابع................................................................................................. 134

دانلود پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید ,

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»

دانلود «اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 582 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 141

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»

مشکل رایج در اختلالات سوء مصرف مواد، عود مصرف مواد حتی در بین افراد مداوا شده می باشد که این موضوع در مورد مادۀ مخدر شیشه بیشتر صدق می کند. از سویی، ذهن آگاهی یک سازۀ شناختی قابل پایش و مداخله در روان شناسی است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثربخشی کاربرد درمان تلفیقی مدل رایج ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» (MBSR) بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی، و میزان عود مصرف بود. با روش نمونه گیری هدفمند و پس از همتاسازی گروهی، 54 آزمودنی به صورت تصادفی انتخاب و دوباره تصادفی در سه گروه مساوی تلفیقی، ذهن آگاهی، و ماتریکس (کنترل) جاسازی شدند. سه پرسشنامه، قبل و پس از اتمام برنامۀ 8 هفته ای آموزش MBSR، توسط هر سه گروه تکمیل گردید. نشخوار فکری با ابزار پرسشنامۀ نشخوار فکری، تنظیم هیجانی با ابزار مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی با ابزار مقیاس ذهن آگاهی، و میزان عود مصرف با ابزار تست تشخیصی مت آمفتامین سنجیده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تجزیه و تحلیل کوواریانس تک متغیری و ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان دهندۀ کاهش معنادار نشخوار فکری (p<0/01)، دشواری های تنظیم هیجانی(p<0/001)، میزان عود مصرف (P<0/04)، و افزایش معنادار ذهن آگاهی (P<0/035)، در گروه تلفیقی در مقایسه با گروه کنترل بود، در حالیکه در گروه ذهن آگاهی صِرف، میزان کاهش عود مصرف در مقایسه با گروه کنترل معنادار نشد (P<0/6) بدین معنی که فرضیۀ 7 رد شد، اگرچه دیگر متغیرها تغییرات مشابه داشتند. با وجود رد شدن فرضیۀ مزبور، یک مدل جایگزین پیشنهاد شد، بدین معنی که مکانیزمی جدید که ناشی از ترکیب مدل ماتریکس و درمان MBSR می باشد منجر به کاهش بیشتر عود مصرف در گروه تلفیقی در مقایسه با گروه کنترل می شود. این یافته بیانگر این است که درمان MBSR فاکتوری مفید اما نه یک فاکتور کافی برای هدف قرار دادن عود مصرف است. به بیانی، پژوهش حاضر مدارکی را دال بر ارزش ادغام کردن درمان MBSR در درمان های سوء مصرف مواد ارائه می دهد یعنی یک مکانیزم بالقوۀ تغییر را از طریق درمان تلفیقی برملا می سازد.

کلید واژه ها: تلفیقی، ذهن آگاهی، مدل ماتریکس، نشخوارفکری، تنظیم هیجان

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول:مقدمه و کلیات پژوهش. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 6

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 8

1-4 اهداف پژوهش. 10

1- 5 پرسش ها و فرضیه های پژوهش. 10

1-5-1 پرسش های پژوهش. 10

1-5-2 فرضیه های پژوهش. 11

1- 6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها. 11

1-6-1 تعاریف نظری. 11

1-6-1-1 شیشه (مت آمفتامین). 11

1-6-1-2 وابستگی به مواد. 12

1-6-1-3 ذهن آگاهی. 12

1-6-1-4 نشخوار فکری. 12

1-6-1-5 تنظیم هیجانی. 13

1-6-1-6 عود مصرف مواد. 13

1-6-2 تعاریف عملیاتی. 13

1-6-2-1 وابستگی به مت آمفتامین. 13

1-6-2-2 ذهن آگاهی. 13

1-6-2-3 نشخوار فکری. 13

1-6-2-4 تنظیم هیجانی. 14

1-6-2-5 عود مصرف مت آمفتامین. 14

فصلدوم:گسترۀ نظری و بازنگری تحقیقات پیشین. 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 مبانی نظری پژوهش. 17

2-2-1 مت آمفتامین. 17

2-2-2 عود مصرف مواد. 21

2-2-3 ذهن آگاهی. 22

2-2-4 اعتیاد. 24

2-2-4-1 اعتیاد و ذهن آگاهی. 24

2-2-4-2 اعتیاد و استرس. 25

2-2-5 درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» یا MBSR.. 26

2-2-6 نشخوار فکری. 27

2-2-6-1 نشخوار فکری و استرس. 29

2-2-7 تنظیم هیجانی. 30

2-2-7-1 تنظیم هیجا نی و استرس. 33

2-2-7-2 تنظیم هیجانی و نشخوار فکری. 33

2-2-8 اعتیاد و موج سوم رفتار درمانی. 34

2-2-8-1 شناخت درمانی بر پایۀ ذهن آگاهی (MBCT). 36

2-2-8-2 رفتاردرمانی جدلی(DBT)36

2-2-8-3 درمان قبول و تعهد (ACT). 37

2-2-9 درمان های دیگر بر پایۀ ذهن آگاهی (در درمان اعتیاد). 37

2-2-9-1 مدل پیشگیری از بازگشت بر پایۀ ذهن آگاهی (MBRP). 37

2-2-9-2 خود- طرحواره درمانی معنوی (3-S). 38

2-2-9 تاریخچۀ مواد مخدر منجمله شیشه. 39

2-2-10 تاریخچۀ ذهن آگاهی. 41

2-2-11 تاریخچۀ درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» (MBSR)42

2-2-12 تاریخچۀ درمان های مختلف در درمان اعتیاد. 42

2-2-12-1 درمان های شناختی رفتاری منجمله ماتریکس. 42

2-2-12-2 تلفیق درمان های شناختی رفتاری و ذهن آگاهی. 43

2-2-13 تاریخچۀ مطالعه دربارۀ نشخوار فکری. 45

2-2-14 تاریخچۀ مطالعه در بارۀ تنظیم هیجانی. 45

2-2-15 تئوری ها در خصوص اعتیاد و عود مصرف. 45

2-2-15-1 تئوری انگیزه. 45

2-2-15-2 تئوری جلوگیری از عود مصرف مواد مارلات و گوردون. 46

2-2-15-3 تئوری مواجهه با سرنخ. 46

2-2-15-4 تئوری های زیر بنایی درمان های جلوگیری از عود مصرف مواد 47

2-2-16 تئوری ها در خصوص نشخوار فکری. 49

2-2-17 تئوری ها در خصوص تنظیم هیجانی. 50

2-3 بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع. 51

2-3-1 پیشینه پژوهش در خارج از کشور. 51

2-3-2 پیشینۀ پژوهش در ایران. 60

2-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران. 66

فصل سوم:روش پژوهش. 67

3-1 مقدمه. 70

3-2 طرح کلی پژوهش. 68

3-3 جامعه، نمونه، و روش اندازه گیری. 68

3-3-1 جامعه. 68

3-3-2 نمونه. 68

3-3-3 روش اندازه گیری (ابزارهای گردآوری داده ها). 69

3-3-3-1 ذهن آگاهی. 69

3-3-3-2 تنظیم هیجانی. 70

3-3-3-3 نشخوار فکری. 71

3-3-3-4 عود مصرف مواد. 71

3-4 روش اجرای پژوهش. 72

3-5 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها. 74

3-6 ملاحظات اخلاقی. 74

فصل چهارم:توصیف و تحلیل داده ها. 76

4-1 مقدمه. 77

4-2 بخش اول: آمار توصیفی. 77

4-3 بخش دوم: یافته های استنباطی. 78

4-3-1 تحلیل کوواریانس. 78

4-3-2 تحلیل کوواریانس. 80

4-3-3 تحلیل کوواریانس. 81

4-3-4 تحلیل کوواریانس. 83

4-3-5 تحلیل کوواریانس. 84

4-3-6 آزمون ویلکاکسون. 87

4-3-7 آزمون ویلکاکسون. 89

4-4 ضرایب آلفای کرونباخ ابزارهای پژوهشی مورد استفاده در مطالعه 89

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری. 90

5-1 مقدمه. 91

5-2 بحث و نتیجه گیری. 91

5-3 محدودیت های پژوهش. 97

5-4 پیشنهادات. 98

5-4-1 پیشنهادات پژوهشی. 98

5-4-2 پیشنهادات کاربردی. 98

پیوست ها. 99

1) مقیاس پاسخ توأم با نشخوار فکری RRS از پرسشنامه سبک های پاسخ RSQ 100

2) مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)103

3) مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی (DERS)105

آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی». 109

منابع و مأخذ. 113

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4- 1: خلاصه داده های توصیفی برای متغیرهای مورد مطالعه. 77

جدول 4-2: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته نشخوار فکری در پس آزمون (گروه 1 و3). 78

جدول 4- 3: میانگینهای تعدیل شده متغیر نشخوار فکری در گروههای مختلف در پس آزمون. 79

جدول 4-4: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته نشخوار فکری در پس آزمون (گروه 2 و 3). 80

جدول 4-5: میانگینهای تعدیل شده متغیر نشخوار فکری در گروههای مختلف در پس آزمون. 80

جدول 4 - 6: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته دشواری های تنظیم هیجانی در پس آزمون
(گروه 1 و 3). 81

جدول 4- 7: میانگینهای تعدیل شده متغیر دشواری های تنظیم هیجانی در گروههای مختلف
در پس آزمون. 82

جدول 4-8: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته دشواری های تنظیم هیجانی در پس آزمون
(گروه 2 و 3). 83

جدول 4-9: میانگینهای تعدیل شده متغیر دشواری های تنظیم هیجانی در گروههای مختلف
در پس آزمون. 83

جدول 4-10: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته ذهن آگاهی در پس آزمون 84

جدول 4-11: میانگینهای تعدیل شده متغیر ذهن آگاهی در گروههای مختلف در پس آزمون. 85

جدول 4-12: توزیع فراوانی میزان عود مصرف در دو گروه تلفیقی و کنترل 86

جدول 4-13: آزمون ویلکاکسون برای مقایسه عود مصرف در دو گروه تلفیقی و کنترل. 87

جدول 4-14: توزیع فراوانی میزان عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل 88

جدول 4-15: آزمون ویلکاکسون برای مقایسه عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل. 89

جدول 4-16 : پایایی پرسشنامه. 89

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1: توزیع فراوانی عود مصرف در دو گروه تلفیقی و کنترل 86

نمودار 4-2: توزیع فراوانی عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل 88

دانلود «اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و ,

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

دانلود بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 152 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 113

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

فهرست مطالب

چكیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105

دانلود بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در ک,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
فصل دوم پایان نامه سبک های ابراز هیجان دوسوگرا اجتنابی

پیشینه کامل سبک های ابراز هیجان دوسوگرا اجتنابی معلولیت و

دانلود فصل دوم پایان نامه سبک های ابراز هیجان دوسوگرا اجتنابی

پیشینه کامل سبک های ابراز هیجان دوسوگرا اجتنابی معلولیت و
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82

فصل دوم پایان نامه سبک های ابراز هیجان دوسوگرا اجتنابی

مفهوم هیجان :

گروهی هیجان را تغییرات بدنی عنوان داشته‌اند. در حالی كه گروهی دیگر آن را احساسات ذهن معرفی كرده‌اند كه موجود آدمی كیفیت آن را گزارش می‌كند. این برداشتهای ناهماهنگ مانع بزرگی در گسترش پژوهشهای مربوط به هیجان پدید می‌آورد.

بسیاری از مردم هیجان‌ها را عوامل مثبت یا منفی به شمار می‌آورند. چنانچه عشق و شادی را هیجانهای خوب و خشم و ترس را هیجانات بدوزشست می‌شناسد. گر چه این برداشت، در بسیاری از موارد درست است، اما بهتر است كه جنبه‌های مثبت یا منفی هیجانات را بر حسب پیامدهایشان ارزیابی كنیم. یعنی ترس هنگامی یك هیجان خوب و ارزشمند است كه انسان را در مقایسه با خطرات احتمالی راهنمایی كند و آمادگی لازم را فراهم آورد. همچنین خوشحالی و شادمانی از رنج دیگران نوعی هیجان منفی انسان می‌باشد.

به عقیدة داروین (1884) بروز هیجان به صورتهای مختلف به خودی خود همیشه سودمند و كارآمد نیست. بلكه جلوه رهایی از رفتارهای سازش پذیر قبلی هستند.

در زبان انگلیسی و فرانسه كلمات هیجان و انگیزه هم ریشه‌اند و هر دو از اصل لاتین «emovere» گرفته شده‌اند، كه معنی آن تحریك و تهییج است. هیجان‌ها را تحریك كنیم و گاه نیز هیجان ما را وادار می‌سازد، كار می‌كنیم یا چیزی بگوییم كه از عادت‌ها به دور است.

در سالهای اخیر روشن شده است كه ما نمی‌توانیم فقط با مطالعه بعضی مكانیسمهای بیولوژیكی به وجود هیجان  پی ببریم. گر چه مكانیسمهای بیولوژیكی در انگیزش و هیجان نقش مهمی را ایفا می‌كند. اما تجلی هر انگیزه و هیجان همیشه مربوطه به تعامل عوامل شناختی، آموخته و بیولوژیكی است.

 

 

تعریف هیجان

نباید به علت پیچیده بودن هیجانها، در طول سالها، تعاریف گوناگون پیشنهاد شده است. اگر بخواهیم هیجان را از نظر واتسون كه یك رفتارگرا است تعریف می‌توانیم بگوییم : هیجان یك طرح واكنش ارش است كه متضمن تغییرات زیادی در مكانیزمهای بدنی به طوری كه ؟؟ به طور خاص می‌باشد.

و یا هیجان كیفیتی است كه در تعقیب یك رشته فعالیتهای جسمانی و روانی در ارگانیسم ظاهر می‌شود. این فعالیتها را می‌توان به ترتیب زیر بیان نمود :

1- ملاحظه و انتقال محرك از طریق محیط خارج

2- انتقال محرك از طریق اعصاب برنده به هپوتالاموس و كرتكس و سایر مراكز مغزی.

3- ایجاد تغییرات  خاص فیزیولوژی وبدنی در مقابل محرك به واسطة فعالیت دستگاه عصبی خود مختار و ترشح نمود.

4- ایجاد حالت خوشایند و بالعكس در ارگانیسم (كیفیت روانی هیجان)

5- ظهور رفتار هیجانی از طریق ؟ ماهیچه‌ای مانند خندیدن و ترشح غدد داخلی و ...

بدیهی است مراحل فوق به سرعت ظاهر شده و ارتباط مستقیم با محرك و شدت آن دارند. و هیجانات همواره همراه با ایجاد نیرو هستند زیرا ترشح غدد داخلی به خصوص آدرنالین سبب آزاد شدن قند و بالا رفتن قند خون و سوختن آن در بافتها شده8 و نتیجتاً نیروی قابل ملاحظه‌ای در دسترس اورگانیسم قرار می‌دهد.

دیگر اینكه در تعریف هیجان گفته‌اند كه هیجان عبارت است از پاسخ فیزیولوژیكی روانی كه ادراك و یادگیری فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هیجان كیفیتی است كه به دنبال یك سلسله فعالیتهای جسمانی و روانی در ارگانیسم ظاهر می‌گردد. 

دانلود فصل دوم پایان نامه سبک های ابراز هیجان دوسوگرا اجتنابی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
فصل دوم پایان نامه سبک های ابراز هیجان دوسوگرا اجتنابی ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر

پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر

دانلود پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر

پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 142 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 182

پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر

فهرست:

مقدمه........................................ 1

بخش اول: تاریخچه ............................ 8

- چشم انداز تاریخی صدا و بیان ............... 8

- زبان در تاتر .......................... 30

بخش دوم: تكلم................................ 51

- اندامهای گفتار......................... 52

- آوای كلام زبان فارسی ................... 62

- توصیف آوایی مصوت­ها و صامت­ها ........... 65

- تبیین تمایز صدا و گفتار ............... 71

- تولید صدا ............................. 72

- تنفس(كلیات) ........................... 77

- تمرین­ها ............................... 80

بخش سوم: عناصر آواهنگ(لحن) .................. 110

- كیفیت ................................. 112

- قدرت .................................. 116

- زمان .................................. 121

- دانگ صدا .............................. 124

- تمرین­ها ............................... 125

بخش چهارم:تشدید كننده­ها.................       

- حلق/ بینی / دهان .................................................. 135

- تنوع دانگ و شتاب.................................................... 137

- تنوع ارتفاع صدا...................................................... 138

- تمرین­ها ............................... 140

ضمیمه: زمانبندی....................... 147

- شتاب .................................. 148

- ضرب ................................... 152

- ضرباهنگ................................ 153 

- منابع و مآخذ   156

=====================

عنوان رسالة عملی

كسی به سرهنگ نامه نمی­نویسد

عنوان رساله نظری :

صدا و بیان برای بازیگر

======================== بخشهایی از متن:

مقدمه

این رساله درباره جذابترین حرفه­ها در دنیا است. نیز درباره این است كه چگونه بتوانیم زیباترین، متقاعدكننده­ترین و مؤثرین ابزار صوتی-یعنی صدای انسانی را تولید كنیم.

تأتر هنری است جمعی و وابسته به كار گروهی، و بازیگران مردمانی هستند متكی به كار مشترك. كار بازیگری علیرغم تصور بسیاری اشخاص، بسیار پرزحمت و شاق است[1]. آنان نمی­توانند مسئولیت خود را تفویض كنند، نمی­توانند در جریان تمرین و اجرا مرتكب غیبت شوند و بدون همكاری نمی­توانند كار كنند. مهمتر از همه اینكه نمی­توانند از زیر بار تمرین­های شخصی و مطالعه­ی روزانه شانه خالی كنند.

بازیگران انسانهایی اجتماعی­اند كه باید با خودشان و نقش­هایشان رابطة متقابل داشته باشند. بدن و صدا باید هماهنگ با یكدیگر حركت كنند، همچون زمانی كه بازیگر با دیگران حركت و گفتگو می كند. این نكات پیشة بازیگر را هم جذاب می­سازد و هم بسیار مشكل.

من خود به عنوان بازیگر و كارگردان، و تماشاگر، بسیار دیده­ام كه دانشجویان و مجریان كم تجربه و بعضاً پر تجربه به هنگام اجرای نقش، اجرای كلامی پیچیده كه مستلزم طراحی و تربیت بیان است، هراس از نرساندن صدا در سالنی بزرگ، پرداخت خصایص شخصیت، الگوهای متفاوت كلامی، مسئله زمان­بندی و نیاز به انعطاف صدا، مشكلات عدیده­ای پیش روی خود می­یابند. در هرحال خوانندة این سطور- بازیگر- در ارتباط با این مشكلات پیوسته با پرسش­هایی مواجه است، و این رساله در پی آن است پاسخ­هایی پیش رو قرار دهد تا هم دانش نظری او را پیرامون مسایل صدا و بیان صوتی بالا ببرد و هم مواد تمرین عملی برای وی تدارك ببیند . حتی بسیاری معلمین مجرب صدا و همچنین بازیگران توانای صحنه  به ما یاد آور می­شوند كه بازیگر باید نكاتی پیرامون آواز خو اندن بداند. زیرا آواز خواندن یكی از بهترین راههای تربیت صدا است. "خواندن"، حس درك زیر و بمی را تقویت می­كند، توجه به ضربآهنگ[2] را ملكه ذهن می­سازد، آگاهی از ضرب را افزایش می­دهد و موجب روانی و وضوح می­گردد.

بازیگر باید بیاموزد و آنچنان عمل كند تا به روح تماشاگر دست یابد. كار بازیگر این است كه خود را برانگیزد و سرزنده و هوشیار نگاهدارد، نه به خاطر خود بلكه به خاطر تماشاگر. سخن گفتن بخشی از تخیل است، و چنانچه بازیگر دركی از آنچه بر زبان می­آورد نداشته باشد، یا اینكه در كجا سخن می­گوید و با چه كسی، صرفنظر از اینكه درست یا نادرست صدا تولید می­كند، سخن­اش شنیده نخواهد شد.

نكته مهم دیگری كه بازیگر باید به آن بیاندیشد این است كه بكوشد تماشاگر را با آنچه می­گوید درگیر سازد، نه اینكه او را متوجه فنون بیان نماید. فرق است میان به نمایش گذاشتن خلاقیت از راه به كارگیری مهارت، و عرضة مهارت و فن.

بالاتر اشاره كردم كه صدا مانند سازی است كه باید آنرا نواخت. بازیگر لازم است بتواند این ساز را هم تند و هم كند بنوازد، و در انجام این كار هم فنی باشد و هم با احساس، اما در اینكه كدامیك را بر دیگری مقدم بدارد جای بحث و مجادله نیست-فن وسیله­ای است برای انتقال هرچه بهتر حقیقت احساس (یا محتوا)، و چنانچه بازیگر بر این گمان باشد كه یكی از این دو در الویت است، به راه خطا رفته.

 


[1] - دانیل می­یر دینكگراف در كتاب "رویكردهای بازیگری" (راتلج،2001،ص163) به نقل از آلیسون هاج نویسنده­ی كتاب "تربیت بازیگر در قرن بیستم" مینویسد: تربیت بازیگر بی نظیرترین پدیدة تأتر در قرن بیستم است.

[2] - در بخش ضمیمه پیرامون زمانبندی (rate, tempo, rhythm) به طور مشروح سخن خواهیم گفت.

...

تولید صدا :

عوامل اصلی برای تولید صدای خوب از این قرارند: 1-راحتی بدن 2-وضعیت بدن
3-ذخیره هوایی خوب 4- استفادة با نظارت از هوای بازدم بوسیله دیافراگم و قفسه سینه
5- توانایی تولید یك نت ثابت در سراسر گستره صدا 6-تشدیدكننده­های دهان و حلق باید باز بمانند و به هیچ روی دچار انقباض نگردند. 7-عقب زبان نباید هنگام خروج آوا مانعی ایجاد كند. 8- نرم كامه باید بدون هیچگونه انقباضی افراشته باشد تا از ایجاد صدای خشیومی (تودماغی) ممانعت شود. 9- شكل گیری آواها باید در میان دهان صورت گیرد تا به پرتاب صدا" Projection" كمك شود و هم اینكه آهنگ صدا كیفیت "توكشیده" یا "حلقی" پیدا نكند.

راحتی بدن:

انقباض در بدن بویژه در اندامهای گفتار می­تواند موجب از دست رفتن صدا و آسیب همیشگی تارهای صوتی گردد. بنابراین كسب توانایی راحت ساختن بدن نخستین گام مهمی است كه بازیگر و هر كاربر صدا باید پشت سر بگذارد.چنانچه انقباضی در بدن حضور داشته باشد هیچ تمرینی فایده نخواهد بخشید. بدون نظارت بر اندامهای بدن و تحت فرمان درآوردن آنها نمی­توان توقع تولید صدای خوب را داشت.« بازیگر باید كشف كند چگونه بدنش تن به كار می­دهد، و به آن بیاموزد تا به آسانی انجام وظیفه كند.»[1]سیسلی بری معلم صدا و بیان بر این عقیده است كه راحتی بدن از اهمیتی حیاتی برخوردار است، زیرا به یك معنا، راحتی بدن یعنی تشدید.« [2]هر گونه گرفتگی در گردن، شانه­ها و پشت سر مانع از تنفس درست می­شود، و در نتیجه تشدیدكننده­ها نخواهند توانست بطور كامل عمل كنند. به كار گرفتن راحتی بدن شخص را كمك می­كند تا از پس موقعیت مفروض برآید. زمانی كه راحتی وجود داشته باشد شخص احساس نیكوتری دارد و در نتیجه نگرانی از او دور می­شود. راحتی بدن به مفهومی كه در اینجا بكار می­رود دور كردن آن گرفتگی عضلانی كه مانع آزادی حركت صحیح اندامهای گفتار می­شود و توانایی حفره­های تشدیدكننده را عقیم می­گذارد. عدم حضور راحتی( انقباض عضلانی غیر ضروری) نه تنها صدا را معیوب می­سازد و تكلم راحت را مختل می­كند، بلكه حركت بدن را ناخوشایند و بد قواره می­سازد.


[1] -Acting skills, 2nd ed. Hugh Morison, AC.Black, 1998,p.34

[2] - The Actor and the text,2nd ed. Cicely Berry, Applaurabooks, N.Y.

    1992, p.25

 ...

تمرین­هایی برای اندامهای گفتار: آرواره، زبان، لب­ها، نرم كامه

/آرواره: سر را راست نگهدارید و آروارة پایین را رها سازید، بطوری كه فاصله میان دندانهای بالا و پایین كمتر از دو سانتیمتر نباشد. حال سی مرتبه آرواره را بطرف بالا ببرید و رها سازید. حركت را منظم انجام دهید. با انجام این تمرین فاصله یاد شده بدست خواهد آمد. فراموش نكنید كه زبان در كف دهان قرار می­گیرد.

/ از راه بینی نفس بكشید. آرواره را رها كنید. با رعایت فاصله­ای باندازه دو سانتیمتر میان دندان بالا و پایین بازدم را از دهان خارج سازید. آرواره را راحت بالا بیاورید و بطور منظم تمرین مذكور را سی مرتبه تكرار كنید.

/ تا حد ممكن آرواره را راحت پایین بكشید. نوك زبان را پشت دندانهای پایین قرار دهید. ( مثل همیشه!) آرواره پایین را از چپ به راست و از راست به چپ 5 مرتبه به نرمی حركت دهید. سپس حركت دورانی از چپ به راست و از راست به چپ را با آرواره انجام دهید. هر حركت 5 مرتبه . در انجام این تمرین نباید فشار به آرواره وارد آورید یا آنرا منقبض نمایید.

/زبان: آرواره پایین، نوك زبان پشت دندانهای پایین. نوك زبان را به جلوی سخت كامه پشت دندانهای بالا برسانید و حرف "ل"(نه "لام") را پشت سر هم بیست بار تكرار كنید. سپس همین عمل را با حرف "ر" انجام دهید. فراموش نكنید كه آرواره پایین است. حال، زبان را از پایین به محل یاد شده بچسبانید و مجدداً به پایین برگردانید.

/ آرواره را پایین رها كنید. زبان را تا آنجا كه می­توانید مستقیم از دهان خارج كنید و مجدداً به داخل ببرید. بیست مرتبه این عمل را تكرار كنید. سپس، هنگامی كه زبان خارج از دهان است نوك را به بالا و پایین حركت دهید. آنگاه زبان را به داخل بكشید و در میان حفره دهان "لار" را بطور مداوم و سریع ادا كنید.

/ آرواره را رها سازید. بكوشید نوك زبان را به نرم كامه برسانید. زبان در این وضعیت بطرف حلق خم می­شود. این تمرین را ده مرتبه تكرار كنید.

/ لب­ها: آرواره رها، نوك زبان پشت دندانهای پایین. لب­ها را گرد كنید و بطرف جلو بكشید، و نجوا كنید" هو"(Hoo). فقط لب­ها حركت می­كنند. تصویر حركت لب­ها را برای ادای "هوو" در ذهن خود ببینید. بیست مرتبه تمرین را تكرار كنید. دقت كنید هنگام تمرین اندامهای گفتار آنها را ( و در نتیجه خود را) خسته نكنید./آرواره را پایین بیندازید، لب­ها را گرد كنید و به جلو بكشید. بخوانید "ه هو هوو" دوازده مرتبه تكرار كنید. واژة "سوپ" را ده بار مؤكد ادا كنید.

 ...

دانلود پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->

پایان نامه بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی

پایان نامه بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی

دانلود پایان نامه بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی

پایان نامه بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی
دسته بندی نساجی
فرمت فایل doc
حجم فایل 12530 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 162

پایان نامه بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی

مقدمه

پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تکنیکی آن بقدری متنوع بوده است که می توان به جرات این علم را جز دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی نساجی به حساب آورد.

اولین تحول بزرگ صنعت نساجی در قرن نوزدهم با به کار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بود و به طور قطع دومین تحول بزرگ نساجی در قرن بیستم با ارائه روشهای جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فیلامنت ها ریسندگی این اند و در بافندگی ، بافندگی جدید چند فازی تقسیم شد وازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزدهم و بیستم موجب شد تا نیاز به افزایش تولید کارخانجات نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود.

ماشینهای بافندگی ماکو در دوره توسعه و تکمیل تا زمان بوجود آمدن ماشینهای بافندگی بدون ماکو تحولاتی در این ماشینها داده شده و یا مکانیزه شدن ماشینهای بافندگی ماکو  در این دوره امکان بافت پارچه های از جنس فیلامنت و پشم و مخلوط الیاف مختلف امکان پذیر شدو با پیشرفت صنعت کارخانجات با تلاش خود توانستند ماشینهای بدون ماکو را عرضه نمایند. در این ماشینها می توان انواع رنجهای پارچه را بافت و دیگر مشکلات ماشینهای با ماکو با ساختن این ماشینها از میان برداشته شده بود و بطور کلی این ماشینها ( ماشینهای بدون ماکو ) در کارخانجات عمومیت پیدا کرد.

کلا امروزه می توان ماشینها را بر اساس روش پود گذاری طبقه بندی کرد و هر کدام از این ماشینها ی بافندگی برای مصارف خاصی استفاده می شوند.

هدف از این پروژه توضیح خلاصه ای از انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه میباشد.

فصل اول

كلیات

1-1- هدف

هدف از انجام این پروژه بررسی بافت های معكوس سرژه از لحاظ تشكیل دهنه رو و زیر         می باشد كه متناسب با این ارتفاع دهنه در نخ های تار كشش های مختلفی را ایجاد می كند كه این اختلافات روی خواص پارچه های تولیدی ما تأثیر خواهد داشت و بافت هایی كه بررسی خواهد شد شامل  و  و  و  و  و  و  و  و  و می باشد كه در طی این پروژه خواصی مثل استحكام، نفوذپذیری هوا و رنگ پذیری و زیردست پارچه و غیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-2- پیشینه تحقیق

در بسیاری از كارخانجات متناسب با امكانات موجود از بافت های مختلف سرژه استفاده می نمایند، ما در این پروژه می خواهیم به نتیجه ای برسیم كه مثلاً بین دو بافت سرژه  و  كدام یك از این دو طرح نسبت به هم برتری بیشتری دارند و تأثیری كه روی خواص مختلف پارچه می گذارند چیست و ماشین های بافندگی مورد استفاده برای این بافت ها با كدام طرح بافت روان تر كار می كند.

1-3- روش كار و تحقیق

برای این پروژه ابتدا ده نوع پارچه با ماشین بافندگی روتی بافته می شود سپس  نمونه های بافته شده در آزمایشگاه كنترل كیفیت مورد آزمایشهای مختلف قرار خواهد گرفت نتایج این آزمایشات در فصول بعدی بررسی خواهد شد و سپس نمونه های كوچك دیگری از پارچه های بافته شده اند انتخاب می شود و این نمونه ها در آزمایشگاه رنگرزی توسط دستگاه آزمایشگاهی نمونه رنگ كشی HT رنگ شده از لحاظ رنگ پذیری روی پارچه ها بررسی می شود و برای اینكه بتوانیم نتایج دقیقی از میزان جذب این پارچه ها به دست آوریم پس آب این رنگ ها نیز جمع آوری شده و در آزمایشگاه تكمیل توسط دستگاه اسپكتروماتوگرافی از لحاظ میزان جذب رنگ در فصول بعدی بررسی می شود.

...

فصل‌دوم

2-1- مکانیزم های تشکیل دهنده

پارچه از بافت رفتن دو دسته نخ عمود برهم به نام تار و پود تشکیل می شود. نخ هایی که در طول پارچه قرار دارند «تار» و نخ هایی که در عرض پارچه قرار می گیرند «پود» نامیده می شوند. برای تولید پارچه می توان نخ هایی تار و پود را از جنس ها و رنگ های مختلف انتخاب کرد که در این صورت پارچه، طرح دار نامیده می شود. در بعضی موارد به جای یک دسته نخ پود، از چند دسته نخ استفاده می شود که آن را به هم متصل می کند.

بافت رفتن نخ تار و پود، در ماشین های بافندگی انجام می شود. نخ های دسته اول (تار) توسط مکانیزم تشکیل دهنده، دهنه را ایجاد می کند و نخ های دسته دوم (پود) در داخل دهنه و در لابلای نخ های تار قرار می گیرد در این بخش خواهیم دید که تشکیل دهنده توسط مکانیزم های مختلفی مانند تشکیل دهنه بادامکی ، مکانیزم تشکیل دهنده دابی و مکانیزم های تشکیل دهنه ژاکارد انجام می شود. ....

پیوست و منابع : دارد

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
کلیات
۱-۱- هدف
۱-۲- پیشینه تحقیق
۱-۳- روش کار و تحقیق
فصل‌دوم
۲-۱- مکانیزم های تشکیل دهنده
۲-۲- طرح بافت
۲-۳- انواع بافت ها
۲-۴- مکانیزم های تشکیل دهنه کار
۲-۴-۱- انواع دهنه
۲-۴-۲- نوع تشکیل دهنه
۲-۴-۳- چگونگی تشکیل دهنه
۲-۴-۴- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن
۲-۴-۵- لحظه تشکیل دهنه
۲-۵- انواع مکانیزم تشکیل دهنه
۲-۶- ;انواع مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی
۲-۷- تقسیم بندی دابی ها
۲-۷-۱- دابی یک بالابر:
۲-۷-۲- مکانیزم تشکیل دهنه دابی
۲-۷-۳- مکانیزم تشکیل دهنه دابی دو بالابر :
دابی با سیستم چرخ طرح :
۲-۸- ایجاد تشکیل دهنه در ژاکارد :
۲-۸-۱- مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد:
۲-۸-۲- مکانیزم عملکرد دستگاه ژاکارد:
۲-۹- طول دهنه:
۲-۱۰- ازدیاد طول ناحیه دهنه جلو و دهنه عقب ( برای تخ تار )
۲-۱۱- تنظیم مطلوب دهنه
۲-۱۲- هندسه دهانه تار
۲-۱۳-۱-شرح دستگاه ها
مشخصات شل گیج :
۲-۱۴- دهانه تار نامتعادل
۲-۱۵- دهانه تار متعادل
۲-۱۶-۱- زمان تشکیل دهانه متوسط
۲-۱۶-۲- زمان تشکیل دهانه زود
۲-۱۷- مقاله
تشکیل چرخشی چند دهنه ای ساختارهای بافته شده
۲-۱۸- فرضیات مربوط به مفهوم تشکیل دهنده جدید
۲-۱۸-۱- پیاده سازی تشکیل دهنده دیسکی
۲-۱۹- بررسی فرضیات کلی
۲-۲۱- خلاصه
فصل سوم
مقدمه
۳-۱- لزوم کشش در بافندگی
۳-۱-۲-لزوم یکنواختی کشش تار:
۳-۲- ;دلایل تغییر کشش در طی بافندگی:
۳-۳- کنترل کشش نخ تار
۳-۳-۱- روش های کنترل کشش نخ تار
۳-۳-۲- اثر سرعت بر روی میزان کشش تارها
۳-۶- تأثیر اصطکاک روی کشش تار
۳-۷- ارزیابی و توسعه کشش سنج
۳-۸- عوامل موثر در کشش نخ تار
۳-۱- ;مقادیر تقریبی سرعت و دامنه اصطحکاک
۳-۹- مکانیزمهای باز کننده نخ تار
۳-۴- باز کننده نخ تار به صورت متناوب به وسیله دیسک های اصطحکاکی
فصل‌چهارم
۴- آزمایشات
۴-۲- مشخصات پارچه
۴-۴-۱- راه اندازی ماشین بافندگی:
۴-۴-۱-۲- حرکت (کلاچ و ترمز)
۴-۴-۱-۵-دفتین
۴-۴-۲-۱-جاگذاری شانه:
۴-۴-۳-کنترل پود:
۴-۴-۴-سیستم تیک آپ پیچش پارچه:
۴-۴-۵-پیچش پارچه:
۴-۴-۶-دهانه کار:
۴-۴-۷-حاشیه لینو و حاشیه کمکی:
۴-۴-۸-سیستم حرکت بادامکی:
۴-۴-۹-امکانات بافت های مختلف در حاشیه:
۴-۵-بررسی تنوع بافت در ماشین های رپیر:
۴-۶- انتخاب نمونه
۴-۶-۱- ریش ریش کردن نمونه:
۴-۶-۲- عوامل ثابت و متغیر بافت:
۴-۷-۱- دستگاه استحکام سنج
۴-۷-۲- دستگاه سنجش ضخامت پارچه (Unit highness- Meter)
۴-۷-۲-۱- روش کار با دستگاه:
۴-۷-۳- ضخامت پارچه
۴-۷- نفوذ پذیری پارچه
۴-۷-۴- وزن پارچه
۴-۷-۴-۲-شرح و توضیح عمومی دستگاه:
۴-۷-۴-۳-توضیح قسمت های دستگاه و عملکرد آن:
فصل پنجم
بحث و مقایسه نتایج
نتیجه گیری از آزمایشات انجام شده
نتیجه گیری کلی
نتیجه گیری نهایی
پیشنهاد
پیوست ها
منابع و مآخذ:

دانلود پایان نامه بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب

بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب ( با منابع کامل انگلیسی و فارسی )

دانلود بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب

بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب
دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 141 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 231

بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

فصل اول (كلیات)

 1.     1.       طرح و تبیین موضوع ……………..…………………………………………………………………2
 2.     2.       ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………3
 3.     3.       علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………3
 4.     4.       سؤال اصلی و سؤالات فرعی…………..…………………….…………………………………….3
 5.     5.       فرضیه های تحقیق ………………………….……...…………………….…………………………4
 6.     6.       تعریف مفاهیم …………………………………………………………….………………………….4
 7.     7.       متغییرها …………………………………………….………………………………...……………….5
 8.     8.       روش‌تحقیق ………………….……………….………………………………………………………5
 9.     9.       موانع و محدودیتهای تحقیق ………………….……………………………………………………5
 10.   10.    سازماندهی تحقیق …………………………………….………………….……………….…………6

یادداشتهای فصل اول ………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)

بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی …………...……………………………………………………8

 1.     1.       روشهای مطالعه سیاست خارجی …………………………………………………………………8
 2.     2.       سطح تحلیل ……………………...…………………………………………………………………12
 3.     3.       عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی…………………………………………………………. 14

بخش دوم

 1.  اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ………….…………………………21

 2.  ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………23

 3.  اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…………….……………………... 25

 4.  ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…….……………………………………… 30

 5.  بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه …..………………………………………….30

یادداشتهای فصل دوم ………...……………………………………………………………………………32

فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه 1979ـ 1946)

بخش اول ـ روابط ایران و سوریه از1979- 1946……………………………………………………

بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه

1.       عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (1973ـ 1946)………………………………………

الف ـ روابط ایران و اسرائیل ………………………………………………………………………………

ب ـ مشكلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیكال بعث ……………………………………………..

2.         عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (1979ـ 1974)………………………………..

الف ـ شرایط منطقه ای …………………………………………………………………………………….

ب ـ شرایط بین المللی ……………………………………………………………………………………..

ج ـ به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی …………………………………………………

د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی ……………………………………………………

نتیجه گیری فصل سوم ………………………………………………………………………………………

یادداشتهای فصل سوم  ………………………………

فصل چهارم (روابط ایران و سوریه 1988ـ 1979)

بخش اول ـ انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………………………

1. انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه …………………………………………………………….

2. جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه ……………………………………………………

بخش دوم

1. دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ ……………………………………………………………

الف ـ دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه …………………………………………..

ب ـ اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه…………………………………..

ج ـ اتحاد ایران و سوریه …………………………………………………………………………………

2. تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه……………………………………………..

3. تنش های سوریه ـ ایران در لبنان ………………………………..…………………………………

4. دلایل تغییر موضع تاكتیكی سوریه در طول جنگ ………………………………………………..

5. قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه ………………………………………

نتیجه گیری فصل چهارم ……………………………………………………………………………………..

یادداشتهای فصل چهارم ………………………………………………………………………………………

فصل پنجم (روابط ایران و سوریه 2001ـ 1989)

بخش اول ـ روابط سیاسی ایران و سوریه ………………………………………………………………

1. پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران ……………………………………………………….

2. روابط ایران و سوریه (2001ـ 1989)………………………………………………………………

بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ

1. پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه ………………………………………………………………

2. حمله عراق به كویت و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..

3. كنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..

4. اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه ………………………………..

5. تهاجم تركیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه ……………………………………………

6. پیمان استراتژیك تركیه ـ اسرائیل و مواضع ایران و سوریه ……………………………………..

7. اختلافات تركیه ـ سوریه و نقش ایران ……………………………………………………………

نتیجه گیری فصل پنجم ………………………………………………………………………………………

یادداشتهای فصل پنجم ………………………………………………………………………………………

فصل ششم (نتیجه گیری)…………………………………………………………………………   152

یادداشتهای فصل ششم ….………………………………………………………………….……        156

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………157    

====================================================

مقدمه :

    خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیك جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یك محرك را در مداخلة ابر قدرتها ایفا می كرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلكه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است . لذا درك و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه ، برای ایران كه خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملكرد دولتهای منطقه نیز در این راستا      می باشد .

    سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیكی ، یكی از مهم‌ترین كشورهای خاورمیانه محسوب می شود كه توانسته است در چند دهة اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این كشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران كه اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همكاری با كشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد ، به خود اختصاص داده است و نیاز هست كه شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا كرد . ایران و سوریه به عنوان دو كشور خاورمیانه ای غیر همسایه توانسته اند در دو و نیم دهة اخیر بیشترین هماهنگیها را در روند تحولات منطقه ای و جهان اسلام كسب نمایند و به عنوان الگویی برای دیگر كشورهای منطقه در همكاریهای دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلی این است كه چه عواملی در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگی در اكثر تحولات منطقه ای چه بوده است كه توانسته روابط این دو كشور را به عنوان الگویی برای سایر كشورها در مناسبات دوجانبه تبدیل كند ؟ این پرسشی است كه باید به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سیاسی دو كشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی را مرور خواهیم كرد تا سیمای اصلی همكاری و الگومندی در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثیر گذار را در همكاری و روابط دو جانبه با تأكید بر عوامل منطقه ای تجزیه و تحلیل می كنیم هر چند كه ممكن است واقعیت امر چیزی غیر از تحلیل های عرضه شده باشد ، زیرا اصولاً همیشه بسیاری از اطلاعات تا زمان مشخصی محرمانه باقی می ماند و دسترسی به بعضی اطلاعات هیچ گاه امكان پذیر نمی باشد .

    در پایان با اعلام و اذعان به وجود نقایص و كاستی در رساله ، از زحمات اساتید محترم و بزرگوار جناب آقای دكتر اصغر جعفری ولدانی در سمت استاد راهنما و جناب آقای دكتر غلامعلی چگنی زاده در سمت استاد مشاور ، تشكر و قدردانی می شود كه حضرت علی (ع) فرموده است : من علمنی فقر صیرنی عبداً .

1ـ طرح و تبیین موضوع :

    مطابق با اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سیاست خارجی ایران بر اساس "نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است . بنابراین ازدیدگاه قانون اساسی رابطه با دول غیر محارب مجاز شمرده شده است . همچنین طبق اصل 154 قانون اساسی ، جمهوری اسلامی سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همة مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت می كند .

    پس علاوه بر رابطه با دول غیر محارب ، برقراری رابطه با كشورهایی كه از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیك می باشند در دستور كار سیاست خارجی این كشور قرار دارد .

    سوریه كه در این ردیف ازكشورها قرار دارد جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است به طوری كه از آن به عنوان كشور دوست و برادر یاد می شود . وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه ـ متحد استراتژیك اسرائیل در منطقه ـ باعث خشنودی سوریها كه خود را متولی مبارزه با اسرائیل می دانستند ، شد و به حمایت از این انقلاب پرداختند .

    از دید انقلاب اسلامی ، اسرائیل به عنوان پایگاه استعمار در منطقه و موجودی نامشروع و غیر قانونی در قلب جهان اسلام ، می بایست از بین برود و مبارزة عملی و همه جانبه این امر را محقق می سازد . در این راستا ایران با كشور مصر به خاطر سازش با اسرائیل و خیانت به آرمان فلسطین و اعراب قطع رابطه نمود . همچنین سفارت اسرائیل در تهران را تعطیل و آن را به سازمان آزادیبخش فلسطین واگذار نمود .

    این گونه اقدامات عملی و حمایتهای سیاسی ایران از مواضع اعراب و فلسطینیان ، سوریه را در عملی كردن تز خود مبنی بر برابری استراتژیك با اسرائیل مصمم تر كرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رویدادهای بعدی منطقه از جمله جنگ ایران و عراق و حملة اسرائیل به لبنان در سال 1982 ، سبب گردید كه دو كشور ایران و سوریه تماسهای بیشتری را با هم در جهت حل مسائل پیش آمده داشته باشند كه همین موارد زمینة تداوم گسترش روابط را علیرغم اختلاف سلیقه در بعضی مسائل فراهم آورد .

بنابراین هدف پژوهش ، بررسی علل گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می باشد . و سعی براین است كه ضمن روشن كردن این عوامل به تقویت آن و الگو سازی با توجه به شرایط و موقعیت دیگر كشورها در روابط با یكدیگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه میان كشورهای منطقه و جهان اسلام باشیم .

2ـ ادبیات موضوع :

                علیرغم حساسیت و اهمیت موضوع یكی از نكته های جالب توجه در ارتباط با آن كم توجهی محققان و پژوهندگان این رشته به این مسأله می باشد و كمتر تحقیق و كتابی در این زمینه یافت می شود كه به طور دقیق و موشكافانه به بررسی روابط پیچیدة ایران و سوریه پرداخته باشد . در این ارتباط تنها گزارشها و مقالاتی به چشم می خورد كه بیشتر به مسألة صلح و اقدامات سوریه و بررسی سطحی روابط ایران و سوریه و البته با دیدگاه وزارت خارجه ای پرداخته است .

...

مبانی نظری سیاست خارجی

    در مطالعة روابط بین الملل سه مرحله را می توان از هم تفكیك كرد . بر همین اساس به    سه گونه نیز می توان این مطالعه را انجام داد . یكی از بعد تاریخی یعنی مطالعه حوادث و رویدادهای بین الملل كه اولین مرحله در راه شناخت موضوع و جمع آوری داده هایی است كه در مراحل بعد عناصر اولیة قضایا و استنتاجات را تشكیل می‌دهند و بی شناخت آنها هیچ قدمی فراتر نمی توان نهاد . دوم جمع بندی وریشه یابی و برقراری رابطه بین عناصر فوق یعنی داده های تاریخی است كه خود موضوع جالب و مهمی در مطالعات بین المللی را تشكیل میدهد و سومین مرحله از بعد نظری به موضوع می نگرد یعنی باید شناخت را تئوریزه كرد . در این مرحله شناخت ماهوی روابط بین الملل هدف اصلی مطالعه است .(1)

    بر این  اساس نیاز به استفاده از تئوری در شناخت بسیار مهم می باشد . نظریه یا تئوری ، بیان منسجم وسیستماتیك شناخت ما از واقعیت است . بنابر این برای نظریه پردازی باید ابتدا به جمع آوری و سیستماتیزه كردن عناصر شناخت خود از موضوع بپردازیم و سپس با برقراری رابطه به‌ویژه رابطه علّی بین عناصر مختلف شناخت به تبیین ماهوی قضیه و اینكه چرا موضوع مورد بحث بدین‌گونه است و نه به گونه ای دیگر بپردازیم . اگر به چنین شناختی دست یابیم قائدتاً باید قادر به پیش بینی تحولات آتی موضوع نیز باشیم . اما نباید فراموش كرد كه كمال مطلوب در تئوری با واقعیت تئوری همیشه یكی نیست و كمتر اتفاق می افتد كه تئوری را در همه ابعاد و پیچیدگی آن بیان كند . اگر قرار بود كه واقعاً تئوری مجموعه ای از قضایای منسجم و سیستماتیك در تبیین یك واقعیت باشد قائدتاً باید در روابط بین الملل نیز با یك یا دو تئوری بیشتر سروكار نداشته باشیم : زیرا چنین تئوری باید شمائی توضیحی از این روابط، ساختار و تحولات آن بدست دهد و عوامل تعیین كننده آن را دقیقاً روشن سازد در حالی كه در این زمینه با دهها تئوری روبرو هستیم . (2)

    در این بخش ، ابتدا اشاره كوتاهی داریم به روشهای مطالعه سیاست خارجی ، سطح تحلیل در سیاست خارجی و متعاقب آن ، عوامل مؤثر در تعیین سیاست خارجی كه آنها را مورد بررسی قرار می دهیم . ....

دانلود بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دانلود بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 113 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 221

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

چكیده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فكر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی كوشید تا حتی الامكان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیكه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یك فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یك شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاكمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشی از روابط كارگری دركشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دكترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.

لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی كه به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شركتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی كه میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وكیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینكه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردكننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می كند.

...

فصل اول

كلیات

مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

شناخت مفهوم بیمه مسئولیت مدنی كه ما در نهایت در صدد بررسی تأثیرات آن بر نهاد وزین حقوق مسئولیت مدنی می باشیم در گروه تجزیه اركان تشكیل دهنده و جایگاه آن می باشد. بررسی جایگاه این تأسیس حقوقی با اشاره به تعریف اهمیت و مقایسه با مفاهیم مشابه ضروری است. حقوق كشورهای پیشرفته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراین مبحث مربوط به مفاهیم و مبانی ضمن 2 گفتار بدین شرح مطالعه می كنیم.

1- جایگاه بیمه مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

2- مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی

مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی

مطالعه در مورد جایگاه یك نهاد یا تأمین حقوقی[1] به معنی شناخت مفاهیم اولیه و ضروری و تحلیل آن به عناصر جزئی تشكیل دهنده و سلطه بر تحولات تاریخی آن نهاد می باشد بیمه مسئولیت مدنی[2] كه برای پوشش دادن به زیان های ناشی از فعالیت‌های متعدد اجتماعی، حیات اجتماعی و حقوقی یافته است به محور مسئولیت مدنی قرار گرفته و شناخت دقیق آن منوط به تحلیل مسئولیت مدنی و قلمرو آن است. چتری كه برای حمایت از زیان دیده و و عامل زیان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سیل آسا بر دارایی اشخاصی می شود. بدون یافتن مفهوم تحت حمایت خود، قادر به این تكفیك نیست. در كنار این مسایل، تاریخ تحولات بیمه مسئولیت مدنی از زمان تكوین، تا پیشرفت های قرن اخیر كه قلمرو خود را نسبت به بسیاری از انواع مسئولیت گسترش داده، شاخه های مختلف آن در نور دیده بسیار حایز اهمیت است. قواعد حقوق، قواعدی اجتماعی هستند و بستر زندگی خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن می بیند بنابراین بررسی تحولات زندگی بیمه مسئولیت غیر قراردادی یا مدنی كه در بسیاری از زمینه ها جای مسئولیت غیر قراردادی را اشغال نموده است امری مهم تلقی می شود هر چند تحقیق در این زمینه نیازمند بررسی تخصصی این تحولات می باشد و علاقه مندان می توانند به منابع تدوین شده در این زمینه مراجعه نمایند[3]. به این حال، زاویه دید در بحث، صرفاً تاریخی نیست و متضمن بررسی تطبیقی در حقوق برخی از كشورها می باشد و سیر بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی را به صورت هماهنگی در جهت یاری رساندن به حقوق مسئولیت مدنی نشان می دهد.


1- L. institution

2- L. assurance de la Responsabilite

1- مشایخی ، همایون ، مبانی و اصول حقوق بیمه، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، تهران 1349،ص 31.

...

فصل دوم :

 نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاكمیت خود

مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاكم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی

 یكی از اصول اولیه حاكم بر زندگی اجتماعی در هر نظامی ، حمایت از افراد تحت حاكمیت و سیطره آن كشور می باشد خواه جنبه ضرر و زیان ناشی از تقصیر و تخلف دولت را داشته باشد و یا ناشی از رفتار سوء سایر افراد و اتباع تحت حاكمیت خود كه به نوعی از جبران زیان و خسارت وارده عاجزند و توانایی مالی جهت جبران آنرا به علت شرایط اقتصادی حاكم بر آن جامعه را ندارند. خوشبختانه در نظام حقوقی اسلام مبانی حمایت دولت از افراد تحت حاكمیت خود در قالب آیات قرآنی ، روایات وارده از طرف ائمه معصومین (ع) و قواعد فقهی كه در طول زمان تكامل یافته به وفور یافت می شود و نشان از  احترام به حیثیت، جان، مال افراد را دارد خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان وظیفه حاكم اسلامی در قبال آنان  یكسان است و هیچ تبعیضی در كار نیست و دولت به عنوان یك شخص حقوقی مستقل از اتباع خود ، وظیفة‌تأمین و حمایت بیمه ای را به عهده دارد .

گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران

الف: نصوص قرآنی

یكی از وظایفی كه بر اساس مفهوم ولایت بر عهده ولی قرار می گیرد، تأمین و حمایت از كسانی است كه تحت پوشش ولایی قرار می گیرند. به عبارت دیگر تأمین مجموعه ای از حداقل های مكفی برای آحاد افراد جامعه و حمایت آنان در جامعه همانند وظایف ولی خانواده نسبت به فرزندان به عهده حكومت اسلامی است.

یك مجموعه مهم از حمایتهایی كه حكومت اسلامی موظف به انجام آن است در محل‌های مصارف صدقات در آیه «إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَ المَسَكیِنِ وَ العَامِلِینَ عَلَیهَا وَ المُؤَلَّفَهِ قُلُوُبُهُم وَ فِی الرَّقَابِ وَ الغَارِمِینَ وَ فِی سَبیلِ اللهِ وَابنَ السَّبِیلَ فَرِیضَهً مِنَ الله و الله عَلیِمٌ حَكیِمٌ»[1]ذكر شده است. در این آیه تخصیص صدقات به فقراء، مساكین، عاملین بر آن و تألیف قلوب، بردگان، ورشكستگان و در راه خدا و واماندگان در راه از طرف خداوند واجب شده است. در پرداخت وجوه زكات حتی فقها با استناد به روایات بر آن نظر هستند كه پرداخت های زكات باید به حدی باشد كه برای یكسال كفاف مخارج زندگی نماید آن هم به طوری كه موجبات تنگدستی و قناعت و تقید را در مایحتاج زندگی فراهم نسازد.[2]در آیه «واعلَمُوا أنَّمَا غَنِمتُم مِن شَیءٍ فَأنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَسُولِ وَ ذِی القُربَی وَ الیَتَامَی وَ اَلمَساكیِنِ وَ ابنِ السَّبِیلِ»[3]موارد پرداخت درآمدهای ناشی از خمس به رسول و ذی القربی و ایتام و مساكین و واماندگان راه تخصیص داده شده است.


1- سوره توبه، آیه 60

1- صدر، محمد باقر، اقتصاد برتر، ترجمه علی اكبر سیبویه، نشر میثم، تهران،صفحه 130

2- سوره انفال، آیه 41.

دانلود بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

دانلود مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 221

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی  در آیین دادرسی مدنی

ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – كلیات............................ 4

بخش اول – مقدمه............................ 4

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن........... 6

بند اول – ایراد چیست....................... 6

بند دوم – انواع ایراد...................... 8

بند سوم – تفكیك ایراد از دفاع ماهوی........ 11

بخش سوم – احكام كلی راجع به ایرادات........ 12

بند اول – چه كسی می تواند ایراد را مطرح نماید   13

بند دوم – ایراد در كدامیك از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است....16

بند سوم – آثار طرح ایراد................... 19

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد........... 21

فصل دوم – انواع ایرادات و احكام مربوطه..... 23

بخش اول – مقدمه............................ 23

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت.................. 25

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی............. 38

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی........... 43

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی............ 51

بخش ششم – ایراد امر مطروحه................. 54

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط............... 59

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت................. 63

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا.............. 67

بخش دهم – ایراد عدم سمت.................... 71

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه.............. 76

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا.... 81

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت............. 84

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت.............. 87

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی............ 90

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان.............. 94

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس................. 97

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست  101

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی......... 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست  103

بند سوم – لزوم برابر با اصل كردن اوراق پیوست دادخواست........105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وكالتی بر روی وكالتنامه های وكلای دادگستری.........106

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست.... 107

بخش نوزدهم – ایراد تفكیك دعوا.............. 107

بخش بیستم – ایراد اناطه.................... 109     

بخش بیست و یكم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته  112

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات.............. 129

بخش بیست و سوم – نتیجه 130

======================= بخشهایی از متن:

بسمه تعالی

فصل اول - كلیات

بخش اول مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است كه فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاكم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وكلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشكده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینكه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا كنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است كه پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا كنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شكل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احكام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شكل پراكنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به كلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشكل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یك مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

...

بخش سوم - احكام كلی راجع به ایرادات:

پس از شناخت و تعریف ایراد و تفكیك آن از دفاعیات ماهوی، نوبت آن است كه احكام كلی ایرادات را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدائاً ذكر این نكته ضروری است كه در قوانین جدید و فعلی، بیش از ده مورد از انواع ایرادات برشمرده شده اند كه بعضاً دارای آثار و احكام متفاوتی می باشند، اما در هر حال به لحاظ ماهیت یكسان آنها، دارای احكام كلی و مشتركی نیز می باشند كه این احكام با توجه به قانون سابق و قانون جدید بررسی خواهند شد. بدیهی است كه احكام، شرایط و آثر هر یك از انواع ایرادات به طور جداگانه در فصل مربوطه مورد توجه و تدقیق قرار خواهند گرفت. با توجه به این مقدمه، احكام كلی ایرادات را در چهار بند ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

بند اول - چه كسی می تواند ایراد را مطرح نماید.

بند دوم - ایراد در كدامیك از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است؟

بند سوم - آثار طرح ایراد چیست؟

اول - آثار طرح ایراد در جلسه اول دادرسی

دوم - آثار طرح ایراد بعد از جلسه اول دادرسی

بند چهارم - آثار پذیرش یا رد ایراد چیست؟

بند اول - چه كسی می تواند ایراد را مطرح نماید؟

منظور از سؤال فوق این است كه كدامیك از اصحاب دعوا و یا قاضی رسیدگی كننده به دعوا، حق طرح ایراد را دارا می باشند. صدر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به نحوی تدوین گردیده كه به نظر می رسد، طرح ایراد صرفاً توسط خوانده امكانپذیر است. اما باید گفت كه این امر اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده بلكه طرح نمودن ایراد در برخی از موارد توسط خوانده و یا قاضی محكمه نیز امكانپذیر است، لیكن با توجه به اینكه ایراد به طور معمول توسط خوانده طرح می گردد و اساساً واجد و دربرگیرنده یك نوع دفاع مهم از سوی خوانده می باشد، لذا قانونگذار نیز با در نظر گرفتن وجه غالب اقدام به تدوین و تصویب قانون نموده است. در هر حال جهت روشن تر شدن موضوع، امكان طرح ایراد توسط خواهان، خوانده و قاضی بررسی می گردد.

اول - طرح ایراد توسط خوانده:

در اولین نگاه و مطالعه قوانین مربوطه، خوانده به عنوان اولین و صالحترین مرجع در یك دادرسی جهت طرح ایراد به نظر می رسد و حتی ممكن است تصور شود كه طرح ایراد صرفاً از حقوق خوانده می باشد زیرا آنچه در نظر اول از بررسی ایراد به ذهن متبادر می گردد این است كه طرح كردن ایراد متضمن یك نوع دفاع می باشد و از آنجائیكه «دفاع» به طور معمول از سوی خوانده ارائه می گردد، بنابر این طرح ایراد نیز مختص خوانده بوده و سایر اشخاص حق طرح ایراد را ندارند. نگارش قدیم و جدید قانون آیین دادرسی مدنی نیز این موضوع را به نحوی تأیید می نماید، در ماده 197 از عبارت «مدعی علیه» و در ماده 84 عبارت «خوانده» قید گردیده است و به نظر می رسد كه قانونگذار طرح ایراد را صرفاً در صلاحیت خوانده قرار داده است. در هر حال اگر چه همانگونه كه در مباحث بعدی خواهیم دید، طرح ایراد توسط سایر مراجع نیز امكانپذیر است، اما باید به این نكته توجه داشت كه طرح اكثر و غالب ایرادات صرفاً توسط خوانده موضوعیت می یابد و طرح آنها توسط قاضی و خواهان اساساً منتفی است. شاید همین وجه غالب ایراد می باشد كه باعث گردیده اكثر حقوقدانان آن را به عنوان یك نوع دفاع از سوی خوانده قلمداد نمایند....

...

دانلود مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی ,