خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (MSc) رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺎﺷﻴﻦ و رﺑﺎﺗﻴﻚ با ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر در 183 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (MSc) رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺎﺷﻴﻦ و رﺑﺎﺗﻴﻚ با ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دسته بندی هوش مصنوعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1365 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 183

اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (M.Sc) رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺎﺷﻴﻦ و رﺑﺎﺗﻴﻚ

در 183 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ﭼﻜﻴﺪه

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦرو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺪﻗﻴﻖ، ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻮد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻳﻚ روﻳﻜﺮد اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و راه ﺣﻞ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد را در آن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد. در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺼﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﻮﺷﺎی ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺮﻓﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪه ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎری ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ. ﺑﺮای آﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪه راﻫﻜﺎر، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را اراﺋﻪ داد ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻠﻲ ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ در اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺶ داد، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ در ﻻﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ، اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

1  ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت1 ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮزهﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺣﺮﻓﻪ2 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎری، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺪﻗﻴﻖ، ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻮد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ. از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ، ﺗﺪﻗﻴﻖ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻛﺎری ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮ روی اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، زﻳﺮا ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﻜﺮاری در ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻌﻼوه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

1          ﻣﻘﺪﻣﻪ ................................................................................................................................        2 .................................

2          ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ................................................................................................................................            6 ...

            1-2       ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری............................................................................................................................................       6

            1-1-2    ﻋﻠﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻌﻤﺎری..............................................................................................................   8

            2-1-2    ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮب............................................................................................................................... 10

            2-2       ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری................................................................................................................................            12

            3-2       ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ.....................................................................................................................................    13

            4-2       ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ ...............................................................................................................................     14

            5-2       ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری....................................................................................................................................   16

            6-2       ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮماﻓﺰار.........................................................................................................................................         18

            1-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ ............................................................................................................................. IEEE   18

            2-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Perry & Wolf در ﺳﺎل .................................................................................... 1992            18

            3-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ (4+1 View) Kruchten در ﺳﺎل ..................................................................... 1995  19

            4-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Garlan و Shaw در ﺳﺎل ................................................................................. 1996 19

            5-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Clements، Bass وKazman درﺳﺎل ............................................................. 1997     20

            6-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Booch، Rambaugh و Jacobson در ﺳﺎل .................................................. 1999        21

            7-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Perry و Wolf در ﺳﺎل ...................................................................................... 1992          21

            8-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Garlan و Shaw در ﺳﺎل .................................................................................. 1993           21

            9-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Bass و دﻳﮕﺮان در ﺳﺎل ....................................................................................... 1994         22

            10-6-2  ﺗﻌﺮﻳﻒ Hayes-Roth در ﺳﺎل ........................................................................................ 1994         22

            11-6-2  ﺗﻌﺮﻳﻒ Garlan و Perry در ﺳﺎل ..................................................................................  1995          22

            12-6-2  ﺗﻌﺮﻳﻒ Boehm و دﻳﮕﺮان در ﺳﺎل .................................................................................. 1995          22

            7-2       ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری اﻃﻼﻋﺎت .........................................................................................................................            24

8-2       ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن.............................................................................................................................   25

9-2       ﺧﻼﺻﻪ.......................................................................................................................................................            28

3          ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن................................................................................................................................................            29

1-3       زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ...................................................................................................................    29

1-1-3    دﻻﻳﻞ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ..................................................................................................      31

2-1-3    ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن.................................................................................................................   32

3-1-3    ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن....................................................................................................................  34

4-1-3    ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻘﺶ آن در ﺳﺎزﻣﺎن .................................................................  34

2-3       ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن.........................................................................................................................    38

3-3       ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ................................................................................................................ Zachman       39

1-3-3    ﺟﻨﺒﻪ و دﻳﺪﮔﺎه................................................................................................................................ 43

4-3       ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال ............................................................................................ (FEAF) 50

1-4-3    ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال ................................................................................            51

2-4-3    ﺳﻄﺢ .......................................................................................................................................... 1        54

3-4-3    ﺳﻄﺢ .......................................................................................................................................... 2        56

4-4-3    ﺳﻄﺢ .......................................................................................................................................... 3        58

5-4-3    ﺳﻄﺢ .......................................................................................................................................... 4        61

5-3       ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ....................................................................................................... (EAP)        69

6-3       ﭼﺎرﭼﻮب ................................................................................................................................... D.O.E    72

7-3       ﭼﺎرﭼﻮب ................................................................................................................................... TEAF     75

8-3       ﭼﺎرﭼﻮب .................................................................................................................................. C4ISR     79

9-3       ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ..............................................................................................            84

1-9-3    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب C4ISR و ................................................................................... Zachman  84

2-9-3    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب TEAF و ....................................................................................Zachman   85

 

3-9-3                ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب FEAF و ................................................................ Zachman          86 ....................

10-3                 ﺧﻼﺻﻪ.......................................................................................................................................................            87

4          ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر......................................................................................................................................            88

1-4                   ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮماﻓﺰار .............................................................................................................................       90

1-1-4                ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﻔﺎوت .........................................................................................................     90

2-1-4                ﺗﻔﺎوت در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ................................................................................ 90

3-1-4                ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻤﺎری.................................................................................................................    91

4-1-4                ﻋﺪم ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ...............................................................................................         92

5-1-4                ﺷﻜﺎف ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎزﻣﺎن و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.............................................         92

2-4                   ﺗﻌﺮﻳﻒ راﻫﻜﺎر ................................................................................................................................. ICT       94

3-4                   راﻫﻜﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی .......................................................................................................................................         96

1-3-4                ﻧﮕﺮش ﻧﻘﺶ...................................................................................................................................            98

2-3-4                ﻧﮕﺮش روﻳﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ.................................................................................................................    101

3-3-4                ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ روﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ.....................................................................................................        107

4-3-4                ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎ..........................................................................................................       108

5-3-4                ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ............................................................................................            113

6-3-4                ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ روﻳﻪ ............................................................................................          114

7-3-4                ﻧﻤﻮدار ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ...................................................................................................................     115

8-3-4                ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ..............................................................................................................     117

9-3-4                ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ روﻳﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ..............................................................................  119

10-3-4  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ..............................................................................   122

11-3-4  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.....................................................................     124

4-4                   ﺧﻼﺻﻪ.....................................................................................................................................................            126

5          ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ......................................................................           127

1-5       ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن..............................................................................................................       128

1-1-5    ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ........................................................................................................................... ERP   128

2-1-5    ﺗﻌﺮﻳﻒ .............................................................................................................................. ERP  131

3-1-5    ﻣﺰاﻳﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ............................................................................................................ ERP       132

4-1-5    ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ...................................................................................................... ERP         133

5-1-5    ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢﻛﻨﻨﺪﮔﺎن راﻫﻜﺎر در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر.....................................................................   136

2-5       ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر .................................................................................................... ERP           141

3-5       ﺧﻼﺻﻪ.....................................................................................................................................................            151

6          ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی .....................................................................................................................................................            153

1-6       ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه..........................................................................................  154

2-6       ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ..................................................................................................................       156

3-6       ﻛﺎرﻫﺎی آﺗﻲ..............................................................................................................................................            157

7          ﻣﻨﺎﺑﻊ...............................................................................................................................................................            158

 

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ

 

ﺷﻜﻞ:  1 ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎ در ﻣﺪل 19          4+1

 

ﺷﻜﻞ : 2 ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ           33

 

ﺷﻜﻞ: 3 ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن زﻛﻤﻦ 40

 

ﺷﻜﻞ: 4 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن از دﻳﺪﮔﺎه زﻛﻤﻦ            42

 

ﺷﻜﻞ: 5 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ازدﻳﺪﮔﺎه زﻛﻤﻦ 42

 

ﺷﻜﻞ: 6 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ 55         1

 

ﺷﻜﻞ: 7 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ 56         2

 

ﺷﻜﻞ: 8 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ 59         3

 

ﺷﻜﻞ: 9 ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی EAP و ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل  .. 69

 

ﺷﻜﻞ: 10 اﻧﻄﺒﺎق EAP ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن زﻛﻤﻦ  .. 71

 

ﺷﻜﻞ: 11 ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب 76    TEAF

 

ﺷﻜﻞ: 12 ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب 76     TEAF

 

ﺷﻜﻞ: 13 دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب 77       TEAF

 

ﺷﻜﻞ :14 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری 80         C4ISR

 

ﺷﻜﻞ: 15 راﻫﻜﺎر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت    94

 

ﺷﻜﻞ: 16 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﮕﺮش ﻧﻘﺶ        99

 

ﺷﻜﻞ: 17 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺪل روﻳﻪ ﺣﺮﻓﻪ   104

 

ﺷﻜﻞ: 18 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ روﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ 107    ................................

 

ﺷﻜﻞ: 19 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺪل ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎ 109          ................................

 

ﺷﻜﻞ: 20 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ     113

 

ﺷﻜﻞ:  21 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ روﻳﻪ   114

 

ﺷﻜﻞ: 22 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﻤﻮدار ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 115  ................................

 

ﺷﻜﻞ: 23 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ        117

 

ﺷﻜﻞ: 24 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ روﻳﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ       121

 

ﺷﻜﻞ:  25 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 123            ................................

 

ﺷﻜﻞ:  26 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 125

 

ﺟﺪول :15 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ Oracle و SAP ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی  155

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول

 

ﺟﺪول:  1 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ واژهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ      15

 

ﺟﺪول: 2 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ 62        4

 

ﺟﺪول: 3 ﻣﺪلﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال           65

 

ﺟﺪول: 4 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال    68

 

ﺟﺪول: 5 دﺳﺘﺎوردﻫﺎی 78     TEAF

 

ﺟﺪول: 6 دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری 83       C4ISR

 

ﺟﺪول: 7 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب C4ISR و 84            Zachman

 

ﺟﺪول: 8 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب TEAF و 85 Zachman

 

ﺟﺪول: 9 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب FEAF و 86 Zachman

 

ﺟﺪول: 10 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻧﮕﺮش ﻧﻘﺶ          100

 

ﺟﺪول: 11 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺪل روﻳﻪ ﺣﺮﻓﻪ     106

 

ﺟﺪول: 12 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 116 ................................

 

ﺟﺪول: 13 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ       118

 

ﺟﺪول: 14 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ، زﻳ
ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر ,

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – ﻧﺮم اﻓﺰار اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

پایان نامه اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 720 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – ﻧﺮم اﻓﺰار

در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ﭼﻜﻴﺪه

اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎری اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷـﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺧﻮشﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻪ واﺳﻄﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮی دارﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻲ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮﺛﺎﺑـﺖ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪام درﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ، راﻫﻜﺎرﻫـﺎ و روش- ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ، ﺟﺎی روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻛﺎر را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻛﻤـﻲ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻔﺎف ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﺼـﻮرت دﺳـﺘﻲ از ﻃـﺮف ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰار اراﺋﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد. در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ روﺷـﻲ ﺧﻮدﻛـﺎر ﺑـﺮای ﻛﺸـﻒ و ﻧﮕﻬـﺪاری و ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮردﻧﻴـﺎز در ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺪﺳﺖ آورد.

در روش ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓـﻪ و ﺳـﺮوﻳﺲ- ﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ روی روشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﺳـﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﻳـﺖﻫـﺎ در ﻃـﻲ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮی ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، در روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻳـﺪ. ﺑـﺮای ارزﻳـﺎﺑﻲ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی، ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل روش روی ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛـﺎر ﻣﻌﻤـﺎران و ﻃﺮاﺣـﺎن ﻧـﺮماﻓـﺰار روی ﻫﻤـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ، ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

 

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی:

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

ردﻳﺎﺑﻲ

ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ

آﻧﺘﻮﻟﻮژی

ﻓﺼﻞ اول

ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ

 1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا1 ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎری اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺧﻮشﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻪ واﺳﻄﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮی دارﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻲ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮﺛﺎﺑـﺖ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪای ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﻮدن ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ آن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ واﻗﻌﻴﺘﻲ و ﻧﻴﺎزی را ﻣﻲ-

ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﻮاﻣﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرن اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، ﺑﺎزاری ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، اﻗﺘﺼﺎد و دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑـﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﺎﻧﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻛﻪ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی در ﺣﺎل ﻛﺎر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻴﺰ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮﭼﻘﺪر اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ زودﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری آﻧﻬـﺎ ﺳـﺮﻳﻊﺗـﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ2 ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧـﺮماﻓـﺰاری وﺟـﻮد دارد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات و ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﺎ از ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺮماﻓـﺰار ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد ﻳـﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ روﺷـﻲ ﻧﻴﻤـﻪ ﺧﻮدﻛـﺎر ﺑـﺮای ﻛﺸـﻒ و ﻧﮕﻬـﺪاری و ﺧﻮدﻛﺎرﺳـﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻲﺗﻮان

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻮردﻧﻴـﺎز در ﺳـﺮوﻳﺲ-ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺪﺳﺖ آورد.

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﻓﺼﻞ اول 1

ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ         1

2-1 ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ    3

3-1 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ  4

4-1 ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ         4

5-1 ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ       5

6-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ         7

ﻓﺼﻞ دوم 8

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ   8

2-2 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎدی  9

1-2-2 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا   9

1-1-2-2 ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ       10

2-1-2-2 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﺮوﻳﺲ   11

3-1-2-2 ﺷﻲء ﺳﺮوﻳﺲ       .. 11

4-1-2-2 ﭘﻴﻐﺎم رﺳﺎﻧﻲ         11

5-1-2-2 ﺗﺸﺮﻳﺢ    12

6-1-2-2 ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ          12

7-1-2-2 ﺗﺮﻛﻴﺐ   13

2-2-2 ردﻳﺎﺑﻲ       13

1-2-2 روﺷﻬﺎی ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ        16

2-2-2 روﺷﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ  17

1-2-2-2 روﺷﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت     17

1-1-2-2-2 ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺮی    19

2-1-2-2-2 ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺟﺒﺮی    21

3-1-2-2-2 ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎل   23

2-2-2-2 روﺷﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داده ﻛﺎوی 24

3-2-2-2 روﺷﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ       25

3-2 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ   25

25        ADAMS Re-Trace 1-3-2

26        SQMiner 2-3-2

27        Ontological Approach 3-3-2

28        Traceability ReARMed 4-3-2

29        Using Domain ontologies 4-3-2

29        STraS 5-3-2

31        LGRTL 6-3-2

32        Noun Indexing 6-3-2

33        MUPRET 7- 3-2

4-2 ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺷﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ   33

1-4-2 روش ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت           34

2-4-2 روش داده ﻛﺎوی        35

3-4-2 روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ    35

5-2 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻓﺼﻞ           36

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم            37

روش ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی         37

2-3 روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی            38

1-2-3 ﻫﺪف روش و ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎی آن 38

 

2-2-3 روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی        39

2-2-3 اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج     . 42

1-2-2-3 ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج 43

2-2-2-3 ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج 46

3-2-2-3 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج            47

2-3 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻓﺼﻞ           49

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم          51

ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی          51

2-4 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﻤﻪ            52

1-2-4 ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻓﻪ 52

1-1-2-4 ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ     53

2-2-4 ﺑﺨﺶ ﺳﺮوﻳﺲ          56

1-2-2-4 ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری        56

3-2-4 ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺳﺘﺨﺮاج   59

4-2-4 ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﺳﺘﺨﺮاج   60

4-2-4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﺳﺘﺨﺮاج  62

3-4 ارزﻳﺎﺑﻲ روش 66

3-4 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻓﺼﻞ           72

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ            72

ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی         72

1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ           73

2-5 ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ     73

3-5 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ    74

4-5 ﻧﻮآورﻳﻬﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ         76

5-5 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی    76

6-5 ﻛﺎرﻫﺎی آﻳﻨﺪه   76

ﻣﺮاﺟﻊ    77

واژه ﻧﺎﻣﻪ 81

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ

ﺷﻜﻞ 1-1 روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر     6

ﺷﻜﻞ 1-2 دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت    19

 

ﺷﻜﻞ 2-2 ﻣﻌﻤﺎری اﺑﺰار 26  ReAdams

ﺷﻜﻞ 3-2 ﻣﻌﻤﺎری روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ   27

ﺷﻜﻞ 4-2 ﻣﺪل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭼﺎرﭼﻮب 30  StraS

ﺷﻜﻞ 5-2 ﭼﺎرﭼﻮب ردﻳﺎﺑﻲ 31           STRas

ﺷﻜﻞ 6-2 روش ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ردﻳﺎﺑﻲ در 32  LGRTL

ﺷﻜﻞ 1-3 ﭼﺎرﭼﻮب ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی    40

ﺷﻜﻞ 2-3 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶﭘﺮدازش ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ورودی      40

ﺷﻜﻞ 3-3 ﻣﺘﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی ذﺧﻴﺮه رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ          41

ﺷﻜﻞ 4-3 اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج  . 43

ﺷﻜﻞ 5-3 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ        45

ﺷﻜﻞ 1-4 ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﻤﻪ    53

ﺷﻜﻞ 2-4 ﻣﺪل ﺳﺮوﻳﺲ        56

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ

ﺟﺪول 1-2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ         36

ﺟﺪول 1-3 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ       44

ﺟﺪول 1-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 46 ..     OBER

ﺟﺪول 2-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 47 ..     PBER

ﺟﺪول 3-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ CRUD ﺣﺮﻓﻪ-ﻣﻮﺟﻮرﻳﺖ       48

ﺟﺪول 4-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ CRUD ﺳﺮوﻳﺲ- ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ   48

ﺟﺪول 5-3 ﺟﺪول ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج رواﺑﻂ   48

ﺟﺪول 6-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ- ﺳﺮوﻳﺲ ( ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج) 49

ﺟﺪول 1-4 ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ      54

ﺟﺪول 2-4 ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ      54

ﺟﺪول 3-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ CRUD ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ – ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ  55

ﺟﺪول 4-4 ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ          .. 57

ﺟﺪول 5-4 ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ    57

ﺟﺪول 6-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ CRUD ﺳﺮوﻳﺲ-ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ    58

ﺟﺪول 7-4 ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ(59           (OBER

ﺟﺪول 8-4 رواﺑﻂ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 60

 

 

ﺟﺪول 9-4 ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 60        OBER

ﺟﺪول 10-4 ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﺮوﻳﺲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ            62

ﺟﺪول 11-4 ﺟﺪول PBER ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ         62

ﺟﺪول 12-4 ﻣﺜﺎل 1 از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ     63

ﺟﺪول 13-4 ﻣﺜﺎل 2 از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ     64

ﺟﺪول 14-4 ﻣﺜﺎل 3 از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ     64

ﺟﺪول 15-4 ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﺮای رواﺑﻂ ﻗﻮی و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ      65

ﺟﺪول 16-4 ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح اول روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ       67

ﺟﺪول 17-4 ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح دوم روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ       .. 68

ﺟﺪول 17-4 ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﺳﻮم روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ      . 69

ﺟﺪول 18-4 ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﭼﻬﺎرم روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ    70

ﺟﺪول 18-4 ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻛﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن    71

ﺟﺪول 1-5 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ     75

 

 

 

دانلود اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ,

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا

دانلود ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا در 124 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا

دانلود ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار
 اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 2542 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا 

دانلود ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ- ﻧﺮم اﻓﺰار

در 124 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ﭼﮑﯿﺪه

 

ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ1 و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﮐﺎﻟﺖ را دارد و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻟﺬا ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه درﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ. زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ وﮐﺎﻟﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای، ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﯽ، داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﺪل، ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان، ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر، ﻣﺪﻟﯽ اﻣﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﮕﺎه ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮی دارد.

در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﺑﺎﻋﺚ اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺪل ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎز و ﮐﺎری ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد، وﮐﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. واﺣﺪ وﮐﺎﻟﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﻣﺪل، واﺣﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ و اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای.

از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺿﺮوری2 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻏﯿﺎب ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﺎر3 و دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی4 ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ آﻏﺎز ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ، ﻣﻮﮐﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ، اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد. ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، در ﻏﯿﺎب ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و وﮐﺎﻟﺖدﻫﻨﺪه(ﻣﻮﮐﻞ)، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ، ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ وﮐﺎﻟﺖ، اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و وﮐﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد را دارﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

 

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی:

وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر

ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ

ﺻﻼﺣﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ

ﭘﯿﺶﺷﺮط وﮐﺎﻟﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرﺑﺮ

 

 

ﻓﺼﻞ اول

ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ

-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ، ﻣﺪل ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ و ﻣﺪل اﻟﺰاﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﻣﻮﺟﻮد، اﺳﺎﺳﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺧﺎص ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای، ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا، ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ روی آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.[6] ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ اﺧﺘﯿﺎرات را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در واﻗﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﯿﺎرات را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﻣﯽآورد. وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻓﻮق وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ. وﮐﺎﻟﺖ از دﯾﺪ ﻓﻨﯽ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ دارد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻫﻤﮑﺎری1 را ﭼﻪ در ﯾﮏ داﻣﻨﻪ و ﭼﻪ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.[4] اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آن ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 

ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ[42] 2 ﺧﻮد ﮔﺮدان[29] 3 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ4 ﺗﻤﺮﮐﺰ

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻓﺼﻞ اول: ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ 2

 

-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ          3

 

-2-1 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﻟﻪ 4

 

-3-1 ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ            4

 

-4-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ         5

 

ﻓﺼﻞ دوم: ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ 6.  

-1-2 ﻣﻘﺪﻣﻪ          7

 

-2-2 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا     7

 

3-2 وبﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ  8

 

1-3-2 ﭘﺮوﺗﮑﻞ 9  SOAP

 

2-3-2 زﺑﺎن 9      WSDL

 

3-3-2 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 9 UDDI

 

4-3-2 زﺑﺎن 10    BPEL

 

-4-2 اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا     10

 

5-2 دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا       13

 

1-5-2 اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻄﺢ-ﭘﯿﺎم       13

 

2-5-2 اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ    13

 

3-5-2 اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ-ﻣﺤﻮر 16        

 

-6-2 ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ 16

 

-1-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ  17

 

-2-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ  18

 

-3-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ        19

 

-4-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ      21

 

-9-2 وﮐﺎﻟﺖ در ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮاﯾﯽ            23

 

-10-2 اﻧﺘﺴﺎب در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا  24

 

-1-10-2 اﺧﺘﺼﺎص وﻇﺎﯾﻒ  24

 

-2-10-2 ﺻﻼﺣﯿﺖ            25

 

-11-2 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 25

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻣﺪلﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ 26 

 

-1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ          27

 

-2-3 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وﮐﺎﻟﺖ          28

 

-3-3 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ       28

 

-1-3-3 ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﻇﯿﻔﻪﻣﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ     28

 

-2-3-3 ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮ وﻇﯿﻔﻪﻣﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ            30

 

-4-3 ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد وﮐﺎﻟﺘﯽ 30

 

-1-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ      30

 

-2-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻘﺸﻬﺎ        .. 32

 

-3-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ .. 32

 

-4-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ      35

 

-5-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ      37

 

-6-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ     37

 

-7-4-3 ﻣﺪل Crampton، اﻧﺘﻘﺎل وﮐﺎﻟﺖ           39

 

-8-4-3 ﺳﺎز و ﮐﺎر وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر در ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ         39

 

-9-4-3 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن    41

 

-10-3-4 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎنﻫﺎ          43

 

-5-3 وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای    44

 

-6-3 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 45

 

-7-3 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی  .. 49

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی   50

 

-1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ          51

 

-2-4 ﻓﺮض ﻫﺎ، ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی ﻣﺪل      52

 

-3-4 ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی            53

 

-1-3-4 ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺪل           54

 

-2-3-4 اﻣﻨﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ          55

 

-3-3-4 وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای    57

 

-4-3-4 وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر        58

 

-5-3-4 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ          58

 

-6-3-4 اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ    58

 

-7-3-4 ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ      59

 

-8-3-4 ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی وﮐﺎﻟﺖ 60         

 

-9-3-4 ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ 60       

 

-10-3-4 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 61

 

-4-4 وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ 61     

 

-1-4-4 ﺟﺎﯾﮕﺎه وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ 61

 

-2-4-4 ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮاﯾﯽ 64  

 

-3-4-4 ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ در وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای 64   

 

4-4-4 وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ            65

 

-5-4 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 65        

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی 67         

 

-1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ 68    

 

-2-5 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ 68    

 

-3-5 ﻣﺨﺰن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ        70

 

-3-5 ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ         71

 

-4-5 واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن    72

 

-1-4-5 ﺳﻨﺎرﯾﻮی وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﯽ           77

 

-2-4-5 ﺳﻨﺎرﯾﻮی وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر         78

 

-3-4-5 ﺳﻨﺎرﯾﻮی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای    79

 

-5-5 ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان          81

 

-6-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ          81

 

-7-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف . 82

 

-8-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ            82

 

-9-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ          83

 

-10-5 زﻧﺠﯿﺮه وﮐﺎﻟﺖ، ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی     83

 

-11-5 زﻣﺎن اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ            84

 

-12-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد    84

 

-13-5 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد         84

 

-14-5 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 85

 

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﻫﺎی آﺗﯽ 86         

 

-1-6 ﻣﻘﺪﻣﻪ          87

 

-2-6 ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ           87

 

-3-6 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ            87

 

-4-6 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد     88

 

-5-6 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ   .. 91

 

-1-5-6 ﻣﺰاﯾﺎی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ           91

 

-2-5-6 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ       93

 

-2-5-6 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ       94

 

-6-6 ﮐﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه  . 94

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ        95

 

ﭘﯿﻮﺳﺖ:1 ﮐﺪ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ   97

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ 105.      

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ

 

ﺷﮑﻞ 1-2ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮوﯾﺲ .....................................................................................            14

ﺷﮑﻞ 2-2 ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا ........................................................................................            15

ﺷﮑﻞ 3-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ............................................................................................................... 16

ﺷﮑﻞ 4-2            ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ ......................................................................................................................................          17

ﺷﮑﻞ      5-2       ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ........................................................................................................    20

ﺷﮑﻞ 6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ................................................................................................................            22

ﺷﮑﻞ 1-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ ...................................................................................................................... PBDM0            32

ﺷﮑﻞ 2-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ...................................................................................................................... PBDM1            33

ﺷﮑﻞ 3-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ.....................................................................................................................  PBDM2            34

ﺷﮑﻞ 4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ............................................................................................................................            36

ﺷﮑﻞ 5-3 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ..............................................................................................................            38

ﺷﮑﻞ 6-3 ﺳﺎز و ﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ...................................................................................................................            40

ﺷﮑﻞ      7-3       ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن..................................................................................................................................     42

ﺷﮑﻞ      8-3 ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ...................................................................................................................            45

ﺷﮑﻞ      1-4 ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ .......................................................................................................            54

ﺷﮑﻞ 2-4 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در وﮐﺎﻟﺖ ......................................................................................            56

ﺷﮑﻞ      3-4       ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮای وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦ داﻣﻨﻪ ای .........................................................................................       57

ﺷﮑﻞ      4-4       اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ .....................................................................................           59

ﺷﮑﻞ 5-4            ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ..........................................................................................................................................      60

ﺷﮑﻞ      6-4 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ .................................................................................................................            62

ﺷﮑﻞ 7-4            ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ................................................................................................................................    62

ﺷﮑﻞ      8-4       ﻣﻌﻤﺎری IBM ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ............................................................................................................................        63

ﺷﮑﻞ      9-4       ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ..................................................................................................................................       65

ﺷﮑﻞ 1-5 وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ............................................................................................................................            69

ﺷﮑﻞ      2-5       ﻧﻤﻮار ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮی وﮐﺎﻟﺖدﻫﻨﺪه(ﻣﻮﮐﻞ) .............................................................................................................           70

ﺷﮑﻞ 3-5            ﻧﻤﻮدار ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺰن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ..................................................................................................          70

ﺷﮑﻞ 4-5            ﻣﺨﺰن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ..........................................................................................................................            71

ﺷﮑﻞ 5-5            ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ................................................................................................................................    72

ﺷﮑﻞ 6-5 ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ................................................................................................. 73

ﺷﮑﻞ      7-5       ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان .................................................................................................................................   73

 

ﺷﮑﻞ 8-5            ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ....................................................................................................................    74

ﺷﮑﻞ 9-5            ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ............................................................................................................................        74

ﺷﮑﻞ      10-5 ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ........................................................................................................................            75

ﺷﮑﻞ 11-5          ﺻﻔﺤﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ .........................................................................................................................           76

ﺷﮑﻞ      12 -5 ﺻﻔﺤﻪ اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ وﮐﺎﻟﺘﯽ .....................................................................................................................            77

ﺷﮑﻞ      13-5     ﺻﻔﺤﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر .................................................................................................................................   78

ﺷﮑﻞ      14-5     ﻧﻤﻮدار ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﮐﺎﻟﺖ ..............................................................................................................          79

ﺷﮑﻞ      15-5     ﻧﻤﻮار ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای ....................................................................................................................    80

 

دانلود اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا ,

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش حسابداری ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 148 صفحه ورد قابل ویرایش بافرمت doc

دانلود ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش حسابداری
 ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزا
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 510 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 148

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد  گرایش: حسابداری

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در 148 صفحه ورد قابل ویرایش بافرمت doc

 

 

چكیده:

این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس می پردازد . محافظه كاری بر مبنای دو معیار عدم تقارن زمانی سودكه معیار سود و زیانی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام كه  معیار  ترازنامه ای است  مورد اندازه گیری قرار می گیرد . لذا در این تحقیق رابطه هزینه سرمایه با محافظه كاری بر مبنای این دو معیار سنجیده می شود .

با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 86 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1387 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق نشان داد كه بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شركت ها و محافظه كاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود  رابطه منفی وجود دارد . همچنین نتایج این تحقیق نشان داد بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .

علت واكنش متفاوت هزینه سرمایه نسبت به دو معیار محافظه كاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است . چرا كه معیار عدم تقارن زمانی سود یك معیار سود و زیانی است در حالیكه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یك معیار ترازنامه ای است .

 

مقدمه:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

در واقع در این تحقیق، محافظه كاری با استفاده از دو معیار عدم تقارن زمانی سود كه به بررسی تفاوت بین واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد از دیدگاه سود و زیانی و همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام كه معیاری ترازنامه ای و حاصل تقسیم ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد، در قلمرو زمانی بین سالهای 1380تا 1387 در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار می دهد.همچنین آنكه در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سئوال اصلی تحقیق كه "آیا بین محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه رابطه ای وجود دارد؟ " هستیم.

تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و از نوع پس رویدادی است كه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و همچنین برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش كتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.

در این تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق كه عبارتند از:

فرضیه اول: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود منفی است.

فرضیه دوم: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری سهام منفی است.

از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.

Abstract:

This research is considering the assessment of relation between conservativeness in accounting and capital expenses among approved companies in the stock market. The conservativeness is being measured based on asymmetric timeliness of earning which is criterion of profit and loss,and also it is based on the value of market to the value of share book which is criterion of balance sheet.Therefor in this research, the relation between capital expenses and conservativeness is being measured with considering of these two criterions.

Based on information of the financial notes and shares prices of 86 approved companies in the stock market in negotiable papers during 1380 till 1387 and also by using of the linear poly variant regression analysis and with the help of SPSS, research shows that there is a negative relation between capital expenses based on the portofvey of companies and conservativeness based on the asymmetric timeliness of earning.

Another result is this fact that based on the ratio of market value to book value of stocks,there is a positive and meaningful relation between the capital expenses and the conservativeness.

The reason of different reaction in the capital expenses in regard to the two criterions of conservativeness is due to the difference between the structure of these two criterions.As a matter of fact, the reason is because the asymmetric timeliness of earning is a profit and loss criterion, while the ratio of market value to book value is a balance sheet criterion.

فهرست مطالب

چكیده:..  1

مقدمه:..  2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1.      مقدمه :   4

2-1. بیان مسئله    5

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق          7

4-1. اهداف تحقیق 8

5-1.فرضیه های تحقیق       9

6-1.روش تحقیق   9

7-1.مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق            10

8-1 .قلمرو تحقیق  11

1-8-1. قلمرومكانی:           11

2-8-1. قلمرو زمانی:          11

3-8-1. قلمرو موضوعی:     11

9-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق         12

10-1. ساختار تحقیق          12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 . مقدمه         15

2-2. محافظه كاری در گزارشگری مالی           16

1-2-2.تعریف محافظه كاری 16

2-2-2 . جایگاه محافظه كاری در استانداردهای حسابداری  19

4-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری  23

1-4-2. معیارهای خالص دارایی ها     24

2-4-2.  معیارهای سود و اقلام تعهدی  24

6-2. رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت MTB            29

7-2. معیارهای محافظه کاری            29

1-7-2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام 29

2-7-2.  معیار عدم تقارن زمانی سود   30

3-7-2. رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری وعدم تقارن زمانی سود  31

8-2. هزینه سرمایه 33

1-8-2 . مفروضات الگوی هزینه سرمایه          36

2-8-2.نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری     42

3-8-2. نقش هزینه سرمایه در تصمیم های مالی  42

4-8-2 .كاربرد مفهوم هزینه سرمایه    43

5-8-2 .عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه  43

6-8-2. ارتباط بین اطلاعات حسابداری، افشاء و هزینه سرمایه        45

7-8-2 .ارتباط بین كیفیت اطلاعات حسابداری، محافظه كاری و هزینه سرمایه 46

8-8-2.رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود   50

9-8-2.رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام....            50

9-2- بخش دوم :پیشینه تحقیق            51

10-2. پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازكشور   51

1-10-2- نقش اطلاعاتی محافظه كاری 52

2-10-2- محافظه كاری در حسابداری  52

3-10-2-بررسی محافظه كاری در میان شركت های انگلیسی و امریكایی        53

4-10-2-بررسی رابطه محافظه كاری با انگیزه های منفعت جویانه مدیران كه باعث زیان شركت می گردد....           54

5-10-2-بررسی رابطه بین محافظه كاری و راهبری شركتی با توجه به تركیب اعضای هیات مدیره...        54

6-10-2-اطلاعات و هزینه سرمایه      55

7-10-2- ارائه مجدد در  حسابداری و ریسك اطلاعاتی      56

8-10-2- هزینه سرمایه و ویژگیهای كیفی سود   56

9-10-2- محافظه كاری حسابداری و هزینه سرمایه          57

11-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران           59

1-11-2-عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه كاری در گزارشگری مالی        59

2-11-2-بررسی رابطه بین ویژگیهای كیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی   60

3-11-2- شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن          60

4-11-2-رابطه كیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران           61

5-11-2-بررسی رابطه بین كیفیت سود و هزینه سرمایه در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران      62

6-11-2- محاسبه هزینه سرمایه یك واحد تجاری 62

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه:         65

2-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش         66

3-3. جامعه آماری 66

4-3 .  قلمرو موضوعی.      67

5-3 . قلمرو زمانی و مكانی   67

6-3 . روش گردآوری اطلاعات          67

7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات            68

1-7-3- متغیرهای مستقل(توضیحی(:   68

2-7-3- متغیر وابسته :        69

8-3 . چگونگی بررسی فرضیه ها      69

1-8-3 . بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی:   69

2-8-3 .آزمون معنی دار بودن فرضیه ها          70

3-8-3 .آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل       70

4-8-3. آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی((R         71

5-8-3 .آزمون خود همبستگی بین مشاهدات       72

9-3 روش آزمون فرضیه ها :            72

1-9-3: آزمون فرضیات       72

2-9-3.آزمون فرضیه اول:   74

3-9-3 . آزمون فرضیه دوم   75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه:         77

2-4 .آمار توصیفی 77

3-4 : ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق     79

4-4 : نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی 80

5-4.  نتایج آزمون فرضیه های تحقیق  80

1-5-4 .نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق 82

1-1-5-4. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس روش تشكیل پرتفوی        84

2-1-5-4 .خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس روش پرتفوی       91

2-5-4 .نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق 91

6-4.  خلاصه نتایج            93

7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها     94

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه:          96

2-5. خلاصه یافته های تحقیق           97

3-5. نتایج حاصل از تحقیق  98

4-5 . محدودیتهای تحقیق     99

5-5. پیشنهادها      100

1-5-5. پیشنهاد برخاسته از تحقیق      100

2-5-5 . پیشنهاد برای تحقیقات آتی      101

پیوستها

منابع و ماخذ:

منابع فارسی:        131

منابع لاتین:          132

چکیده انگلیسی.135

 

فهرست جداول

 

جدول (1-2 ): خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه كاری و هزینه سرمایه            57

جدول ( 2-2) : خلاصه تحقیقات داخلی مرتبط با محافظه كاری و هزینه سرمایه 63

جدول (1-4) : آمارهای توصیفی متغیر های مدل تحقیق     78

جدول (2-4): ماتریس ضریب همبستگی متغیر های تحقیق برای مدل اصلی     79

جدول (3-4):نتایج برآورد فرضیه اول بر اساس مدل كلی    83

جدول (4-4) : طبقه بندی شركت ها بر اساس اندازه هزینه سرمایه    84

جدول (5-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 12 تا 19 درصد هزینه سرمایه      85

جدول (6-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 20 تا 27 درصد هزینه سرمایه      87

جدول (7-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 28 تا 35 درصد هزینه سرمایه      88

جدول (8-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 36 تا 43 درصد هزینه سرمایه      89

جدول (9-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 44 تا 51 درصد هزینه سرمایه      90

جدول (10-4) :خلاصه نتایج حاصل از اندازه گیری محافظه كاری بر اساس پرتفوی       91

جدول (11-4) : نتایج برآورد فرضیه دوم بر اساس مدل كلی            92

جدول 12-4 : جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها         94

جدول (1-5) خلاصه نتایج و یافته های تحقیق     97

 

 

دانلود ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

دانلود اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

دانلودپایان نامه اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلو
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل docx
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76

اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

در 76 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

مقدمه...............................................................................................1

    بخش اول:اختیا ردولتها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

                            از نقطه نظر حقوق تطبیقی(9_46)

 

مبحث اول:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوق بیگانه.      14

بند اول:قبول داوری تجاری بین المللی .......................................................................................    15

الف:قبول مطلق داوری تجاری بین المللی ...................................................................................    15

ب:قبول محدود داوری تجاری بین المللی....................................................................................     19

بند دوم:رد داوری تجاری بین المللی ........................................................................................     22

مبحث دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی  در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران................  25

بند اول:اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران در عقد قراردادهای تجاری بین المللی................................ ....26

بند دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران درمراجعه به داوری تجاری بین المللی....................................34

نتیجه بخش اول:...................................................................................................................45

               بخش دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به

                داوری بین المللی از نظر حقوق بین الملل(47_78)

 

مبحث اول:راه حل مساله از نظر حقوق بین الملل قراردادی.................................................................50

مبحث دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به داوری از نظر حقوق بین الملل خصوصی..................55

بند اول:راه حل مساله در سیستم تعارض قوانین...............................................................................56

بند دوم:راه حل مساله از نظر داور های بین المللی...........................................................................65

نتیجه کلی:........................................................................................................................74

مقدمه:

یکی از ویژگی‏های قرنی که در آن زندگی می‏کنیم دخالت بیش از پیش دولت‏ها در امر تجارت بین‏المللی است.در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت‏ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین‏المللی بازی می‏کردند و تنها به این اکتفا می‏نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر، با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم درآمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند.

این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولت‏ها، از اوائل این قرن و بویژه از بعد از جنگ جهانی دوم، یا مستقیما یا بوسیله سازمان‏ها و شرکت‏هائی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تأسیس کرده‏اند، بدون توجه به ساختار سیاسی‏شان، در زندگی اقتصادی و بویژه در امر تجارت بین‏المللی دخالت فعال دارند. این دخالت نه تنها به صورت کنترل فعالیت بازرگان خصوصی و تنظیم روابط آنها اعمال می‏شود بلکه به طور روزافزونی به صورت شرکت مستقیم به عنوان طرف اصیل در معاملات را بخود گرفته است.سازمان‏ها و شرکت‏های دولتی که به عنوان ابزار این فعالیت دولت‏ها بکار گرفته می‏شوند، تقریبا در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری، فعالیت‏های صنعتی، بیمه، حمل و نقل، صادرات و واردات و امثال آن، دخیل هستند.این پدیده ارتباطی به کشورهای بخصوص، با رژیم سیاسی معین، ندارد بلکه به صورت همه‏گیر، کلیه کشورها را شامل می‏شود. هر گروه از کشورها در این راه هدف خاص خود را دنبال می‏کند.

 

دانلود اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی ,

امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS

دانلود پایان نامه امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS در 75 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS

امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل word
حجم فایل 5924 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS

دانلود پایان نامه امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS

در 75 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

1-2- تعریف مسئله

1-3-سوالات تحقیق

1-4- اهداف تحقیق

1-5- ضرورت واهمیت تحقیق:

1-6-پیشینه تحقیق

 

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1-موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی

2-2-کشاورزی استان خراسان رضوی

2-3-توپوگرافی استان خراسان رضوی

2-4-پوشش گیاهی استان خراسان رضوی

2-5-اقلیم استان خراسان رضوی

2-5-1-تعیین اقلیم منطقه بر اساس طبقه بندی های اقلیمی

2-6-هیدرولوژی استان خراسان رضوی

2-7-پیشینه تاریخی کشت پسته درایران وخصوصیات فنولوژیکی

2-8-شرایط آب و هوایی مورد نیاز درختان پسته

2-8-1-عرض جغرافیایی

2-8-2-ارتفاع از سطح دریا

2-8-3-درجه حرارت

2-8-4-آستانه های حرارتی

2-8-5-رطوبت نسبی

2-8-6-خاک

2-8-7-ریشه

 

فصل سوم

روش تحقیق

 

                                         

3-1 –داده های مورد استفاده

3-2- مراحل تحقیق

3- 4-1- ورود، ذخیره سازی و مدیریت رایانه ای داده ها

3- 2-2- ارزش گذاری لایه های اطلاعاتی

3- 2-3- مقایسه روش ها

3- 2-3-1- روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

3- 2-3-2- ایجاد سلسله مراتب AHP

3- 2-3-3- ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی

3-2-3-4- محاسبه وزن های معیار

3-2-3-4-1-محاسبه وزن از طریق روش بردار ویژه

3-2-3-4-2- محاسبه وزن نهایی گزینه ها

3-2-3-5-محاسبه نرخ ناسازگاری

3-2-3-6-مدل سازی فضایی و ترکیب لایه ها

 

فصل چهارم

یافته های تحقیق

4-1- مقدمه

4-2- مدل سازی فضایی و تهیه و ترکیب لایه ها

4-3- ارزیابی عناصر اقلیمی مورد مطالعه در رابطه با نیازهای اقلیمی کشت پسته

4-3-1- ارزیابی شرایط دمایی استان برای کشت پسته

4-3-2-ارزیابی شرایط استان برای تامین نیاز سرمایی پسته

4-3-3-ارزیابی شرایط بارشی استان

4-3-4-ارزیابی شرایط باد در استان

4-3-5-ارزیابی رطوبت نسبی استان جهت کشت پسته

4-4- ارزیابی تناسب اراضی بر اساس داده های منابع زمینی

  4-4-1-ارزیابی تناسب اراضی بر اساس لایه  کاربری اراضی

4-4-2-ارزیابی تناسب اراضی بر اساس توپوگرافی

    4-4-2-1-ارزیابی تناسب اراضی بر اساس سطوح شیب

4-4-2-2-ارزیابی تناسب اراضی بر اساس سطوح ارتفاعی

4-4-2-3-ارزیابی اراضی بر اساس توپوگرافی زمین

4-5-جمع بندی:

 

فصل پنجم

یافته های تحقیق

5-1-سنجش تناسب اراضی برای کشت پسته  بر اساس داده های اقلیمی

5-2- ارزیابی تناسب اراضی برای کشت پسته بر اساس اطلاعات زمینی

5-3-ارزیابی تناسب اراضی برای کشت پسته بر اساس پایگاه داده¬های اقلیمی و منابع زمینی

5-4-نتیجه گیری

1-مناطق مناسب برای کاشت پسته:

2-مناطق متوسط جهت کشت پسته

3-مناطق نامناسب برای کشت پسته

5-5-پاسخ به سوالات

5-6-پیشنهادات

 

منابع و ماخذ

                                                                                            

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

   کشاورزی یکی از بخش¬های مهم اقتصاد به شمار می رود تا جایی که می توان گفت رشد اقتصادی بدون توسعه کشاورزی امکان پذیر نیست. امروزه می¬توان بر اساس تحقیقات علمی دقیق و شناخت توان و قابلیت های محیطی هر منطقه به توسعه کشاورزی اصولی و دقیق دست یافت.

   یکی از راه¬های اساسی برای توسعه و ارتقاء فعالیت¬های زراعی استفاده بهینه از اراضی مناسب با شرایط اکولوژیک آنها می باشد. اصولا لازمه چنین توسعه¬ای، شناخت عوامل مختلفی است که در آن دخالت دارند. هرکشوری باید بالاترین سطح اولویت خودرا ارزیابی منابع آبی و اقلیمی معطوف دارد و به ایجاد یک سیستم اطلاعات فضایی جامع به منظور به کار بردن دانش و تکنولوژی در توسعه کشاورزی پایدار از طریق خط مشی-های بخش دولتی و خصوصی بپردازد. (فیشر،2002) این عوامل در دو گروه اصلی تحت عنوان عوامل پایدار و ناپایدار قابل مطالعه هستند. منظور از عوامل پایدار عواملی هستند که طی سال¬های متمادی تغییرات آنها بسیار کم و بطئی است. از جمله این عوامل می توان شیب زمین و جهت آنها، ارتفاع زمین و نوع خاک را نام برد. عوامل ناپایدار همچون میزان بارندگی، دما و رطوبت  می باشند. هدف از این تحقیق نیز این است که با توجه به شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی و نیازهای اقلیمی گیاه پسته توان این استان را در تولید پسته ارزیابی نماییم.

1-2- تعریف مسئله

   شناخت اقلیم و بررسی نیازهای فیزیولوژیك گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید یك         محصول است. بابررسی¬های هواشناسی كشاورزی می توان امكانات بالقوه اقلیمی را در مناطق مختلف مشخص و از آنها حداكثر بهره برداری را نمود. شرایط اقلیمی از عوامل مهم تولید و تعیین گونه¬ی محصول است و بهره برداری از زمین عمدتا بر اساس كیفیت این عامل موثر است. این موضوع در ارتباط با گیاهان زراعی و باغی از جمله پسته هم صادق است. پسته به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی را در بین محصولات و تولیدات کشاورزی دارا شده است، این محصول بخش عمده¬ای از صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهد. در شرایط کنونی حدود 55% از تولید و بیش از 60% صادرات جهانی پسته را در اختیار کشور ما ایران می باشد و درآمد ارزی حاصل ازآن بیش از 400 میلیون دلار است. (موسسه تحقیقات پسته کشور،1382). طبق آمار فائو (2005) ایران بزرگترین تولید¬کننده پسته درجهان می باشد. ایران در سال¬های 2004-2001 بیش از 40% پسته جهان را تولید کرده است. بر اساس آمار مذکور تولید پسته ایران در سال 2001 میلادی 112432 تن بوده است که درسال بعد به 249000 تن و در سال 2004 به 305000 تن رسیده است. با وجود اینکه ایران در اکثر سال¬ها حدود نیمی از تولید جهانی پسته را در اختیار دارد اما به لحاظ رشد مقدار تولید از روند مناسبی بر خوردار نیست به طوریکه نرخ رشد تولید پسته ایران نسبت به جهان کمتر است.ایران با وجود داشتن بیشترین سطح زیر کشت پسته در جهان از لحاظ عملکرد این محصول پایین تر ازمتوسط جهانی است.پسته کاشت شده در استان خراسان رضوی در همان سال 1382 دارای عملكرد 118 کیلوگرم در هکتار بوده است. استان خراسان رضوی به علت گسترش وسیع دارای نواحی میکرو اقلیمی مختلفی می باشد. این استان به جهت برخورداری از اقلیمی خشک و نیمه خشک همراه با ساعات آفتابی زیاد شرایط مساعدی را در جهت کشت پسته در مناطق مختلف فراهم آورده است.اما مساله اساسی شناخت بهترین رقم پسته برای نواحی مختلف این استان است تا بتوان بالاترین سطح تولید با بهترین سطح کیفیت را داشته باشیم.کما اینکه هم اکنون در تربت حیدریه بدلیل کاشت رقم اوحدی که مناسب این منطقه نیست تولید کم و کیفیت پایین می باشد در صورتی که با کاشت رقم کله قوچی که مناسب این منطقه است می توان جانی تازه به کشاورزی این منطقه بخشید.

.

1-3-سوالات تحقیق

   سئوالات مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:

1- آیا می¬توان با بهره¬گیری از روشهای ارزیابی تصمیم¬گیری چند معیاره (MCDM ) و تکنولوژی GIS2 توان اقلیمی منطقه را از نظر تولید و کشت پسته مشخص کرد؟

2-کدامیک از پارامترهای اقلیمی و زمینی مورد مطالعه نقش بیشتری در تعیین نواحی مستعد کاشت پسته دارند؟

1-4- اهداف تحقیق

   هدف اصلی این تحقیق امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS  است و اهداف دیگر آن عبارتند از:

1- بررسی موانع و مشكلات اقلیمی کاشت پسته را در منطقه مورد مطالعه.

2-تعیین نواحی مناسب کاشت پسته با توجه به پتانسیل محیطی استان خراسان رضوی.

4- کمک در جهت دستیابی به توسعه¬ی پایداركشاورزی.

 

1-5- ضرورت واهمیت تحقیق:

   استان خراسان رضوی بدلیل قرار گرفتن در حاشیه کویر ، پایین بودن بارش سالانه، گرم وخشک بودن این استان دارای محدودیت در امر کشاورزی می¬باشد.از طرفی گیاه پسته نیز می تواند در شرایط سخت اقلیمی رشد کند و محصول دهد.لذا با توجه به شرایط اقلیمی استان و تناسب آن با نیازهای پسته سعی شده است بهترین مناطق برای کاشت پسته مشخص و از هدر رفتن سرمایه¬های طبیعی، انسانی و مالی جلوگیری شود.

1-6-پیشینه تحقیق :                                                                                                                                                                                                                                                                 

       با توجه به فرایند رو به افزایش جمعیت در سطح جهان تامین مواد غذایی مورد نیاز انسان¬ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. در بین عوامل مختلف تاثیرگذار درتولید محصولات کشاورزی ، شرایط جوی ازمهمترین متغیرهای محیطی طبیعی می باشد. مطالعات متعددی در مورد موضوع مورد                        بحث در داخل و خارج كشور صورت گرفته كه به چند مورد آنها اشاره می گردد.

 

 

دانلود امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
انواع اتصال به زمین برای ساختمانها، بیمارستانها و پست های فشار قوی

دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی برق انواع اتصال به زمین برای ساختمانها، بیمارستانها و پست های فشار قوی در 75 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود انواع اتصال به زمین برای ساختمانها، بیمارستانها و پست های فشار قوی

دانلود پایان نامه کارشناسی انواع اتصال به زمین برای ساختمانها، بیمارستانها و پست های فشار قوی
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فای
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل word
حجم فایل 6908 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

انواع اتصال به زمین برای ساختمانها، بیمارستانها و پست های فشار قوی

دانلود پایان نامه کارشناسی  انواع اتصال به زمین برای ساختمانها، بیمارستانها و پست های فشار قوی

در 75 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     1

فصل 1

پارامترهای زمین کردن و انواع آن       3

1-1 ایمنی افراد     3

1-1-1 ولتاژ گام    6

1- 1-2- ولتاژ تماس           7

1- 1-3 ولتاژ انتقالی           8

1-2  اندازه گیری مقاومت زمین         9

1-3 سیستم های اتصال زمین در توزیع نیروی برق          9

1-3-1 انواع سیستم زمین     10

1-3-1-1 سیستم TT            10

1-3-1-2 سیستم TN           10

1-3-1-3 سیستم IT 11

فصل 2

2-1- بیمارستان     13

2-1-1- سیستم اتصال زمین  13

2-1-2- طرح و اجرای سیستم اتصال زمین حفاظتی          13

2-1-3- تعیین مقاومت خاک در محل احداث بیمارستان      13

2-1-4- تشکیل شبکه اصلی اتصال زمین          14

2-1-5- مقاومت الکتریکی شبکه اصلی اتصال زمین        14

2-1-6- نوع و شمار الکترودهای اتصال زمین    15

2-1-7 نصب الکترودهای اتصال زمین 15

2-1-8 سطح مقطع هادیهای اتصال زمین          16

2-1-9 جعبه اتصال آزمون   17

2-1-10 آزمون سیستم اتصال زمین     17

2-1-11 شناسنامه سیستم اتصال زمین  18

2-1-12 سیستم اتصال زمین حفاظتی اتاق های عمل، زایمان و مراقبت های ویژه          18

2-1-13 دیاگرام سیستم اتصال زمین    20

2-2 سیستم حفاظت در برابر آذرخش    24

2-2-1 کلیات        24

2-2-2 سیستم تأسیسات حفاظت بیرونی بیمارستان در برابر آذرخش   25

2-2-3 انواع برقگیرهای حفاظتی مورد استفاده در بیمارستان           26

2-2-4 استاندارد ساخت        27

2-2-5 مشخصات فنی         28

2-2-6 موارد استفاده و ضوابط محسباتی برقگیرها           28

2-2-7 اصول و روش های نصب سیستم های حفاظت در برابر آذرخش          29

2-3- ساختمان       31

2-3-1- اتصال زمین          31

2-3-2- انواع الکترودهای زمین         31

2-3-3 حداقل عمق الکترودهای زمین   32

2-3-4 اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین         33

2-3-5 الکترود زمین اساسی (برای هر دو نوع زمین، حفاظت سیستم و ایمنی)  33

2-3-6 الکترود زمین ساده (فقط برای وصل به هادی خنثای فشار ضعیف)       35

2-3-7 شرایط استفاده از یک یا دو الکترود زمین برای حفاظت سیستم و ایمنی  36

2-3-8 سطح مقطع هادیهای: حفاظتی، خنثی، اتصال زمین، همبندیها 38

2-3-9 سطح مقطع هادیهای: حفاظتی، مشترک حفاظتی- خنثی، خنثی 38

2-3-10 هادی های  اتصال زمین       39

2-3-11 ترمینال اصلی اتصال زمین    40

2-3-12 الکترود زمین برای انشعاب فشار ضعیف           40

فصل 3

3-1- نقش سیستم زمین پست فشار قوی در شبکه قدرت      44

3-2- اطلاعات مورد نیاز برای طراحی 45

3-2-1- اطلاعات شبکه در محل پست شامل       45

3-2-2- زمان تداوم جریان خطا در هادی سیستم زمین (tc) و زمان تداوم شوک(ts)        46

3-2-3- مقاومت مخصوص خاک        46

3-2-4- مقاومت مخصوص لایه سطحی پست     46

3-3 – روش قدم به قدم طراحی          47

3-3-1- کلیات       47

3-3-2-  پارامترهای مورد استفاده در طراحی     48

3-4- انجام طراحی توسط نرم افزار (Grounding)[6]     57

مقدمه

 

بررسی سیستم زمین پست های فشار ضعیف و بررسی الکترودهای زمین و انواع آنها و سیم زمین و نحوه انجام اتصالات آن و عوامل موثر در انتخاب هادی زمین از مسائلی است که در این تحقیق بررسی و مورد بحث قرار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق به بررسی تطبیقی استانداردهای جهانی  و ملی برای اصلاح سیستم ارت پستهای زمینی پرداخته شده است و شیوه پیشنهادی اجرای ارت در پست های زمینی و مقایسه ارت نقطه ای با ارت گسترده و مزایا و معایب آن مطرح شده است. سیستم زمین پست های فشار قوی و  نحوه زمین کردن و محاسبات مربوط و طراحی توسط نرم افزار Grounding و فلو چارت آن نیز تهیه و گردآوری شده است.

 

کلمات کلیدی:

زمین کردن، الکترود، ارت، چاه زمین، ولتاژ تماس.

 

فصل اول:

زمین کردن

پارامترهای زمین کردن و انواع آن

1-1 ایمنی افراد

 

 ایجاد ایمنی برای افراد که در تماس با تجهیزات الکتریکی می باشند از دلایل اصلی زمین کردن می باشد. این عمل جهت جلوگیری از بالا رفتن ولتاژ تماس در هنگام اتصالی در قسمتی از دستگاه انجام می گیرد(رجوع شود به شکل 1)، ولتاژ تماس ولتاژی است که بین دو هادی که می توانند به طور همزمان  لمس شوند ایجاد می شود. زمین ممکن است یکی از این دو هادی باشد.

شکل 1- 1 ولتاژ تماس بالا که در اثر زمین  کردن نامناسب ایجاد می شود.

هدف از اتصال  به زمین هر چه باشد- تامین ایمنی در برابر برق گرفتگی انسان یا حیوان در بهره برداری از سیستم الکتریکی ، یا حفظ عایق بندی سیستم با ایجاد مسیری برای جریان عملیاتی با هدف تحریک  لوازم حفاظتی  به واکنش  ویا تامین  ایمنی در برابر برق گرفتگی هنگام انجام تعمیرات بر روی تجهیزات  با خطوط نیروی برق- وجود سیستم اتصال  به زمین در سیستمهای الکتریکی  اجتناب ناپذیر است.

همچنین  لازم است گفته شود که به علت اهمیت فوق العاده ای که اتصال  به زمین در سیستمهای الکتریکی دارد، درباره آن استانداردها، راهنماها و کتابهایی نوشته شده است که هر یک نحوه نگارش افراد و گروهها و مکتبهای مختلف را نسبت به این موضوع بازگوی می کند.

 

دانلود انواع اتصال به زمین برای ساختمانها، بیمارستانها و پست های فشار قوی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
انواع اتصال به زمین برای ساختمانها، بیمارستانها و پست های فشار قوی ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی ادله ی تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه

پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی ادله ی تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه چکیده بحث تقلید عامی از فقیه یکی از مباحث با سابقه و اساسی علم فقه به شمار می آید البته دانشمندان اصول به مناسبت در اصول فقه از آن بحث می کنند،

دانلود بررسی ادله ی تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه

پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
بررسی ادله ی تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
د
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل docx
حجم فایل 387 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108

پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی ادله ی تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه

 

چکیده:

بحث تقلید عامی از فقیه یکی از مباحث با سابقه و اساسی علم فقه به شمار می آید . البته دانشمندان اصول به مناسبت در اصول فقه از آن بحث می کنند، که بر اساس آن تقلید در اصول دین جایز نبوده ولی در فروع دین جایز و در شرایطی واجب است . ما  اعتقاد داریم که تقلید فرد عامی از مجتهد به دلیل تخصصی بودن مسائل شرعی، و عدم امکان تحصیل و تحقیق برای عموم مردم و بخاطر دغدغه معیشتی و سایر موارد، واجب است و سیر تقلید در میان شیعه را در مرحله ای توضیح داده

 و گفته ایم که تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان بدلیل عوامل متعددی از جمله عدم دسترسی به امامان و تقیه و رازداری برای حفظ دین و دینداران و پدید آمدن مشکلات شخصی و ابلاغ پیام دین و آموزش احکام آغاز شد . امّا موضوع سیر تقلید در میان اهل سنت به علت فراز و نشیبهایی که داشته به چند مرحله تقسیم شده است. اوّ لین مرحله آن به زمان خلفا و صحابه بر می گردد که مردم برای شناخت مسائل شرعی به آنان رجوع می کردند

در مرحله دوّم که مرحله بروز مذاهب فقهی بود بعلّت افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجسته علمی در مناطق گوناگون هر یک مذهبی را از نظر فقهی پایه ریزی کردند . این تعدد مذاهب باعث شد اختلافاتی بوجود آید . و چه بسا بر پایه یک مذهب عقدی باطل و بنابر مذهب دیگر همان عقد صحیح بود ،همین عامل باعث شد باب اجتهاد بسته شود . تنها از چهار مذهب اهل سنت مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی که در قرن هفتم هجری قمری رسمیت یافت مردم تقلید می کردند و در قرن حاضر دوباره اجتهاد و تقلید به مرحله اوج مجدد خود رسید و برخی از عالمان اهل سنت به استناد اجماع مسلمین مبنی بر جواز تقلید هر یک از صحابه در چهار مذهب را  اعلام کردند و گفتند هر کس می تواند از هر یک از ائمه مذاهب تقلید بکند .

مقدمه

انسان در همه گزینش های خویش و برای رسیدن به مقصود، باید از آگاهی لازم برخوردار گردد و با کسب علم و معرفت و تحقیق و بررسی ، راه و رسم زندگی فردی ، اجتماعی ، دنیوی و اخروی خویش را مشخص سازد ؛ و چون استعدادها، توانایی ها و آگاهی ها او محدود است و نمی تواند در همه رشته ها و فنونی لازم، تخصص کافی بدست آورد، ناچار است از نظرات دیگران پیروی کند .

بنا بر این ، برای تکامل فرد و جامعه و سامان گرفتن نظام رفتاری و اعتقادی انسان، تقلید ضرورتی اجتناب ناپذیر است . در پرتو تقلید و پیروی از متخصصان و عالمان در هر فن و علمی ، در جامعه انسانی و اسلامی، قانون و حق حاکم می گردد و بی نظمی و هرج ومرج طلبی از جامعه رخت بر می بندد ، و هر کس در فن و تخصصی که به او مربوط نیست دخالت و اظهار نظر نمی کند . با توجه به این امر مهم قرآن كریم می فرماید: فَسئَلُوا أَهلَ الذَّکرِ إِن کُنتُم لا تَعلَمُونَ .

حال با توجه به اینکه انسان بسیاری از آگاهی ها و رفتارهای خود را از طریق تقلید فرا می گیرد ، وجود الگوی شایسته، بهترین راه کار برای کسب آموزه های رفتاری و عملی به شمار می رود . از این جهت خداوند بر ما منت نهاد و وجود مقدس خاتم پیامبران (ص) و جانشینان معصوم ایشان را به ما ارزانی داشت ، تا این الگوی متعالی و شایسته افق های بلند حیات مادی و معنوی را به روی ما بگشایند و بسان خورشیدی فروزان ، روشنگر راه کسانی باشند که در طریق سعادت وی تکامل بر می دارند.

 

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

چكیده     1

مقدمه     3

پیشینه تحقیق        5

اهداف موضوع     9

مسئله تحقیق         9

فرضیه تحقیق       9

روش تحقیق         10

فصل اول: كلیات و مفاهیم و تاریخچه   11

1-1مباحثی پیرامون تقلید      12

1-2 تاریخچه موضوع :       13

1-3 مساله تقلید:    19

1-4 مجتهد:          20

1-5 احتیاط:         20

1-6 تعریف تقلید از نظر لغت:           21

1-7 تعریف اصطلاحی تقلید: 22

1-8 دعوت قرآن به تقلید:     25       

1-9 تقلید از دیدگاه روان شناسان و جامعه شناسان:           26

1-10 انواع تقلید:   27

1-10-1 تقلید جاهل از جاهل 27

1-11 گونه های تقلید کورکورانه و ناصحیح:     28

1-11-1 تقلید از رسوم و آداب ناپسند گذشتگان.   28

1-11-2 تقلید برای کسب شهرت و اعتبار:        29       

1-11-3 تقلید در راستای منافع حزبی و جناحی:  30

1-10-2 تقلید عالم از جاهل:  31

1-10-3 تقلید عالم از عالم:    31

1-10-4 تقلید جاهل از عالم:  31

1-12 تقلید صحیح و نقش شرایط پیرامونی در آن:           32

فصل دوم: بررسی ادله موافقان ومخالفان تقلید     36

2-1 بخش یک :ادله موافقان تقلید        37

2-1-1 سیره عقلاء:            37

2-1-2 دلیل عقلی:  38

2-1-3 دلیل قرآنی :            40

2-1-3-1 آیه نفر:  40

2-1-3-2 آیه  ذکر:             42

2-1-3-3 آیه کتمان:           45

2-1-3-4 آیات نهی از پیروی از ظن و گمان:     47

2-1-4 دلیل روایی :           48

2-1-5 اجماع :      50

2-1-6 سیره مسلمین:          52

بخش دوم:ادله مخالفان تقلید    55

2-2 ادله مخالفان تقلید          55

2-2-1 مخالفین از اهل سنت :            55

2-2-2 مخالفین از شیعه (اخباریون)     56

2-2-3 تقلید در اصل دین     60

فصل سوم: شرایط مرجع تقلید            63

3-1 شرایط مرجع تقلید        64

3-1-1 شرط اول: بلوغ        64

3-1-2 شرط دوم: عقل        65

3-1-3 شرط سوم: ایمان       66

3-1-4 شرط چهارم: عدالت   68

3-1-5 شرط پنجم: رجولیت (مرد بودن):          69

3-1-6 شرط ششم: طهارة المولد (حلال زاده بودن)           70

3-1-7 شرط هفتم- حیات (زنده بودن)  72

3-8 ادله اشتراط حیات:        73

3-8-1 اصالت عدم جواز تقلید از میّت  73

3-8-2 شهرت ،بلكه اجماع بر عدم جواز تقلید از میّت       73

3-9 ادله قائلین بعدم اعتبار حیات در مفتی:         75

3-9-1 تمسك به اطلاق ادله لفظیه       75

3-9-2 بناء عقلا    76

3-9-3 استصحاب 77

3-10 اعلم بودن مجتهد:       84

 3-11 ادله قائلین به وجوب تقلید از شخص اعلم  85       

3-11-1 اجماع منقول:        85

3-11-2 دلیل عقلی:            85

3-11-3 سیره عقلا:            86

3-11-4 اقربیت فتوای اعلم به واقع:    86

3-12 ادله قائلین به عدم وجوب تقلید از مجتهد اعلم:         86

3-12-1 اطلاق ادله لفظیه:   86

3-12-2 سیره متشرعه:       87

3-12-3 لزوم عسر و حرج: 87

3-12-4 بناء عقلاء             89

نتیجه گیری و پیشنهادات      92

نتیجه گیری          93

پیشنهاد:   96

منابع فارسی:        98

منابع عربی:         99

دانلود بررسی ادله ی تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی ادله ی تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
ارزیابی کیفیت زندگی شهری ( مطالعه ی موردی : نواحی شهری منطقه 1 اردبیل )

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش سرزمین عنوان ارزیابی کیفیت زندگی شهری ( مطالعه ی موردی نواحی شهری منطقه 1 اردبیل )

دانلود ارزیابی کیفیت زندگی شهری ( مطالعه ی موردی : نواحی شهری منطقه 1 اردبیل )

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی کیفیت زندگی شهری ( مطالعه ی موردی نواحی شهری منطقه 1 اردبیل )
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانل
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
حجم فایل 178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

              گرایش: آمایش سرزمین

عنوان: ارزیابی کیفیت زندگی شهری ( مطالعه ی موردی : نواحی شهری منطقه 1 اردبیل )

 مقدمه

همزمان باافزایش جمعیت،رشد شهرنشینی ونیاز به توسعه شهری وهمچنین تحت تاثیرتحولات مدرنیسم در عرصه شهرسازی ، جامعه شهری با مشکلات ومسایل متعدی درعرصه اجتماعی وفرهنگی و... مواجه شدند که به طور کلی کاهش کیفیت زندگی شهری را در آن ها موجب شده است .

اکنون دردوره ای به سر می بریم که مسائل شهرسازی ونیزمفاهیم شهری وشهروندی به مهمترین مسائل موثر بر ابعاد کمی وکیفی زندگی انسان مبدل شده است پیش از این دوره نیز شهر در مفهوم عام آن اهمیت داشته اما در دوران معاصر این اهمیت توسط طیف وسیع تری از مردم ونیز طیف فراتری از متخصصان ادراک شده است . از اینرو پرداختن به تئوری های جدید شهرسازی که هریک با هدف حل مشکلات شهری وپیشبرد شهر به سوی مطلوبتر شدن، مطرح شدهاند، بیش ازبیش مهم است .(بندرآباد،1390،13)

کیفیت محیط شهری را می توان تامین وارضای توأمان نیازهای مادی ومعنوی ساکنین منطقه با محل تعریف نمود . پرداختن به مسائلی همچون مسکن،کار، اشتغال، حمل ونقل، امنیت، ارامش خاطر ، شادی وسرزندگی ومسائل اجتماعی و فرهنگی می تواند افق های روشنی برای محیط زندگی را به همراه خود داشته باشد .

بیان مسأله

مفهوم کیفیت زندگی از اواخر قرن بیستم مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است ، اما ریشه های آن رادرجامعه شناسی می توان تا اواسط قرن بیستم پی گرفت ، توجه به کیفیت زندگی ومفاهیم مربوط به آن

به اواخردهه، 1960 برمی گردد . ذیوید اسمیت اولین جغرافیدانی بودکه درباره کیفیت زندگی، رفاه وعدالت اجتماعی

درجغرافیا صحبت کرد. توجه به کیفیت زندگی در جغرافیاکه توسط جغرافیدانانی نظیر اسمیت وهاروی وارد این علم گردیده اند ، طی سالهای اخیر اهمیت زیادی یافته است ، این مفهوم که در ابتدا به رعایت حداقل استاندارد ممکن جهت زندگی ودر واقع حق داشتن زندگی معطوف بود ، با گذشت زمان ، پیشرفت تکنولوژی ، بالا رفتن معلومات وتحصیلات اجتماعی ، مباحث مربوط به اصالت فرد وبالا رفتن سطح توقعات و خواسته های فردی واجتماعی شامل دایره تمامی انسان ها وتمامی تمایلات بشر برای داشتن حداکثر آسایش در زندگی گردید .(سودا کوهی ،

بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که درآن زندگی می کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها واولویت هایشان است. پس موضوعی کاملا ذهنی بوده وتوسط دیگران قابل مشاهده نیست وبردری افراد از جنبه های مختلف زندگی استوار است(بونومی، پاتریک وبوشنل،2000، سازمان جهانی بهداشت،1996). مفهوم کیفیت زندگی از ابتدای دهه ی 1960 میلادی در کشورهای اروپایی رواج یافت.

در برخی از جوامع پیشرفته این واژه همراه وگاهی مترادف با واژههای دیگری مانند، بهزیستی همگان، رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی ومانند آن به کارگرفته می شد(حاج یوسفی، 1385). بنابراین می توان گفت کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم توسعه ورفاه جامعه به کار می رود، به عبارت دیگر این مفهوم منعکس کننده ی شرایط زندگی ورفاه افراد است. در واقع کیفیت زندگی ترویج وتوسعه ی مفاهیم کیفیت محیط زندگی مردم است تا بهترین شیوه های زیستی برای آن ها فراهم شود(پارکرومور، 2008).

بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه ای، یکی از مهم ترین اهداف سیاست های عمومی آن جامعه است. در طول سه دهه اخیر، کیفیت زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است(Schmitt,2002). امروزه مطالعات کیفیت زندگی عمدتا بر محیط شهری وکیفیت زندگی شهری کانون اصلی توجه برنامه ریزان بوده است(لطفی، 1388،ص 65). براین اساس، تمایل جمعیت در سرتاسر جهان (ص43) که به صورت قابل ملاحظه ای این مطالعات در کشورهای توسعه یافه، در حال توسعه ودر صنعتی شدن جدید از دهه 1970 به بعد مورد توجه جدی قرار گرفت (شیخ الاسلامی وخوشبین،1391،ص100).

در واقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب می باشد که از چندین متغیر متاثر می گردد. تغییر در سطح در آمد مردم، شرایط زندگی،سلامت، محیط، فشار روحی روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی وچندین متغیر دیگر نظیر آن به شکل مرکب کیفیت زندگی وتغییرات آن را تعیین می کند(جاجرمی، کهتر، 1385: ج). رشد شتابان شهرنشینی در ایران طی دوسال اخیر(1385-1365) تاثیرات ناشی از رشد شاخص ها برارتقا کیفیت زندگی را کاهش داده یا بی اثر کرده است.

این بدان معنی است که رشد شهرنشینی (رشد تقاضا) با سرعتی به مراتب بیشتر از شاخص های کیفیت زندگی شهری (رشد عرضه) در حال افزایش است(علی اکبری وهمکاران،1381: 234). دراین راستا شهر اردبیل به دلیل مهاجرت های بی رویه وبه تبع آن رشد فزآینده جمعیت شهری، تغییرات توسعه شهری به طرف سکونتگاهای پیرامون یعنی روستاهای بلافاصل، سوء مدیریت، وجود خرده فرهنگ های متنوع و... محلات را از تنوع اجتماعی، پویایی وسرزندگی ومشارکت ساکنان بازداشته است.

واینکه رسیدن به توسعه پایدار شهری، نظارت از بالا ودر پیش گرفتن سیاست محله محوری (پایین به بالا ومشارکت مردمی، را می طلبد محله محوری می تواند راه حل مناسبی باری حل بسیاری از مسائل ازجمله افزایش کیفیت زندگی وافزایش اجتماعی شدن ساکنان محله باشد( علیرضا محمدی 2002و1393). بدیهی است این افزایش سریع با توسعه بی رویه فضاهای کالبدی روبرو شده وعلاوه برگسترش ناموزون شهر باعث کاهش سطح کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. توزیع تسهیلات وخدمات وکیفیت آنها به طور تفکیک ناپذیربا رفاه اجتماعی پیوند دارد. به بیان دیگر حتی زیباترین مکانها وبهترین آنها از لحاظ موقعیت دسترسی وزندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منافع وامکانات مواجه باشد، نمی تواند برای رفاه ساکنان نوتبخش و مفید باشد(طبیبیان، فریادی، 1384: 124).

شهرنشینی در کشور مانیز به سرعت در حال افزایش است به طوری که براساس آخرین سرشماری جمعیت در سال 1390،71/0 جمعیت در شهرها زندگی می کنند. تعداد شهرهای کشورنیز از 210 شهر در سال 1335 به1331 شهر در سال 1390 رسده است(مرکز آمار ایران، 1390) .باتوجه به مطالب عنوان شده، هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین سطوح کیفیت زندگی در بافت های مختلف (قدیم وجدید شهری) ونواحی شهری منطقه 1 شهر اردبیل برمبنای 4 شاخص اقتصادی، اجتماعی، کالبدی- محیطی وروانی یا ذهنی است).

 

دانلود ارزیابی کیفیت زندگی شهری ( مطالعه ی موردی : نواحی شهری منطقه 1 اردبیل )


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی کیفیت زندگی شهری ( مطالعه ی موردی : نواحی شهری منطقه 1 اردبیل ) ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
اصل حاکمیت اراده در قراردادها

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اصل حاکمیت اراده در قراردادها *به همراه پاورپوینت اصل حاکمیت اراده در قراردادها در 11 اسلاید رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی واحد درسی روش تحقیق و سمینار چکیده عقد یا قرارداد یا معامله گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می

دانلود اصل حاکمیت اراده در قراردادها

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
اصل حاکمیت اراده در قراردادها
به همراه پاورپوینت اصل حاکمیت اراده در قراردادها در 11 اسلاید
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

 

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

اصل حاکمیت اراده  در قراردادها

 

*به همراه پاورپوینت اصل حاکمیت اراده  در قراردادها  در 11 اسلاید

رشته: حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

واحد درسی: روش تحقیق و سمینار

 

چکیده :

 

عقد یا قرارداد یا معامله : گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می سازد . وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده است و صفت اجتماعی حضور قانون را برای تحقق و عتبار قرارداد نشان می دهد . اراده در لغت به معنی خواستن مقصد داشتن است و در حقوق ایران نیز می توان اراده را به خواستن معنی کرد و براساس تحقیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی بعمل می آید برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود ، یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر می شود ( بند 1 ماده 190 قانون مدنی ) . معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی . (کاتوزیان، ناسر، 1389،ج3)

 

مقدمه

عقید یا معادله گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی  یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می سازد: مثلا خرید مقداری برنج نیاز فروشنده به پول ونیاز خریدار به برنج مرتفع می شود.

وصف ارادی بیانگر خواستگاه اصلی قرار دارد یعنی اراده انسان است وضیعت اجتماعی، ضرورت  حضور قانون را برای تحقق واعتبار قراردادنشان می دهد.نتیجه کوتاه این توصیف، حاکمیت اداره در قرارداد به چهار چوب  قانون است. حاکمیت اراده در قرارداد و به طور مطلق در اعمال حقوقی،اصلی است که چز حاکمیت اراده در قراردادر موار حاکمیت اراده در قرارداد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون پذیرفته شده است.

این اصل لازمه ی کرامت وآزادی که خداوند به انسان بخشیده است.بنابراین برای اعتبار قرارداد رومینا شناخته می شود، اراده وقانون(تعریف اراده در لغت به معنی خواستن وقید داشتن است.در اصلاح حقوق ایران نیز می توان ، اراده را به خواستن معنی کرد.)

منتهی هنگام که از شرایط روانی معامله یا ارتقاع کننده در ایران بحث به میان می آید براساس تحلیلی که از حالات درونی و مراحل مختلف آن به اسنا مقررات قانونی به عمل می آید برای اراه یا خواست دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود.یکی رضا ودیگری قصد که از آن به قصد که از آن به قصد انشاتعبیر شده است.(بند 1ماده190 قانون مدنی) اراده گاهی به معنی قصد ورضا با هم به کار می ر. وزمانی فقط به قصد انشا اطلاق می شود.

با در نظر گرفتن مطالب بابا لازم است در اینجا مشخص کنیم که منظور از اراده که حاکمیت آن به عنوان اصل مورد بررسی قرارداد به معنی اراده انشایی یعنی قصد انشاء است. ( شهیدی، مهدی ، 1380ج.1.)

 

 

 

دانلود اصل حاکمیت اراده در قراردادها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
اصل حاکمیت اراده در قراردادها ,