خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

دانلود مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 654 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 197

مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد50نفر از افراد مبتلا به میگرن از کلینیک صدیق شهرستان خرم آباد و50 نفر سالم از بین همراهان آنها انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه،"طرحواره های هیجانی لیهی" و"تحریف های شناختی"، و برای پردازش داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی مانند،مانوا،میانگین،انحراف استاندارد استفاده شد.یافته ها بیانگر آن بود که بیشتر زیرمقیاس های طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی از جمله،بی اعتمادسازی،احساس گناه،ساده انگاری هیجان،فاقد ارزشیابی،فقدان کنترل،عدم پذیرش احساسات،نشخوار فکری، اظهارگری، احساس­شرم، تحریف همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، فیلتر ذهنی، درشت بینی-ریزبینی،استدلال احساسی، باید-بهتر، با میگرن در ارتباط هستند .ولی در چندین مورد ازجمله،عدم درک،کرختی،بسیار منطقی، تداوم، هوشیاری ضعیف، بی توجهی به امرمثبت، نتیجه گیری شتابزده، برچسب زدن، شخصی سازی ارتباط معنی داری یافت نشد. واژه های کلیدی: تحریف های شناختی ،طرحواره های هیجانی، میگرن فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول:کلیات پژوهش 1-1.مقدمه3 1-2.بیان مساله5 1-3.اهمیت وضرورت پژوهش9 1-4.هدف های پژوهش11 1-4-1.هدف کلی پژوهش11 1-4-2.اهداف جزیی پژوهش11 1-5.سوالات پژوهش11 1-6.فرضیه های پژوهش11 1-7.اصطلاحات وتعاریف عملیاتی12 1-7-1.تعریف میگرن12 1-7-2.تحریف شناختی12 1-7-3.طرحواره هیجانی13 1-8.خلاصه فصل13 فصل دوم:گستره نظری موضوع وسوابق پژوهش بخش اول:ادبیات وگستره نظری15 2-1.مقدمه15 2-2.ادبیات وگستره نظری میگرن15 2-2-1.تاریخچه15 2-2-2.تعریف میگرن16 2-2-3.علل میگرن17 2-2-4.انواع میگرن17 2-2-4-1.میگرن با پیش درآمد 18 2-2-4-2.میگرن بدون پیش درآمد19 2-2-4-3.انواع دیگر میگرن 19 2-2-5.پاتوژنز21 2-2-6.تشخیص بیماری22 2-2-7.تشخیص های افتراقی میگرن23 2-2-8.فرضیه های مرتبط با میگرن24 2-2-8-1.فرضیه عروقی میگرن24 2-2-8-2.فرضیه عصبی میگرن25 2-2-9.سیستم عروقی تری ژمینال در میگرن25 2-2-10.هیدروکسی تریپتامین در میگرن26 2-2-11.دوپامین در میگرن26 2-2-12.دستگاه عصبی سمپاتیک در میگرن27 2-2-13.یافته های بالینی27 2-2-14.میگرن همراه با اورا (میگرن کلاسیک28 2-2-15.میگرن قاعده ای (بازیلار28 2-2-16.درمان میگرن29 2-2-17.درمان پیشگیرانه میگرن32 2-2-18.جامعه و فرهنگ33 2-2-19.جنبه‌های محیطی34 2-2-20.سبک زندگی34 2-2-21.خصوصیات روانشناختی میگرن34 2-3. ادبیات و گسترهی نظری تحریف های شناختی35 2-3-1.تعریف شناخت35 2-3-2.روانشناسی شناختی35 2-3-3.افکار خودآیند36 2-3-4.موضع فلسفی کلی در زمینه شناخت36 2-3-5.مدلABC الیس37 2-3-6.تناوب­گرایی تعبیری37 2-3-7.مدل شتاختی بک38 2-3-8.مدل بک از دو بخش تشکیل شده است38 2-3-9.نظریه آسیب شناسی روانی رفتار در مانی عقلانی-هیجانی 40 2-3-10.رایج ترین عقاید غیر منطقی41 2-3-11.ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس44 2-4.ادبیات و گسترهی نظری طرحواره های هیجانی53 2-4-1.تعریف هیجان ومولفه های آن53 2-4-2.هیجان و نظریه های هیجان53 2-4-3.اجزای هیجان54 2-4-4.تاریخچه هیجان54 2-4-5.نظریه‌های هیجان 55 2-4-5-1.نظریه جیمز – لانگه55 2-4-5-2.نظریه ارزیابانه55 2-4-5-3.نظریه رفتارگرایی55 2-4-5-4.نظریه بازخوراند چهره55 2-4-6.وظایف هیجان‌ها 55 2-4-7.فیزیولوژی هیجان‌ها56 2-4-8.جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی56 2-4-9.ماهیت هیجان56 2-4-10.واکنش های فیزیولوژیک هیجان58 2-4-11.ابزارهای مطالعه ی هیجان58 2-4-12.انواع واکنش های هیجانی59 2-4-13.عملکرد ذهن در هیجان62 2-4-14.اساس عصبی هیجان64 2-4-15.نظریه های مربوط به هیجان65 2-4-16.نتیجه هیجان67 2-4-17.هیجان و سلامت69 2-4-18.مغز هیجانی71 2-4-19.به کار بردن درست هیجان ها 73 2-4-20تعریف هیجان خواهی73 2-4-21.نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن74 2-4-22.ویژگی های افراد هیجان خواه75 2-4-23.نتیجه گیری78 2-4-24. مفهوم طرحواره79 2-4-25.طرحواره های هیجانی79 2-4-26. درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ80 2-4-27.مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی81 2-4-28.دستیابی به هیجان ها83 2-4-29.شناسایی طرحواره های هیجانی84 2-4-30.تعریف طرحواره های هیجانی 84 2-4-31.انواع طرحواره های هیجانی85 2-5.بخش دوم:سوابق پژوهشی91 2-5-1.سوابق پژوهشی خارج از ایران91 2-5-2.سوابق پژوهشی داخل ایران92 2-6.خلاصه فصل96 فصل سوم:روش اجرای پژوهش 3-1.مقدمه98 3-2.خصوصیات طرح پژوهش98 3-3.جامعه آماری مورد مطالعه99 3-4.روش نمونه گیری وحجم نمونه99 3-5.ابزارهای اندازه گیری99 3-5-1.پرسشنامه تحریف های شناختی99 3-5-2..مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی102 3-6.فرایند اجرای پژوهش105 3-7.روش پردازش و تحلیل اطلاعات106 3-8.خلاصه فصل 107 فصل چهارم:ارایه نتایج کمی،پردازش وتحلیل داده ها 4-1) مقدمه109 4-2) ازمون فرضیه اول پژوهش109 4-3.آزمون فرضیه دوم پژوهش129 4-4.خلاصه فصل چهارم144 فصل پنجم:بحث ،تحلیل،نتیجه گیری 5-1.مقدمه 146 5-2.بررسی یافته های پژوهش وارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی 146 5-3.جمع بندی ونتیجه گیری از یافته های پژوهش148 5-4.محدودیت های تحقیق149 5-5.پیشنهادهای پژوهش150 5-5-1.پیشنهادهای پژوهشی150 5-5-2.پیشنهادهای اجرایی150 5-6.خلاصه فصل151 فهرست منابع 152 پیوست ها 158 چکیده انگلیسی176 فهرست جدول ها عنوان صفحه جدول 3-1؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوط به آنها درپرسشنامه تحریف شناختی 100 جدول 3-2؛ میانگین وانحراف استاندارد شاخص های مربوط به ازمون تحریف شناختی 101 جدول3-3؛ نمره میانگین وانحراف استاندارد تحریف های شناختی درجنسیت 102 جدول3-4؛ ضریب پایایی102 جدول3-5؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوطه در پرسشنامه طرحواره های هیجانی 103 جدول 4-1؛ ماتریکس کواریانس برای فرضیه اول110 جدول 4-2؛آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه110 جدول 4-3؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بی­اعتمادسازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم111 جدول 4-4؛ تفاوت بین­گروهی میانگین عدم درک در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 113 جدول 4-5؛ تفاوت بین­گروهی میانگین احساس گناه در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 114 جدول 4-6؛ تفاوت بین­گروهی میانگین ساده انگاری هیجان در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم115 جدول 4-7؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فاقد ارزشیابی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم117 جدول 4-8؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فقدان کنترل در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم118 جدول 4-9؛ تفاوت بین­گروهی میانگین کرختی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 119 جدول 4-10؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بسیار منطقی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم121 جدول 4-11؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تداوم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 122 جدول 4-12؛ تفاوت بین­گروهی میانگین هوشیاری ضعیف در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم123 جدول 4-13؛ تفاوت بین­گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 125 جدول 4-14؛ تفاوت بین­گروهی میانگین نشخوارفکری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم126 جدول 4-15؛ تفاوت بین­گروهی میانگین اظهارگری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 127 جدول 4-16؛ تفاوت بین­گروهی میانگین احساس شرم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 129 جدول4-17؛ماتریکس کواریانس فرضیه دوم130 جدول 4-18؛ آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه130 جدول 4-19؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم131 جدول 4-20؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم133 جدول 4-21؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فیلترذهنی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 134 جدول 4-22؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 135 جدول 4-23؛ تفاوت بین­گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم137 جدول 4-24؛ تفاوت بین­گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم138 جدول 4-25؛ تفاوت بین­گروهی میانگین استدلال احساسی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم139 جدول 4-26؛ تفاوت بین­گروهی میانگین باید بهتر در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 141 جدول 4-27؛ تفاوت بین­گروهی میانگین برچسب زدن در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم 142 جدول 4-28؛ تفاوت بین­گروهی میانگین شخصی سازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 143 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار4-1: تفاوت بین­گروهی میانگین بی­اعتمادسازی111 نمودار4-2: تفاوت بین­گروهی میانگین عدم درک112 نمودار4-3: تفاوت بین­گروهی میانگین احساس گناه114 نمودار4-4: تفاوت بین­گروهی میانگین ساده انگاری هیجان. 115 نمودار4-5: تفاوت بین­گروهی میانگین فاقد ارزشیابی116 نمودار4-6: تفاوت بین­گروهی میانگین فقدان کنترل118 نمودار4-7: تفاوت بین­گروهی میانگین کرختی119 نمودار4-8: تفاوت بین­گروهی میانگین بسیار منطقی120 نمودار4-9: تفاوت بین­گروهی میانگین تداوم122 نمودار4-10: تفاوت بین­گروهی میانگین هوشیاری ضعیف123 نمودار4-11: تفاوت بین­گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات124 نمودار4-12: تفاوت بین­گروهی میانگین نشخوارفکری126 نمودار4-13: تفاوت بین­گروهی میانگین اظهارگری127 نمودار4-14: تفاوت بین­گروهی میانگین احساس شرم128 نمودار4-15: تفاوت بین­گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ... 131 نمودار4-16: تفاوت بین­گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز132 نمودار4-17: تفاوت بین­گروهی میانگین فیلترذهنی134 نمودار4-18: تفاوت بین­گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت 135 نمودار4-19: تفاوت بین­گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده 136 نمودار4-20: تفاوت بین­گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی 138 نمودار4-21: تفاوت بین­گروهی میانگین استدلال احساسی139 نمودار4-22: تفاوت بین­گروهی میانگین باید بهتر140 نمودار4-23: تفاوت بین­گروهی میانگین برچسب زدن142 نمودار4-24: تفاوت بین­گروهی میانگین شخصی سازی143

دانلود مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم ,

رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری

رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری

دانلود رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری

رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 198 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 127

رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری

خانواده ، کانون مهر ، محبت و تربیت ومبنای شکل گیری زندگی اجتماعی است. وبنیادی ترین و اصلی ترین شکل و جزء اجتماعی است. جامعه سالم در گرو سلامت خانواده و تحقق سلامت آن مشروط به برخورداری اعضای آن از سلامت روانی است و هر جامعه ای برای تداوم و بقای خود نیاز به حفظ و بسط ارزش های خود در قالب خانواده دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری ناجا در شهر کرمانشاه می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افرادیست که در سال 1393 برای بررسی و رفع تعارضات زناشویی واختلافات خانوادگی خود به دوایر مشاوره ومددکاری نیروی انتظامی درسطح شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند. از میان آنها تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ودر دسترس انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اضطراب کتل، مقیاس افسردگی بک و پرسشنامه تعارضات زناشویی(MCQ) استفاده گردیده است . طرح پژوهش از نوع همبستگی است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون وآزمون Tاستفاده شده است. نتایج تجزیه وتحلیل یافته ها نشان داد که بین اضطراب وافسردگی با تعارضات زناشویی همبستگی مثبت معنا داری وجود دارد(P≤0/01). و افسردگی واضطراب ،تعارضات زناشویی را پیش بینی می کنند. ازنتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که تعارضات زناشویی عامل افزایش افسردگی واضطراب در بین زوجین است.

واژه های کلیدی : تعارضات زناشویی- اضطراب - افسردگی

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل یکم: مقدمه پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 6

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 8

1-4 اهداف پژوهش. 11

1-4-1 هدف اصلی. 11

1-4-2 اهداف فرعی. 11

1-5 سؤالات پژوهش. 11

1-6 تعاریف اصطلاحات ومفاهیم. 12

1-6-1 تعاریف نظری. 12

1-6-2 تعاریف عملیاتی. 13

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1 پیش درآمد. 15

2-2 اضطراب. 15

2-2-1 ماهیت اختلال های اضطرابی. 16

2-2-2 اختلال وحشتزدگی. 17

2-2-3 آگورافوبی. 17

2-2-3-1 فوبی خاص. 18

2-2-3-2 فوبی اجتماعی. 18

2-2-4 اختلال اضطراب فراگیر. 18

2-2-5 اختلال وسواس فکری-عملی. 19

2-2-6 اختلال استرس حاد و استرس پس از آسیب. 20

2-2-7 نظریه های روانشناختی در مورد اضطراب. 21

2-2-7-1 نظریه های روان پویایی. 21

2-2-7-2 نظریه رفتاری. 22

2-2-7-3 نظریه فیزیولوژیک. 22

2-2-7-4 نظریه پدیدار شناختی و وجودی. 23

2-3 افسردگی. 23

2-3-1 افسردگی چیست. 26

2-3-2 حالات افسردگی. 27

2-3-3 تاریخچه افسردگی. 28

2-3-4 طبقه بندی افسردگی. 28

2-3-4-1 اختلال های خلقی یک قطبی. 28

2-3-4-2 اختلال افسردگی اساسی. 29

2-3-4-3 اختلال افسرده خویی(دیس تایمی). 29

2-3-4-4 اختلال خلق ادواری. 29

2-3-4-5 اختلال دوقطبی. 30

2-3-5 شیوع افسردگی. 32

2-3-6 افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی. 33

2-3-7 افسردگی فصلی. 33

2-3-8 تشخیص افتراقی برای افسردگی. 34

2-3-9 منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست. 35

2-3-10 حملات افسردگی. 36

2-3-11 ملاک های تشخیص برای انواع افسردگی. 37

2-3-12 دیدگاههای موجود در مورد افسردگی. 41

2-3-12-1 دیدگاه زیست شناختی. 41

2-3-12-2 دیدگاه روان پویشی. 41

2-3-12-3 دیدگاه رفتاری. 42

2-3-12-4 دیدگاه شناختی. 43

2-4 تعارضات زناشویی. 45

2-4-1 ابعاد تعارض. 49

2-4-2 تعارضات خانوادگی چرا؟. 50

2-4-3 مفهوم تعارض. 51

2-4-4 تعاریف تخصصی متعددی از تعارض. 52

2-4-5 تعارض زناشویی از نظر وایل. 52

2-4-6 دیدگاههای تعارض. 52

2-4-6-1 دیدگاه سنتی. 53

2-4-6-2 دیدگاه روابط انسانی. 53

2-4-6-3 دیدگاه تعاملی. 53

2-4-7 عقاید مثبت ومنفی نسبت به تعارض ازنظر ویلموت وهاکر. 53

2-4-8 هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر. 54

2-4-9 عوامل تعارض. 54

2-4-10 زمینه های تعارضات زناشویی. 55

2-4-11 مراحل تشدید تعارض زناشویی. 56

2-5 الگوهای ارتباطی. 57

2-6تجزیه وتحلیل تعارض. 58

2-7 روش های حل تعارض . 58

2-8 سبک ها و استراتژی های حل تعارض. 59

2-9 چهار سوال اساسی در حل تعارضات. 60

2-10تأثیر اضطراب بر روابط و تعارضات زناشویی. 62

2-11 پیشینه تحقیق. 65

2-11-1 پژوهش های داخلی. 65

2-11-2 پژوهش های خارجی. 71

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 پیش درآمد. 76

3-2 روش پژوهش. 76

3-3 معرفی متغیرها. 76

3-4 جامعه آماری. 76

3-5 جامعه نمونه و روش نمونه گیری. 76

3- 6 ابزار پژوهش. 77

3-7 شیوه اجرا. 79

3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها. 79

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 پیش درآمد. 81

4-2 آمار توصیفی. 81

4-3 جداول ونمودارها. 82

4-3-1 جداول ونمودارهای فراوانی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 82

4-4 آماراستنباطی. 86

4-5 روش آزمون سؤالات پژوهش. 86

4-6 تجزیه وتحلیل سؤالاتپژوهش. 87

4-7 خلاصه تجزیه وتحلیل ها و آزمون، به تفکیک هر سؤال. 87

4-7-1 آزمون سؤال اول. 87

4-7-2 آزمون سؤال دوم. 89

4-7-3 آزمون سؤال سوم. 91

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 پیش درآمد. 93

5-2 بررسی سؤال ها. 93

5-3 مقایسه نتایج سؤالات باپژوهش های قبلی. 95

5-4 نتیجه گیری از نظر نگارنده. 96

5-5 محدودیت‌های پژوهش. 96

5-6 پیشنهادهای پژوهشی. 97

5-6 پیشنهادهای كاربردی. 97

منابع و ماخذ. 98

پیوست‌ها. 104

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (2-1): فهرست نشانه های بالینی افسردگی. 31

جدول (2-2): ملاک تشخیصیDSM-IV-IR برای دوره افسردگی. 37

جدول (2-3): ملاک تشخیصیDSM-IV-IRبرای دوره مانی. 39

جدول (2-4): تفاوت های بالینی میان افسردگی وشیدایی. 40

جدول (2-5): خطاهای شناختی بک. 44

جدول (3-1): درجات وسطوح افسردگی در پرسشنامه افسردگی بک. 78

جدول (4-1): جنسیت پاسخ گویان. 82

جدول (4-2): وضعیت تأهلپاسخگویان. 82

جدول (4-3): سنپاسخگویان. 83

جدول (4-4): تحصیلاتپاسخگویان. 83

جدول (4-5): فراوانی متغیرهای افسردگی،اضطراب وتعارضات زناشویی 84

جدول (4-6): ضریب همبستگی وسطح معنی داری وتعداد داده ها بین دو متغیر اضطراب وتعارضات. 88

جدول (4-7): ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و میزانT وسطح معنی داری اضطرابوتعارضات. 89

جدول (4-8): ضریب همبستگی وسطح معنی داری وتعداد داده ها بین دو متغیر افسردگیوتعارضات. 90

جدول (4-9): ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و میزانTوسطح معنی داری افسردگیوتعارضات. 90

جدول (4-10): رگرسیون جهت پیش بینی تعارضات زناشویی براساس افسردگی و اضطراب. 91

جدول (4-11):ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش بینی تعارضات زناشویی براساس افسردگی و اضطراب…. 91

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (4-1): نمودار منحنی طبیعی. 87

دانلود رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری ,

پایان نامه بیانگر رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

پایان نامه بیانگر رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه بیانگر رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

پایان نامه بیانگر رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل docx
حجم فایل 118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

پایان نامه بیانگر رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

فهرست مطالب                                    

 

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه : 1

2-1 بیان مسأله 2

3-1 اهمیت وضرورت پژوهش: 3

4-1 انگیزه پژوهشگر: 4

5-1 هدف پژوهش: 5

6-1 سوالات پژوهش: 6

7-1 تعاریف نظری وعملیاتی متغیرهای پژوهش.. 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2مبانی نظری پژوهش.. 9

1-1-2 فرهنگ سازمانی. 9

2-1-2تعاریف فرهنگ سازمانی: 10

3-1-2اهمیت فرهنگ سازمانی. 11

4-1-2 خصوصیات فرهنگ سازمانی. 11

5-1-2منابع فرهنگ... 12

6-1-2شیوه پیدایش فرهنگ... 12

7-1-2انواع فرهنگ سازمانی. 13

8-1-2رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی. 14

9-1-2 رابطه فرهنگ و ساختارسازمان. 15

10-1-2 فرهنگ سازمانی و توسعه 15

11-1-2 نقش فرهنگ سازمانی در مدیزیت دانش.. 15

12-1-2  رابطه فناوری و فرهنگ... 16

13-1-2 الگوی اساسی برای تبیین وتشریح فرهنگ سازمانی. 17

2-2 فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 19

1-1-2 تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 19

2-2-2 مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات: 20

3-2-2 چیستی فناوری. 22

4-2-2 تقسیم بندی کشورهای جهان. 23

5-2-2کاربردهای فناوری اطلاعات: 24

1-5-2-2 پول الکترونیکی2. 24

2-5-2-2 تجارت الکترونیکی 2. 24

3-5-2-2 دولت الکترونیکی 1. 25

4-5-2-2 نشر الکترونیک 2. 25

6-2-2 شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 26

7-2-2 اینترنت.. 28

3-2  پیشینه پژوهش.. 28

فصل سوم :روش اجرای تحقیق. 31

3-1 مقدمه 32

3-2نوع و روش تحقیق. 32

3-3  جامعه آماری. 33

4-3-نمونه آماری. 33

5-3 روش نمونه گیری. 33

6-3 ابزارجمع آوری داده ها 34

فصل چهارم 35

تجزیه و تحلیل داده‌ها 35

1-4 مقدمه 36

2-4اطلاعات عمومی. 36

3-4 توصیف داده ها 38

4-4   تحلیل داده ها 49

1-4-4  سوالات اصلی پژوهش.. 49

2-4-4   سوالات فرعی پژوهش.. 51

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 66

1-5 بحث و نتیجه گیری. 67

1-1-5  تفسیر سوال اصلی پژوهش.. 67

2-1-5 سوالات فرعی پژوهش.. 68

2-5 نتیجه گیری. 71

3-5  محدودیت ها و مشکلات پژوهش.. 72

4-5  پیشنهادات پژوهش.. 73

  فهرست منابع. 74

 

 

 

دانلود پایان نامه بیانگر رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بیانگر رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در آموزش و پرورش شاوور

مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در آموزش و پرورش شاوور

دانلود مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در آموزش و پرورش شاوور

مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در آموزش و پرورش شاوور
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل docx
حجم فایل 474 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 107

مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در آموزش و پرورش شاوور

چکیده:

پژوهش حاضربه مقایسه‌ی تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی با روش سنتی(سخنرانی)بر ایجاد یادگیری و یادداری دانش‌آموزان در درس علوم در سال تحصیلی91-90 صورت گرفته است. در پژوهش حاضر روش یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی متغیر مستقل و  ودانش‌آموزان پسر و دختر پایه چهارم متغیر وابسته است.در این پژوهش از روش نمونه گیری آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش  را کلیه دانش‌آموزان دختر پسر که شامل 392پسر و392 دخترپایه چهارم ونیز کلیه معلمان که شامل20 زن و20مرد پایه چهارم دوره ابتدایی شهرستان شوش در سال تحصیلی 90-91  می‌باشدتشکیل می‌دهند.نمونه آماری در این پژوهش20تا از دختران و20تا از پسران و 2نفراز معلمان زن و 2نفرازمعلمان مرد می‌باشد.که  توسط آزمون محقق ساخته ای با ضریب پایایی 7 به منظور سنجش یادگیری، افراد هر دو گروه آزمایش شدند . برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش t مستقل استفاده شده است.  به طور کلی نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین روش تدریس فعال (یادگیری مشارکتی)و روش سنتی (سخنرانی)بر میزان یادداری دانش آموزان در درس علوم تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها : یادگیری مشارکتی، روش سخنرانی، یادگیری، یادداری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش ..................................................................................................................... 1

مقدمه   .......................................................................................................................................................... 2

بیان مساله .......................................................................................................................................5

اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................................................8

اهداف پژوهش................................................................................................................................9

فرضیه ها .......................................................................................................................................10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ......................................................................................................11

تعریف تدریس................................................................................................................................ 12

]چهار ویژگی در تعریف تدریس.......................................................................................................12

کارکردهای درونی تدریس...............................................................................................................13

   نظریه های تدریس .......................................................................................................................15

 رویکردهای نو در تدریس- یادگیری................................................................................................ 16

تعریف روش تدریس....................................................................................................................... 19

عوامل موثر در تدریس......................................................................................................................19

ویژگی های اصلی روش های تدریس موثر.......................................................................................... 20

اصول تعیین و سازماندهی روشهای تدریس ........................................................................................22

نگرش های جدید آموزشی................................................................................................................ 24

پیشروان روشهای جدید .................................................................................................................... 26

روشهای نو و روان شناسی................................................................................................................. 31

روش های تاریخی .......................................................................................................................... 33

روشهای تدریس سنتی و متداول........................................................................................................  35

انواع روشهای سنتی متداول................................................................................................................ 36

روش حفظ وتکرار.............................................................................................................................36

روش سخنرانی................................................................................................................................. 37

روش های نوین آموزش فعال............................................................................................................................42

ویژگیهای عمومی روشهای فعال تدریس............................................................................................. 43

روشهای نوین آموزش فعال................................................................................................................ 45

روش پرسش و پاسخ ....................................................................................................................... 45

محاسن و محدودیتهای روش پرسش و پاسخ........................................................................................47

روش آزمایشی (آزمایشگاهی)............................................................................................................47

محاسن و محدودیتهای روش آزمایشی................................................................................................. 48

الگوی حل مسأله.............................................................................................................................  49

روش یادگیری اكتشافی..................................................................................................................... 51

یادگیری مشارکتی یا همیاری............................................................................................................  53

روش یادگیری مشارکتی.................................................................................................................... 53

ویژگیهای كلاس مشاركتی................................................................................................................ 57

چالش های كلاس مشاركتی ............................................................................................................. 58

دلایل استفاده از یادگیری مشارکتی .................................................................................................... 60

 خواص یادگیری مشارکتی................................................................................................................ 61

ویژگیهای برجسته یادگیری مشارکتی...................................................................................................68

تاکیدهای جدید بر یادگیری مشارکتی................................................................................................. 68

پیشینه پژوهش...................................................................................................................................69

پژوهشهای‌داخلی................................................................................................................................................69

پژوهشهای‌خارجی...............................................................................................................................................73

تعریف مفهومی............................................................................................................................... 76

تعریف عملیاتی  .............................................................................................................................77

یادگیری اصیل و پایدار و موثر .........................................................................................................79

عوامل موثر در یادگیری...................................................................................................................80

 اصول مبتنی بر قوانین یادگیری.........................................................................................................82

اصول ارایه شده در ایجاد و نگهداری یک محیط یادگیری مساعد..........................................................85

 

فصل سوم: جامعه آماری پژوهش ............................................................................................................86.

روش پژوهش...................................................................................................................................87

جامعه‌ی آماری................................................................................................................................................87

ابزار پژوهش.....................................................................................................................................87

نمونه آماری ................................................................................................................................... 87

روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری................................................................................................................. 87

روش آماری.....................................................................................................................................88

 

فصل چهارم :یافته های پژوهش................................................................................................................89

یافته های توصیفی.............................................................................................................................................90

یافته های استنباطی.............................................................................................................................................94

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری................................................................................................................96

 نتیجه گیری......................................................................................................................................97

محدودیتها........................................................................................................................................99

پیشنهادها........................................................................................................................................101

منابع ........................................................................................................................................... 105

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول شماره 2-1 : یادگیری مشارکتی ..................................................................................... 60

جدول شماره 2-2: مزایای یادگیری مشارکتی .............................................................................61

جدول شماره 2-3: نکته های کلیدی در یادگیری مشارکتی .........................................................62

جدول شماره 2-4: نکاتی برای تدریس گوش کردن...................................................................64

جدول شماره 4-1 : مربوط به داده‌های یادگیری مشارکتی............................................................90

جدول شماره4-2: مربوط به داده های یادگیری سنتی(سخنرانی)............................................................ 91

جدول شماره4-3: فراوانی ونمودار یادگیری سنتی دانش آموزان ..........................................................92

جدول شماره4-4: فراوانی ونمودار یادگیری مشارکتی دانش آموزان .................................................. 93

جدول شماره 4-5: میانگین نمره های دو گروه یادگیری مشارکتی و گروه سنتی (سخنرانی).................94

جدول شماره 4- 6 :............................................................................................................................94

جدول شماره 4-7 :جدول مربوط به یادداری........................................................................................95

جدول شماره 4-8 :.............................................................................................................................95

 

فهرست نمودارها

      عنوان                                                                                                                    صفحه

نمودار4-1: مربوط به روش یادگیری سنتی...............................................................................................92

نمودار4-2: مربوط به روش یادگیری مشارکتی.........................................................................................

دانلود مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در آموزش و پرورش شاوور


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در آموزش و پرورش شاوور ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن

دانلود مقاله عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن

دانلود عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن

دانلود مقاله عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

دانلود مقاله عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن

عفونت

برای بیش از یكصد سال عفونت (یك ویروس یا باكتری) بعنوان

مضنون اصلی در ایجاد ام اس مطرح بوده است.

یك  ویروس دیر- عمل، ویروسی كه میتواند برای سالها خود را

در حلال كمون نگاه دارد تا زمانیكه ماشه بیماری كشیده شود پنهان می‌ماند.

چنین ویروسی میتواند در این بیماری نقش داشته باشد

زیرا سه یافته مهم از این ایده پشتیبانی می‌كند:

1. اولین یافته مربوط به رابطه بین استعداد ابتلا به ام اس و محیط پیرامون است

(بخصوص فاصله با خط استوا) در طول اولین پانزده سال عمر

در معرض ویروس قرار گرفته سپس ویروس برای سالها

بصورت پنهان باقی می‌ماند. سایر بیماریهای حد مثل بیماری

پاركینسون از چنین الگوی جغرافیایی مثل ام اس پیروی می‌كنند.

انتقال به ناحیه كم خطر بنظر نمی‌رسد ریسك ابتلا به بیماری را كاهش دهد

مگر اینكه این مهاجرت در زمان كودكی صورت گیرد 15 محلی

كه شخص اولین سال عمر خود را در آن میگذراند بنظر می‌رسد

تعیین كننده احتمالی تشخیص بیماری ام اس در آینده است.

سایر تئوریهای مربوط به عرض جغرافیایی و افزایش تعداد بیماران عبارتند از:

آب و هوا (رطوبت مربوطه هوای خنك و كاهش اشعه امواج فرابنفش)

محیط پیرامون (شامل رژیم غذایی و نحوه زندگی)

 

دانلود عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن ,

بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

دانلود بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه                                                                                                                      7

بیان مسئله                                                                                                                11

اهداف پژوهشی                                                                                                          15

اهداف جزئی                                                                                                             15

تعاریف واژه ها واصطلاحات                                                                                          15

فصل دوم

تعریف مدیریت                                                                                                           18

مدیریت عملی (کلاسیک)                                                                                               31

روابط انسانی                                                                                                             31

نقش ومسئولیت های مدیران در فرآیند تغییر                                                                          32       

 سبک تغییر مشارکتی                                                                                                   33

تغییر نوآوری                                                                                                             33

منابع قدرت مدیر                                                                                                         35

فصل سوم

روش انجام پژوهش                                                                                                      40

روش وابزار گردآوری پژوهش                                                                                         45

فصل چهارم

اعتبار وپایابی پرسشنامه                                                                                                 47

تجزیه و تحلیلاطلاعات                                                                                                   47

4-1 مقدمه                                                                                                                 47

4-2  یافته های توصیفی                                                                                                  48                   

4-2-2  تحصیلات                                                                                                         49

 4-2-3 : میزان نوآور بودن مدیر                                                                                       50

 4-2-4 : میزان وظیفه گرایی مدیر                                                                                     52

 4-2-5 : میزان انسان گرایی مدیر                                                                                      53

4-3 :نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی نمره  های متغیرهای مستقل و وابسته                                56

4-4 : یافته های استنباطی                                                                                                 57

4-4-1- آزمون فرضیه ها                                                                                                 57

فصل پنجم

5-1 : بحث و نتیجه گیری                                                                                                 60

5-2 : راهکارها و پیشنهادات                                                                                             62

5-3 : محدودیت ها و مشکلات پژوهش                                                                                  62

فهرست منابع                                                                                                                63

پیوست ها

پرسشنامه میزان نوآور بودن                                                                                               67

چکیده

موضوع پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی میباشد. این پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی است. جامعةآماری مورد پژوهش، معلمان مدرسه میباشدكه50 نفرنمونه دردسترس انتخاب شدند. ابزارجمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامةسبك رهبری وپرسشنامةنوآوری اقتباس شده از کتاب راهبردهای مدیریت نانچیان ،توکلی، و موسوی قرامشلومیباشد. که نتایج زیربه دست آمد: بین سبك رهبری وظیفه مدار و گسترش نواوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد و این رابطه قوی و مستقیم می باشد  که R پیرسون در این فرضیه 0.6 می باشد و در فرضیه ی دیگر بین سبک رهبری انسان گرا و نوآوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد چون Sig آن 0.00 بود و کمتر از 0.05 است که این رابطه قوی و مستقیم می باشد و R پیرسون آن 0.6 می باشد.که هر دو فرضیه در این پژوهش قابل قبول هستند. میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح پایین (از بین سه سطح بالا،متوسط و پایین)  و انسان گرا بودن در سطح متوسط به ترتیب با(52-44-48) بیشترین درصد فراوانی و میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح بالا و انسان گرا بودن در سطح پایین به ترتیب با (12-16-16) کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. واریانس و انحراف معیار در میزان نوآور بودن بالاترین(119.8-10.9) و در میزان انسان گرا بودن کمترین مقدار(22.2-4.7) می باشد.   

دانلود بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی ,

پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات  رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات  رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
د
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 122 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104

دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات  رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

 

فهرست

 چکیده

فصل یک

مقدمه

مسئله پژوهشی فرضیه ها اهداف تحقیق

تعاریف

:رشد اجتماعی : اختلالات رفتاری

فصل دو

عقب‌ماندگی

تعریف عقب‌ماندگی ذهنی

میزان شیوع

طبقه‌‌بندی عقب‌ماندگان ذهنی

علل عقب‌ماندگی

* اختلالات رفتاری

طبقه‌بندی كودكان مبتلا به اختلالات رفتاری

فراوانی

نظریه‌ها

نظریه آنا فروید

نظریه یادگیری رفتاری اجتماعی

یادگیری مشاهده ای

Cogninvsm )

شناخت گرایان

دیدگاه شناختی – رفتاری

نظریه متقابل :

تشخیص و طبقه بندی

2-1 اختلال بی اعتنایی مقابله ای ( codd)  2

3- افسردگی در كودكان : 

4- عوامل برون زاد :

5- محرومیتها و كمبودها :

نقش مدرسه در اختلالات رفتاری دانش آموزان :

دیدگاه رفتار گرایان : 3  

دیدگاه هستی گرایی

دیدگاه شناختی  

رشد اجتماعی

 نظریه‌های موجود پیرامون رشد اجتماعی

مشخصات و ویژگی‌های رشد اجتماعی

تفاوت‌های فردی در رشد اجتماعی

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

فصل سه

جامعه آماری

نمونه آماری وروش نمونه گیری

طرح تحقیق

ابزار جمع آوری داده ها

روش نمره گذاری آزمون وایلند (روش دوم)

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر

پایایی و اعتبار پرسشنامه راتر:

روش اجرا:

روش تحلیل داده ها

فصل چهار

الف ) یافته های توصیفی:

ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش:

ج) یافته های جانبی   

منابع داخلی

منابع خارجی

چکیده

هدف از این پژوهش آموزش رفتارهای سازشی به دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر وبررسی تاثیر آن در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری این کودکان است. از میان دانش آموزان آموزشگاه تعداد 70نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه 35نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده مقیاس رشد اجتماعی وایلند و پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر فرم معلم بود. قبل از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه آزمون وایلند و راترگرفته شد. و سپس برای گروه آزمایش به مدت 12هفته فعالیتهای هدف دار مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی اجرا گردید. سپس برای هر دو گروه مجددا" آزمون ها اجرا گردید. داده های خام با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند . و نتایج آن نشان داد که بین آزمودنیهای گروه های آزمایش و گواه از لحاظ رشد اجتماعی ونمره کل اختلالات رفتاری ومولفهای آن تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر آموزش رفتارهای سازشی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر موجب افزایش رشد اجتماعی و کاهش اختلالات رفتاری در آنان گردیده است.

کلید واژه: رشد اجتماعی / رفتار سازشی / اختلالات رفتاری/ کم توان ذهنی

مقدمه

کودکا ن استثنا یی نیز هما نند دیگرکودکا ن انسا نها یی هستند که باید از حقوق انسا نی   خود برخوردار شوند. گر چه هزاران سال است که کودکان استثنا یی به عنوان جزء   جدایی نا پذ یرزندگی اجتماعی ما حضور داشته اند و با این که سابقه تعلیم و تربیت به قدمت حیات بشری بوده است. متا سفانه در کشور ما سابقه آموزش برای این کودکان تنها به چند دهه اخیر می رسد.بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بین 12تا 14درصد کودکان به گونه ای استثنایی محسوب میشوند . که حدود 2الی 3درصد  آنان کودکان عقب مانده ذهنی هستند(میلانی-فر،1372).

عقب ماندگی ذهنی یک شرایط خاص ذهنی است که به علت شرایط و دلایل گوناگونی پدید می آید. البته عقب ماندگی ذهنی ممکن است در اثر یک بیماری عفونت یا ویروسی به وجود آید. اما شرایط یا وضعیت بوجود آمده قابل سرایت به دیگری نمی باشد. عقب ما ندگی ذهنی را می توان به دست یا پا یی که خوب کار نمی کند تشبیه کرد و علت آ ن ممکن قبل از تولد ، مادرزادی و در چگونگی تشکیل نطفه بوده   و یا به علت مشکلات و نارسائی های دوران بارداری باشد و یا اینکه بر اثر مشکلاتی که نوزاد به هنگام تولد با آن مواجه بوده است(افروز،1371).

عقب ماندگی ذهنی عبارت است از فعالیت عمومی ذهنی که پایین تر از حد طبیعی باشد و در دوران رشد ایجادگردد وباعث به وجود آمدن اختلال در جهت قبول رفتار سازگارانه می شود(هبر1961).

حدود 2/2 درصد افراد جامعه دارای هوشبهر پایین تر از 70 هستند(وکسلر1958به نقل ازمیلانی فر 1372). انجمن روان شناسان امریکا(A.P.A) عقب ماندگی ذهنی را به سه دسته تقسیم می کند. عقب ماندگان شدید که بهره هوشی کمتر از 50دارند،عقب ماندگان متوسط که بهره  هوشی بین51تا70دارند وعقب ماندگان سطحی یا مرزی که بهره هوشی بین 71تا85دارند.و مرکز کند ذهنی امریکا آنها را به پنج گروه مرزی،خفیف، متوسط، شدیدو عمیق تقسیم میکند(حاج بابایی، دهقانی هشتجین،1372).کودکان همچون بزرگسالان قادربه درک مسائل مختلف نبوده وفرایند فکری آنان فاقد تجزیه وتحلیل منطقی است لذا دربسیاری شرایط بامشکل جدی درحل مسائل روبرو می شوند(کنادسن1975).

 این کودکان نه تنها از نظر رشد شناختی بلکه در رشد اجتماعی نیز دچار مشکل هستندو هدف اصلی در آموزش و پرورش این کودکان سازگاری اجتماعی و پذیزش مسئولیت های اجتماعی است(افروز،1371).مطالعات انجام شده توسط کرک و جانسون نشان داد که دلیل مهم طرد کودکان کم توان ذهنی از گروه کودکان عادی نه به خاطر ناتوانی آنها در یادگیری بلکه به دلیل رفتارهای ناپسندی چون عدم رعایت بهداشت،جنگ ودعوا،بدرفتاری،ناسزاگویی وعدم توانایی سازگاری بامعیارهای گروهی و اجتماعی است(کرک وجانسون ترجمه مهدی زاده 1376).

دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات  رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذ,

پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 256 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 272

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )

در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چكیده

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه -------------------------------------------------------- 1                                                                                            

بیان مسئله ------------------------------------------------------2                                                                                              

ضرورت یا اهمیت تحقیق -----------------------------------------  4                                                             

اهداف تحقیق ---------------------------------------------------7

پرسشهای پژوهش یا فرضیه ها  -------------------------------------- 8

تعاریف مفهومی ..............................................................................9

تعاریف عملیاتی ------------------------------------------------ 11

فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده

فناوری اطلاعات و ارتباطات ---------------------------------------- 13

ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات ------------------------ 14

كاربرد آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات ----------------------------- 15

روش های آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات -------------------- 17

فناوری آموزشی ------------------------------------------------ 18

تعریف جدید فناوری آموزشی -------------------------------------- 19

فناوری تدریس ------------------------------------------------- 19

فناوری یادگیری ------------------------------------------------ 20

فناوری در آموزش ---------------------------------------------- 20

یادگیری ----------------------------------------------------- 21

كاربرد اینترنت در آموزش ----------------------------------------- 23

ضرورت بهره گیری از اینترنت برای پرورش نسل جوان --------------------- 24

آشنایی با جرائم اینترنتی ------------------------------------------- 25

پژوهش هایی درباره كاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ----------- 27

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق ------------------------------------------------- 32

روش نمونه گیری و نمونه آماری ------------------------------------ 32

ابزار جمع آوری داده ها  ------------------------------------------ 33

نمره گذاری مقیاس سنجش فناوری اطلاعات وارتباطات ...............................................34

روش تجزیه و تحلیل داده ها ..........................................................................................34

روش اجرای پرسشنامه و گردآوری اطلاعات ................................................................34

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه  ------------------------------------------------------ 36

تجزیه و تحلیل پرسشها ------------------------------------------- 37

تجزیه و تحلیل فرضیه ها ------------------------------------------ 65

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری --------------------------------------------------- 76

پیشنهادات پژوهش --------------------------------------------- 78

محدودیت های پژوهش ------------------------------------------ 79

منابع و ماخذ ------------------------------------------------- 80

پرسشنامه .....................................................................................81

چكیده

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، نقشی اساسی در حوزه های گوناگون بازی می كند . یكی از حوزه هایی كه با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات ، دچار تحول اساسی شده ، حوزه آموزش است . در این پژوهش میزان استفاده اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه را از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاد دهی یادگیری مورد بررسی قرار می دهیم ، در این نظر سنجی از پرسشنامه هایی استفاده شده كه شامل 25 سوال بوده و جامعه آماری شامل 64 نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه بود . در این پژوهش یك فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی ارائه شد كه از مجموع این فرضیه ها ، فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی آخر تائید و 2 فرضیه فرعی 1 و 2 رد شدند ، چرا كه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با محل دسترسی اساتید و اعضای هیئت علمی و سابقه تدریس اساتید و رشته تحصیلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد . سطح معنی داری فرضیه اصلی = 3% می باشد .

فرضیه سوم = 0.002

فرضیه چهارم = 002%

فرضیه پنجم = 04%

كلید واژه ها : بررسی فن آوری اطلاعات ، یاددهی و یادگیری – نظام آموزشی هیئت علمی اساتید ، دانشگاه پیام نور اندیمشک 

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین ا,

پایان نامه تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان دختر 12-17 ساله شهرستان اندیمشک

دانلود پایان نامه تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان دختر 1217 ساله شهرستان اندیمشک

دانلود پایان نامه تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان  دختر 12-17 ساله  شهرستان اندیمشک

دانلود پایان نامه تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان  دختر 1217 ساله  شهرستان اندیمشک
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 2220 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130

دانلود پایان نامه تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان  دختر 12-17 ساله  شهرستان اندیمشک

این پایان نامه  با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

مقدمه

دوره نوجوانی از نظر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی یكی از حساس‌ترین، مهم‌ترین و سرنوشت سازترین دوران‌های زندگانی انسان‌ها می‌باشد اگر نوجوان این دوره را با موفقیت سپری نماید، آینده‌ای موفق‌تر و سالم‌تر خواهدداشت و به عكس در صورت كم توجهی والدین و معلمین به این دوران و بحران‌های موجود خسارت عظیمی بر نوجوانان و جامعه وارد خواهد آمد. بررسی‌ها نشان داده است كه اگر آگاهی و اطلاعات لازم در خصوص ویژگی‌ها، فشارها و مشكلات دوره نوجوانی برای افراد (نوجوانان، والدین، دوستان) از طرق مختلف داده شود، این دوره برای آینده سازان شفاف‌تر و روشن‌تر خواهد شد.از طرفی، ارزش های نوجوانان در طول زمان، دچار تغییرات وسیعی می شوند. داشتن ارزش های معنوی اخلاقی از جمله نیازهای اساسی نوجوانان امروزی است.رشد سریع در نوجوانی باعث می شود، نوجوان بتواند درباره مسائل اخلاقی، ارزشی، و دینی فکر یا قضاوت کند. او نسبت به دوره کودکی، درگیری بیشتری با مسائل اخلاقی و ارزشی پیدا می کند. نوجوان، از یک طرف به ظرفیت های تازه ای در فهم ارزش های اخلاقی و دینی دست می یابد و از طرف دیگر، از تجربه کافی برای برخورد با مسائل پیچیده برخوردار نیست . در مورد رشد اخلاقی گفته شده است که ؛ «رشد اخلاقی در برگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات  اجتماعی است که تعیین می کند انسانها در رابطه با دیگر مردم چگونه باید رفتار کنند».(لطف آبادی،1385)

از نظر روانشناسان این قوانین مشتمل بر سه جنبه اساسی شناختی، عاطفی، و رفتاری هستند که تبیین آنها و چگونگی روابطشان با یکدیگر و تأثیری که در فرایند درونی سازی دارند، محور بحث های روان شناختی است.

این تعریف با اینکه تا اندازه ای ماهیت رشد اخلاقی را روشن می کند، ویژگیهای مشخص کننده و امتیاز بخش آن را در میان بخشهای دیگر چندان روشن نمی کند. برای روشن شدن معنای دقیق رشد اخلاقی چند نکته را باید مورد توجه  قرار داد: 1) اختیار و عمد در کارهای اخلاقی؛ 2) ارتباط با حالات روانی و کمال درونی. اگرچه حال در فرهنگ های مختلف در مورد  خوب و بدهای اخلاقی که از جهان بینی ها و اهداف مختلف آنها نشأت می گیرد، تفاوتهایی نیز یافت می شود؛ اما در هر صورت، در بسیاری از جوامع، یکی از مهمترین وظایف فرهنگی آشنا سازی کودک با قوانین اخلاقی و کردار خوب و بد است. همه کم و بیش از کودکان انتظار دارند که این قوانین را فرا بگیرند و به کار بندند؛ از رعایت آنها خرسند شوند و هنگام سرپیچی از آنها در خود احساس گناه کنند. ارزش های نوجوانان در طول زمان، دچار تغییرات وسیعی می شوند. داشتن ارزش های معنوی اخلاقی ازجمله نیازهای اساسی نوجوانان امروزی است (لطف آبادی،1385).

 

از سوی دیگر رفتار اخلاقی افزون بر توانایی استدلال در ارتباط با معماهای اخلاقی، به عوامل متعدد دیگری نیز بستگی دارد. دو عامل مهم در این زمینه عبارتند از : توانایی توجه به پیامد های دراز مدت اعمال خود ( به جای توجه یه پاداش های فوری) و توانایی های کنترل رفتار خود.کنترل اولیه کودک خردسال بر رفتار خود عمدتاً از طریق عوامل اجتماعی بیرونی و بلا فصل، از قبیل حضور مراجع قدرت یا ترس از تنبیه برقرار می شود در حقیقت ارزشهای اخلاقی در جنبه خارجی رویدادها و درنیاز های مادی جستجو می شوند نه در افراد. اما در سنین بالاتر به نظر می رسد که کنترل رفتار کودک بطور فزاینده ای با معیار های درونی شده رفتار که به خویشتنداری در غیاب مهارتهای خارجی منتهی می شوند بر قرار می گردد. (لطف آبادی،1380)

 

فصل اول

کلیات

1-1) مقدمه

1-2) بیان مسئله

1-3) ضرورت و اهمیت مسئله

1-4) هدف پژوهش

1-5) فرضیه های پژوهش

1-6) تعریف اصطلاحات و مفاهیم

فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) رشد اخلاقی

2-1-2) عوامل مؤثر در رشد اخلاقی نوجوانان

2-1-3 ) چگونگی تغییر رشد اخلاقی کودکان

2-1-4) رشد ارزش ها در نوجوانان

2-1-5) نظریات و تئوری های مختلف رشد اخلاقی

1) نظریه‌ عقاید و رفتار اخلاقی

2) الگوهای رشدی- شناختی

3) نظریه‌های محیطی - یادگیری

4) دیدگاه قوم شناسی

5) نظریه ژان پیاژه[1]

6) نظریه رشد اخلاقی لارنس کلبرگ[2]

2-2) هویت

2-2-1) انواع هویت و عوامل مؤثر بر آن

2-2-2) شكل‌گیری هویت

2-9) نظریه‌های مربوط به هویت

1) نظریه اریكسون

2) نظریه جیمز مارسیا

الف) هویت آشفته یا سر در گم (پراکندگی هویت ) 

ب) هویت زود شکل گرفته

ج) هویت به تعویق افتاده ( هویت تاخیری )

2-3) سلامت روان :

2-3-1) ماهیت سلامت روانی

2-3-2) عوامل موثر در تامین سلامت روان

2-3-3) اصول اولیه سلامت روانی:

   الف) احترام به شخصیت خود و دیگران:

ب) شناخت محدودیت های خود و دیگران:

ج)پی بردن به علل رفتار:

   د) درک اینکه رفتار، تابع تمامیت فرد است:

ه) شناسایی احتیاجات اولیه ا ی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می گردد:

2-3-4) تئوری های سلامت روان

1) نظریه ی زیگموند فروید:

2) نظریه ی آدلر[3]:

3) نظریه ی سالیون[4]:

4) نظریه ی کارل راجرز[5]:

5) نظریه ی آلبرت الیس[6]:

6) نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی:

7) نظریه ی ویلیام گلاس[7] :

8) نظریه ی اسکنیر[8]:

2-4) پیشینه پژوهش

2-4-1) پیشینه خارجی تحقیق

2-4-2) پیشینه داخلی تحقیق

فصل سوم

ابزار و روش پژوهش

3-1) مقدمه

3-2) جامعه آماری

3-3) نمونه آماری

3-4) روش نمونه گیری

3-5) روش تحقیق

3-6) شیوه جمع آوری اطلاعات

3-7) ابزار اندازه گیری

3-7-1) آزمون رشد اخلاقی - روایتی[9]

الف) نحوه نمره گذاری مقیاس DIT

ب) پایانی مقیاس DIT

3-7-2) آزمون هویت یابی بنیون –آدامز :

الف) روش نمره گذاری :

ب) اعتبار و پایایی آزمــون بنیون ـ آدامز (1986 )

3-7-2) آزمون سلامت روان 28ماده ای گلدبرگ وهیلر[10](GHQ)

الف) روایی پرسشنامه سلامت روان

ب) نحوه اجرا و نمره گذاری پرسشنامه سلامت روان

3-8) شیوه اجرای پژوهش

3-9) روش تجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل

مقدمه :

4-2) یافته های توصیفی:

نمـودار 4-1 : توزیع فراوانی سلامت روان آزمودنیها

جدول 4-2 : توزیع فراوانی و درصد هویت یابی آزمودنیها 

جدول 4-2 : توزیع فراوانی و درصد هویت یابی آزمودنیها 

جدول 4-3 : توزیع فراوانی و درصد رشد اخلاقی آزمودنیها 

نمـودار 4-3 : توزیع فراوانی رشد اخلاقی آزمودنیها

4-3 ) یافته های مربوط به فرضیه‌ های اصلی و فرعی پژوهش :

فرضیه‌ اصلی پژوهش :    

فرضیه‌ فرعی اول پژوهش :

فرضیه‌ فرعی دوم پژوهش :

فرضیه‌ فرعی سوم پژوهش :

فصل پنجم

نتیجه و پیشنهادات

5-1) نتیجه

فرضیه‌ اصلی پژوهش :     

فرضیه‌ فرعی اول پژوهش :

فرضیه‌ فرعی دوم پژوهش :

فرضیه‌ فرعی سوم پژوهش :

5-2) پیشنهادات

5-3) محدودیت ها

منابع

منابع و مأخذ

منابع لاتین

ضمائم

پرسشنامه هویت بنیون – آدامز

پرسشنامه رشد اخلاقی DIT

دانلود پایان نامه تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان  دختر 12-17 ساله  شهرستان اندیمشک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان دختر 12-17 ساله شهرستا,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پیاده سازی کنترل تطبیقی روی حرکت چرخشی کوادروتور

دانلود پروژه درس کنترل غیر خطی کنترل ربات 3 درجه آزادی (پیاده سازی کنترل تطبیقی روی حرکت چرخشی کوادروتور)

دانلود پیاده سازی کنترل تطبیقی روی حرکت چرخشی کوادروتور

دانلود پروژه درس کنترل غیر خطی
کنترل ربات 3 درجه آزادی
(پیاده سازی کنترل تطبیقی روی حرکت چرخشی کوادروتور)
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل docx
حجم فایل 1143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25
 
 
 

این پروژه  با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

 

فهرست

مقدمه                                                                                                                                           4  

کنترل تطبیقی                                                                                                                                 4

کوادروتور                                                                                                                                        7

شبیه سازی                                                                                                                                    11

نتایج شبیه سازی                                                                                                                            16

مراجع                                                                                                                                          20

 

مقدمه

در این پروژه به طراحی یک کنترل کننده تطبیقی برای کوادروتور پرداخته می شود، ولی قبل از هر چیز باید ابتدا به توضیح اینکه کنترل تطبیقی چیست و چرا از آن استفاده  شده پرداخته شود.

بسیاری از سیستمهای دینامیکی که  قصد کنترل آنها را داریم دارای نا معینی هایی ثابت یا متغیر در دینامیک های خود می-باشند.

به عنوان مثال هواپیماهایی که به منور دفع حریق استفاده می-شوند ، تغییرات جرمی زیادی رادر هنگام حمل آب مورد نیاز بری خاموش کردن آتش و در زمن تخلیه آن متحمل می شوند، ایده اصلی کنترل تطبیقی تخمین همین عدم قطعیت پارامتر های سیستم (یا به طور مشابه پارامتر های کنترل کننده ) با استفاده از اندازه گیری سیگنالهای سیستم به صورت بر خط(online) می باشد.

تحقیقات در زمینه کنترل تطبیقی از سال1950 در ارتباط با طراحی کنترل کننده برای هواپیما های خود پرواز  (auto pilot)  که در رنج وسیعی از تغییرات سرعتی که موجب تغییرات شدید در پارامتر های سیستم می شود، آغاز گردید. کنترل تطبیقی به عنوان راهی برای تنظیم پارامتر های کنترل کننده به صورت خودکار در زمان تغییر پارامترهای سستم ارایه شد.

در حال حاضر کنترل تطبیقی در زمینه  های مختلفی نظیر رباتیک، سیستمهای قدرت، کنترل کشتی ها، کنترل راکت ها و ... استفاده می شود.

 

دانلود پیاده سازی کنترل تطبیقی روی حرکت چرخشی کوادروتور


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پیاده سازی کنترل تطبیقی روی حرکت چرخشی کوادروتور ,