خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

دانلود پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری
پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری
رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری
دسته بندی plan پلان
فرمت فایل doc
حجم فایل 2054 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

فهرست مطالب                                        صفحه

چکیده                                                

فصل اول:کلیات تحقیق                                 

1-1- مقدمه                                            2

1-2-بیان مسئله                                       3

1-3-اهمیت موضوع                                      4

1-4-پرسش ها                                          4

1-5-فرضیه ها                                         5

1-6-متغیرها                                          5

1-6-1-متغیرهای مستقل                                  5

1-6-2-متغیروابسته                                     5

1-6-3-متغیرهای کنترلی                                 6

1-7-جامعه آماری و نمونه                              6

1-8-روش تحقیق                                        7

1-9-آزمون فرضیه ها و مدل های آنها                    7

1-10-تعریف واژه های کلیدی                             9   

1-11-چارچوب کلی                                       10

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق                   

2-1- مقدمه                                           12

2-2-1-ترکیب هیئت مدیره                                12  

2-2-2-اعضاء موظف                                      13

2-2-3-دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل                    13

2-2-4-اندازه هیئت مدیره.                              13  

2-2-5-محافظه کاری و ترکیب هیئت مدیره                  13

2-2-6-ساختار مالکیت                                   14

2-2-7-ترکیب سهامداران                                 15

2-2-8-تمرکز مالکیت                                    16

2-2-9-محافظه کاری وساختار مالکیت                      16

2-2-10-مفید بودن اطلاعات مالی                          17  

2-2-11-تعاریف محافظه کاری                             19

2-2-12-انواع محافظه کاری                              20  

2-2-13-محافظه کاری نامشروط                            20

2-2-14-محافظه کاری مشروط                              20

2-2-15-دیدگاه های محافظه کاری                         21

2-2-16-دیدگاه قراردادی                                21

2-2-17-دیدگاه دعاوی قضایی                             22

2-2-18-دیدگاه مالیاتی                                 23

2-2-19-دیدگاه قانون گذاری.                            23

2-2-20-انتقاد از محافظه کاری                          23

2-2-21-دفاع از محافظه کاری                            25

2-2-22-معیار اندازه گیری محافظه کاری                  26

2-2-23-حاکمیت شرکتی                                   27  

2-2-24-حاکمیت شرکتی و محافظه کاری                     28

2-3- پیشینه تحقیقات                                  29

2-3-1-تحقیقات داخلی                                   29

2-3-2-تحقیقات خارجی                                   31

2-4-خلاصه فصل                                         33

فصل سوم:روش شناسی تحقیق                             

3-1- مقدمه                                           36

3-2-سؤالات تحقیق                                      36

3-3- فرضیه‌های تحقیق                                  36

3-4- متغیرها،داده‌هاو نحوه اندازه‌گیری و جمع‌آوریآن‌ها   37

3-4-1- متغیرهای مستقل                                38

3-4-2- متغیر وابسته                                  38

3-4-3- متغیرهای کنترلی                               39

3-5- روش تحقیق                                       39

3-6-تعریف جامعه آماری و نمونه آماری                  39

3-7- قلمرو تحقیق                                     41

3-8- روش آزمون فرضیه‌ها                               41

3-8-1- آمار توصیفی                                   41

3-8-2- رگرسیون چندمتغیره                             42

3-8-3-آزمون برقراری پیش شرط‌های مدل رگرسیون           42

3-8-4- آزمون فرضیه‌ها                                 42

3-9- خلاصه                                            44

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها   

4-1- مقدمه                                           46

4-2- آمار توصیفی                                     46

4-3-تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها                      52

4-4- نتایج                                           74

4-5- خلاصه                                            74

فصل پنجم:نتایج تحقیق و پیشنهادها                    

5-1- مقدمه                                           76  

5-2- خلاصه تحقیق                                      76

5-3- یافته‌های تحقیق و مقایسه آن‌ها با نتایج تحقیقات پیشین  76

5-4- محدودیت‌ها                                       83

5-5- پیشنهادات کاربردی                               84

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی                    84

منابع و ماخذ                                         85

منابع فارسی                                          85

منابع لاتین                                           86

پیوستها

چکیده  به  زیان انگلیسی                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  جداول                                       صفحه

جدول 3-1- داده‌ها، نماد، شیوه محاسبه و مأخذ داده‌های متغیرهای مستقل  37

جدول 2-3- لیست شرکت‌های نمونه                         40

جدول 4-1-توصیف متغیرهای تحقیق                        46

جدول 4-2- لیست شرکت‌های حذف شده بابت داده‌های پرت      51

جدول 4-3- ضرایب همبستگی پیرسون (بالا) و اسپیرمن (پایین) متغیرهای مستقل                                                     52

جدول 4-4آزمون معنی داری رگرسیون                      53

جدول 4-5 نتایج ضرایب همبستگی، ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد   53

جدول 4-6 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 53

جدول 4-7آزمون معنی داری رگرسیون                      56

جدول 4-8 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  56

جدول 4-9 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 57

جدول 4-10آزمون معنی داری رگرسیون                     59

جدول 4-11 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  59

جدول 4-12 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     60

جدول 4-13آزمون معنی داری رگرسیون                     62

جدول 4-14 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  62

جدول 4-15 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     63

جدول 4-16آزمون معنی داری رگرسیون                     65

جدول 4-17 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  66

جدول 4-18 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     66

جدول 4-19آزمون معنی داری رگرسیون                     68

جدول 4-20 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  68

جدول 4-21 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 69

جدول 4-22آزمون معنی داری رگرسیون                     71

جدول 4-23 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  71

جدول 4-24 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     72

جدول 4-25-نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق                  74

جدول 5-1- نتایج آزمون فرضیه اول                      76

جدول 5-2- نتایج آزمون فرضیه دوم                      77

جدول 5-3- نتایج آزمون فرضیه سوم                      78

جدول 5-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم                    79

جدول 5-5- نتایج آزمون فرضیه پنجم                     80  

جدول 5-6- نتایج آزمون فرضیه ششم                      80

جدول 5-7- نتایج آزمون فرضیه هفتم                     81

جدول 5-8- فرضیه‌های اصلی و نتایج فرضیه‌ها              82

جدول 5-9- آزمون معنی داری ضرایب و نتایج نهایی فرضیه‌ها 83

   

فهرست نمودارها                                    صفحه

نمودار 4-1-آمار توصیفی نسبت اعضاء موظف هیئت‌مدیره    47

نمودار 4-2-آمار توصیفی اندازه هیئت‌ مدیره            47

نمودار 4-3-آمار توصیفی تمرکز مالکیت                 48

نمودار 4-4-آمار توصیفی مالکیت مدیران                48

نمودار 4-5-آماره‌های توصیفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  49

نمودار 4-6-آماره‌های توصیفی اهرم مالی شرکت           49

نمودار 4-6-آماره‌های توصیفی اندازه شرکت              50

نمودار 4-6-آماره‌های توصیفی E/P                      50

نمودار4-7- نمودار چارک چارک مانده‌ها               55

نمودار4-8- هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         55

نمودار4-9- پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها   55

نمودار4-10 نمودار چارک چارک مانده‌ها               58

نمودار4-11 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         58

نمودار4-12 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها    58

نمودار4-13 نمودار چارک چارک مانده‌ها               61

نمودار4-14 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         61

 نمودار4-15 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها   61

نمودار4-16 نمودار چارک چارک مانده‌ها               64

نمودار4-17 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         64

 نمودار4-18 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها   64

نمودار4-19 نمودار چارک چارک مانده‌ها               67

نمودار4-20 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         67

نمودار4-21 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها    67

نمودار4-22 نمودار چارک چارک مانده‌ها               70

نمودار4-23 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         70

نمودار4-24 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها    70

نمودار4-25 نمودار چارک چارک مانده‌ها               73   

نمودار4-26 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         73

نمودار4-27 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها

دانلود پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری ,

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران در 195 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
مقاله بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
پروژه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
تحقیق بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 298 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 195

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران در 195 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

چکیده

فصل یکم : مقدمه پژوهش

1-1- عنوان تحقیق: ..................................... 1

1-2- مقدمه ........................................... 1

1-3- بیان مساله: ..................................... 2

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش .............................. 7

1-5-‌ اهداف پژوهش: .................................... 9

الف- هدف كلی: ........................................ 9

ب - اهداف جزئی:....................................... 9

1-6-  پرسشهای پژوهش: ................................. 9

الف- اصلی:............................................ 9

ب- فرعی:.............................................. 9

1-7-‌ متغیرهای پژوهش: .................................. 10

متغیر پیش بین:.......................................... 10

 متغیر ملاك:............................................ 10

متغیر تعدیل كننده ..................................... 10

متغیر كنترل ............................................ 10

1-8-‌ تعاریف علمی واژه ها:............................. 10

1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها: ......................... 14

 

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

مقدمــه............................................... 16

الف- بررسی نظریه‌ها.................................... 19

2-1- ارتباطات......................................... 19

2-1-1- اهمیت ارتباطات.................................. 19

2-1-2- تعاریف ارتباطات................................ 22

2-1-3- فرآیند ارتباط.................................. 26

2-1-3-1- منبع ........................................ 26

2-1-3-2- رمزگذاری..................................... 27

2-1-3-3- وسیله........................................ 27

2-1-3-4- رمزگشایی..................................... 28

2-1-3-5- دریافت کننده................................. 28

2-1-3-6- بازخورد...................................... 29

2-1-4- مسیر ارتباطات.................................. 29

2-1-4-1- ارتباطات عمودی............................... 29

الف- مسیر رو به پایین................................. 29

ب- ارتباطات رو به بالا................................. 30

2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی......................... 31

2-1-5- مدل ارتباطات................................... 32

2-1-6- اصول ارتباطات.................................. 35

2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت... 38

2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:............. 38

2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات.................. 40

2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات............... 40

2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات.................... 41

2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات... 41

2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی .................. 42

2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی................................ 43

2-1-9-1- گشودگی....................................... 43

2-1-9-2- همدلی......................................... 45

2-1-9-3- حمایتگری...................................... 46

2-1-9-4- مثبت گرایی................................... 46

2-1-9-5- تساوی........................................ 47

2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم».......... 47

2-1-10- موانع ارتباطی ................................ 48

2-2- قدرت ............................................ 61

2-2-1- اهمیت قدرت...................................... 61

2-2-2- تعاریف قدرت.................................... 62

2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ...................... 65

2-2-3-1- قدرت در سطح عمودی............................ 65

2-2-3-1-1- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان.......... 66

2-2-3-1-2- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان......... 69

2-2-3-1-3- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان......... 69

2-2-3-2 - قدرت در سطح افقی............................ 71

2-2-4- روابط قدرت..................................... 72

2-2-4-1-  رابطه صف و ستاد............................. 73

2-2-4-2- تشكیل دسته‌ها و ائتلاف......................... 74

2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون........ 75

2-2-6- انواع رویكردها به قدرت ........................ 77

2-2-6-1- راسل و قدرت:................................. 78

2-2-6-2- هیكس، گولت و قدرت: .......................... 79

2-2-6-3- گالبرایت و قدرت: ............................. 81

2-2-6-4- اتزیونی و قدرت:.............................. 83

ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده .......................... 85

2-3- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی................. 85

2-3-1- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل كشور:................ 85

2-3-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور:............. 89

2-4- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت ...................... 99

2-4-1-  پژوهش‌های انجام شده در داخل كشور................ 99

2-4-2-  پژوهش‌های انجام شده و در خارج از  كشور......... 108

نتیجه گیری کلی ...................................... 121

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- جامعه آماری..................................... 123

3-2- گروه نمونه ...................................... 123

3-3- روش و طرح نمونه‌برداری............................ 124

3-4- حجم نمونه........................................ 124

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها............................ 125

3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی............. 126

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»........ 127

3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه................... 128

3-6-1- روایی......................................... 128

3-6-2- اعتبار........................................ 128

3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-................. 131

3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.............. 131

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمــه.............................................. 133

تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس:...... 134

4-1- توصیف داده‌ها:................................... 135

4-1-1- توصیف مولفه های منابع قدرت:................... 135

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:............ 138

4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی........ 126

4-1-3- توصیف سایر داده‌ها............................. 154

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات................. 158

4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی ............... 158

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش......................... 178

5-2- محدودیت‌های پژوهش ................................ 191

5-3- پیشنهادها....................................... 192

5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:....................... 192

5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :........................ 193

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

جدول 2-1: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان......... 70

جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی   92

جدول شماره 2-2-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و كارآموزان تربیت بدنی..................................................... 96

جدول شماره 2-3-  مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی  97

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای    126

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای    127

جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت....... 127

جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش.... 135

جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار.... 136

جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون    136

جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص...... 137

جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت... 138

جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی.... 139

جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش....... 141

جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار....... 142

جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون....... 143

جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت..... 144

جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص........ 145

جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش... 146

جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد........... 147

جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی   147

جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی     148

جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش......... 149

جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور............... 150

جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی.. 151

جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی   152

جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب.... 153

جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی........... 154

جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت......... 155

جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت...... 156

جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی........... 156

جدول 4-2-1- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی   158

جدول 4-2-2- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی   159

جدول 4-2-3- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160

جدول 4-2-4- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات    160

جدول 4-2-5- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی   161

جدول 4-2-6- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی162

جدول 4-2-7- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی..................................................... 163

جدول 4-2-8- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی164

جدول 4-2-9- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی164

جدول 4-2-10- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی165

جدول 4-2-11 - ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت    168

جدول 4-2-12- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت  170

جدول 4-2-13- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک  171

جدول 4-2-14- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو 172

جدول 4-2-15- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه  173

جدول 4-2-16- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار    174

جدول 4-2-17- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج     175

جدول 4-2-18- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش  176

جدول 4-2-19- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت 177

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی......... 139

نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش............ 141

نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار............. 142

نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون........... 143

نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت .......... 144

نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص.............. 145

نمودار 4-1-7- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش.............. 149

نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور..................... 150

نمودار 4-1-9- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی ....... 151

نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی... 152

نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب......... 153

نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی................ 154

نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی................ 157

 

پیوستها

عنوان

1-   پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی

2-   پرسشنامه منابع قدرت

3-   معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی

4-   محاسبات آماری

 

 

1-1) عنوان تحقیق:

بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران-ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد- سال تحصیلی 85-84.

1-2) مقدمه

دنیایی را تصور كنید كه در آن «ارتباط» وجود ندارد؛ در این دنیا انسان،تنها و انفرادی زندگی می كند و هرگز مشاركتی در تجربه اندوزی و علم ورزی ندارد! هرگز نمی تواند برای فائق آمدن بر مشكلات و محدودیتهای شخصی،از اتحاد و یكپارچگی برخوردار شود! هرگز سهمی در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زیادی بهره مند نخواهد شد! در چنین جهانی انسان نمی تواند از دیگران تاثیر بپذیرد و به گونه ای متقابل بر آنان تاثیر بگذارد. در یك كلام:تصور چنین جهانی اگر ناممكن نباشد،دشوار است.

این تصور بسیار مشكل است؛ زیرا ارتباط طرح چنین سوالی را درزندگی بشری از میان برده و غیر قابل بحث نموده است. دنیایی كه ما در آن بسر می بریم بسیار مبهم و پیچیده است. در جهانی بدون وجود ارتباط، تمدن- به مفهومی كه امروز می شناسیم- امكان وجود و ظهور نداشته است. ما به وسیله ارتباط،موفق شده ایم علوم و آموخته ها و تلاشهایمان راتجزیه و تركیب كنیم. تواناییها و تلاشها و آموخته های علمی ما را قادر ساخته است تا ظرفیت علمی،تكنولوژی و فرهنگی مان توسعه یافته و رو به تكامل و تعالی بروند. بدون وجود یك زمینه مناسب برای ایجاد ارتباط با یكدیگر در سطحی قابل قبول انسان هرگز نمی‌توانست موقعیت ما قبل تاریخ را پشت سر گذاشته و به پیشرفتهای كنونی دست یابد.

ارتباط از این جهت مهم است كه سازماندهی را امكان پذیر می سازد و سازمانها نیز به نوبه خود افراد را قادر می سازند تا در روش زندگی به سیستمهای سازمان یافته موجود، دسترسی پیدا كنند. در هر حال اهمیت و مفهوم واقعی یك ارتباط خوب می تواند از دیدگاه‌ها و جنبه های گوناگون مورد توجه قرار گیرد.

بنا به تعریف، سازمانها برای بقای خود به كنش و واكنش متقابل و یا ارتباط نیاز دارند. بنابراین منطقی است اگر بگوئیم درك و شناخت بهتری از ارتباط موجب ارتقای سازمانها می شود.

از طرف دیگر قدرت به عنوان یك عامل و عنصر بسیار مهم در اداره امور جوامع و سازمانها همواره دلمشغولی دولتمردان و مدیران بوده است. مدیران،قدرت را به عنوان جزئی بسیار سازنده در ساختار سازمان و وسیله اجرای تــعهــــدات آن می دانند.

قدرت به عنوان مهمترین و نافذترین پدیده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است. نتایج نفوذ قدرت در كلیه سطوح سازمانهای اجتماعی تجربه شده است. چون قدرت بخشی مهم و تاثیر گذار در حیات سازمانی می‌باشد،محققین تلاش زیادی برای توضیح مسائل سازمانی در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح كرده اند، اول اینكه، واحدهای تابعه سازمان را متاثر می‌سازد،و دوم، در سطوح سازمانی و روابط بین افراد سازمان تاثیر قابل توجه می گذارد. (فخیمی،1379).

1-3) بیان مساله:

فرایند ارتباطات یكی از فرایندهای مهمی است كه بر روی اثر بخشی سازمانها و موفقیت مدیر نقشی اساسی ایفا می كند. تحقیق وبررسی در محیط سازمانها و حیات كاری نشان می دهد كه بطور متوسط مدیران سطوح مختلف بین 75% تا 95% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می كنند.

مكالمات تلفنی،جلسات،بررسی گزارشها،دادن دستور و تعلیمات، نوشتن نامه، بررسی اطلاعات فاكس و تلكس، و فعالیتهایی از این قبیل مثالهایی بر فرایند ارتباطات می باشد. سیستم گردش خون در اعضای بدن چه نقش مهمی را ایفا می كند، ارتباطات نیز در سازمانها همان نقش را ایفا می كند (امیر كبیری،1377).

ارتباطات به عنوان یكی از مهمترین عناصر فرایند مدیریتی محسوب می شود. وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان همواره یكی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است كه، اگر ارتباطات صحیحی در سازمان بر قرار نباشد،گردش امور مختل شده و كارها آشفته می شوند. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، كنترل و سایر وظایف بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و امكان اداره سازمان مهیا نخواهد بود. (میرابی،1380).

 

 

تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش

سوال اصلی پژوهش: آیا بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجود دارد؟

در راستای سوال اصلی سوالات فرعی زیر مطرح و آزمون شده است:

1- آیا بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟

2- آیا بین منبع قدرت تخصص و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟

3- آیا بین منبع قدرت مرجعیت و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟

4- آیا بین منبع قدرت قانون و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟

5- آیا بین منبع قدرت اجبار و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟

بررسی مقدار ضرایب همبستگی بین هر یک از منابع مختلف قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی و سطح معناداری F ، ارتباط معنی‌دار بین هر یک از منابع قدرت با اثربخشی ارتباطات سازمانی را نشان می‌دهد و در واقع سوالات فرعی 5-1 تایید و به تبع آن سوال اصلی پژوهش نیز تایید می‌شود.

به عبارت دیگر:

بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

از آنجا که سوالات فرعی 5-1 اجزاء سوال اصلی پژوهش بوده و از آن نشأت می‌گیرند، در واقع بررسی این سوالات به معنای بررسی سوال اصلی پژوهش می‌باشد. اکنون به بررسی و تجزیه و تحلیل سوالات فرعی 5-1 می‌پردازیم.

سوال فرعی یک :‌آیا بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجود دارد؟

بررسی مقدار ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی (426/0= r) و سطح معناداری،‌ ارتباط معنی‌دار و مستقیم بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی را تایید می‌کند.

علی‌رغم بررسیهای متعدد، پژوهشی مطابق نتیجه پژوهشی فوق یافت نشد. اما پژوهشهایی انجام شده که بیانگر ارتباط معنی‌دار بین منبع قدرت پاداش با سایر عوامل و فاکتورهای سازمانی می‌باشد.

ارتباط بین پذیرش منابع قدرت توسط مرئوسین و نگرشهای سازمانی عنوان تحقیقی است که توسط «کاسلوکی»، «شواردزوالد» و «آشوری» (2001) انجام شده است.

در این تحقیق، منابع قدرت در دو گروه منابع قدرت مناسب و نامناسب طبقه‌بندی شدند و منابع قدرت تخصص، مرجعیت و پاداش در گروه منابع قدرت مناسب و منابع قدرت اجبار و قانونی در گروه منابع قدرت نامناسب قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رضایت شغلی دارای ارتباط مثبت با منابع مناسب و از جمله منبع قدرت پاداش می‌باشد.

طیبه امین فر (1384)، تحقیقی با عنوان «بررسی منابع قدرت سازمانی و رابطه آن با سبکهای مدیریت تعارض» انجام داده است . نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین منابع مختلف قدرت و از جمله منبع قدرت پاداش و سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض رابطه معنادار وجود دارد.

مرتضی دلیریان (1382) تحقیقی با عنوان «بررسی مقایسه‌ای انواع قدرت مدیران دبیرستان‌های غیر انتفاعی و دولتی و رابطه آن با جو سازمانی» را انجام داده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین منابع مختلف قدرت و از جمله منبع قدرت پاداش با جو سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه فدك

پایان نامه فدك

دانلود پایان نامه فدك

پایان نامه فدك
فدك
دانلود پایان نامه فدك
همه چیز درمورد فدك
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 607 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

پایان نامه فدك

چكیده

فدك سرزمینی آباد در سراشیبی خیبر در شمال مدینه واقع شده و نیز  باغها و نخلستانهای فراوان داشت لازم به ذكر است ساكنان آن یهودی بودند.

 بعد از فتح خیبر در سال هفتم هجرت دستور فتح فدك بوسیلة جبرئیل، توسط شخص پیامبر و علی (ع) ابلاغ شد، كه آن دو بزرگوار شبانه بدون جنگ وخونریزی این سرزمین را فتح نمودند.

طبق آیه صریح قرآن سرزمینهایی كه بدون لشكركشی فتح شود ملك خاص پیامبر اكرم (ص) است و هر تصمیمی كه بخواهد می‌تواند دربارة آنها بگیرد.

پس از فتح فدك آیة «فآت ذالقربی حقه» (سورة اسراء آیه 26) نازل شد و جبرئیل از جانب خداوند عرضه داشت،‌فدك را به فاطمه عطا كن، لذا سندی به دست علی (ع) نوشته شد كه خود حضرت و ام ایمن بر آن شهادت دادند . درآمد فدك را سالیانه از هفتاد هزار سكه تا صد و بیست هزار سكه نوشته‌اند. هر ساله حضرت به اندازة قوت خود برمی‌داشت و بقیه را بین فقرا تقسیم می‌كرد.

پس از رحلت رسول اكرم (ص) در نخستین روزهای خلافت، خلیفة اول،‌به استناد به حدیث جعلی مبنی بر اینكه پیامبران ارث باقی نمی‌گذارند و آنچه می‌ماند صدقه است و جانشین پیامبر هر طور صلاح بداند آن را در راه منافع ملی مصرف می‌كند، فدك را از ید دخت رسول خدا (ص) خارج ساخت.

در این رساله، با توجه به آیات و روایات علاوه بر اینكه اعمال مالكیت رسول خدا و دخت گرانقدرشان مورد بررسی قرار می‌گیرد، مناظرات، احتجاجات و اعترافات طرفین نزاع به همراه اهدافشان مورد مطالعه قرار گرفته است.

همچنین با بررسی حدیث ابوبكر و اشكالات وارد بر آن با توجه به استدلالهای قانونی حضرت در مورد فدك و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، رفع تصرف دخت رسول خدا (ص) از فدك از مصادیق غصب شناخته می‌شود.

با مراجعه به اسناد معتبر و موثق خطبة تاریخی حضرت زهرا (س) در مسجد پیامبر (ص) بعد از غصب فدك نشانگر روح بلند و اهداف عالیه‌ای است كه حضرت در سایة فدك به دنبال آن بودند.

در فصل دیگر این رساله به سیر تاریخی فدك و چگونگی بر خورد خلفا به مقتضای سیاست و اوضاع آن روز با مسئلة فدك اشاره شده است و اینكه در طول چندین قرن و با روی كار آمدن هر یك از خلفا، مسئله استرداد فدك و غصب آن تكرار شده و این امر مؤید اهمیت ابعاد سیاسی و  اقتصادی فدك بوده است.

در فصل پایانی این رساله به زنده نگه داشتن ماجرای فدك و مظلومیت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومین اشاره شده است.

تا به فدك به چشم یك مسأله تاریخی نگریسته نشود بلكه فدك به یك معنا ولایت مطلقه می‌باشد كه بعد از پیامبر (ص) آن را از آل الله غصب كردند . لذا یكی از مظاهراحیا و بقای فدك، متون زیاراتی است كه خطاب به ائمه معصومین بر زبان پیروان مكتب فاطمه جاری می‌شود.

به امید آنكه حق ذوالجلال، قیام قائم آل محمد را نزدیك فرماید تا با ظهورش مرهمی بر دل تفتیده خسته دلان و دلسوختگان و عاشقان اهل بیت باشد و منتقم خون مادرش و جلای قلوب مؤمین باشد.

 

انشاءالله


 کلیات

اهداف

1- بررسی دقیق و مستقل واقعه فدک و شناخت علل شاخص بودن آن در بین حقوقی که از ائمه اطهار سلب شده است.

2- بدست آوردن اطلاعات دقیق از منابع معتبر درباره سیر تاریخی فدک و چگونگی برخورد خلفا با این مسئله.

3- بررسی علل اهمیت موضوع فدک برای دختر پیامبر (ص) و خلیفه اول و تحقیق در مورد استدلالهای طرفین دعوی و اظهارات آنها در مورد فدک.

4- مطالعه دقیق خطبه  حضرت زهرا (س) باتوجه به اسناد و منابع معتبر و ارتباط آن با مسئله فدک.

5- تحقیق و بررسی حوادث و شرایط اجتماعی و سیاسی آن روز جامعه اسلامی برای تحلیل بهتر و دقیق‌تر مسئله فدک.

 

پیشینه موضوع

موضوع فدک مسئله‌ای است که پیوسته در طول 14 قرن مورد توجه مورخین، مفسرین، محدثین، شعرا و فقها قرار گرفته است و در کتب مختلف تاریخی، فقهی، ادبی، روایی و کتب تفسیر در مورد فدک نوشته شده و نظرات خود را بیان داشته‌اند.

لکن مساله فدک به صورت یک موضوع محوری، اصلی و مستقل مورد توجه قرار نگرفته و همیشه زمانی که از حوادث بعد از رحلت پیامبر (ص) سخن به میان می‌آید به موضوع فدک اشاره‌ کوتاه می‌شود لذا مجموعه‌ای که به طور کامل و همه جانبه  از زوایای مختلف موضوع فدک و دیدگاههای مختلف را مورد بررسی قرار دهد کمتر به چشم می‌خورد.

 

روش تحقیق

برای تبیین واقعی فدک و سیر تاریخی آن و بررسی وقایع و شرایط آن روز  جامعة اسلامی باید به کتب معتبر تاریخی، روایی و حقوقی  مراجعه می‌شد.

لذا بعد از مشورت با اساتید مجرب حوزه و گرفتن اطلاعات لازم درباره منابع موجود با موضوع فدک به کتابخانه مجلس مراجعه کرده و اغلب منابع از آنجا بدست آورده شد.

از کتابخانه حوزه علمیه و برخی از کتابخانه‌های مدارس برای تکمیل کار استفاده شد.

برای اینکه پذیرش حقیقت در مورد فدک آسان‌تر شود. از منابع اهل سنت مانند کتاب شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی و کتاب الفاطمه الزهرا ابوعلم توفیق و عباس محمود عقاد استفاده شد.

کتاب‌های شیعه هم برای توضیح بیشتر و تائید مطالب مورد مطالعه قرار گرفت که البته این بزرگواران هم از منابع معتبر اهل سنت استفاده کرده بوده‌اند.

بعد از مطالعه کتب از مطالب مربوط به موضوع فیش‌برداری شد در نهایت مطالب بعد از تهیه فهرست به صورت منسجم دسته بندی شده و به صورت منظم درآمد.

با عرض تشکر امیدوارم نقایص موجود با راهنمایی‌های ارزشمند شما بزرگواران رفع گردد.

 

سوالات اصلی

1- چرا غصب فدک در میان برخی از غصب‌‌هایی که از حقوق اهل بیت شد، شاخص است و اهمیت آن در کدام نقطه نهفته است؟

2- چرا فدک در برهه از زمان به عنوان مسئله مهم و مخاصمه بین دختر پیامبر اسلام (س) و خلیفه اول قرار گرفت؟ استدلال‌های دو طرف چه بود؟

3- تاثیرات اجتماعی و اخلاقی غصب فدک بر جهان اسلام چه بود؟

4- حضرت زهرا (س) در خطبه معروف خود هدف از سخنرانی در مسجد پیامبر (س) و در جمع مردم را چه دانستند؟

5- خطبه معروف و بی نظیر حضرت زهرا (س) در مسجد مدینه دارای چه محورها و حاوی چه موضوعاتی است؟

 

سوالات فرعی

1- موقعیت جغرافیایی فدک چگونه بود؟

2- دهکده فدک چگونه در اختیار حضرت رسول اکرم (ص) قرار گرفت؟

3- مالکیت فدک از نظر شرع مقدس اسلام چگونه است؟

4- بخشش فدک توسط پیامبر اسلام به فاطمه زهرا (س) بر چه اساسی صورت گرفت؟

5- فدک چند سال در دست حضرت زهرا (س) بود، درآمد آن صرف چه مصارفی می‌شد و وضعیت زندگانی حضرت در آن زمان چگونه بود؟

6- اقدامات برنامه‌ریزی شدة دشمنان ولایت برای غصب فدک و تثبیت خلافت باطل و نامشروع آنان چه بود؟

7- انگیزه‌های سیاسی غصب فدک توسط غاصبین ولایت چه بود؟

8- اسرار بیش از حد حضرت زهرا (س) بر سر مطالبه فدک با توجه به مقام زهد حضرت و اهل بیت (ع) چه بود و استدلالهای ایشان چه بود؟

9- دلایل حضرت زهرا (س) در مورد احقاق حق خود چیست؟

10- حضرت امیر المومنین و حضرت فاطمه (س) برای اعادة فدک چه اقداماتی کردند؟

11- چه کسی نامة رد فدک به حضرت زهرا (س) را پاره کرد ؟ چرا؟

12- براساس ( قاعدة ید) چگونه می‌توان اثبات کرد که فدک در تملک حضرت زهرا (س) بوده است؟

13- اگر فرضاً بپذیریم که فدک در تصرف حضرت نبود بر اساس قاعدة‌ فقهی ( آوردن بینه و شاهد) چگونه تملک حضرت بر فدک ثابت می‌شود؟

14- وضعیت فدک در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس چگونه بود و هم‌اکنون چه موقعیتی دارد؟

15 – حضرات معصومین ماجرای فدک و مظلومیت حضرت را چگونه در تاریخ زنده نگه داشتند؟

16 – مظاهر احیاء و بقای نام فدک در متون زیارات چیست؟

17- بر مبنای خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) عوامل انحراف امت بعد از رحلت پیامبر (ص) و بازگشت به ارزش‌های جاهلی چیسست؟


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده

کلیات

مقدمه ....................................................................................................................................... 1

بخش اول : موضوع فدك

فصل اول/ مشخصات فدك و ارزش مادی آن ....................................................................... 7

فصل دوم / فتح فدك و اختصاص آن به رسول اكرم (ص) با توجه به آیات ......................... 8

فصل سوم/ واگذاری فدك به حضرت زهرا (س) و معیار بخشش آن ................................. 12

فصل چهارم/ تصرف حضرت زهرا (س) در فدك در زمان حیات پیامبر(ص) .................... 15

 

بخش دوم: غصب فدك

فصل اول / مراحل غصب فدك ............................................................................................. 16

مناظرات حضرت زهرا (س) با ابوبكر .................................................................... 17

گفتار مستدل علی (ع) به ابوبكر و حوادث بعد از آن............................................... 20

نامة كوبندة علی (ع) به ابوبكر و واكنش ابوبكر ...................................................... 25

خلاصه‌‌ای از خطبة حضرت زهرا (س) و وقایع بعد از آن ..................................... 29

ادامة‌مبارزه تا آخرین لحظات زندگی ...................................................................... 36

فصل دوم / علل غصب فدك ................................................................................................. 40

فصل سوم / حدیث ابوبكر و اشكالات وارد بر آن ............................................................... 43

فصل چهارم / عمل ابوبكر برخلاف قوانین قضا و شهود .................................................... 49

 

بخش سوم/ بررسی استدلالهای حضرت زهرا (س)

فصل اول / فدك اعطائی رسول ا... (ص) .............................................................................. 53

فصل دوم / ادعای میراث ..................................................................................................... 58

فصل سوم / سهم ذی القربی و خمس غنایم ........................................................................ 62

 

 

بخش چهارم : خطبه‌های حضرت زهرا (س)

فصل اول . بیانات مقام معظم رهبری در مورد بلاغت و شیوایی خطبه حضرت زهرا در مسجد پیامبر (س) ............................................................................................................................................... 64

فصل دوم: خطبه حضرت زهرا (س) در مسجد پیامبر (ص) ................................................ 65   

  عنوان                                                                                                     صفحه

    اسناد خطبه ...................................................................................................................... 65

          متن خطبه .................................................................................................................. 66

فصل سوم / خطبه حضرت زهرا (س) برای زنان مهاجر و انصار ..................................... 81

          اسناد خطبه ............................................................................................................... 81

          متن خطبه .................................................................................................................. 82

 

بخش پنجم: سرگذشت فدك در طول تاریخ

فصل اول / فدك در زمان خلفای سه گانه ............................................................................ 85

فصل دوم / فدك در زمان بنی امیه ...................................................................................... 86

فصل سوم/ فدك در زمان بنی عباس ................................................................................... 88

فصل چهارم/ موقعیت کنونی فدک ........................................................................................ 91

 

بخش ششم: اسرار پیگیری اهل بیت در مسئله فدك

فصل اول / علل پیگیری حضرت زهرا (س) در باز پس گیری فدك ..................................... 93

فصل دوم / زنده نگه داشتن فدك و مظلومیت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومین 97

فدك در نهج البلاغه علی ............................................................................................ 97

مرز فدك – مرز اسلام ............................................................................................. 98

خبر مظلومیت حضرت زهرا (س) به پیامبر در شب معراج ...................................... 99

فصل سوم / مظاهر احیاء و بقای نام فدك در متون زیارات معصومین ............................ 101

نتیجه ................................................................................................................................... 103

پیشنهاد ............................................................................................................................... 105

خلاصه ................................................................................................................................ 107

منابع و مآخذ........................................................................................................................ 118

دانلود پایان نامه فدك


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه فدك ,

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 267 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی 

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه عوامل اجتماعی و آموزشگاهی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بررسی شد. از میان عوامل آموزشگاهی جو کلاس و از میان عوامل اجتماعی، طبقه اجتماعی،‌ ارزشها (چهار بعد علمی، خانوادگی، مالی و حرفه‌ای) و دیگری مهم دانش‌آموزان انتخاب و رابطه آن با انگیزش پیشرفت تحصیلی بررسی شد.

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین جو کلاس و انگیزش پیشرفت تحصیلی نیز رابطه معنی‌دار وجود داشته است (0.000 = سطح معنی داری، R=0.316).

بین طبقه اجتماعی دانش‌آموزان و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد ( 0.041= سطح معنی​دار، R= 0.131 ).

بین ابعاد مختلف ارزش‌های دانش آموزان (علمی، خانوادگی، مالی، حرفه‌ای ) نیز به طور جداگانه با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود داشته و این رابطه در هر چهار بعد معنی‌دار بوده است.

بین دیگری مهم دانش‌آموزان با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌دار وجود نداشته است. با توجه به عدم ارتباط دیگری مهم با انگیزش پیشرفت تحصیلی می‌توان گفت احتمالأ در شرایط اجتماعی لازم شخصیت های خاصی برای همه دانش‌آموزان ( چه آن‌هایی که انگیزش پیشرفت تحصیلی بالایی دارند و چه آن‌هایی که ندارند ) به عنوان مهم معرفی کردند و از این جهت بین دانش آموزان تفاوت مهمی وجود ندارد. با توجه به رابطه جو کلاس و انگیزش پیشرفت تحصیلی پیشنهاد می‌شود در دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان راهکارهای ایجاد جو مطلوب کلاس آموزش داده شود.

واژگان کلیدی : انگیزش پیشرفت تحصیلی، جو کلاس، دیگری مهم، طبقه اجتماعی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راه,

پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول

پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول

دانلود پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول

پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل docx
حجم فایل 276 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 102

پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس  و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول

 

چكیده  

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس  و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول می باشد . جامعه ی آماری این پژوهش  شامل كلیه ی دانش جویان دانشگاه پیام نور واحد دزفول می باشد كه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از نوع همبستگی 60 نفر دانشجو انتخاب گردید پس با اجرای پژوهش نامه ی سنجش خلاقیت (cree )  و پرسش نامه عزت نفس كوپر اسمیت تجزیه و تحلیل یافته ها صورت گرفته است . در این پژوهش تكنیك های آمار توصیفی (میانگین ، انحراف معیار  و خطای معیار میانگین ) و آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده شده است . قابل ذكراست كه نمونه هایی از این تحقیق در سایر شهرها نیز صورت گرفته است .

 

 

كلمات كلیدی : خلاقیت ، عزت نفس ، پیشرفت تحصیلی.

مقدمه

  بسیاری معتقدند خلاقیت در نیاز متولد می شود همانگونه كه بسیاری از اختراعات بزرگ نه محصول مشكلی خاص بلكه برای برآوردن نیازی خاص بوجود آمده اند . احساس عزت نفس در اثر نیاز به نظر مثبت بوجود می آید نیاز به نظر مثبت دیگران شامل بازخورها ، طرز برخوردهای گرم و محبت آمیز ، احترام ، صمیمیت ، پذیرش و مهربانی از طرف خانواده ، و اطرافیان می باشد و والدین شاید اولین و مهمترین افرادی باشند كه در زندگی یك فرد نقش مهمی را بر عهده دارند .خلاقیت فرآیندی است كه طی زمان ادامه داشته و انطباق پذیری ، ابتكار و تحقیق از خصوصیات بارز آن به شمار می آید و می تواند جوابگویی برای مشكلات باشد . مدنیك (1962) خلاقیت را به كیفیت های تازه ای از مفاهیم و معانی می داند و گیزالین (1954 ) خلاقیت را شكل دادن تجربه ها و سازمان بندی های تازه تعریف كرده است . در واقع می توان گفت خلاقیت مجموعه ای از توانائیها و خصیصه ها ست كه موجب تفكر خلاق می شود . فرآیند آموزش و یادگیری می تواند تفكر خلاق را پرورش دهد و افرادی با خلاقیت بالا ، كاوشگر ، آفریننده ، عامل تغییر و موكد تربیت كند  .گرچه تمدن و فرهنگ بشری نتیجه ی تلاش آدمیان در تمام دورانهاست اما غنا و عظمت آن را مدیون گروه كوچكی از انسان ها هستیم كه كاشف ، مخترع ، هنرمند یا متفكر نامیده می شوند . تمدن بشر مرهون اندیشه خلاق آدمی بوده و دوام آن نیز بدون بهره گیری از خلاقیت كه عالی ترین عملكرد ذهن  انسان محسوب می شود غیر ممكن خواهد بود . سازلو اظهار می دارد عزت نفس عبارت است از اینكه فردی كه خودش را آدم به درد بخوری بداند و دیگران هم او را آدم مفیدی بدانند . این احساس وقتی در « من » شكل می گیرد كه فرد احساس ارزش ، قدرت ، سودمندی و اطمینان نماید . تحقیقات علمی كوپر اسمیت (1967) درباره ی عزت نفس نشان می دهد كه اگر نوجوانان محیط مدرسه را با آمادگی بپذیرند ، احساس ارزشمندی شخصی ، مهم بودن و اعتماد به نفس كرده و همچنین این امر به نوعی خود نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی آنان دارد و موجب بروز خلاقیت در آنها می شود ( وكیلیان 1379). از نظر روانشناسان تربیت عدم اعتماد به فس مانع رشد و ارتقاء خواهد شدو این امرنیز مانع بروز خلاقیت در فرد می شود برای زندگی در جوامع امروزی كه مبتنی بر علم و دانش است ، باید فرد به یك دانش آموز یا دانشجوی مستقل تبدیل شود . یكی از مشكلات ما در سطح آموزشی این است كه ما خواهان ایجاد خلاقیت ، تفكر انتقادی و... هستیم اما این موضوعات در برنامه های درسی ، روشهای مدیریتی ، روشهای تدریس ، نظام ارزشیابی و... كمتر مشاهده می شود . بنابراین اولین قدم ایجاد تغییر در این رویكرد است. ( شكوهی ، غلام حسین ، 1385 ).

 

دانلود پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دز,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز

دانلود پایان نامه بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز

دانلود بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز

دانلود پایان نامه بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 3487 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

دانلود پایان نامه بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز

این  پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

مقدمه :

نوع انسان به حکم یک غریزه فطری که در نهاد او متمکن است ، همیشه به یک عقیده روحانی     می گراید اقوام بنی آدم بر هر مرحله از مدنیت که رسیده اند و منشب بر هر جنس و نژاد و خون و رنگ که بوده اند و در هر صنفی از اجتماع جهان که زندگی کرده اند ایشان را دغدغه ایی باطنی در ضمیر موجود بوده است و هست که منتهی به غیب می شود و تصویری از صور روحی و ایمان در می آیند ، این خار ، خار باطنی اندیشه نهانی اوست ظاهرا اشاره به همین معنی در آیه شریفه آمده است : فاقم و جهک للدین حنیفا فطره الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ( سوره روم 30 ـ 29) .

امروزه همه جا صحبت از این است که دیگر فلان عقیده یا اصل ، متناسب با دنیای جدید نیست و این به اندازه ایست که انسان هم حقیقت اصلی افکار و اصولی را که اعتبار جاودانه دارد از یاد می برد و هم احتیاجات واقعی این دنیای جدید را فراموش می کند .

در این هنگام که هر چند دستخوش تغییرات سطحی شده است هر آنچه مورد پسند نباشد کهنه و نامتناسب قلمداد می شود . غافل از آنکه آنچه نا متناسب و ناروا است یک نوع جهان بینی فکری وجود فکری غلطی است که حقایق جاویدان و ازلی را که همیشه برای بشر با معنا بوده و جوابگوی اصل باقی و فنا پذیری در انسان بوده است نادیده می گیرد ، انکار می کند اگر قسمت اعظم بشریت در عصر جدید ، دیگر حقایق ثابت دین و عقل که قرن های بسیاری دست اندیشمندان بسیار بارور گشته ، پذیرفته شده و پر معنی شناخته شده است ، معتبر نمی داند قبل از هر چیز به خاطر این است که خود وجود این قسمت از بشریت از معنی محروم مانده است .

هدف تحقیق :

یکی از هدفهای عمده تحقیق درعلوم انسانی . کشف اصول و آگاهیهای معتبری است که قابلیت تعمیم به جامعه مادر را داشته باشیم . چون جمع آوری اطلاعات از همه اعضای جامعه تقریبا غیر ممکن است بنابراین ناگریز به انتخاب نمونه از جامعه مادر هستیم .

از نظر نگارندگان شاید بتوان گفت ، هدف یا اهداف تحقیق تفاوت چندانی با ضرورت تحقیق ندارد و بالعکس می باشد ، از طرفی هدف از انجام پژوهشی خاص را می توان در چند مقوله دسته بندی کرد ، گاهی شخصی هدفش را از انجام تحقیق براساس علاقه اش به آن موضوع و مسئله قرار می دهد و یا برای ارضای یک کنجکاوی و برخی هم برای حل یک مشکل که مربوط به حال است یا رفع یک نیاز که مربوط به آینده می باشد و گاهی هم مشاهدات و خوانده ها موضوعی را به ذهن محققین القاء می کند و پژوهشگران اهدافی را در آن موضوع خاص دنبال می کنند و در برخی از پژوهشها مشاهده شده که چندین مقوله با هم تشکیل دهنده هدف یا اهداف پژوهشگران بوده اند .

هدف کلی تحقیق: بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز می باشد .

اهداف جزئی :

1ـ بررسی تاثیر استفاده مرتب از رسانه های جمعی در گرایش پسران

2ـ بررسی گرایش افراد جامعه به ارزش های مادی و تاثیر آن در دین گریزی پسران

3ـ بررسی عدم توجه خانواده ها و تاثیر آن در دین گریزی پسران

4ـ بررسی نبود زمان مناسب برای پخش برنامه های دینی و تاثیر آن در دین گریزی پسران

5ـ بررسی تاثیر دوست ناباب و گرایش پسران به دین گریزی

6ـ بررسی تاثیر برخورد خوب از جانب متولیان امور دین در کاهش دین گریزی پسران

فرضیه های تحقیق :

1ـ به نظر می رسد بین عدم توجه والدین و دین گریزی پسران رابطه معنا داری وجود دارد .

2ـ به نظر می رسد بین عدم ارائه تبلیغ مناسب و دین گریزی پسران رابطه معنا داری وجود دارد .

3ـ به نظر می رسد بین کهنه دانستن عقاید دینی از طرف پسران و دین گریزی آنها رابطه معنا داری وجود دارد .

4ـ به نظر می رسد بین مهجور ماندن ارزش های دینی و دین گریزی رابطه معنا داری وجود دارد .

5ـ به نظر می رسد بین تکنولوژی و رسانه های پیشرفته امروز و دین گریزی پسران رابطه معنا داری وجود دارد .

مقدمه :

طرح تحقیق :

بیان مسئله :

ضرورت تحقیق :

هدف تحقیق :

اهداف جزئی :

فرضیه های تحقیق :

روش تحقیق :

جامعه آماری :

روش نمونه گیری :

ابزار تحقیق :

روش جمع آوری اطلاعات :

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

تعریف واژه ها و اصطلاحات :

مقدمه

تعریف دین از دیدگاه متفکران

علل انحرافات جوانان در جنبه عقیدتی :

عدم ارائه الگوی مناسب :

تبلیغات ناروا :

عوامل موثر در تضعیف نقش دین در شرایط کنونی ایران

تکنولوژی و رسانه های پیشرفته امروز و تاثیر آن بر مذهب :

نظریه های دین :

مارکس و دین

دورکهایم و شعایر دینی :

وبر و ادیان جهان :

جامعه شناسی دین چیست ؟

دین و فرآیند عقلانی شدن :

دین محافظه کار / دین مقاومت

نتایج

جنسیت و دین

. جامعه شناسی بدعت :

چیستی

دنیا گرایی [1]

فرقه ها [2] ، کیشها [3] ، جنبشها [4]

جنبشهای مذهبی نوین :

به سوی عرفی شدن :

1ـ دیدگاه نفی

2ـ دیدگاه اثبات

آیا جامعه ایران یک جامعه دینی است ؟

تعیین شاخص فرضیه های تحقیق :

متغیر وابسته : علل و عوامل دین گریزی پسران    

توصیف داده های آماری :

تجزیه و تحلیل داده های آماری :

سوال 1

سوال 2

سوال 3

سوال 4

سوال 5

سوال 6

سوال 7

سوال 8

سوال 9

سوال 10

سوال 11

سوال 12

سوال 13

سوال 14

سوال 15

سوال 16

سوال 17

سوال 18

فرضیه 1

فرضیه 2

فرضیه 3

فرضیه 4

فرضیه 5

شکل

نتیجه گیری :

منابع :

 

دانلود بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز ,

مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک

پایان نامه و پروژه پایانی مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک در 157 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک

پایان نامه و پروژه پایانی مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنام
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 3418 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 157

مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک 

در 157 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده :

 

به منظور بررسی مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی تعداد 100 نفر از والدین کودکان ناتوان هوشی با 100 نفر والدین کودکان عادی مورد مقایسه قرار گرفتند . افراد مورد نظر ازوالدین دانش آموزانی بودند که در مدارس استثنایی و عادی شهر اراک در پایه های دوم تا پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند .وبا روش نمونه گیری  تصادفی ساده انتخاب شدند از تعداد کل نمونه 100 نفر را مادران و 100 نفر را پدران تشکیل می دهند به این ترتیب که والدین کودکان ناتوان هوشی را 50 مادر و 50 پدر و والدین با کودکان عادی نیز شامل 50 پدر و 50 مادر می باشد.

 

همچنین وجود مشکلات روانشناختی در پدران و مادران با کودکان ناتوان هوشی مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج آزمون t مستقل برای دو گروه از والدین  نشان داد که والدین با کودکان ناتوان هوشی مشکلات روانشناختی بیشتری را در مقایسه با والدین کودکان عادی تجربه می کنند . تفاوت بین آنها در زمینه های شکایات جسمنانی ، حساسیت فردی ، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، روان پریشی و حالات وسواسی معنا دار بوده و در زمینه های ترس مرضی حالت پارانوئیدی تفاوت معناداری بین والدین دو گروه وجود ندارد ، نتایج آزمون t وابسته برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین پدران و مادران با کودکان ناتوان هوشی نشان می دهد که مادران مشکلات روانشناختی بیشتری را در مقایسه با پدران تجربه می کنند و تفاوت بین پدران و مادران در زمینه های شکایات جسمانی، حساسیت بین فردی ، افسردگی ، پرخاشگری ، اضطراب ، حالات وسواسی تفاوت معنی داری وجود دارد ودر زمینه های ترس مرضی ، روان پریشی و حالات پارانوئیدی تفاوت معناداری بین پدران و مادران کودکان با ناتوانی هوشی وجود ندارد .

 

 فهرست مطالب

چکیده :

 

مقدمه

 

فصل اول

 

کلیات

 

بیان مسئله

 

سوالات پژوهش

 

اهمیت پژوهش

 

اهداف تحقیق:

 

متغیرهای پژوهش

 

فرضیه های پژوهش

 

تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

تعریف متغیرهای پژوهش:

 

فصل دوم

 

پیشینه تحقیق

 

تاریخچه ناتوانی هوشی:

که دچار اشکالات مشخص شده ذهنی و جسمی هستند ، بستگی به شرایط و آگاهیهای اجتماعی ،

 

تعریف ناتوانی هوشی

 

طبقه بندی کودکان ناتوان هوشی:

 

ناتوانی هوشی  خفیف

 

ناتوانی هوشی متوسط

 

ناتوانی هوشی شدید

 

طبقه بندی برای هدفهای آموزشی :

 

 

 

1-   کودکان ناتوان هوشی  آموزش پذیر [1]:

 

2-   کودکان ناتوان هوشی تربیت پذیر[2]:

 

3-   کودکان ناتوان هوشی حمایت پذیر[3]

 

علل ناتوانی هوشی

 

خانواده[4]

 

خصوصیات  خانواده

 

تركیب خانواده

 

خانواده تك والد و خانواده طبیعی

 

سن والدین  

 

ترتیب تولد كودكان

 

1)     واکنش اضطرابی :

 

2)     تمایل به طرد کودک :

 

3)     احساس گناه والدین :

 

4)     افسردگی :

 

5)     خشم :

 

6)     مشکلات زناشویی :

 

مراحلی که والدین کودکان ناتوان هوشی در سازگاری [5]طی می کنند.

 

1)     مرحله آگاهی از خطر[6] :

 

2)     مرحله مقاومت [7]

 

مکانیزمهای دفاعی والدین با کودک ناتوان هوشی

 

3)     مرحله فرسودگی [8]:

 

فشار روانی بر روی والدین کودکان ناتوان هوشی

 

تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر خانواده

 

تاثیر كودك ناتوان هوشی بر تعاملات خانوادگی

 

تاثیركودك ناتوان هوشی بر رابطه بین پدر و مادر

 

تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر پدر :

 

تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر مادر:

 

موقعیت اقتصادی – اجتماعی والدین با كودكان ناتوان هوشی

 

تاثیر میزان تحصیلات والدین در سازگاری با كودك ناتوان هوشی

 

تاثیر مذهب در خانواده دارای كودك ناتوان هوشی

 

 «تحقیقات انجام شده در خصوص والدین کودکان ناتوان هوشی»

 

تحقیقات انجام گرفته بر روی مادران کودک ناتوان هوشی :

 

تحقیقات انجام شده در خصوص پدران با کودک ناتوان هوشی :

 

تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقایسه بین پدر و مادر دارای فرزند ناتوان هوشی:

 

تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودک ناتوان هوشی بر زندگی زناشویی والدین :

 

تحقیقات انجام شده در رابطه با سازگاری والدین با کودک ناتوان هوشی :

 

تحقیات انجام شده در خصوص جنسیت كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر والدین

 

تحقیقات انجام شده در خصوص سن كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر روی والدین

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

روش تحقیق:

که دچار اشکالات مشخص شده ذهنی و جسمی هستند ، بستگی به شرایط و آگاهیهای اجتماعی ،

 

تعریف ناتوانی هوشی

 

طبقه بندی کودکان ناتوان هوشی:

 

ناتوانی هوشی  خفیف

 

ناتوانی هوشی متوسط

 

ناتوانی هوشی شدید

 

طبقه بندی برای هدفهای آموزشی :

 

 

 

1-   کودکان ناتوان هوشی  آموزش پذیر [1]:

 

2-   کودکان ناتوان هوشی تربیت پذیر[2]:

 

3-   کودکان ناتوان هوشی حمایت پذیر[3]

 

علل ناتوانی هوشی

 

خانواده[4]

 

خصوصیات  خانواده

 

تركیب خانواده

 

خانواده تك والد و خانواده طبیعی

 

سن والدین  

 

ترتیب تولد كودكان

 

1)     واکنش اضطرابی :

 

2)     تمایل به طرد کودک :

 

3)     احساس گناه والدین :

 

4)     افسردگی :

 

5)     خشم :

 

6)     مشکلات زناشویی :

 

مراحلی که والدین کودکان ناتوان هوشی در سازگاری [5]طی می کنند.

 

1)     مرحله آگاهی از خطر[6] :

 

2)     مرحله مقاومت [7]

 

مکانیزمهای دفاعی والدین با کودک ناتوان هوشی

 

3)     مرحله فرسودگی [8]:

 

فشار روانی بر روی والدین کودکان ناتوان هوشی

 

تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر خانواده

 

تاثیر كودك ناتوان هوشی بر تعاملات خانوادگی

 

تاثیركودك ناتوان هوشی بر رابطه بین پدر و مادر

 

تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر پدر :

 

تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر مادر:

 

موقعیت اقتصادی – اجتماعی والدین با كودكان ناتوان هوشی

 

تاثیر میزان تحصیلات والدین در سازگاری با كودك ناتوان هوشی

 

تاثیر مذهب در خانواده دارای كودك ناتوان هوشی

 

 «تحقیقات انجام شده در خصوص والدین کودکان ناتوان هوشی»

 

تحقیقات انجام گرفته بر روی مادران کودک ناتوان هوشی :

 

تحقیقات انجام شده در خصوص پدران با کودک ناتوان هوشی :

 

تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقایسه بین پدر و مادر دارای فرزند ناتوان هوشی:

 

تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودک ناتوان هوشی بر زندگی زناشویی والدین :

 

تحقیقات انجام شده در رابطه با سازگاری والدین با کودک ناتوان هوشی :

 

تحقیات انجام شده در خصوص جنسیت كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر والدین

 

تحقیقات انجام شده در خصوص سن كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر روی والدین

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

روش تحقیق:

 

جامعه آماری:

 

نمونه :

 

روش نمونه گیری:

 

روش جمع آوری اطلاعات :

 

ابزار پژوهش

 

ابعاد این آزمون شامل:

 

اعتبار آزمون:

 

پایایی آزمون :

 

پایایی آزمون در ایران

 

اعتبار آزمون90  ScL  در ایران

 

روشهای تحلیل آماری داده های پژوهش :

 

فصل چهارم

 

تحلیل داده ها

 

مقدمه

 

بخش اول ) تجزیه و تحلیل توصیفی

 

جدول 2-4 : توزیع فراوانی جنسیت كودكان ناتوان هوشی

 

 1. 1.      توصیف تحصیلات والدین دو گروه

 2. 1.      توصیف نمرات وسواس اجباری والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 

ب) توصیف مقایسه ای نمرات والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 

 1. 2.      توصیف نمرات حساسیت در روابط متقابل والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 2. 3.      توصیف نمرات افسردگی والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 3. 4.      توصیف نمرات اضطراب والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 4. 5.      توصیف نمرات پرخاشگری والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 5. 6.      توصیف نمرات ترس مرضی والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 6. 7.      توصیف نمرات افكار پارانوئیدی والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 7. 8.      توصیف نمرات روان پریشی والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 

ج) توصیف مقایسه ای نمرات پدر و مادر  کودک ناتوان هوشی

 

 1. 1.      توصیف نمرات شكایت جسمانی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 2. 2.      توصیف نمرات وسواس اجباری پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 3. 3.      توصیف نمرات حساسیت در روابط متقابل پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 4. 4.      توصیف نمرات افسردگی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 5. 5.      توصیف نمرات اضطراب پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 6. 6.      توصیف نمرات پرخاشگری پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 7. 7.      توصیف نمرات ترس مرضی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 8. 8.      توصیف نمرات افكار پارانوئیدی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 9. 9.      توصیف نمرات روان پریشی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 

 

 

بخش دوم ) تجزیه و تحلیل استنباطی

 

بررسی فرضیه های پژوهشی :

 

بررسی فرضیه اول

 

جدول 25 – 4 : آمار نمرات خرده مقیاس های آزمون SCL90 در بررسی فرضیه اول 

 

جدول 26 – 4 : نتایج آزمون مقایسه میانگین نمرات خرده مقیاس های آزمون SCL90 در بررسی  فرضیه اول 

 

بررسی فرضیه دوم

 

جدول 27 – 4 : آمار نمرات خرده مقیاس های آزمون SCL90 در بررسی فرضیه دوم 

 

جدول 28 – 4 : نتایج آزمون مقایسه میانگین خرده مقیاس های آزمون SCL90 در بررسی  فرضیه دوم

 

فصل پنجم

 

نتیجه گیری

بررسی نتایج

 

الف :بررسی نتایج مربوط به فرضیه اول در عوامل نه گانه  پرسشنامهSCl 90

 

1.شكایات جسمانی

 

2.حالات وسواسی – اضطراری

 

3.حساسیت در روابط متقابل

 

4.افسردگی

 

5.اضطراب

 


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه و پروژه پایانی الگوریتم های هوش جمعی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی الگوریتم های هوش جمعی در 80 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی الگوریتم های هوش جمعی

پایان نامه و پروژه پایانی الگوریتم های هوش جمعی 
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود ج
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل word
حجم فایل 107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

پایان نامه و پروژه پایانی الگوریتم های هوش جمعی

عنوان: دانلود پایان نامه و پروژه پایانی الگوریتم های هوش جمعی

در 80 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

 

چکیده     8

فصل اول

1-1 مقدمه           10

1-2 تاریخچه هوش مصنوعی            10

1- 3 هوش چیست؟ 11

1-4 فلسفه هوش مصنوعی    12

1-5 مدیریت پیچیدگی          13

1-6 عامل‌های هوشمند         14

1-7 سیستم‌های خبره           15

1-8 رابطه هوش جمعی با هوش مصنوعی         15

فصل دوم

2-1 مقدمه           17

2- 2 تعریف هوش جمعی     17

2-3 خصوصیات هوش جمعی:           20

2-4  اصول هوش جمعی      21

2-5 طبقه بندی هوش جمعی (گروهی): 22

2-5-1- طبیعی در مقابل مصنوعی:     22

2-5-2- علمی در مقابل مهندسی:        22

2-6 تعامل دو دسته طبیعی/ مصنوعی و علمی/مهندسی:     23

فصل سوم

3-1مقدمه            25

3-2 تعریف بهینه سازی       25

3-3 الگوریتم بهینه سازی كلونی مورچه ها        26

3-3-1 تعریف      26

3-3-2 الگوریتم بهینه سازی كلونی مورچه ها     27

3-3-3 خواص عمومی كلونی مورچه ها            29

3-3-4 الگوریتم مورچه برای مسئله فروشنده دوره گرد:     30

3-3-5کاربردهای الگوریتم های مورچه:           32

3-3-5-1 مسیر یابی خودرو: 33

3-3-5-2 الگوریتم S-ANTNET         34

3-3-5-3 هزار توی چند مسیره:         35

3-3-5-4 مسیر یابی در شبكههای مخابراتی       35

3-4 الگوریتم بهینه سازی زنبور         36

3-4-1 تعریف      36

3-4-2 جستجوی غذا در طبیعت         37

3-4-3 الگوریتم زنبور         38

3-4-4 بهینه سازی كلونی زنبورها      38

3-4-5 سیستم فازی زنبورها  43

3-4-6 كاربردهای الگوریتم بهینه سازی زنبورها 46

3-4-6- 1 مساله Ride-matching     46

3-4-6-2 حل مساله Rs به وسیله سیستم فازی زنبور         47

3-4-6-3 كاربردهای الگوریتم زنبور در مهندسی 48

3-5 الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (pso)      48

3-5-1 تعریف      48

3-5-2 الگوریتم     49

3-5-3 كاربردهای الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات          51

3-6 الگوریتم ژنتیک  :        53

3-6-1تعریف       53

3-6-2 عملگرهای یک الگوریتم ژنتیک            55

3-6-3 عملكرد كلی الگوریتم ژنتیك     55

3-6-4 مقایسه الگوریتم ژنتیک و دیگر شیوه های مرسوم بهینه سازی 56

3-6-5 الگوریتم ژنتیک و سیستمهای مهندسی     57

3-6-6  كاربردهای الگوریتم ژنتیك      57

3-7 شبكه های عصبی مصنوعی        58

3-7- 1 تعریف     58

3-7- 2 تاریخچه:   58

3-7-3 چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم ؟          59

3-7-4 شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی: 60

3-7-5 چگونه مغز انسان می آموزد ؟   61

3-7-6 از سلول های عصبی انسانی تا سلول های عصبی مصنوعی   62

3-7-7 كاربردهای شبكه های عصبی : 62

3-8 كاربردهای  دیگر هوش جمعی     62

3-8-1 تعریف      62

3-8-2 اقتصاد:      63

3-8-3  شبکههای ادهاک:     64

3-8-4  سیستم های خود سازمانده: (مربوط به شبکه ادهاک)            65

برخی از مزایای هوش جمعی:            68

منابع و مآخذ:        70

 

 

چکیده

ما در این پروژه به تعریف هوش جمعی می پردازیم كه هوش جمعی یكی از شاخه¬های هوش مصنوعی می¬باشد.در واقع بیان می كنیم، هوش جمعی ویژگی از سیستم است كه بر اساس آن رفتار گروهی عامل¬های غیر پیچیده كه به صورت محلی با محیطشان در ارتباط هستند منجر به وجود آمدن الگوهای یكپارچه و منسجم می¬شود. همچنین كاربردهای مهم هوش جمعی را ذكر خواهیم كرد، و اینكه هر كاربرد بیشتردركجاها استفاده خواهد شد. 

 فصل اول:

 هوش مصنوعی  و ارتباط آن با هوش جمعی

1-1 مقدمه

هزاران سال است بشر تلاش می كند بفهمدكه چگونه فكر می¬كند، یعنی چگونه یك موجود می تواند حس كند،  بفهمد، پیش بینی كند و دنیایی بسیار بزرگتر و پیچیده تر از خود را كنترل كند. رشته هوش مصنوعی از این حد هم جلوتر می رود : نه تنها برای درك موجودات هوشمند تلاش می كند، بلكه قصد دارد موجودات هوشمند نیز بسازد.

هوش مصنوعی یكی از جدیدترین علوم می باشد. در حال حاضر هوش مصنوعی دارای شاخه¬های بسیار متنوعی است  مانند هوش جمعی كه هم در زمینه های همه منظوره مانند یادگیری و ادراك و هم در زمینه های بسیار خاص مانند بازی شطرنج، اثبات قضایای ریاضی و تشخیص بیماری مفید است. مفهوم ایده آل هوش مصنوعی  عقلانیت نامیده می شود در واقع یك سیستم را عقلانی می نامیم اگر  براساس دانسته¬هایش، كار درست را انجام دهد.

1-2 تاریخچه هوش مصنوعی

      هوش مصنوعی را باید عرصهٔ پهناور تلاقی بسیاری از دانشها، علوم و فنون قدیم و جدید دانست. ریشه‌ها و ایده‌های اصلی آن را باید در فلسفه، زبان‌شناسی، ریاضیات، روان‌شناسی، نورولوژی، و فیزیولوژی نشان گرفت و شاخه‌ها، فروع، و کاربردهای گونه‌گونه و فراوان آن را در علوم رایانه، علوم مهندسی، علوم زیست‌شناسی و پزشکی، علوم و زمینه‌های بسیار دیگر.

هدف هوش مصنوعی بطور کلی ساخت ماشینی است که بتواند «فکر» کند. اما برای دسته بندی و تعریف ماشینهای متفکر، می‌بایست به تعریف «هوش» پرداخت.

همچنین به تعاریفی برای «آگاهی» و «درک » نیز نیازمندیم و در نهایت به معیاری برای سنجش هوش یک ماشین نیازمندیم.

با وجودی که برآورده سازی نیازهای صنایع نظامی، مهم‌ترین عامل توسعه و رشد هوش مصنوعی بوده‌است، هم اکنون از فراورده‌های این شاخه از علوم در صنایع پزشکی، رباتیک، پیش بینی وضع هوا، نقشه‌برداری و شناسایی عوارض، تشخیص صدا، تشخیص گفتار و دست خط و بازی‌ها و نرم افزارهای رایانه‌ای استفاده می‌شود . مباحث هوش مصنوعی پیش از بوجود آمدن علوم الکترونیک، توسط فلاسفه و ریاضی دانانی نظیر بول که اقدام به ارائه قوانین و نظریه‌هایی در باب منطق نمودند، مطرح شده بود. در سال ۱۹۴۳، با اختراع رایانه‌های الکترونیکی، هوش مصنوعی، دانشمندان را به چالشی بزرگ فراخواند. بنظر می‌رسید، فناوری در نهایت قادر به شبیه سازی رفتارهای هوشمندانه خواهد بود

 

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی الگوریتم های هوش جمعی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه و پروژه پایانی الگوریتم های هوش جمعی ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی بررسی رابطه بین تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل است روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد که در سال تحصیلی 9091 مشغول به تحصیل هستند که از بین این جامعه 50 نف

دانلود بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پرو
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

چکیده:

 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی بررسی رابطه بین تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل است .روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد که در سال تحصیلی 90-91 مشغول به تحصیل هستند که از بین این جامعه 50 نفر به شکل نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده اند،که این افراد با پرسش نامه های تاب آوری و افسردگی بررسی شدند . نتایج بدست آمد که پیشرفت تحصیلی و تاب آوری روانشناختی ارتباط وجود دارد و با بالا رفتن نمرات پیشرفت تحصیلی تاب آوری در بین افراد بالا رفته است. بین افسردگی و تاب آوری بدست آمد افسردگی و تاب آوری روانشناختی ارتباط وجود دارد و با بالا رفتن نمرات افسردگی تاب آوری در بین افراد کاهش یافته است بین تاب آوری و افسردگی و پیشرفت تحصیلی بدست آمد بین تاب آوری و افسردگی و پیشرفت تحصیلی  رابطه معناداری وجود دارد و با بالارفتن پیشرفت تحصیلی تاب آوری افزایش و افسردگی کاهش می یابد.

 

کلمات کلیدی:

تاب آوری

افسردگی

پیشرفت تحصیلی

 

مقدمه

پیشرفت تحصیلی و آسیب شناسی دانشجویان همیشه مورد توجه مسئولین برای بالا بردن سطح علمی کشور بوده است و از جمله مباحثی است که امروزه در دانشگاه ها مورد توجه مسئولین و محققان روان شناسی قرار گرفته است .

به اعتقاد صاحب نظران شیوع برخی از اختلالات روان شناختی در دانشجویان می تواند زمینه ی بروز آسیب های اجتماعی و تحصیلی را فراهم سازد .

یکی از عواملی که باعث ایجاد استرس و آسیب پذیری دانشجویان می شود بیماری افسردگی است .

افسردگی   یکی از رایج ترین مشکلات انسان و تهدیدی جدی برای سلامت جسمانی و روانی دانشجویان است  افسردگی یک بیماری جسمی و روحی است که به تدریج به یک نگرانی عمده برای جوامع بشری تبدیل شده است (اوشیو و همکاران 2003)

در بیماری افسردگی حالت گرفتگی و ناامیدی بسیار شدید تر از زمانی است که فرد هنگام یاس و بی حوصلگی احساس می کند در این بیماری فرد دچار احساس اندوه مداوم ، پوچی و ترس و کمبود می شود بعضی ابزار می کنند که ابرای بر زندگی آن ها سایه افکنده است مطالعات متعدد بیان گر ارتباط بین رویدادهای استرس زایی زندگی و افسردگی هستند .

(روزن بام و همکاران 2005)

پژوهش هایی که در زمینه رابطه افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شده نشان داد بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی وجود دارد .

دیگر یکی از عواملی که به دانشحویان کمک می کند تا دربرابر این آسیب ها مقاومت کنند مفهوم جدید تاب اوری است  تاب آوری به صورت های مختلف تعریف شده است بیشتر تعاریف بر انطباق به رغم وجود موانع یا موقعیت های دشوار اشاره دارند( کناریچ 1998)

اکثر تعاریف تاب آوری را فرآیندی می دانند که از تصمیمات روزمره متاثر است (ماشن 2001)

به وضوح قابل درک است که پیشرفت تحصیلی مولفه ای بسیار مهمی در اتخاذ صحیح تصمیمات روزمره و انطباق با موفقیت های دشوار است پرواضح است که تاب آوری بالا افسردگی را کاهش و میزان پیشرفت تحصیلی را بالا می برد.

به اعتقاد کامپفر  1999 تاب آوری یعنی بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادلی بالاتر از وضعیت پیش از بروز شرایط ناگوار به نحوی که سازگاری مثبت با زندگی می تواند پیامد آن باشد .

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه     1

بیان مسئله            4

اهداف و ضرورت تحقیق      7

اهداف پژوهش       8

اهداف جزئی         8

فرضیه های پژوهش            9

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش    9

فصل دوم : پیشینه نظری و عملی پژوهش

تاب آوری            9

افسردگی  9

موفقیت پیشرفت تحصیلی      10

تاب آوری            12

ویژگی های افراد تاب آور     14

عوامل محافظت کننده محیطی 14

ویژگی های محیط های تاب آور (خانواده ، مدرسه ، اجتماع)            15

راههای محیطی ارتقای تاب آوری       16

نقش محیط در تاب آوری      16

تاب آور ها کنه این جمله را دریافته اند  19

چطور مهارت در حل مساله را پرورش دهیم       19

چطور مهارت در کفایت اجتماعی را پرورش دهیم 21

مسئولیت پذیری     24

سه نکته مهم درباره تاب آوری           25

افسردگی  26

عوامل بروز افسردگی          27

ژن ها     27

علایم افسردگی      28

علائم جسمی         29

نشانه های معکوس افسردگی  29

انواع اختلال افسردگی          30

افسردگی خفیف      30

افسردگی متوسط    30

افسردگی شدید       31

افسردگی واکنش     31

افسردگی عصبی (افسردگی نوروتیک ) 32

افسردگی روان پریش           32

افسردگی تک قطبی 32

افسردگی دو قطبی  33

افسردگی تهییجی    33

افسردگی تاخیری    33

افسردگی عضوی   33

افسردگی برگشتی کوتاه مدت  34

اختلال فصلی        34

عوامل موثر در افسردگی      35

1-ویژگی شخصیتی افراد      35

2-محیط خانوادگی افراد        35

3- جنسیت افراد     37

4- بدشانسی افراد : 39

5- معلولیت های دراز مدت افراد :       39

کمک هایی که خود بیمار می تواند برای خود انجام دهد      40

تفکرات خودکشی در افسرده ها           40

موفقیت تحصیلی    41

پیشینه ای علمی     42

پژوهش های داخل کشور : تاب اوری ، افسردگی ، پیشرفت یا موفقیت تحصیلی 42

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

طرح کلی پژوهش   49

جامعه آماری         50

نمونه و روش نمونه گیری     50

ابزار پژوهش        50

پرسشنامه تاب اوری            51

پرسشنامه افسردگی 51

موفقیت تحصیلی دانشجویان   52

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول آمار توصیفی        54

بخش دوم آمار استنباطی       60

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 64

محدودیت پژوهشی  65

منابع و ضمایم       67

 

دانلود بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ,

بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان

دانلود بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی
بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان 
بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر 
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
د
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 782 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی

بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان 

چکیده تحقیق:

      تحقیق انجام شده با هدف بررسی رابطه کمرویی با عزت نفس در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان پارس آباد مغان صورت گرفته و روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که با اسفاده از پرسشنامه ابراز وجود (هرزبرگر وتتز،1984،به نقل از شهبازی، 1384)و آزمون عزت نفس کوپر اسمیت (1967)انجام شده است جامعه آماری این تحقیبق را دانش آموزان به تعداد 49 نفر پسر و 51 نفر دختر تشکیل می دهند همچنین برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده شد. و برای تعیین ارتباط متغییر مستقل(کمرویی)و متغییر وابسته (عزت نفس) از ترکیب همبستگی پیرسون و برای تعیین جنسیت بین دانش آموزان از آزمون Tمستقل استفاده شده است. نتایج یافته های تحقیق عبارتند از :

-           بین کم رویی و عزت نفس در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان پارس آباد مغان رابطه معنی دار وجود دارد.

-           میانگین عزت نفس  بین دانش آموزان دختر و پسر متوسطه شهرستان پارس آباد مغان تفاوت معنادار وجود ندارد.

-           میزان کمرویی بین دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان پارس آبادمغان تفاوت معنا داری وجود دارد.

 

مقدمه

کمرویی یکی از مسائل مبتلا به جوانان و نوجوانان در جوامع کنونی است . مساله ای که حتی آن را عامل عمده ی عقب ماندگی و شکست و ناکامی ایشان در مراحل مختلف زندگی بشمار آورده اند . هر کس ممکن است با موقعیتهای ناخواسته و ناخوشایندی روبرو شود و آن گونه که باید و شاید نتواند با آنها مقابله کند و در نتیجه از نشان دادن واکنش مناسب و شایسته عاجز بماند . یا به سبب گرفتار شدن در هول و هراسی به دلیل قادر به دفاع از حقوق فردی و اجتماعی خویش نشود و به سهولت در برابر حریف و مدعی سر تسلیم فرود آورد و در آوردگاه حیات مغلوب و سرشکسته ، سر هم بر حق خویش را به رقیبان بسپارد . آیا بارها اتفاق نیفتاده که به خود گفته باشید : " اگر جرات داشتم چنین و چنان می کردم و حقش را کف دستش می گذاشتم که دیگر به من توهین نکند ولی حیف " آری ، صد حیف که کمرویی و حجب و حیا و یا بهتر بگوئیم ترس و تشویش بیهوده امکان هر تلاش و تقلائی را از شخص سلب می کند و وی را به نوعی فلج روحی و جسمی دچار می سازد . کمرویی را نمی توان یک عارضه ساز روانی قلمداد کرد زیرا از مجموعه ای از اختلالات و نابهنجاریهائی تشکیل می شود که گاهی ریشه و منشآ آن به دوران کودکی و تعلیم و تربیت غلط والدین و مربیان که هر گونه اعتماد به نفس را در فرزند و شاگرد خود از بین می برند ، می رسد . (ژان شارتیه ؛تالهوبراینه، 1369) .

 

 عزت نفس از طرفی برای تمام افراد یکی از بزرگترین فضائل و سجایای انسانی است و از طرف دیگر محرک آدمی در اجرای سایر برنامه های اخلاقی و وظیفه شناسی نسبت به دیگران است .امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان نظیر کمرویی و لجبازی و پرخاشگری به عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ، تقویت اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی آنان می پردازند . اعتماد به نفس رویکرد و یا نگرشی است که به فرد اجازه میدهد تا برداشت های واقعی و در عین حال مثبتی از خود و موقعیت های خود داشته باشند . (علیخانی 1383) .

 

فهرست مطالب

 

عنوان                 صفحه                                                                                                                 

فصل اول : کلیات تحقیق

 

مقدمه .......................................................................................................................................................

1

بیان مسأله ..............................................................................................................................................

2

ضرورت و اهمیت پژوهش................................................................................................................

3

اهداف پژوهش و فرضیه های تحقیق ...........................................................................................

5

واژه ها و اصطلاحات .............................................................................................................................

تعاریف مفهومی.......................................................................................................................................

         کم رویی .....................................................................................................................................

         عزت نفس ..................................................................................................................................

تعاریف عملیاتی .....................................................................................................................................

          کم رویی ...................................................................................................................................

          عزت نفس ................................................................................................................................

 6

 

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

 

           بخش اول: مبانی نظری پژوهش ........................................................................................

8

تعاریف کم رویی ....................................................................................................................................

8

علل کمرویی ...........................................................................................................................................

9

کمروی واقعی کیست؟ .........................................................................................................................

13

کمرویی چگونه بر افراد تاثیر می گذارد؟ .........................................................................................

14

ویژگیهای افراد کمرو ............................................................................................................................

16

مفهوم کمرویی در بین روانشناسان و جامعه شناسان ...................................................................

18

راه های پیشگیری از کمرویی در کودکان .......................................................................................

20

پیشنهادات برای کمک به کودکان کمرو و گوشه گیر ..................................................................

25

عزت نفس ...............................................................................................................................................

26

نظریه روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس .................................................................

27

نظریه سالیوان ........................................................................................................................................

28

نظریه آدلر ...............................................................................................................................................

29

نظریه راجرز ............................................................................................................................................

31

نظریه آلپورت .........................................................................................................................................

33

نظریات دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس .........................................................................

33

عزت نفس بالا و پایین ..........................................................................................................................

35

نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس ..........................................................................................

39

نقش پدر خانواده و تاثیر آن بر عزت نفس کودکان .......................................................................

41

کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس ..........................................................................................

42

               بخش دوم : ادبیات پژوهش............................................................................................

43

تحقیقات در زمینه کمرویی ................................................................................................................

43

تحقیقات در زمینه عزت نفس.............................................................................................................

تلفیق نتایج تحقیقات داخلی وخارجی

45

46

فصل سوم: روش پژوهش

 

روش اجرای پژوهش..............................................................................................................................

48

جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه  ...........................................................................

48

ابزار های اندازه گیری در پژوهش ......................................................................................................

48

روش اجرا و جمع آوری داده ها .........................................................................................................

51

روش تحلیل داده ها .............................................................................................................................

51

فصل چهارم : یافته ها و نتایج

 

مقدمه   ....................................................................................................................................................

53

توصیف ویژگی‏های فردی دانش آموزان ........................................................................................

53

آزمون فرضیه ها  ...................................................................................................................................

58

فرضیه 1: .................................................................................................................................................

58

فرضیه 2: .................................................................................................................................................

59

فرضیه 3: .................................................................................................................................................

60

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

مقدمه .......................................................................................................................................................

62

نتایج پژوهش ..........................................................................................................................................

62

پیشنهادهای پژوهش ............................................................................................................................

64

محدودیت های تحقیق..........................................................................................................................

65

منابع .......................................................................................................................................................

66

 

 

دانلود بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان ,