خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع

پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع در 126 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع

پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126

پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع 

چكیده تحقیق:

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك، الكتروتكنیك) با نیازهای بازار كار از نظر مدیران صنایع (مدیران ردة میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد كه هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.

در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تك نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.

به طور كلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:

- دانش فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.

-    مهارت فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.

-    مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، نسبت به برنامه های آموزشی مراكز آموزش فنی و حرفه ای رسمی، شناخت كمی دارند.

-    مدیران صنایع، میزان قابلیت مهارتهای آموزشی فارغ التحصیلان مراكز فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) را با پیشرفتهای فناوری كم برآورد می كنند.

-    مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) در فناوری اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی آنها با نیازهای بازار كار را بیشتر از زیاد برآورد كرده اند.

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

 

مقدمه

2

بیان مسئله

5

اهمیت و ضرورت پژوهش

6

اهداف تحقیق

7

سؤالات تحقیق

8

تعاریف عملیاتی واژه ها

11

فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق

 

مقدمه

13

مفهوم رشد و توسعة اقتصادی

14

عوامل توسعه اقتصادی

15

نقش منابع انسانی در توسعة اقتصادی

15

آموزش

18

تعریف آموزش و پرورش

20

مفهوم برنامه ریزی آموزشی

23

جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی

24

نیازسنجی آموزشی

27

مفهوم نیاز

29

منابع نیازهای آموزشی

30

انواع نیازسنجی

32

كار

34

عرضة نیروی كار

37

بازار كار

38

نیاز بازار كار

39

مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار كار

44

ضرورت تحكیم پیوند نظام آموزشی و بازار كار

48

تعاریف آموزش فنی و حرفه ای

49

رویكردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای

51

نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار كار

57

آموزش فنی و حرفه ای در ایران

59

سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران

 

59

 

تحولات گذشته تحلیل مشكلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه…

مشكلات و تنگناها

نقاط ضعف مشكلات تنگناها

چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌

سیاست‌های استراتژیك بخش آموزش فنی و حرفه ای

سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای

راهكارهای اجرایی

 

63

64

65

68

69

70

72

تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟

78

مشخصه های تكنولوژی ارتباطات

81

ویژگیهای تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات

89

دلایل استفاده از تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات

82

تكنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌كند

82

روش های اجرایی برای بكارگیری تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات

چه تغییراتی برای به كارگیری تكنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آكادمیك لازم است

83

 

84

پیشینة پژوهش

85

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 

مقدمه

93

جامعة آماری

94

نمونة آماری

95

روش تحقیق

96

ابزار جمع آوری اطلاعات

96

اعتبار و پایائی پرسشنامه

97

روش تجزیه و تحلیل داده ها

99

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

101

آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق

102

آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق

104

آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق

106

آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق

108

آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق

110

آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق

111

آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق

112

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

115

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق

116

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق

120

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق

122

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق

123

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق

124

محدودیتها و تنگناهای پژوهش

126

پیشنهادات برای پژوهشهای آتی

127

منابع و مأخذ

128

- پیوستها

 

 

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 1-2: عملكرد آموزشهای كوتاه مدت فنی و حرفه ای 74-1367

63

جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول

103

جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول

103

جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول

103

جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم

105

جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم

105

جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم

105

جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم

107

جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم

107

جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم

107

جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم

109

جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم

109

جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم

109

جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم

110

جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم

111

جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم

112

جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم

112

جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم

113

جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم

114

جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم

114

 

 

 

مقدمه

تاریخ رشد و توسعه اقتصادی، با هماهنگی و تركیب دانش فنی و به كارگیری منابع و نیز وابستگی روزافزون به كاربرد تكنولوژی همراه بوده است.

استفاده از تكنولوژی و دانش فنی در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زیادی بستگی به جدیت و مهارتهای خلاق منابع انسانی و عوامل فرهنگی و اجتماعی داشته است. (سبحان الهی، مدیریت و توسعه)

عملكرد یك سازمان وقتی می تواند مطلوب و مناسب باشد كه نیروهایی ذیصلاح و با كیفیت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترین شغل استفاده كند.

در واقع نیروی پیش برندة ماشین و تكنولوژی انسانها هستند. امروزه برای ادامة حیات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژی و دانش فنی كافی نیست، چرا كه سرعت رشد به اندازه ای است كه فرصت یادگیری را بسیار كوتاهتر و درنتیجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژی را برای رقابت پیچیده تر كرده است. لذا تولید دانش فنی و تكنولوژی برای رقابت، از عوامل اساسی برای ادامة حیات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب می شود.

این كار فقط با منابع انسانی مستعد و با كیفیت و در اختیار داشتن ابزار مناسب و لازم عملی است. لذا ثروت اساسی یك سازمان، نیروی انسانی با دانش و مهارت (یعنی سرمایه های فكری) آن سازمان است.

علی رغم نقش كلیدی آموزش فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور كه مورد اذعان و حتی تاكید اغلب سیاستمداران و صاحبنظران است. این آموزش های پرهزینه از لحاظ پاسخ گوئی به انتظارات جامعه و سؤال اصلی نظام آموزشی (= چه آموزشی با چه كیفیتی و به چه میزان؟?) در موقعیت قابل دفاع قرار ندارد. زیرا هرساله خسارت های بسیار زیادی از این بابت به كشور وارد می آید ولی این روند رو به رشد تداوم دارد، كه این وضعیت ریشه در نگرش نادرست به آموزش فنی و حرفه ای دارد. علت بروز معضل آموزش فنی و حرفه ای این است كه به هر صورت، تعاملی بودن این آموزش ها به دست فراموشی سپرده شده است. مجریان آموزش فنی و حرفه ای، آن را پدیده ای صرفاً آموزشی می بینند. تصمیمات آموزشی تنها توسط مقامات آموزشی و اغلب بدون اطلاع كافی از نیازهای شغلی و نظر طرف های ذینفع اتخاذ می شود. (ملكی، 1381، صفحة 186)

آموزش به حكم انجام تكلیف، عادت، امكانات موجود و یا روحیه توسعه طلبی تحقق می یابد و بر همین اساس نیز به سؤالات اصلی نظام آموزش فنی و حرفه ای پاسخ داده می شود. اما آموزش فنی و حرفه ای دارای دو وجه توأمان آموزشی و شغلی است كه میان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزیت قابلیت استفاده از اطلاعات بازخوردی و مكانیسم خوداصلاحی می تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فنی و حرفه ای نظامند زمینه مشاركت در تصمیم گیری و انجام هزینه فراهم است.

رشته های آموزشی، مواد آموزشی، تعداد آموزش گیرنده، محل اشتغال و … از نتیجه تعامل و عوامل طرف های آموزشی (دستگاهای مجری آموزش) و طرف های شغلی (دستگاههای بهره بردار از محصول آموزش، كارآموزان، اولیا، كارفرمایان و …) تعیین می شود.

لذا نواقص و اشكالات آموزش به تدریج در طول زمان رفع می شود و ناهماهنگی دانش و توانمندیهای آموزش دیدگان فنی و حرفه ای از لحاظ كمی و كیفی و از نظر مكانی یا زمانی با خواسته متقاضیان كم تر رخ خواهد داد. به این دلایل تعاملی دیدن آموزش فنی و حرفه ای و فراهم كردن امكان تحقق هرچه بیشتر آن، اساسی ترین قدم برای اصلاح این آموزش ها خواهد بود.

 

 

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیرا,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد

پایان نامه طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد در 137 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد

پایان نامه طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد
مقاله طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد
پروژه طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد
تحقیق طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد
دانلود پایان نامه طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شه
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 6836 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137

پایان نامه طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد در 137 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                                  صفحه 

فصل اول: تعریف و مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و روند توسعه آن

1-1  بیتوته كوتاه جهان و میهمان سرا

1-2  جهانگردی

       1-2-1  آغاز سخن.............................................................................................................................

       1-2-2  صنعت جهانگردی..................................................................................................................

       1-2-3  صنعت توریسم و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی......................................................

1-3  دسته بندی هتلها................................................................................................................................

       1-3-1  هتلها........................................................................................................................................

       1-3-2  محدوده هتل...........................................................................................................................

       1-3-3  انواع هتل................................................................................................................................

         الف. هتلهای مركز شهر......................................................................................................................

         ب. هتلهای ویژه خودرو و موتورداران............................................................................................

         پ. هتلهای فرودگاه.............................................................................................................................

         ت. هتلهای تفریحی و توریستی.........................................................................................................

         ث. مجتمع ساختمانهای مشاع و مشترك..........................................................................................

1-4 مفاهیم واژه های تجهیزاتی و تعاریف كیفیت خدماتی در هتلها.................................................

1-5 بررسی روند هتل سازی در ایران....................................................................................................

 

فصل دوم: كاروانسراها

2-1  مقدمه: كاروانسراهای ایرانی............................................................................................................

2-2  كاروانسراها و فضاهای وابسته به راه...........................................................................................

       2-2-1  ساباط.....................................................................................................................................

       2-2-2  رباط........................................................................................................................................

       2-2-3  كاربات....................................................................................................................................

       2-2-4  كاروانسرا...............................................................................................................................

       2-2-5  خان.........................................................................................................................................

       2-2-6  آب انبار..................................................................................................................................

       2-2-7  حوض، بركه، پایاب، چاه.......................................................................................................

2-3  مهمانخانه و دسكره...........................................................................................................................

2-4  طرح رباط و كاروانسرا.....................................................................................................................

2-5  انواع كاروانسراها...............................................................................................................................

2-6             نمونه هایی از كاروانسراهای ایرانی..........................................................................................

 

فصل سوم: بررسی مصادیق و نمونه های موجود (مطالعات تطبیقی)

3-1  گرایشهای طراحی در صنعت هتل داری.........................................................................................

       3-1-1  نقش نمادگرایی در هتلهای لوكس.........................................................................................

       3-1-2  همگرایی دقیق بین تجارت و تفریح.......................................................................................

       3-1-3  بهره گیری از فناوری............................................................................................................

3-2  هتل شرایتون......................................................................................................................................

3-3  هتل برج العرب....................................................................................................................................

3-4  هتل لاله................................................................................................................................................

3-5  دیگر نمونه های موجود....................................................................................................................

 

فصل چهارم: بررسی عوامل موثر بر شكل گیری ساختمانهای بلند در ایران جهان

4-1 مقدمه: سیر تحول ساختمانهای بلند.................................................................................................

4-2 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه امروزی دردنیا...................................................................

       4-2-1 نخستین دوره ساخت بناهای بلند..........................................................................................

       4-2-2 دوره دوم ساخت بناهای بلند.................................................................................................

       4-2-3 دوره سوم ساخت بناهای بلند...............................................................................................

       4-2-4 دوره چهارم ساخت بناهای بلند............................................................................................

4-3 ساخت بناهای بلند درآستانه قرن 21..............................................................................................

4-4 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه جدید در ایران....................................................................

       4-4-1 شروع ساخت بناهای بلند با شیوه جدید درایران................................................................

       4-4-2 روند احداث بناهای بلند دردهه 40........................................................................................

       4-4-3 آغاز ساخت بناهای بلند مسكونی..........................................................................................

       4-4-4 روند احداث بناهای بلند در دهه 50......................................................................................

       4-4-5 حركت جدید دراحداث ساختمانهای بلند................................................................................

       4-4-6 سالهای اوج بلند مرتبه سازی................................................................................................

       4-4-7 ساخت بناهای بلند در اواخر دهه 70....................................................................................

       4-4-8 علل و ریشه‌یابی دلایل ساخت بلندمرتبه‌ها در ایران............................................................

 

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

5-1 استان خراسان.....................................................................................................................................

       5-1-1 وجه تسمیه..............................................................................................................................

       5-1-2 جغرافیای خراسان..................................................................................................................

         الف. دوران قبل از اسلام...................................................................................................................

         ب. دوران اسلامی..............................................................................................................................

         ج. دوران قاجاریه...............................................................................................................................

         د. دوران كنونی..................................................................................................................................

       5-1-3  جمعیت استان.........................................................................................................................

       5-1-4  وضعیت اقلیمی.......................................................................................................................

5-2  مشهد....................................................................................................................................................

       5-2-1  وجه تسمیه.............................................................................................................................

       5-2-2  وضعیت ساكنان.....................................................................................................................

         الف. زبان گویش.................................................................................................................................

         ب. مذهب.............................................................................................................................................

         ج. معیشت............................................................................................................................................

       5-2-3  مطالعات تاریخی (چگونگی پیدایش شهر مشهد)..................................................................

       5-2-4  اوضاع طبیعی.........................................................................................................................

       5-2-4-1  زلزله..................................................................................................................................

       5-2-4-2  زمین شناسی....................................................................................................................

       5-2-4-3  وضعیت اقلیمی..................................................................................................................

         الف. دما و رطوبت هوا.......................................................................................................................

         ب. وزش باد........................................................................................................................................

         ج. وضعیت حرارتی هوا در شب و روز...........................................................................................

         د. تأثیر اقلیم بر فضای سبز..............................................................................................................

       5-2-4-4  شبكه ارتباطی....................................................................................................................

       5-2-5  مطالعات اجتماعی (طرح جامع مشهد)...................................................................................

       5-2-5-1  چگونگی توسعه آینده مشهد............................................................................................

       5-2-5-2  چشم انداز آینده...............................................................................................................

       5-2-5-3  مساحت و جمعیت.............................................................................................................

       5-2-5-4  تراكم..................................................................................................................................

         الف. تراكم جمعیت..............................................................................................................................

         ب. تراكم ساختمان.............................................................................................................................

       5-2-6 معماری....................................................................................................................................

       5-2-6-1  معماری سنتی...................................................................................................................

       5-2-6-2  عناصر شاخص معماری..................................................................................................

 

فصل ششم: راهنمای طراحی- ضوابط و استانداردها

6-1 راهنمای طراحی....................................................................................................................................

       6-1-1 برنامه‌ریزی تسهیلات..............................................................................................................

       6-1-1-1 تجزیه و تحلیل امكان‌سنجی پروژه...................................................................................

       6-1-2 تعریف پروژه...........................................................................................................................

       6-1-3 برنامه تخصیص فضا.............................................................................................................

       6-1-4 شرح فعالیت‌ها.........................................................................................................................

       6-1-5 آماده نمودن بودجه پروژه.....................................................................................................

6-2 ضوابط و استانداردهای هتل............................................................................................................

6-3- ضوابط و استانداردهای تجاری.....................................................................................................

 


فصل هفتم: مطالعه سایت (كوه سنگی)

7-1 پارك ملی كوه سنگی..........................................................................................................................

7-2 موقعیت شهری....................................................................................................................................

7-3 بررسی كالبدی....................................................................................................................................

       7-3-1 محدوده كوه سنگی و همسایگی آن......................................................................................

       7-3-2 شبكه ارتباطی پیرامون طرح...................................................................................................

       7-3-3 كاربریهای پیرامون محوطه كوه سنگی.................................................................................

       7-3-4 توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین........................................................................................

       7-3-5 تأسیسات زیربنایی مكانیكی...................................................................................................

       7-3-6 امكانات و محدودیتها...............................................................................................................

       7-3-7 بررسی طرح‌های بالاسر........................................................................................................

         الف- طرح تفضیلی..............................................................................................................................

         ب- طرح جامع....................................................................................................................................

       7-3-8 اصول و مبانی طراحی پارك كوه‌سنگی................................................................................

       7-3-8-1 مقدمه...................................................................................................................................

       7-3-8-2 مبنای طراحی پارك............................................................................................................

       7-3-8-3 مبنای معماری فضای سبز................................................................................................

       7-3-9 تجزیه و تحلیل پارك...............................................................................................................

         الف- مقیاس........................................................................................................................................

         ب- روحیه...........................................................................................................................................

         ج- هماهنگی........................................................................................................................................

         د- ارتباطی..........................................................................................................................................

       7-3-10 روش ساخت پارك...............................................................................................................

         الف- معابر پیاده.................................................................................................................................

         ب- معابر سواره................................................................................................................................

         ج- آب‌نماها.........................................................................................................................................


فصل هشتم: سایت آنالیز

8-1 مقدمه.....................................................................................................................................................

8-2 اهداف كلان طراحی.............................................................................................................................

       8-2-1 اهداف طراحی..........................................................................................................................

8-3 عوامل مؤثر در شكل‌گیری طرح.......................................................................................................

8-4 سایت.....................................................................................................................................................

 

فصل نهم: معرفی طرح

9-1 توجیه و علل انتخاب طرح..................................................................................................................

9-2 مشخصات عملكردی...........................................................................................................................

       9-2-1 فهرست عملكردی....................................................................................................................

9-3 معرفی طرح...........................................................................................................................................

       9-3-1 طبقات اتاق خواب....................................................................................................................

       9-3-2 ارتباطات عمودی.....................................................................................................................

       9-3-3 فضاهای عمومی......................................................................................................................

         الف- لابی و سرسرای ورودی.........................................................................................................

         ب- فضاهای اداری............................................................................................................................

         پ- نمازخانه.......................................................................................................................................

         ت- فضاهای تجاری...........................................................................................................................

         ث- رستوران......................................................................................................................................

         ج- رستوران چشم‌انداز.....................................................................................................................

         چ- استخر...........................................................................................................................................

         خ- سالن اجتماعات.............................................................................................................................

         د- پاركینگ..........................................................................................................................................

       9-3-4 فضاهای خدماتی.....................................................................................................................

9-4 خصوصیات ساز‌ه‌ای...........................................................................................................................

9-5 تأسیسات..............................................................................................................................................

         الف- سیستم سرمایش و گرمایش...................................................................................................

         ب- سیستم فاضلاب..........................................................................................................................

9-6 آكوستیك..............................................................................................................................................

 

1  بیتوته‌ی كوتاه جهان و میهمان سرا

هتل خانه ای برای چند روز است. منزلی كه زمانی كوتاه در آن بیتوته می كنیم. آیا هتل آرامش و امنیت خانه را برای ما فراهم می كند؟ آیا حس آشنای خانه را دارد و تمامی حس تعلقی را كه در طول سالیان دراز به خانه پیدا كرده ایم، یكجا و بی واسطه به ما عرضه می كند؟

وظیفه‌ی هتل چیز دیگری است و كسی در هتل، خانه را باز نمی یابد. مسلماً هیچ مسافری در طی سفر خویش اقامت در یك منزل را به هتلی در همان شهر ترجیح نمی دهد. خانه مكانی ساكن، اما هتل فضائی سیال و شناور است كه حسی از تعلیق را به جای تعلق و احساس گمنامی را به جای آشنائی می نشاند. خانه حكایت ابدیت و هتل آنی و زودگذر است. در نهایت خانه معنای ثبات و هتل اهمیت سفر را باز می نمایاند.

هتل پیش از اینكه هتل باشد یك عنصر شهری است و هیچ شهری بدون داشتن دست كم یك هتل یا حتی یك مسافرخانه‌ی بسیار كوچك هم كه شده كامل نیست. از این زاویه هتل یك نماد شهری بوده و یا می تواند باشد و بایستی به عنوان سمبلی از هویت شهر عمل كند.

از آنجایی كه هتل تنها بنایی از شهر است كه مسافرین غریبه حق استفاده و بهره برداری از آن را به طور رسمی دارند، قادر است هویت جمعی شهر را در یك جا گرد آورده و آن را عرضه كند. از طرفی هتل با واژه سفر همراه است. مسافری كه به شهر می آید یا از آن گذر می كند نیاز به محلی برای اقامت خویش دارد. هتل باید قابلیت این را داشته باشد كه مسافر را در خود بپذیرد. اتاقهای خالی هتل در انتظار میهمان هایی هستند كه چون سایه می آیند و می روند. هتل نه مقصد است و نه مبدا، نه آغاز و نه پایان كه یك وقفه زمانی و مكانی در طول مسیر سفر است. ورود، خروج و تمام مشخصات فردی مسافر ثبت می شود اما وی همچنان ناشناس باقی می ماند. برخلاف انتظار،‌ این گمنامی دلپذیر است. این جا فضای برخورد نیست. خلائی در گذر زمان است كه ما را در افكار و اندیشه های خویش رها می سازد. به داستان یا خوابی می ماند كه در آن زمان فشرده شده و مسیری دراز را در زمانی كوتاه سپری می كنیم.

مسافرت در دنیای امروز به عنوان یكی از منابع بزرگ تجارت بین المللی محسوب می شود كه نقش مهم و ارزنده ای در اقتصاد كشورها دارد. از طرفی مسافرت تنها یك نیروی اقتصادی قدرتمند نیست بلكه عوامل دیگری نیز می توانند در تقویت و تحكیم آن موثر باشند. مسافرت فعالیتی دو طرفه است كه ضمن حفاظت از تاریخ و فرهنگ قدرت تخریب طبیعت را هم به همراه دارد.

هتل به عنوان نماد فیزیكی و معمارانه سفر، می تواند با طرح و برنامه ریزی درست، به رشد كیفی این مقوله كمك شایان توجهی كند. با توجه به اهمیتی كه امروزه محیط زیست پیدا كرده است رعایت ابعاد زیست محیطی و پایداری در هتل ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

امروزه طراحی هتل ها غالباً از دست معماران خارج شده است. نه اینكه معماران آن را طراحی نمی كنند بلكه خواسته های كارفرما و ذهنیت كاذبی كه از هتل ایجاد شده به شدت تعیین كننده است. این شدت را بخصوص در مناطق توریستی به عینه می توان مشاهده كرد. اصولاً این خاصیت مناطق توریستی است كه خوراك بصری كوتاه مدتی را برای جلب توجه مسافران تولید می كنند كه حاصل امر كاریكاتورهای مسخ شده از سبك‌های مختلف معماری است كه درهم ادغام شده و در پوسته های ظاهری بنا خودنمائی می كنند. در واقع طراحی هتل های امروزه به تزئین پوسته ها تقلیل پیدا كرده است.

از هتل در دسته بندی كاربری های شهری به عنوان یك فضای عمومی یاد كرده اند حال آن كه بیشتر یك فضای خصوصی است. گوشه و كنار هتل سرشار از فضاهای مكث و شخصی است. هیچ نگاه آشنا یا بیگانه ای سنگینی نمی كند. می توان ساعت ها در لابی هتل لم داد و در افكار و تخیلات خویش غوطه ور شد. دیگران سایه هایی بیش نیستند كه شبح وار بدون اینكه دیده شوند می گذرند. هتل بیشتر یك فضای ذهنی است تا اینكه عینی باشد. خاطرات آن هم خاطراتی ذهنی هستند. ممكن است هیچ اتفاق خاصی نیافتد حتی دریغ از یك سلام آشنا اما اقامت در هتل خاطره انگیز است.

بسیاری از هتل های امروزی این ویژگی ها را با امكانات رفاهی بالا تامین می كنند. گرچه این امكانات لازمه یك هتل خوب است اما آن فضای غنی و سرشار ذهنی تنها از عهده قدرت مكان برمی آید كه وظیفه معماران است.

حال این سؤال مطرح می شود كه چگونه آن فضای رویایی و اسرارآمیز كه قابلیت ارتباط بی واسطه با فضا و زمان را داراست خلق می شود.

 

1-2  جهانگردی

1-2-1  آغاز سخن

در فرهنگ عامه مردم ایران سفر و مسافرت جایگاه و اهمیت ویژه ای از جهت گسترش اطلاعات آگاهی ها و شناخت دارد. انسان با تجربه در این فرهنگ به انسان جهان دیده ای اطلاق می گردد كه به سیر و سفر در اطراف و اكناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتی شناخت و نشانه ای در ذهن خود دارد.

مرز و بوم ایران نیز بستر مناسبی برای بروز و ظهور این نمادهای فرهنگی است. به لحاظ طبیعی ما از آب و هوا و شرایط اقلیمی متنوعی در هر گوشه از مملكت خود برخورداریم كه در هر فصل گوشه ای از آن، جذب كنندة انسان های خوش ذوق است.

فرهنگ غنی و قدمت و تنوع فرهنگی ایران نیز شایستگی سیر و سفر در آن را دوچندان می كند. اقوام و ملیتهای فراوان با تنوع زبانی و فرهنگی، هر یك جاذبه هایی را برای شناخت و تعمق در آنها فراهم نموده كه می تواند بستر مناسبی برای سیر و سفر ملل دیگر باشد.

آثار باستانی به جای مانده از همین اقوام و ملیتها، جاذبه هایی برای این تبادل فرهنگی و ارتباطات فراملیتی است. غنای فرهنگی و تاریخی، از آغاز تاكنون و بویژه در عصر حاكمیت اسلامی، قابلیتها و جاذبه های فراوانی را كه زمینه ساز صنعت توریسم می‌باشد، به طور شگفت انگیزی با خود همراه دارد. اما این قابلیتها و جاذبه ها كمتر شناسایی و شناسانده شده است.

جهانگردی در دهه های اخیر توسعه فزاینده ای یافته است. برای بهبود ارائه خدمات در این بخش فنون و دانشهای گوناگون جمع شده اند تا جایی كه جهانگردی لقب صنعت را به خود اختصاص داده است.

1-2-2  صنعت جهانگردی

شاید همة ما از واژة جهانگردی تصویر كم و بیش یكسانی در ذهن داشته باشیم. تصویری از ماركوپولو، ابن بطوطه، ناصرخسرو، … كه جهان را گشتند و از خود سفرنامه و سیاحتنامه هایی بر جای گذاشتند. مقصود این سیاحان نام آور عمدتاً كشف نقاط نادیدة جهان و سفر به ناشناخته ها بود. اما امروز جهانگردی به مفهوم دیگر مطرح است و جهانگردان مقاصد و اهداف دیگری دارند. آنان دیگر به سفرهای طولانی نمی روند، سفرنامه نمی نویسند و قصد كشف جایی را ندارند. جهانگردان امروز برای تفریح، تفرج، سیاحت، زیارت، گذراندن اوقات فراغت، استراحت، آشنایی با سایر فرهنگها و بازدید ابنیه تاریخی و باستانی به سفر می روند. گاهی نیز نقاطی را برای سفر می‌گزینند كه آنها را بارها دیده اند. هدف صرفاً جستجو و اكتشاف نیست و جهانگردان یك گروه خاص و استثنائی نمی باشند. امروزه جهانگردی عمومیت یافته و مقولة تازه ای مطرح گردیده است.

در فرهنگ لغات، جهانگردی را در اقطار عالم سفر كردن و شناخت و مسافرت برای تفریح و سرگرمی و سفری كه در آن مسافر به مقصد می رفته و به محل سكونت خود باز می گردد تعریف كرده اند.

در تعریف جامع جهانگردی باید كلیه عواملی را كه در این موضوع به نحوی تاثیر می گذارند موردنظر قرار داد. این عوامل عبارتند از:

الف) جهانگرد

ب) عرضه كنندگان خدمات و كالاهای موردنیاز جهانگرد

ج) جامعة میزبان: فرهنگ ها و جاذبه های جهانگردی

بدین ترتیب جهانگردی مجموعه و منظومه ای است متشكل از جهانگرد و عرضه كنندگان خدمات و كالا و جامعه میزبان كه با یكدیگر در تعامل و ارتباط بوده و هدف جلب و جذب جهانگرد را دنبال می كنند. جهانگردی صنعتی چند بعدی است كه دربرگیرندة هتلها و مهمانسراها، رستورانها، مراكز تفریحی جاذبه های جهانگردی، سیستمهای حمل و نقل، واحدهای خدمات جهانگردی و واحدهای دیگری است كه مجموعاً جهانگردی را در یك كشور شكل می دهند.

در تعریفی دیگر جهانگردی را چنین تعریف كرده اند:

جهانگردی عبارتست از به دیدار اقلیمهای گوناگون رفتن به قصد آگاهی یافتن بر احوال آن اقلیم و مردمانش و فرهنگ و چگونگی زندگی ایشان در زمان و مكان[1] و جهانگرد كسی است كه به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، مطالعه، تجارت، ورزش و یا زیارت به كشوری غیر از كشوری كه در آن اقامت دارد سفر می كند، مشروط بر اینكه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت كمتر و از 6 ماه بیشتر نباشد. در اسلام نیز تأكیدات خاصی در مورد مسافرت وجود دارد.[2]

در سنت اسلامی نیز تا حد زیادی بر مسافرت تأكید شده پیامبر (ص) می فرماید: سافروا تصفحوا (وسایل: حدیث 1498) در اجماع و عقل نیز در موارد متعددی به سفر و آداب آن تأكید گردیده است و علاوه بر سفرهای واجب (مانند حج) سفرهای مستحب كه همان جهانگردی است توصیه شده است.

1-2-3- صنعت توریسم و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

اثرات اجتماعی و فرهنگی صنعت توریسم را می توان در چند جمله خلاصه كرد.

1-     توسعة روابط فكری، فرهنگی، هنری و اجتماعی بین افراد، كشورهای صادر كنندة توریست و افراد پذیرای توریست.

2-   گسترش مبادلات و همكاریهای بین المللی و تقویت همبستگی میان ملل مختلف جهان به منظور زمینه سازی در توسعة تفاهم و انتقال نكات مثبت و سازندة سایر فرهنگها به مردم.

3-     افزایش اطلاعات و در نتیجه بالا رفتن سطح فرهنگی.

اثرات اقتصادی توریسم از مورد توجه ترین اثرات صنعت توریسم می باشد.

در پایان قرن جاری صنعت جهانگردی به عنوان درآمدزاترین صنعت جهان مطرح می‌باشد. بسیاری از كشورها و مجامع بین المللی جهانگردی توریسم را به عنوان یكی از منابع مهم تأمین ارز در موازنه پرداختهای كشور محسوب می كنند و بدین لحاظ نقش صنعت جهانگردی در توسعة اقتصادی كشور ما امری محكوم تلقی می گردد. چه این صنعت همدوش با صنعت اكتشاف و استخراج و صادرات نفت گام برمی‌دارد و حتی در پاره ای از ممالك بعضاً به درآمدهای حاصل از فروش نفت طعنه می زند در كشور ما نیز برنامة اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ضمن توجه مخصوص به صنعت جهانگردی آنرا به عنوان جایگزین صادرات نفت پنداشته است.

به طور كلی آثار اقتصادی بهبود و گسترش صنعت توریسم را می توان به شرح زیر طبقه بندی كرد:

الف) جلوگیری از خروج ارز از كشور

ب) كشش ارز از خارج

ج) افزایش نرخ اشتغال

د) افزایش صادرات پنهان

هـ) صنعت توریسم به عنوان درآمد ملی

و) صنعت توریسم به عنوان درآمد دولت

آمارهای منتشره از سوی سازمان جهانی توریسم W.T.O حاكی از آنست كه درآمدهای حاصله از توریسم در جهان ظرف 40 سال گذشته (1990- 1950) بیش از 99 برابر شده است. یعنی این درآمدها كه در سال 1950 حدود 100/2 میلیون دلار بوده است در سال 1989 به بیش از 700/208 میلیون دلار رسیده است.[3]

با توجه به مطالب عرضه شده در این بخش و به عنوان چكیده آن این موارد قابل ذكر می‌باشند:

1-     ایران از سابقة طولانی در زمینة سیر و سفر برخوردار است.

2-     مفهوم سیر و سفر همراه با جهان، در ایران نیز دگرگون شده است.

3-     كشور ایران چه از نظر جاذبه های طبیعی و چه از نظر جاذبه های فرهنگی و اجتماعی غنی می باشد.

4-     در زمینة حمل و نقل مشكل عمده ای بر سر راه گسترش سیر و سفر وجود ندارد. امنیت راهها رو به بهبود است.

5-     اكثریت قریب به اتفاق مناطق ایران از فقدان و یا كمبود خدمات مناسب و آبرومند بین راهی رنج می برند.

6-     امكانات اقامتی به طور مناسب توزیع نشده است و به امر اقامت در فضای آزاد یا كمپینگ بهای لازم داده نشده است.

7-     بهره‌وری مناسبی از مواهب طبیعی ایران صورت نمی گیرد كه علت آنرا در عدم وجود امكانات بهره برداری مناسب دانستیم.

بنابراین هدف ما: (تلاش در جهت بهره برداری مناسب از مجموعة محیط اطراف سایت محل طراحی (كوه سنگی مشهد) و تلفیق این بهره برداری با رساندن خدمات مناسب به مراجعه كنندگان این مجموعه اعم از زائر، توریست داخلی و خارجی در شهر مشهد است.

رسیدن به یك نظام و یافتن كلیتی برای تنظیم و تركیب عملكردهای متفاوت و در برخی موارد متضاد مجموعه در جوار هم و در یك زمین نسبتاً كوچك در بافت شهری مشهد به شكلی كه ضمن ایجاد یك رابطه متقابل، با هم تداخل فعالیت نداشته باشد و بتوانند با توجه به شرایط اقتصادی، ساختاری مطلوب و متناسب را ارائه دهند، مستلزم طراحی یك سیستم منسجم می‌باشد كه براساس شناخت تدریجی تك‌تك فضاها و تجزیه و تحلیل موضوع چه در مقیاس محل سایت و چه در مقیاس خود فضاهای تشكیل‌دهنده آن شكل می‌گیرد.

8-2 اهداف كلان طراحی

اقتصاد شهر مشهد به دلیل نقش زیارتی آن ماهیتاً خدماتی است و ساختار اقتصادی شهر حول محور خدمات، بویژه ارائه خدمات توریستی- تجاری شكل گرفته است. هرگونه سیاست‌گذاری برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این شهر، می‌بایستی از نظر ویژگی توریستی- اقتصادی شهری مورد توجه قرار گیرد. خدمات اقتصادی شهر ایجاب می‌كند كه مناطق تفریحی- فرهنگی شهر با نحوه‌گذران اوقات فراغت زائرین و توریسم منطبق گردد.

بعد از حرم حضرت رضا (ع) كوه‌سنگی مهمترین نقطه شهری است كه استعداد ویژه‌ای برای جذب مسافرین و شهروندان مشهدی دارد. منطقه كوه‌سنگی در ساختار كالبدی شهر مشهد دارای اهمیت ویژه‌ای است. بطوریكه در آغاز همین قرن كه حصار شهر را برداشته و با خیابان كشیهای جدید امكان توسعه شهر را فراهم آورند، خیابان كوه‌سنگی به عنوان مطلوبترین و مهمترین خیابان مشهد، همانند خیابان ولیعصر تهران (پهلوی سابق) كه دو نقطه مهم شریعتی راه‌آهن و طبیعت شمال تهران را بهم متصل می‌كند، این خیابان نیز دو نقطه با ارزش شهر مشهد یعنی را ه‌آهن و كوه‌سنگی را به هم متصل می‌سازد. این حركت سمبولیك به معنی ایجاد رابطه بین توریسم و مراكز تفریحی هم از نظر ارتباط فیزیكی و هم از نظر ارتباط بصری است. در نظر گرفتن سایت طراحی در كنار این مجموعه و بعنوان یك مركز خدماتی رفاهی، اقامتی و گذران اوقات فراغت و وجود جاده كمربندی كه فرودگاه را به میدان جمهوری در باغ ملك آباد و … متصل می‌سازد. از عواملی هستند كه می‌تواند در جهت شكل‌گیری و فعال بودن طرح مؤثر باشد.

8-2-1 هدف طراحی

هدف از طراحی مجموعه اقامتی- تجاری كوه‌سنگی ایجاد فضایی مطلوب برای اقامت زائران، توریست‌ داخلی و خارجی در قالب یك ساختمان مرتفع با بهره‌گیری از معماری مدرن است.

این ساختمان از یك سو نیازهای مسافران را جوابگو می‌باشد و از سوی دیگر به علت قرارگیری در بستر شهری باعث ایجاد تعاملی بین ساكنین شهر و مسافران می‌گردد. لذا هدف از طراحی عناصر تشكیل‌دهنده این مجموعه دو رویكرد، یكی برآورده نمودن نیازهای مسافران مراجعه كنند. به هتل و دیگری ارتباط مطلوب بین زوار، توریست داخلی و خارجی و سایر مراجعه‌كنندگان به پارك صورت پذیرفته است.

8-3 عوامل مؤثر در شكل‌گیری طرح

مهمترین عوامل مؤثر در شكل‌گیری و جهت‌دهی به طرح این مجموعه، توجه به محل قرارگیری زمین و استفاده مطلوب از دید منظر پارك و نیز ایجاد یك ساختار كلی منسجم و هماهنگ با معماری شهر و پارك و همچنین نتایجی كه از مطالعه تك‌تك فضاها و عملكرد آنها از جهت خدمات گوناگونی كه به اقشار متفاوت استفاده كننده می‌دهند، صورت پذیرفته است.

طراحی با شیوه حركت رفت و برگشتی مداوم از كل به جزؤ از جز به كل صورت گرفته است.

سایت

سایت در نظر گرفته شده برای پروژه در قسمت شمالی میدان كوه‌سنگی و در داخل پارك قرار گرفته است. این زمین همسطح به شكل مستطیل و به ابعاد حدود 75 * 90 متر در حال حاضر از دو سمت با كاربریهای تجاری به پارك متصل است و از دو سمت دیگر به خیابان‌های بیست و نهم و سی وهفتم كوه سنگی متصل است.

 


 

دانلود پایان نامه طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->

تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در ایران

دانلود پروژه پایانی تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در ایران

دانلود تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در ایران

دانلود پروژه پایانی تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در ایران 
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود تحقیق 
دانلود مدیریت
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

دانلود پروژه پایانی

تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها وتهدیدهای آن در ایران 

این پروژه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

چکیده

تجارت الکترونیک یک مفهوم جدید نیست و استفاده از فناوریهای الکترونیکی در انجام امور بازرگانی و تجاری  به سالها قبل باز می گردد .یك عقیده این است كه اولین داد و ستدی كه توسط تلفن و یا فاكس انجام گرفت ، اولین داد و ستد به شكل تجارت الكترونیكی بوده است. اما تجارت الكترونیك به شیوه امروزی در دهه 60 میلادی و بر مبنای « مبادله الكترونیك داده ها » ، یعنی تبادل الكترونیك اسناد استاندارد شده از یك رایانه به رایانه دیگر ، شكل گرفت. مبادله الكترونیك اطلاعات زمینه انتقال الكترونیكی اسناد تجاری را برای شركت ها فراهم نمود .

با توجه به رشد روز افزون  شبكه اینترنت و قابل دسترسی بودن برای همگان تجارت الكترونیك در كشور رو به رشد می باشد . این مسئله باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شكل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانكداری گردیده است .

 در این پژوهش بر آن شدیم تا ضمن بررسی مختصر مفاهیم تجارت الکترونیک ، بانكداری الكترونیكی و بسترهای آن ، به بررسی  مزایا و معایب بانكداری الکترونیک و بررسی تهدید ها و فرصت های تجارت الکترونیک در ایران و همچنین بررسی اصول مدیریت ریسك برای بانكداری الكترونیك در قالب 4 فصل به شرح زیر بپردازیم.

فصل اول: شامل کلیات و مفاهیم تحقیق بوده و به بررسی مفاهیم و بیان مسئله تجارت الکترونیک می پردازد.

فصل دوم: با عنوان مبانی تجارت الکترونیک بوده که به بیان ساختار تجارت الکترونیک، مزایا و معایب و کاربردهای آن می پردازد

فصل سوم: نیز به بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در ایران و فرصت ها و تهدید های آن می پردازد.

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات که از مجموع مطالب ذکر شده نتیجه گیری به عمل آمده است.

و در  پایان نیز منابع مورد استفاده در تحقیق بیان شده است.

کلید واژه:

تجارت الکترونیک

بانکداری الکترونیک

بانکداری اینترنتی

 

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه          1

1-2- تاریخچه تجارت الکترونیک       2

1-3- سرآغاز تحول تجارت الکترونیک 5

1-4- تعاریف تجارت الکترونیک        6

1-5- تفاوت كسب و كار الكترونیك با تجارت الكترونیك:     8

1-6- تجارت الكترونیك و فن آوری اطلاعات      9

1-7- تجارت الكترونیكی دربرابر تجارت سنتی    11

فصل دوم: مبانی و ساختار تجارت الکترونیک

2-1- مقدمه          14

2-2- اجزای مبادله الكترونیكی           14

2-3- استانداردهای مبادله الكترونیكی داده ها       14

2-4- ساختار تشکیلاتى EDI  16

2-5- نرم افزار الكترونیكی    17

2-6- شبكه های طرف قرارداد           18

2-7- مبادلات الکترونیک     18

2-7-1- انواع مبادله الكترونیك داده ها  18

2-7-2- فناوریهای مرتبط با مبادلـه الكترونیك داده ها         18

2-7-3- تجارت الكترونیك و مبادلـه الكترونیك داده ها        19

2-7-4- محدودیتهای اجرای مبادله الكترونیك داده ها         22

2-8- طبقه بندی تجارت الكترونیك از دیدگاههای متفاوت    23

2-8-1- از منظر ماهیت تبادلات         23

2-8-2- با توجه به ماهیت برنامه های كاربردی : 26

2-9- محدودیتها و موانع تجارت الکترونیکی       27

2-9-1- محدودیت های فنی   27

2-9-2- محدودیت های غیر فنی         27

2-10- انواع بازارهای الکترونیکی: از فروشگاه ها تا پورتال ها       28

2-11- انواع فروشگاه و مراکز خرید :  28

2-12- بازارهای الکترونیکی B2B      29

2-13- پورتال ها   29

2-14-کاتالوگ های الکترونیکی         30

2-15- مروری بر خرده فروشی الکترونیکی      30

2-15-1-خصوصیات خرده فروشی الکترونیکی موفق       31

2-15-2-طبقه بندی خرده فروشی الکترونیکی بر اساس کانال های توزیع        31

2-16- دو دسته مراکز خرید الکترونیکی           32

2-17- انواع روش های ارائه خدمات به مشتری در اینترنت            32

2-18- ابزارهای ارائه خدمات به مشتری در اینترنت        33

2-19- استراتژی های بازاریابی خرید الکترونیکی           34

2-20- استراتژی تجارت الکترونیک    34

2-21- فرایند برنامه ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکی 35

2-22- عوامل موثر بر بکارگیری استراتژی تجارت الکترونیک       36

فصل سوم: بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در ایران و فرصت ها و تهدیدهای آن

3-1- تجارت الکترونیک و بانک (بانکداری الکترونیکی)   38

3-2- تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی:      38

3-3- محصولات و خدمات بانکداری الکترونیک  39

3-4- تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی:        41

3-5- مزایای بانکداری الکترونیک:     42

3-6- سابقه تاریخی شکل گیری بانکداری الکترونیک در ایران:       42

3-7- بررسی بانكداری الكترونیكی در ایران:      43

3-8- آشنایی با نظام‌های پرداخت        50

3-9- مشكلات و موانع گسترش بانکداری الكترونیكی در ایران:        51

3-9-1- جنبه داخلی:           51

3-9-2- جنبه های خارجی:   56

3-10- منابع توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک در ایران:         57

3-11- عملكرد ضعیف بانكهای بزرگ كشور در ساتنا       59

3-12- بررسی وضعیت سطح کیفی دستگاههای خروجی در ایران     59

3-13-  فاصله بانكداری الكترونیك ایران در سطح بین المللی           61

3-14- بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیک بر توسعه نظام بانکی   63

3-15- بسترهای بانكداری الكترونیكی  66

3-15-1- بسترهای نرم افزاری          66

3-15-2- بسترهای سخت افزاری       67

3-15-3- بسترهای مخابراتی 69

3-15-4- بسترهای حقوقی    69

3-16-  مزایای بانك های اینترنتی       70

3-17- معایب بانك های اینترنتی        71

3-18- اصول مدیریت ریسك برای بانكداری الكترونیك      72

فصل چهارم: نتیجه گیری

4-1- مقدمه          76

4-2- نتیجه گیری : 77

4-3- توصیه ها و پیشنهادهایی جهت پیاده سازی بانکداری الکترونیک در کشور:           77

منابع      79

فهرست جداول

جدول 1-1- سه نسل تکامل تجارت الکترونیک از دیدگاه پالک (Paulk )         4

جدول 3-1- مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و سنتی         41

جدول 3-1- تعداد پیام های ارسالی ایران از طریق            48

فهرست تصاویر

تصویر 1-1- تجارت الکترونیک         8

تصویر 1-2- نگاه تاریخی به حکومت و شهروند  9

تصویر 1-3- کنترل کامل شهروند (قبل از جنگ جهانی دوم)           9

تصویر 1-4- امکان انتخاب حکومت برای شهروند (پس از جنگ جهانی دوم)   10

تصویر 1-5- شهروند و حکومت مجازی (جامعه شبکه ای) 10

تصویر 2-1- جایگاه کمیته‌ها و گروه‌هاى کارى و شوراهاى منطقه‌اى  16

تصویر 2-2- ملاحظات حضور          34

تصویر 3-1- نحوه اتصال سازمانهای مختلف به مركز شتاب            47

دانلود تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در ایران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در ایران ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان

دانلود بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود تحقیق 
دانلود مدی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 190

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی

بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

فصل اول

مقدمه

موضوع تحقیق

مساله تحقیق

هدفهای تحقیق

اهمیت و فایده تحقیق

فرضیه های تحقیق

مقدمه

خشونت خانوادگی پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعی جدید است .

در كشورهای غربی از حدود سی سال پیش و در ایران از چند  سال پیش نگاه افراد متخصص به این پدیده جلب شده است .

در حال حاضر در ایران بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی در رابطه با خانواده وجود دارد .

می توان از مشكل دختران فراری و افزایش خودكشی و خودسوزی در میان زنان و افزایش طلاق و خشونت خانوادگی نام برد .

به احتمال زیاد شرایط زندگی در خانواده ها مشكلاتی برای اعضای خود به وجود می آورد برای حل مشكلات خانوادگی نمی توان تنها به پند و نصیحت یا نظارت بر رفتار افراد اكتفا كرد بلكه در عین حال باید به رابطه متقابل میان جامعه و خانواده نیز توجه داشت اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابری میان اعضا شكل گرفته باشد قوانین  آداب  و رسوم،

باورها  و نگرشهای اجتماعی سلسله مراتب موجود را تایید می كنند و بازتاب آن در خانواده نیز مشاهده می شود و اقتدار و نابرابری و استفاده از خشونت برای پیشبرد امیال فرد مقتدر در خانواده به عنوان رفتاری طبیعی در نظر گرفته می شود.  نتیجه خشونت خانوادگی نه فقط باعث ایجاد مشكلات اجتماعی و تشدید روابط اقتداری در جامعه خواهد شد كه بار دیگر در خانواده ها انعكاس خواهد یافت .

از آنجا كه خشونت علیه زنان به ویژه در محیط خانواده پیامدهای جدی و جبران ناپذیری در خانواده و جامعه بر جای می گذارد لذا توجه به زنان جهت كاهش آسیبهای اجتماعی به روشهای مختلف لازم و ضروری به نظر می رسد خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دستیابی به اهداف توسعه و صلح است و بررسی آن ضروری است .

نتایج  بررسی ها نمایشگر این امر بوده اند كه خشونت های خانگی در جوامع مختلف از گستردگی زیادی برخوردارند و در میان كلیه طبقات اجتماعی و فرهنگ های مختلف دیده می شود و عواملی مانند فشارها و تنشهای اجتماعی یا بحرانهای خانوادگی نیز در ظهور آنها دخالت دارند زیرا خشونت فقط در میان خانواده های مساله دار مشاهده نمی شود .

فهرست مطالب

فصل اول :
- مقدمه ۱
- موضوع تحقیق ۹
- مساله تحقیق ۱۵
- اهداف تحققیق ۱۶
- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۷
- فرضیه های تحقیق ۲۱

فصل دوم : پیشینه تحقیق
- مروری بر مطالعات پیشین ۲۴
- مطالعات و تحقیقات داخلی ۲۵
- مطالعات و تحقیقات خارجی ۳۴
- شرایط اجتماعی زندگی زنان ۳۷
- تعاریف خشونت ۴۰
- تعاریف خشونت خانوادگی ۴۴
- اشکال خشونت علیه زنان ۴۵
- زن آزاری و موارد خشونت علیه زنان ۴۹
- اعمال جنسی خشن زیانبار علیه زنان ۵۲
- ختنه دختران ۵۵
- خشونت مربوط به تهیه جهیزیه ۵۸
- ازدواج زودهنگام ۵۹
- همسر آزاری در جامعه (زن آزاری) ۶۱
- سبب شناسی خشونت علیه زنان کتک خورده ۶۴
- آثار و عواقب خشونت علیه زنان ۷۲
- عواملی که خشونتهای مبتنی برجنسیت را دوام می بخشد ۷۶
- علل و انگیزه تزلزل در خانواده ۷۷
- خشونت نسبت به زنان ۷۹
- تعریف خانواده و انواع آن ۸۲
- انواع خانواده ۸۴
- وضعیت حقوقی زنان در ایران ۸۸
- قوانین مربوط به ضرب و شتم ۸۹
- روابط حقوقی زوجین ۹۱
- روابط حقوقی مادر با فرزند ۹۲
- انتخاب حرفه وشغل ۹۶
- تابعیت ۹۶
- سهم الارث زوجین از یکدیگر ۹۸
- ریاست خانواده ۹۹
- دستگاههای قضایی و اجرایی در ایران نسبت به خشونت ۱۰۰
- دادگاهها چگونه علیه زنان رای صادر می کنند ۱۰۲
- مراکز مشاوره ۱۰۷
- حمایت و نگرش خانواده ۱۰۸
- نظریه مربوط به خشونت شوهران علیه زنان ۱۰۹
- نظریه سطح خرد ۱۱۰
- نظریه منابع ۱۱۰
- نظریه یادگیری اجتماعی ۱۱۲
- نظریه سطح کلان ۱۱۶
- نظریه خرده فرهنگ خشونت ۱۱۷
- نظریه نظارت اجتماعی ۱۲۱
- نظریه ساختار اجتماعی ۱۲۳
- دیدگاه پدرسالاری ۱۲۵
- چهارچوب نظری ۱۲۹
- مدل فرضی تحقیق ۱۳۵

فصل سوم : مبانی روش شناسی تحقیق
- روش تحقیق ۱۳۷
- نمونه و روشهای نمونه گیری ۱۳۸
- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۳۹
- تکنیک گردآوری داده ها و تجزیه وتحلیل داده ها ۱۴۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
جدول (۳-۱-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد فرزندان ۱۴۹
جدول (۳-۲-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد ماهیانه مرد ۱۵۰
جدول (۳-۳-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب استفاده از مواد مخدر یا الکل ۱۵۱
جدول (۳-۴-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب عدم رضایت زن در انتخاب همسر ۱۵۲
جدول(۳-۵-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب دخالت خویشاوندان ۱۵۳
جدول (۳-۶-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب تجربه خشونت در خانواده ۱۵۴
جدول (۳-۷-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان بدبینی در مرد ۱۵۵
جدول (۳-۸-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب اعتقادات مذهبی مرد ۱۵۶
جدول (۳-۱-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد فرزندان و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه ۱۵۷
جدول (۳-۱-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان تعداد فرزندان و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۵۷
جدول (۳-۲-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد ماهیانه و ارتباط آن با خشونت در خانه ۱۵۸
جدول (۳-۲-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان درآمد ماهیانه و خشونت مرد علیه زن درخانه ۱۵۸
جدول (۳-۳-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب استفاده از مواد مخدر و ارتباط و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه ۱۵۹
جدول (۳-۳-۲)محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان استفاده از مواد مخدر و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۵۹
جدول (۳-۴-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب رضایت در انتخاب همسر و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه ۱۶۰
جدول (۳-۴-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان رضایت در انتخاب همسر و خشونت مرد علیه زن در خانه . ۱۶۰
جدول (۳-۵-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب دخالت خویشاوندان و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه ۱۶۱
جدول (۳-۵-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان دخالت خویشاوندان و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۶۱
جدول (۳-۶-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب تجربه خشونت در خانواده و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه ۱۶۲
جدول (۳-۶-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان تجربه خشونت در خانواده و خشونت مرد علیه زن در خانواده ۱۶۲
جدول (۳-۷-۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بدبینی مرد وارتباط آن با خشونت مرد در خانه. ۱۶۳
جدول (۳-۷-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان بدبینی مرد و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۶۳
جدول (۳-۸-۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب اعتقادات مذهبی و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه ۱۶۴
جدول (۳-۸-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان بدبینی مرد و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۶۴
نمودار (۳-۱-۱)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد فرزندان ۱۶۵
نمودار(۳-۲-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب درآمد ماهیانه مرد ۱۶۶
نمودار(۳-۳-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب استفاده از مواد مخدر ۱۶۷
نمودار(۳-۴-۱)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب رضایت زن در انتخاب همسر ۱۶۸
نمودار(۳-۵-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب دخالت خویشاوندان ۱۶۹
نمودار(۳-۶-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب تجدید خشونت در خانواده ۱۷۰
نمودار(۳-۷-۱) مربوط به توزیع جنسیت بر حسب بدبینی مردان نسبت به زنان ۱۷۱
نمودار (۳-۸-۱)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب اعتقادات مذهبی مردان
۱۷۲

فصل پنجم:
- بحث ونتیجه گیری ۱۷۴
- مشکلات و محدودیتهای تحقیق ۱۸۰
- پیشنهادات ۱۸۱
- منابع ۱۸۴
- ضمائم

دانلود بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->

تحقیق تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

تحقیق تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

دانلود تحقیق تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

تحقیق تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل docx
حجم فایل 680 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

تحقیق تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

چکیده

آنچه در این تحقیق مدنظر است، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می باشد. البته در بسیاری موارد نتیجة بحث فقهی و حقوقی (درحقوق ایران) یکسان است، چه اینکه حقوق ایران مخصوصاً قانون مدنی ایران و قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه تدوین شده است.

این مسأله به عنوان یک پدیدة (تقریباً) خارجی و نوظهور، زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است که عمدتاً این مباحث در باب حقوق خانواده است. مانند جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، بقا یا عدم بقای ازدواج، پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، ولایت و سرپرستی شخص پس از تغییر جنسیت، مسألة ارث، نفقه، مهریه، عناوین خانوادگی و... .

 

واژگان کلیدی :

تغییرجنسیت ـ خنثی ـ فقه اسلامی ـ حقوق ایران.

فهرست مطالب :

فصل اول

كلیات تحقیق..................................................................................................................................................1

فصل دوم

ادبیات نظری تحقیق..............................................................................................................................7

فصل سوم

روش تحقیق.........................................................................................................................................32

فصل چهارم

آنالیز داده ها........................................................................................................................................35

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات......................................................................................................................56

 

دانلود تحقیق تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پروژه حسابداری بیمارستان

پروژه حسابداری بیمارستان

دانلود پروژه حسابداری بیمارستان

پروژه حسابداری بیمارستان
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل docx
حجم فایل 237 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

پروژه حسابداری بیمارستان

مقدمه

       امروزه با رشد و توسعه تكنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درك این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینكه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است كه شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یك سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وكنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بر كسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یك سیستم مناسب و كارآ است كه قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی كه در سطح بیمارستانهای كشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها بر اساس یكسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می كند. بدیهی است كه استفاده از این روش علاوه بر این كه باعث ایجاد اشكالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمی دهند. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی كه در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یك ضرورت اساسی مطرح است. یكی از سیستم های نوین هزینه یابی كه كاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستم "ABC"1 است. این سیستم با بكارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن منظور می كند. یكی از ویژگیهای این سیستم كه آن را از سایر سیستم ها متمایزمی كند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملكرد وافزایش كار آیی فعالیتها می باشد. و تا حد ممكن با بكارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور كمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات  و محصولات می كند.

طراحی و كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC  جهت محاسبه بهای تمام  شده  خدمات در بیمارستانهای  دولتی ) مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز) 

)مدیر پروژه تحقیقاتی طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت  جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان ها( 

 سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) و كاربرد آن برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در سیستم بیمارستانی

دانلود پروژه حسابداری بیمارستان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه حسابداری بیمارستان ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پروژه حسابداری اموال و ماشین آلات

پروژه حسابداری اموال و ماشین آلات

دانلود پروژه حسابداری اموال و ماشین آلات

پروژه حسابداری اموال و ماشین آلات
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل docx
حجم فایل 5298 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

پروژه حسابداری اموال و ماشین آلات

مقدمه:

داراییهایی كه در روال عادی عملیات تجاری به كار می رود و تا سالهای متمادی خدماتی را فراهم می كند در حسابداری به دو گروه عمده زیر طبقه بندی می شود:

داراییها عملیاتی مشهود (Tangible Operation Assets) . این گروه از داراییها اقلامی نظیر: زمین ساختمان، ماشین آلات و انواع تجهیزات را در بر می گیرد و معمولاً تحت عنوان «داراییهای ثابت» «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» یا «زمین و داراییهای مشهود استهلاك پذیر» در ترازنامه طبقه بندی می شود. از آنجا كه اصطلاح «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» ماهیت این گروه از داراییها را بهتر ارائه می كند این عنوان در سالهای اخیر بیشتر به كار می رود. داراییهای عملیاتی مشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است:

در عملیات بطور موثر مورد استفاده قرار می گیرد. داراییهایی كه در عملیات واحد تجاری كاربرد ندارد، یا انتظار می رود طی مدت زمانی معقول به كار گرفته نشود تحت عنوان «سایر داراییها» در ترازنامه طبقه بندی می شود.

به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است. داراییهایی كه به قصد سرمایه گذاری یا فروش تحصیل شده است جداگانه و بنا به مورد، تحت عنوان «سرمایه گذاریها» یا «موجودی جنسی» در ترازنامه طبقه بندی می شود. برای مثال، وسایط نقلیه كه در نمایشگاههای اتومبیل برای فروش نگهداری می شود جزو موجودی جنسی به حساب می آید. اما اگر این وسایط نقلیه را موسسه دیگری بخرد و در روال عادی عملیات به كاربرد جزو اموال، ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی می شود.

درارای منافع اقتصادی آتی است. داشتن منافع آتی مشخصه اصلی تمام داراییهاست. هر یك از اقلام كه این ویژگی را نداشته باشد دارایی به شمار نمی آید.

دارای موجودیت عینی است. داراییهایی كه وجود خارجی ندارند تحت عنوان داراییهای نامشهود در ترازنامه طبقه بندی می شود.

داراییهای عملیاتی مشهود به سه گروه فرعی زیر طبقه بندی می شود:

دراییهای استهلاك پذیر. نظیر ساختمان و ماشین آلات كه دارای عمر اقتصادی محدود است و سرمایه گذاری در آنها از طریق فرایند استهلاك به خدمات یا داراییهای تولید شده تخصیص می یابد و بابه هزینه های دوره منظور می شود.

داراییهای استهلاك ناپذیر. نظیر زمین كه معمولاً عمر اقتصادی نامحدود دارد بر خلاف سایر اموال در نتیجه استفاده یا گذشت زمان تحلیل یا از بین نمی‌رود.

داراییهای نقصان پذیر. نظیر جنگلها، معادن و سایر منافع و ذخایر طبیعی كه بر اثر استخراجح و بهره برداری تحلیل می رود و به موجودی مواد یا كالا تبدیل می شود. این گونه داراییها معمولاً در گروه جداگانه ای تحت عنوان «منابع و ذخایر طبیعی» در ترازنامه طبقه بندی می شود.

داراییهای عملیاتی نامشهود (Intangible Operational Assets). این گروه از داراییها موجودیت عینی ندارند و تحت عنوان داراییهای نامشهود در ترازنامه طبقه بندی می شوند. مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.

داراییها نامشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است:

در عملیات بطور موثر به كار می رود.

برای سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است.

دارای منافع آتی است اما موجودیت عینی ندارد. 

دانلود پروژه حسابداری اموال و ماشین آلات


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه حسابداری اموال و ماشین آلات ,

ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره سازی انرژی برای یک بلوک جزیره ی ایستر

ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره¬سازی انرژی برای یک بلوک جزیره¬ی ایستر

دانلود ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره سازی انرژی برای یک بلوک جزیره ی ایستر

ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره سازی انرژی برای یک بلوک جزیره ی ایستر
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل docx
حجم فایل 3465 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره¬سازی انرژی برای یک بلوک جزیره¬ی ایستر

چکیده

در این مقاله، روشی برای طراحی بهینه­ی تجارتHES متصل به شبکه کوچک (سیستم انرژی هیبریدی) متشکل از پانل­های فتوولتائیک و توربین­های بادی است (به منظور به حداقل رساندنLCCیِ (هزینه سیکل عمر) سیستم) کههمزمان سطح مشخصی از قابلیت اطمینان سیستم را تضمین می­کند. این بر حسب LPSP (احتمال از دست دادنمنبع تغذیه) اندازه­گیری می­شود، که توسط شبیه­سازی محاسبه می­شود. روش ارائه شده امکان تغذیه­ی توان بیش از حدِتولیدی توسط HESرا به شبکه برق شرکت برق با قیمت فروش ثابت یا از طریق طرح اندازه­گیری خالصمیسر می­سازد. سیستم و روش طراحی ارائه شده روش جایگزین مناسبی برای تغذیه توان تنها از طریق شبکه برایمناطق دور افتاده/روستایی ارائه می­دهد. به­عنوان مثال، یک مطالعه موردی شامل 15 خانه (1 بلوک) در شهر هانگا روآی جزیره­ی ایستر در شیلی ارائه می­شود. نتایج نشان می­دهند که HES متصل-به شبکه برای این بلوک بسیار مفید است زیرا هزینه­های بلند مدت تولید برق و تغذیه را بکاهش داده و صورتهمزمان از مصرف انرژی پاک­­تر منابع انرژی تجدید پذیر برخوردار بوده و به کاهش حجم بار تغذیه توان شبکه شرکت برق کمک می­کند.

 

وازگان کلیدی

طرح بهینه­ی کسب و کار، سیستم انرژی مرکب از PV (فتوولتائیک) و باد، هزینه سیکل عمر، HES متصل به شبکه (سیستم انرژی هیبریدی)، اندازهه­گیری خالص، جزیره­ی ایستر.

 

  1. 1.      مقدمه

افزایش قیمت سوخت­های فسیلی، ذخایر محدود شده­ی آنها و نگرانی مداوم در مورد گرم شدن کره زمین در طول 15 سال گذشته باعث افزایش تحقیقات به منظور یافتن جایگزین­های جدید منابع انرژی، به­ویژه در سطح مسکونی شده است. به­طور خاص، انرژی خورشیدی و بادی منابع خوبی برای جایگزینی تدریجی سوخت­های فسیلی هستند که هم اکنون بطور گسترده در تولید توان الکتریکی استفاده می­شوند. هر دو نوع انرژی بادی و خورشیدی بدون آلودگی هستند و در هر جای جهان قابل دسترسی هستند [1،2]. با این­حال، وجود آن­ها بصورت متناوب هست؛ بنابراین در سیستم­های تولید برق که از یکی از دو منبع (فتوولتائیک) PV خورشیدی یا بادی استفاده می­کنند، بایستی کمبودها و محدودیت­هائی که در نتیجه­ی این تناوب (بود و نبود) در ظرفیت تغذیه انرژی از ابن سیستم­ها بوجود می­آیند مد نظر قرار داد. از این­رو،لازم است این سیستم­ها رااز نظر تولید توان الکتریکی و قابلیت­های تغذیه­شان قوی­تر، انعطاف­پذیرتر، قابل کنترل­تر و قابل اعتمادتر کرد. یک راه­حل در ارتباط با این نیاز طراحی مناسب HES(سیستم انرژی هیبریدی) است [3، 4]، به­خصوص زمانی که بدون ذخیره­ساز انرژی به شبکه متصل می­شود. در اینجا، شبکه به­عنوان منبع انرژی پشتیبان در نظر گرفته می­شود که از روی آن اگر RES (منابع انرژی تجدیدپذیر) پائین عمل می­کند سیستم ممکن است انرژی را برای تغذیه­ی خانه­ها بکشد.

به همین ترتیب،برایدر نظر گرفتنزمان­هایی که هر دو انرژی بادی وخورشیدیتولید مقدار کافی انرژی رابه منظور برآورده کردن تقاضای توانتوسط هرکدام به تنهایی یابا هم  میسر نمی­سازد،روش جایگزینترکیبژنراتورهای دیزلیبه عنوان یک منبعپشتیباناست که راه­حل خوبی برایجامعه (منطقه) است. درمورد خاص آنالیز شده در این مقاله،نیروگاهبرقمتشکل از 6 ژنراتور دیزلی بزرگ دارای مقدار نامی کافی برای کلجامعه است وهمچنینقیمت برقپرداختی توسطمصرف­کنندگانبسیار بالا است. بنابرایناین مقالهاستفاده از چنینسیستم­هایانرژی تجدید پذیر را به­عنوانطرح­هایمقرون به صرفهوکارآمدDG (تولید پراکنده)مرتبط باEE (بهره وری انرژی) در نظر دارد که ممکن استبه کاهش هزینه­هایمصرف انرژی، افزایشبازده کلیسیستم مرکبکمک کند و در عین حال انتشار گاز کربندراین منطقه را کاهش دهد.

به منظور استفاده­ی بهتر ومقرون به­صرفه ازمنابع انرژی تجدیدپذیر (RES) همانند انرژی خورشیدی و بادی، طراحی بهینه­یHESبسیار حائز اهمیت است زیرا طراحی سیستم با اندازه­ی بزرگ ممکن است هزینه­های سرمایه­گذاری بالا و سایر معایب را بدنبال داشته باشد. در مقابل، طراحی سیستم با ابعاد خیلی کوچک احتمالا هزینه­های سرمایه­گذاری کمتری را به دنبال داشته باشد، اما احتمال بالایی درمحدودیت­هایعملیاتی ودر نتیجه کمبودهای بالقوه درمصرف انرژی وجود دارد که مستلزم این است که ژنراتورهای معمولی به منظور جبران نبودظرفیت نصب شده­ی اضافی HES که قادر به تغذیه برای مقابله با این کمبود باشند بیشتر کار کنند. بنابراین،طراحیبهینه­یسیستم ممکن استهزینه­های سرمایه­گذاری کمتری رابااستفاده­یمعقول،کارآمدتر منابع مختلف انرژی را که ارزیابی می­شوند تضمین کند [4، 5].

دانلود ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره سازی انرژی برای یک بلوک جزیره ی ایستر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره سازی,

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ در 130 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 910 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ- ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ

در 130 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

ﭼﮑﻴﺪﻩ

ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ، ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﯼ ﻏﻴﺮﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ؟ ﻳﮏ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ. ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ، ﻳﮏ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ، ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻴﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﺪﻝ ﻧﻤﺎﯼ ۱+۴ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺘﺮﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺻﻔﺖ ﮐﻴﻔﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺻﻔﺖ ﮐﻴﻔﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺘﺮﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ Design/CPN ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﺘﺮﻳﮑﻬﺎﯼ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ.

ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪﯼ:

ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺘﺮﯼ ﺭﻧﮕﯽ

ﻣﺪﻝ ﻧﻤﺎﯼ ۱+۴

ﺻﻔﺎﺕ ﮐﻴﻔﯽ

ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ

فهرست مطالب

 

چکیده

فصل اول

۱ مقدمه

۲- طرح مسئله

۳ اهداف تحقیق

۴ محدوده تحقیق

۵ تحقیقات مرتبط

۶ ساختار تحقیق

 

فصل دوم

۱ معماری سازمانی

۱ تعریف معماری

۲ تعریف معماری سازمانی

۳ لزوم معماری سازمانی

۴ اجزای معماری سازمانی

5-۱ فرآیند معماری سازمانی

6-۱ محصولات معماری سازمانی

7-۱ کاربردهای معماری سازمانی

8-۱ انواع معماری سازمانی

۲ چارچوبهای معماری سازمانی

۱ تعریف چارچوب معماری

۲ چارچوب معماری C4ISR

۱ دیدگاه معماری عملیاتی

۲ دیدگاه معماری سیستمی

۳ دیدگاه معماری تکنیکی

۳ سبكهای معماری

۱ نقش سبك در تدوین معماری

۲ تعریف سبك معماری

۴ معرفی چند سبك معماری

۱ سبك Shared Data

۲ سبك Client-Server

۳ سبك Layered

۴ شبکه های پتری

۱شبکه های پتری رنگی

II

۲شبکه های پتری رنگی مبتنی بر زمان

۳ تحلیل مدل های شبکه پتری رنگی

۴ مزایای شبکه های پتری رنگی

۵ کاربرد شبکه های پتری رنگی

۵ خلاصه فصل و نتیجه گیری

 

فصل سوم

۱ مدل Archimate

۱ زبان مدل سازی سازمان Archimate

۲ دیدگاه ها بر روی کارایی معماری

۳ تحلیل مدل های معماری سازمانی Archimate

۱ ساختار مدل

۲ کمیت ورودی

۳ نتایج کمی

۴ تحلیل

۲مدل قابل اجرای Levis

۱ نحوه ایجاد شبکه های پتری رنگی از نمودار های UML

۲شبکه های پتری رنگی و شئ گرایی

۳ مدل OSAN

۱ شبکه های فعالیت تصادفی مبتنی بر شی

۱ شبکه های فعالیت تصادفی

۲ عناصر شبکه های فعالیت تصادفی شیئی

۵۰ OSAN ۳ تحلیل مدل های

۴ مزایای شبکه های تصادفی مبتنی بر شئ

۴ مقایسه مدل های ارائه شده برای ارزیابی معماری سازمانی

۵ خلاصه فصل

 

فصل چهارم

۱ مقدمه

۲ ایجاد مدل قابل اجرا جهت ارزیابی صحت رفتار و تحلیل کارایی معماری سازمانی ( رویکرد شئ گرایی

۳ تحلیل مدل قابل اجرا

۱ ارزیابی صحت رفتار

۲ تحلیل کارایی

۱ زمان پاسخ

۲ زمان انجام فرآیند

۳ زمان انتظار در صف

4 طول صف

۵ میزان کارایی

۴ ارائه نمونه اولیه نرم افزاری برای تبدیل محصولات معماری به شبکه های پتری رنگی

۱ معرفی خصوصیات و چگونگی مراحل انجام کار نرم افزار شبیه ساز

۱ ایجاد محصولات و وارد کردن اطلاعات لازم برای ایجاد مدل قابل اجرا

۲ ایجاد مدل قابل اجرا

۳ اجرای مدل قابل اجرا

۴ تحلیل نتایج اجرای مدل قابل اجرا

۵ خلاصه فصل

 

فصل پنجم

۱ مطالعه موردی و دلایل انتخاب شدن آن

۲ پیش درآمدی از چگونگی ایجاد مدل قابل اجرای مسئله کارت هوشمند

۱رسیدن راننده Arrivals

۲ ناظر ها Monitors)

۱ ناظر تاخیر در درون صف

۱ چگونگی محاسبه تاخیر در صف

۲ تابع مسند

۳ تابع مشاهده

۲ ناظر طول صف

۱ چگونگی محاسبه طول صف

۲ تابع مسند

۳ تابع مشاهده

۳ ناظر تاخیر در درون سیستم

۱ تابع مسند

۳ تابع مشاهده

۳ برآوردی از اندازه سازمان

۳ مطالعه تاثیر سبک های مختلف بر کارایی محصولات معماری

۱ سبک Client Server

۱ مقدار زمان سپری شده در صف

۲ زمان پاسخ

۳ زمان سرویس

۴ طول صف

۲ سبک Layered

۱ مقدار زمان سپری شده در صف

۳ زمان سرویس

۴ طول صف

۳ سبک DataShare

۱ مقدار زمان سپری شده در صف

۲ زمان پاسخ

۳ زمان سرویس

۴ طول صف

۴ نتایج حاصل از ارزیابی

۴-5 مشخصکردن نقاط گلوگاهی در سیستم و استفاده از چند منبع به طور موازی برای رفع مشکل

۱مقدار زمان سپری شده در صف

۲ زمان پاسخ

۳ زمان سرویس

۴ طول صف

۵ نگاهی دوباره به روند نمای تحقیق

6 ایجاد مدل قابل اجرا از محصولات معماری

7 خلاصه فصل

 

فصل ششم

۱ خلاصه تحقیق

۲ مقایسه مدل قابل اجرای ارائه شده با دیگر مدل های ارزیابی معماری

۳ نتایج تحقیق

۴ مشکلات و نواقص تحقیق

۵پیشنهادات تحقیق

۷-منابع

دانلود ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین

پایان نامه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین   چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان شادکامی و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان دانشکده ادبیات پردیس نمین بود جامعه آماری پژوهش حاضر کل دانشجویان دانشکده پردیس نمین در نیمسال دوم سال تحصیلی 9190 بود

دانلود بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین

پایان نامه  کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره
بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پ
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 243 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

پایان نامه  کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره

بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان شادکامی و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان دانشکده ادبیات پردیس نمین بود.

جامعه آماری پژوهش حاضر کل دانشجویان دانشکده پردیس نمین در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 بود.

نمونه پژوهش بالغ بر 100 نفر از دانشجویان بود که به شیوه تصادفی انتخاب شدند.

در این پژوهش از معدل دانشجویان به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی و از پرسشنامه شادکامی آکسفورد برای تعیین میزان شادکامی استفاده شد که روایی و پایایی قابل توجهی دارد.

این پژوهش به شیوه همبستگی انجام گرفت و برای آزمون فرضیه های آن از ضریب همبستگی پیرسون،آزمون چند متغیری و آزمون t مستقل استفاده شد.

تحلیل اطلاعات نشان داد که بین شادکامی و عملکرد تحصیلی رابطه معنا دار وجود ندارد.

 

مقدمه

یکی از رشته های بدیع روان شناسی که در اواخر سده بیستم میلادی پا به عرصه وجود نهاده و افق تازه ای را پیش روی روان شناسان و پژوهشگران گشوده است، روان شناسی مثبت نامیده می شود.

در این نوع روان شناسی به جای تاکید بر شناسایی و مطالعه کمبودهای روانی و کاستی های رفتاری و ترمیم یا درمان آنها به شناخت و ارتقای وجوه مثبت و نقاط قوت انسان توجه و تکیه می شود.

این رشته جدید طیف وسیعی از مفاهیم روان شناختی از جمله مفهوم شادکامی را در بر می گیرد.

گرچه این مفهوم برای جوامع و اقوام مختلف تازگی ندارد و از دیرباز مورد نظر فیلسوفان و اندیشمندان بوده است، لیکن مطالعه علمی آن در سالهای اخیر،آن هم توسط روان شناسان آغاز شده است.

شادکامی، ناشی از قضاوت و داوری انسان درباره چگونگی گذران زندگی است.

این نوع داوری از بیرون به فرد تحمیل نمی شود بلکه حالتی است درونی که از هیجان های مثبت تاثیر می پذیرد ( مایرز و دینر 1995؛ به نقل از حقیقی و همکاران ، 1385، ص175-164).

 

فهرست:

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 10

بیان مسئله............................................................................................................................... 14

اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................................ 15

اهداف تحقیق..........................................................................................................................17

فرضیه های تحقیق.................................................................................................................. 17

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها ........................................................................................... 18

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مقدمه فصل دوم..................................................................................................................... 21

تاریخچه شادکامی.................................................................................................................. 21

تئوری های شادکامی.............................................................................................................. 23

دیدگاه های مربوط به شادکامی.............................................................................................. 31

دیدگاه تکاملی درباره موانع شادکامی..................................................................................... 33

عوامل موثر بر شادکامی.......................................................................................................... 40

همبسته های شادکامی............................................................................................................. 44

انواع شادکامی........................................................................................................................ 48

ویژگی ها و صفات شخصیتی و شادکامی................................................................................ 49

سلامت روانی و شادکامی....................................................................................................... 52

ارزش ها و شادکامی............................................................................................................... 53

فرهنگ و شادکامی................................................................................................................ 54

شادکامی و هوش هیجانی....................................................................................................... 54

شادکامی و اهداف................................................................................................................. 55

شادکامی و نیاز ها................................................................................................................... 56

تاثیر ها و فواید شادکامی........................................................................................................ 57

پیشرفت تحصیلی.................................................................................................................... 60

اهمال کاری تحصیلی(افت تحصیلی)...................................................................................... 63

تفاوت های سنی و جنسی در افت تحصیلی............................................................................. 64

عوامل مهم تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی.............................................................................. 65

تحقیقات انجام شده در زمینه شادکامی و عملکرد تحصیلی...................................................... 70

پیشینه مربوط به پیشرفت تحصیلی............................................................................................ 73

فصل سوم:روش تحقیق

روش تحقیق........................................................................................................................... 77

جامعه آماری.......................................................................................................................... 78

نمونه آماری و روش نمونه گیری............................................................................................ 78

ابزار پژوهش و گرد آوری اطلاعات....................................................................................... 78

روش اجرا.............................................................................................................................. 79

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل یافته ها............................................................................................................ 82

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری................................................................................................................ 90

محدودیت ها و پیشنهاد ها....................................................................................................... 91

منابع و مآخذ.......................................................................................................................... 93

ضمائم.................................................................................................................................... 97

 

دانلود بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین ,