خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه

پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه

دانلود پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه

پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه 
پایان نامه دکترا بررسی دررفتگی شانه
 فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه
دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 756 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه

چکیده

مقدمه: شانه متحرک‏ترین مفصل بدن است و همین خصوصیت موجب می‏شود احتمال دررفتگی این مفصل بیشتر از مفاصل دیگر شود. تظاهرات آن شامل درد شدید و عدم توانایی بیمار در انجام برخی از حركات شانه است. بنابراین و با توجه به اینکه الگوی شیوع انواع مختلف دررفتگی در مناطق مختلف دنیا متفاوت می‏باشد و آگاهی از شیوع انواع دررفتگی‏ها و ریسک فاکتورهای آنها در مصدومان در هر منطقه اهمیت بسزایی در برنامه‏ریزی آموزشی، تشخیصی و درمانی بیماران مربوطه دارد، لذا در مطالعه‏ی حاضر به بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه در بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1392 تا 1393 پرداختیم.

مواد و روش‏ها: در این مطالعه که از نوع توصیفیِ گذشته‏نگر و مقطعی بود، پرونده‏ی بیمارستانی بیمارانی که در طول یک سال (از ابتدای مهر 1392 تا ابتدای مهر 1393) به دلیل دررفتگی شانه در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه‏ی آماری این مطالعه در مجموع 80 نفر بود که پرونده‏ی آنها از نظر سن، جنس، نوع دررفتگی، و عوامل خطر (مثل سابقه قبلی دررفتگی شانه، شرکت در فعالیت‏های ورزشی، سقوط کردن و ...) تحت بررسی قرار گرفت و اطلاعات بدست آمده در فرم‏های جمع‏آوری اطلاعات ثبت شد. سپس اطلاعات به دست آمده وارد رایانه شد و با استفاده از روش‏های آمار توصیفی شامل دسته‏بندی اطلاعات، تبدیل اطلاعات دسته بندی شده به جدول فراوانی، تنظیم درصد فراوانی و رسم نمودار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: در این تحقیق در مجموع پرونده‏ی 80 بیمار با دررفتگی شانه مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 37/43 سال با انحراف معیار 75/20 سال بود (75/20±37/43) که در بازه‏ی سنی از 1 سال تا 82 سال قرار داشتند. بیشترین فراوانی دررفتگی شانه مربوط به بازه­ی سنی 40 تا 49 سال بود. شیوع دررفتگی شانه در مردان 2/2 برابر زنان و شیوع دررفتگی قدامی 3 برابر دررفتگی خلفی بود. عمده‏ترین علل دررفتگی شانه به ترتیب مربوط به چهار مورد زیر بود که در مجموع علت بیش از 80 درصد از دررفتگی‏های شانه را تشکیل می‏دادند: ضربه ناشی از سقوط از ارتفاع (25/31 درصد)، دررفتگی قبلی شانه (75/23 درصد)، ضربه در ورزش (25/16 درصد)، و ضربه در سانحه‏ی رانندگی (5/12 درصد).

نتیجه‏ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشان دهنده‏ی شیوع انواع دررفتگی‏های‏ قدامی و خلفی شانه و عوامل خطر مرتبط با آن بود، از یک سو باید در آگاه سازی افرادِ در معرض آسیب و خطرِ بیشتر (به عنوان مثال ورزشکاران، افرادی که همیشه با احتمال سقوط مواجه هستند مثل افرادی که در ارتفاع کار می‏کنند، و یا افراد با سابقه‏ی قبلیِ دررفتگی شانه) اقدام کرد و آنها را از شیوع، خطرات، و عوارض دررفتگی شانه آگاه ساخت و از سویی دیگر با توجه به شیوع نسبتا بالای این نوع دررفتگی، در مورد آموزش روش‏های نوین تشخیصی و درمانی به کادرهای پزشکی و درمانی مربوطه برنامه‏ریزی کرد.

فهرست مطالب

چکیده........................................................................................................................................... 1

فصل1: کلیات................................................................................................................................ 3

1-1- مقدمه و اهمیت موضوع..................................................................................................... 4

1-2- بیان مسئله........................................................................................................................ 4

1-3- فرضیات........................................................................................................................... 6

1-4- اهداف بررسی................................................................................................................... 6

1-4-1- هدف اصلی.................................................................................................................. 6

1-4-2- اهداف فرعی................................................................................................................ 6

1-5- جنبه نوآوری..................................................................................................................... 7

فصل 2: بررسی متون و پیشینه تحقیق............................................................................................... 8

2-1-  آناتومی شانه.................................................................................................................... 9

2-1-1- کلیات.......................................................................................................................... 9

2-1-2- استخوان..................................................................................................................... 10

2-1-3- مفصل........................................................................................................................ 11

2-1-4- غضروف، کپسول، رباط............................................................................................... 12

2-1-5- سینوویال، لابروم، بورس.............................................................................................. 14

2-1-6- عضلات سطحی شانه.................................................................................................. 15

2-1-7- عضلات عمقی شانه.................................................................................................... 16

2-1-8- تاندون‏های شانه.......................................................................................................... 18

2-1-9- عصب، رگ................................................................................................................ 19

2-1-10- رادیوگرافی شانه........................................................................................................ 20

2-2- شکستگی‏های شانه.......................................................................................................... 20

2-2-1- شکستگی استخوان کتف در ناحیه شانه.......................................................................... 20

2-2-2- شکستگی استخوان کلاویکول....................................................................................... 22

2-2-3- شکستگی گردن استخوان بازو...................................................................................... 22

2-3- دررفتگی‏های شانه........................................................................................................... 24

2-3-1- انواع و مکانیسم ایجاد دررفتگی مفصل شانه.................................................................. 25

2-3-2- علائم بالینی دررفتگی قدامی مفصل شانه....................................................................... 26

2-3-3- علائم بالینی دررفتگی خلفی مفصل شانه....................................................................... 26

2-3-4- جااندازی دررفتگی مفصل شانه..................................................................................... 27

2-3-5- درمان جراحی دررفتگی مفصل شانه............................................................................. 28

2-3-6- اقدامات پس از جااندازی دررفتگی مفصل شانه.............................................................. 29

2-3-7- عوارض دررفتگی مفصل شانه...................................................................................... 30

2-3-8- دررفتگی‏های مکرر شانه.............................................................................................. 31

2-3-9- دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولر و مفصل استرنوکلاویکولر.......................................... 33

2-4- بیماری‏های استخوان و مفصل شانه.................................................................................... 34

2-4-1- آرتروز شانه................................................................................................................ 34

2-4-2- آرتروز مفصل آکرومیوکلاویکولر.................................................................................. 37

2-4-3- آرتروز مفصل استرنوکلاویکولر..................................................................................... 39

2-5- بیماری‏های بافت نرم شانه................................................................................................ 41

2-5-1- پارگی تاندون عضله دوسر بازو.................................................................................... 41

2-5-2- پارگی روتاتور کاف در ناحیه شانه................................................................................ 43

2-5-3- مشکلات تاندون......................................................................................................... 45

2-5-4- دیگر مشکلات............................................................................................................ 49

2-6- مروری بر مطالعات گذشته............................................................................................... 53

فصل 3: مواد و روش‏ها................................................................................................................ 56

3-1- نوع مطالعه...................................................................................................................... 57

3-2- جمعیت مورد مطالعه....................................................................................................... 57

3-3- روش گردآوری اطلاعات................................................................................................ 57

3-4- پرسش‏نامه...................................................................................................................... 57

3-5- روش اجرای کار............................................................................................................. 57

3-6- معیارهای ورود و خروج................................................................................................. 58

3-7- متغیرهای مطالعه.............................................................................................................. 58

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها............................................................................................ 59

3-9- ملاحظات اخلاقی........................................................................................................... 59

فصل 4: نتایج و یافته‏ها................................................................................................................. 60

4-1- ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ سن.................................................................. 61

4-2- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب جنسیت............................................................. 63

4-3- فراوانی انواع دررفتگی‏های شانه....................................................................................... 64

4-4- فراوانی ریسک فاکتورهای دررفتگی شانه.......................................................................... 67

فصل 5: بحث و نتیجه گیری......................................................................................................... 70

فهرست منابع و مراجع................................................................................................................. 74

 

 

 

 

 دانلود پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

دانلود بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن
دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل doc
حجم فایل 3495 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 131

بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

چکیده

فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیک که بر موجودات زنده در محیط زیست دارند، از اهمیت خاصی برخوردار هستند. همچنین اندازه گیری فلزات سنگین در پهنه های وسیع، به صورت دستی، دشوار و همراه با خطاهای بسیار است. بدین منظور،امروزه، روش سنجش از دور به همراه نقاط نظارت، دانش کاربردی مناسبی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی غلظت فلزات منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه­ شورابیل با روش دورکاوی می باشد. ابتدامطالعات اولیه و نمونه برداری از آب و خاک منطقه مورد مطالعه انجام گرفته و تصاویر ماهواره ای landsat8 تهیه شد. سپس تحلیل های آماری، زمین آمار و دور سنجی انجام گرفت. مطابق نتایج بدست آمده از سنجش از دور ترکیب باند (752) و(756) و زمین آمار نشان داد که، غلظت منگنز خاک اطراف دریاچه شورابیل از سال 2002 تا 2013 افزایش یافته است ولی غلظت فلز روی در خاک این منطقه کاهش یافته است. مطابق نتایج زمین آمار،کمترین غلظت فلز روی در آب دریاچه شورابیل،در سمت شمال و شمال غربی دریاچه با غلظت 01/0-007/0 میلی گرم در لیتر و در بقیه نقاط زیاد می باشد.همچنین کمترین غلظت فلز منگنز در آب دریاچه شورابیل در جهت شمال غربی دریاچه با غلظت 03/0-02/0 میلی گرم در لیتر و در سمت جنوب و جنوب شرقی زیاد می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

فصل اول

کلیات تحقیق و مبانی نظری تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 سؤالات تحقیق.. 5

1-4 فرضیه های تحقیق.. 5

1-5 اهداف تحقیق.. 5

1-6 مفهوم آلودگی.. 5

1-7 فلزات سنگین.. 6

1-7-1 منابع و عوامل انتشار فلزات سنگین در محیط.. 7

1-7-2 عوامل انتشار طبیعی.. 7

1-7-4 استخراج معادن. 8

1-7-5 عملیات کشاورزی.. 8

1-7-6 صنایع. 8

1-7-7 وسایل نقلیه. 8

1-8 روش های حذف فلزات سنگین.. 8

1-8-1 روش های فیزیکی.. 9

1-8-3 روش های بیولوژیکی.. 9

1-9 مسمومیت با فلزات سنگین.. 9

1-10 آلودگی خاک به فلزات سنگین.. 9

1-11 روش های مختلف پالایش فلزات سنگین از خاک.. 11

1-11-1 محدود کردن آلاینده ها 11

1-11-2 جامد سازی.. 12

1-11-3 شیشه ای کردن. 12

1-11-4  جداسازی مکانیکی.. 12

1-11-5 کوره حرارتی.. 13

1-11-6 الکتروکینتیک... 13

1-11-7 انتقال آب میان حفره ای خاک.. 13

1-11-8 آبشویی.. 14

1-11-9 روش های شیمیایی.. 14

1-11-10 روش های بیوشیمیایی.. 14

1-12 انواع فلزات سنگین مورد مطالعه ی روی و منگنز. 15

1-12-1 روی.. 15

1-12-1-1 مشخصات روی.. 16

1-12-2 منگنز. 17

 

 

فصل دوم

پیشینه تحقیق

2-1 تحقیقات داخلی.. 19

2-2 تحقیقات خارجی.. 20

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 24

3-2 روش تحقیق.. 24

3-3 جامعه آماری ، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری.. 24

3-4 قلمرو تحقیق.. 25

3-4-1 قلمرو زمانی.. 25

3-4-2 قلمرو موضوعی.. 25

3-5 منابع اطلاعاتی.. 25

3-6 آنالیز شیمیایی.. 26

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات... 26

3-8 روش تعیین محل های مناطق آلاینده با استفاده از google earthe. 26

3-9 آنالیزهای زمین آمار و پهنه بندی.. 27

3-10 تعیین مناسب‌ترین روش درون‌یابی.. 28

3-11 روش تحلیل سنجش از دور. 29

3-12 طبقه بندی بدون نظارت... 30

3-13 طبقه بندی نظارت شده 31

3-14 نمونه گیری تعلیمی.. 31

3-15 الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده(Kloer, 1994). 31

3-15-1 الگوریتم برش تراکمی.. 31

3-15-2 الگوریتم متوازی السطوح یا شبکه موازی.. 31

3-15-3 الگوریتم حداقل فاصله از مرکز. 32

3-15-4 الگوریتم حداکثر احتمال. 33

3-16 تنظیمات خروجی.. 33

3-17 قابلیت های سنجش از دور Arc GIS 10. 33

3-17-1 ایجاد نمونه های تعلیمی.. 34

3-17-2 پاک کردن نمونه های تعلیمی.. 35

3-17-3 ذخیره کردن نمونه های تعلیمی.. 35

3-17-4 تبدیل و تقسیم یک نمونه به چند نمونه تعلیمی.. 36

3-17-5 ایجاد یا ذخیره فایل.. 36

3-17-5-1 ترسیم دندوگرام برای آزمون فایل.. 36

3-17-6 طبقه بندی تصویر. 37

3-17-7 پنجره اصلی تحلیل تصاویر ماهواره ای.. 38

3-17-8 فهرست یا لیست لایه ها 38

3-17-9 بخش یا پنل تنظیمات... 38

3-17-10 بخش یا پنل نمایش... 39

3-17-11 روش های  Steretchet 39

3-17-12 روش های  Resample. 39

3-17-13 بخش یا پنل تحلیل.. 40

3-17-14 فرایندهای پس از  طبقه بندی.. 40

3-17-15 فیلتر کردن. 41

3-17-16 صاف کردن لبه های ناصاف تصویر. 41

3-17-17 برداشت مناطق کوچک منفرد. 42

فصل چهارم

نتایج

4-1نتایج داده های آنالیز شده در نمونه های خاک منطقه شورابیل.. 46

4-2 داده های آنالیز شده در نمونه های آب منطقه شورابیل.. 47

4-2-1رابطه ی بین فلز روی و منگنز در آب و خاک اطراف دریاچه ی شورابیل.. 48

4-3 نتایج پهنه بندی به روش زمین آمار. 48

4-3-1 بررسی توزیع آماری.. 49

4-3-2 نمودار هیستوگرام بدست آمده از آزمون کریجینگ... 50

4-3-3 normal QQplot بدست آمده از آزمون کریجینگ... 52

4-3-4 نقشه های خروجی روش زمین آمار کریجینگ... 54

4-3-5 نقشه ی خروجی زمین آمار منگنز آب دریاچه ی شورابیل.. 57

4-3-6 پیش بینی غلظت فلزات سنگین از روی نقشه ی درون یابی کریجینگ... 57

4-3-7 رابطه بین درصد منگنز اندازه گیری شده و پیش بینی شده 57

4-3-8 رابطه بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 57

4-4 آنالیز همگنی نمونه ها 60

4-5 سنجش از دور. 63

4-6 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت روی آب... 64

4-7 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت  فلز روی آب... 67

4-8 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت منگنز آب... 70

4-9 برآورد فلز روی و منگنز از طریق سنجش از دور. 72

4-10 ترکیب باندی فلزهای منگنز و روی در آب... 102

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5ـ1 نتیجه گیری.. 107

5ـ1ـ1 نتیجه گیری پهنه بندی زمین آمار در آب و خاک اطراف دریاچه ی شورابیل.. 107

5ـ1ـ2 تحلیل سنجش از دور برای بر آورد فلزات سنگین.. 107

5-1-3 بررسی تغییرات زمانی غلظت فلزات سنگین از سال 2002 تا 2013. 107

5-1-4 مقایسه ی نتایج سنجش از دور و زمین آمار. 108

5-2-1  فرض میشود مقادیر منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل بالاتر از حد استاندارد است. 108

5-2-3 فرض میشود هیچ ارتباطی بین مقادیر منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل وجود ندارد 108

5-2-4 فرض میشود  مقدار آلودگی فلزات سنگین منگنز و روی در فواصل مختلف از دریاچه تغییر میکند. 109

5-2-5 فرض میشود از سال 2002 تا 2013  تغییر مقدار آلودگی منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه معنی دار است   109

5ـ2 پیشنهادات علمی.. 109

5ـ3 پیشنهادات عملی.. 109

منابع. 110

  فهرست جداول

جدول 1-1 فراوانی برخی فلزات سنگین در پوسته زمین.. 8

جدول 1-2 مقایسه استاندارد فلزات سنگین در کشورهای اروپایی.. 10

جدول 4-1 مقدار روی و منگنز خاک اطراف شورابیل.. 46

جدول 4-2 مقدار روی و منگنز دریاچه ی شورابیل.. 47

جدول4-3 تعیین بهترین مدل برازش برای داده های فلز سنگین روی و منگنز در آب و خاک.. 49

جدول 4-4 آنالیزSPSS رابطه ی بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 58

جدول 4-5 آنالیزSPSS رابطه ی بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 59

جدول 4-6 همبستگی درجه روشنایی باندها با غلظت فلز منگنزدرآب... 71

جدول 4-7 همبستگی درجه روشنایی باندها با غلظت فلز روی خاک.. 71

جدول 4-8 ترکیب باند تصاویر و غلظت منگنز خاک.. 76

جدول 4-9 ترکیب باند تصاویر و غلظت روی خاک.. 81

جدول 4-10 ترکیب باند تصاویرو غلظت منگنز آب... 85

جدول 4-11 ترکیب باند تصاویر و غلظت روی آب... 91

جدول 4-12ترکیب باندهای تلفیقی تصاویر و غلظت منگنز. 96

جدول4-13ترکیب باند تلفیقی تصاویرو غلظت روی.. 101

 فهرست اشکال

شکل 3-1 محدوده مورد مطالعه. 25

شکل 3-2 چگونگی طبقه بندی عوارض با روش سلسله مراتبی.. 29

شکل 3-1 چگونگی طبقه بندی عوارض با روش خوشه ای.. 30

شکل 3-2 چگونگی طبقه بندی عوارض با روش خوشه ای ISODATA خود سازمانده تکراری.. 30

شکل 3-3 طبقه بندی عوارض با روش الگوریتم متوازی السطوح.. 32

شکل 3-4 الگوریتم حداقل فاصله از مرکز و فاصله پیکسل مورد نظر از 3 طبقه. 32

شکل 3-5 مسیر فرمان های اصلاح طیفی  و رادیومتریک در Arc ToolBox. 34

شکل 3-6 مسیر فرمان های اصلاح طیفی و مکانی و تحلیل های دیگر در Arc ToolBox. 34

شکل  3-7 نوار ابزار  Image Classificationو معرفی بخش های مختلف (که با راست کلیک در نوار ابزار باز می شود) 35

شکل 3-8  پنجره فرمان مدیریت نمونه های تعلیمی موجود در نوار Image Classification. 35

شکل 3-9 پنجره فرمان دندوگرام برای آزمون فایل Signature. 36

شکل 3-10 دندوگرام فایل آماری نمونه های تعلیمی از تصویر ماهواره ای اردبیل.. 37

شکل 3-11 مسیر فرمان های طبقه بندی و نمونه های تعلیمی آنها در Arc ToolBox. 37

شکل 3-12 فرمان تنظیمات (Option) پنجره اصلی Image Analysis. 39

شکل 3-13 پنجره اصلی تحلیل تصاویر ماهواره ای و معرفی برخی از اجزای مهم آن. 40

شکل 3-14 پنجره فیلتر آماره موضعی.. 41

شکل 3-15 پنجره فرمان صاف کردن لبه های ناصاف... 42

شکل 3-16پنجره فرمان همگن سازی ارزش های پیکسل ها 43

شکل 3-17 پنجره فرمان ایجاد پیکسل ها بدون ارزش رقومی برای مناطق کوچک... 43

شکل 3-18 پنجره فرمان حذف طبقه مناطق کوچک... 44

شکل 4-1 نقشه درون یابی زمین آمار به روش کریجینگ روی آب دریاچه شورابیل.. 55

شکل 4-2 نقشه درون یابی زمین آمار به روش کریجینگ منگنز آب دریاچه شورابیل.. 56

شکل 4-3 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 60

شکل 4-4 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 61

شکل 4-5 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 62

شکل 4-6 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 63

شکل 4-8 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 2. 73

شکل 4-9 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 74

شکل 4-10 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 1. 75

شکل 4-11 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 2. 77

شکل 4-12 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 4. 78

شکل 4-13 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 79

شکل 4-14 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 1. 80

شکل 4-15 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 82

شکل 4-16 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 4. 83

شکل 4-17 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 1. 84

شکل 4-18 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8 باند2. 85

شکل 4- 19 طبقه بندی فلز روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 87

شکل 4-20 طبقه روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست8- باند 2. 88

شکل 4-21طبقه بندی روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 4. 89

شکل 4-22 طبقه فلز روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 1. 90

شکل 4-23 طبقه منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 4، 5، 6. 92

شکل 4-24طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 1،4،7. 93

شکل 4-25 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باندتلفیقی 6،5،7. 94

شکل 4-26 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 2،5،7. 95

شکل 4-27 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویرلندست- باند تلفیقی 2،5،7. 97

شکل 4-28 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 1،4،7. 98

شکل 4-29 طبقه بندی روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- بند تلفیقی 4،5،6. 99

شکل 4-30طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 6،5،7. 100

شکل 4-31 طبقه بندی روی دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 2،5،7. 102

شکل 4-32 طبقه بندی روی دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 7،5،6. 103

شکل 4-33 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 6،5،7. 104

شکل 4-34 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 2،5،7. 105

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 رابطه بین فلز روی و منگنز خاک.. 48

نمودار 4-2 رابطه بین فلز روی و منگنز آب... 48

نمودار 4-3 نمودار هیستوگرام عنصر منگنز در خاک.. 50

نمودار4-4 نمودار هیستوگرام عنصر روی درخاک.. 51

نمودار 4-5 نمودار هیستوگرام عنصر روی در آب... 51

نمودار 4-6 نمودار هیستوگرام عنصر منگنز در آب... 52

نمودار 4-7 نمودار QQplot عنصر روی در آب... 52

نمودار 4-8 نمودار QQplot برای عنصر منگنز در خاک.. 53

نمودار 4-9 نمودار QQplot برای عنصر روی در خاک.. 53

نمودار 4-10 نمودار QQplot برای عنصر منگنز در آب... 54

نمودار 4-11 نمودار رابطه بین درصد منگنز اندازه گیریشده و پیش بینی شده 57

نمودار 4-12 نمودار رابطه بین درصد منگنز اندازه گیریشده و پیش بینی شده 58

نمودار 4-13 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 1. 64

نمودار 4-14 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 4. 64

نمودار 4-15 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 6. 65

نمودار 4-16 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 7. 65

نمودار 4-17 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت منگنز در خاک باند 4. 66

نمودار 4-18 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت منگنز در خاک باند 1. 66

نمودار 4-19 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت منگنز در خاک باند 10. 67

نمودار 4-20 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 5. 67

نمودار 4-21 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 10. 68

نمودار 4-22 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 6. 68

نمودار 4-23 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 7. 69

نمودار 4-24 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 11. 69

 


 

دانلود بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

دانلود پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»
رئالیسم 
پایان نامه بررسی رئالیسم
سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ
دسته بندی تاریخ
فرمت فایل doc
حجم فایل 709 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 222

پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

مقدمه

رئالیسم که معادل فارسی آن واقع‏گرایی است، به جریانی اطلاق می‏شود که در نیمه‏ی دوّم قرن نوزدهم در مقابله با تئوری هنر برای هنر در فرانسه به وجود آمد. وقوع انقلاب صنعتی در اروپا، متفکّرانی را به عرصه آورد که با تأکید بر اصالت عقل و خرد توانستند دین را به امر خصوصی زندگی مردم تبدیل نمایند و موجب ضعیف شدن قدرت کلیسا شوند. افول تسلّط کلیسا بر زندگی مردم، پایه‏های نظام فئودالی را که مورد حمایت ارباب کلیسا قرار داشت، سست کرد و در نهایت به انقلاب کبیر فرانسه و به قدرت رسیدن بورژواها انجامید. این تغییر حاکمیّت نقش هنرمند را در جامعه دگرگون کرد. ادبیّات اشرافی دیگر خریداری نداشت و هنرمندی که مخاطب خود را از دست داده بود و ارزش‏های جدید حاکم بر جامعه با روحیّات وی همخوانی نداشت، در اعتراض به وضع موجود به درون خود خزید و به عالم رؤیا و خیال‏پردازی روی آورد و بر آن شد تا جهان آرمانی خود را مبتنی بر ارزش‏هایی که می‏پسندید در درون خود بنا نهد و موجب رواج تئوری هنر برای هنر گردد (پرهام، 1360: 20، با تلخیص و تصرف).امااین عصیان بعد از مدّتی نمود بیرونی یافت و برخی هنرمندان با نقد جامعه‏ی بورژوایی در آثار خود، در جهت اصلاح جامعه و رواج ارزش‏های انسانی حرکت کردند. به این ترتیب واقعیّت و ادبیّات به یکدیگر نزدیک شد و تلاش هنرمند برای انعکاس تجسم واقعیّت را رئالیسم نامیدند و نویسندگان این مکتب را رئالیست خواندند.

در اوایل قرن بیستم میلادی و بعد از آن که رئالیسم در پی سپری کردن دوره‏‏ی درخشان و به اوج رسیدن در آثار نویسندگانی چون بالزاک، فلوبر و تولستوی در مسیر انحطاط افتاده بود، موج تجدّدخواهی در قالب ترجمه‏هایی ازنویسندگان اروپایی به ایران رسید و قشر تحصیل کرده را با گونه‏های نوین ادبی رایج در اروپا آشنا ساخت. این دوران که مصادف با حکومت قاجار و دوران غفلت و جهل و بی‏خبری در ایران بود در این اوضاع و احوال عدّه‏ای از روشنفکران با تدبیر و آینده نگر تغییراتی در اجتماع به وجود آوردند که به شکل‏گیری جنبش اجتماعی یا انقلاب مشروطه انجامید. «در ایجاد این جنبش ادبیّات نقش مهمّی  داشت. ادبیّات این دوران با تأثیر  از فرهنگ غرب و با پرداختن به مسائل زندگی اجتماعی و انتقاد از حکومت استبدادی وظیفه‏ای متفاوت با وظیفه‏ی ادبیّات قدیم برعهده گرفت» (میرعابدینی، 1369: 19). «بسیاری از روشنفکران ایرانی مقیم خارج و تاجران مهاجر و تبعیدی‏های سیاسی که از محیط ایران دور بودندودرآن‏جا با خواست‏ها و مبارزات ملّت‏های دیگر آشنا شده بودند دست به قلم بردند و ادبیّاتی را پدید آوردند که به دلیل انتقاد از ناروایی‏های اجتماعی تأثیر مهمی بر مردم گذاشت وتحولاتی را در جامعه پدید آورد» (همان: 12).

مراغه‏ای از جمله‏ی این نویسندگاناست کتاب سیاحت‏نامه‏ی ابراهیم بیگرا با هدف انتقاد از حکومت قاجار در قالب سفر‏نامه‏ی تخیّلی نوشت. «این کتاب از نظر موضوع و طرز نگارش و طراحی صحنه‏ها گوی سبقت را از گذشتگان می‏رباید و توجه زیادی رادر ایران  به سوی خود جلب می‏نماید و زمینه‏ی ظهور اولّینرمان‏های اجتماعی در ایران را فراهم می‏کند. سیاحت‏نامه‏ی ابرهیم‏بیگ با محتوای رئالیستی و انتقاد از حکومت ناصرالدین‏شاه و اخلاق و عادات ناپسند ایرانی و با تصویرسازی زنده و جاندار و بسیار دقیق و درست در سازمان ادبی و اجتماعی آینده‏ی ایران تأثیر  فراوانی داشته است» (آرین‏پور، 1372: 310). ازاین رو اولین داستان‏های ایرانی به سبک واقع گرا وباگرایش اجتماعی نوشته شد.

درراستای بیان و تعریف رئالیسم در بخش مبانی نظری در حوزه‏ی  ادبیّات با مفاهیم و اصطلاح رئالسیم در فلسفه و هنر روبرو شدیم، چون رئالیسم ازهنر و  فلسفه به ادبیّات راه یافته بود لازم شد اصطلاح رئالیسم در فلسفه وهنررا نیز مورد بررسی قراردهیم  و شباهت رئالیسم در فلسفه وادبیّات  را بیان کنیم تا به تعریف روشنی از رئالیسم در ادبیّات دست یابیم، و بعد از آن مفاهیم اصطلاح رئالیسم و رابطه‏ی رئالیسم ونقد  اجتماعی وانواع رئالیسم بیان شد . همچنین  در این راستا به تعریف عناصر رئالیستی رمان از قبیل شخصیّت، طرح، گفت‏وگو، صحنه، زاویه دید، لحن و جزئیّات رمان پرداخته­ایم.دلیل نقش مهم این کتاب در شکل گیری جنبش مشروطه، ابتدا اوضاع سیاسی ایران از دوره‏ی ناصرالدین شاه  تا پیش از جنبش مشروطه مورد مطالعه قرارگرفت و به دلیل انتقادها‏ی مراغه‏ای از حکومت ‏ناصرالدین شاه، واقعیّت‏های دیگرتاریخی این دوره، از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مذهبی و اخلاقینیز بیان شد. در این بررسی به دلیل حجم انبوهی از اطلاعات تاریخی بیشتر به ذکر مواردی پرداخته شدکه شامل انتقادها‏ی سیاحت‏نامه هم باشد وچون سیاحت‏نامه جزء نخستین رمان‏های واقع گرای فارسی محسوب می‏شود که به سبک اروپایی نوشته شده است ازاین رو چگونگی آشنایی ایرانیان باتمدّن و فرهنگ غربی  و طلیعه‏ی رمان نویسی در ایران نیز بیان شد. در فصل سوّم به بررسی رئالیسم سیاحت‏نامه پرداخته‏ایم . ابتدا عناصر رئالیستی رمان رامورد بررسی قرار دادیم، چون جلد اول، بخش اصلی و مهم کتاب محسوب می‏شود از این رو این عناصر بیشتر  در این بخش مورد بررسی قرار گرفت.در بخش دوّم این فصل، انتقادها‏ی نویسنده از اوضاع جامعه را به شش بخش اصلی مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی تقسیم بندی کردیم. در بخش مذهبی به دلیل نقش علما در امور دینی انتقاد نویسنده از علما در این بخش گنجانده شد.همچنین به دلیل تکراری بودن برخی از انتقادها ازنظر موضوع، تنها به به آوردن یک شاهد مثال اکتفا شد. در نهایت برای سنجش میزان صداقت نویسنده با اصل واقعّیت، مقایسه‏ی کوتاهی بین بخش تاریخی و و واقعیّت‏های سیاحت‏نامه به عمل آمد و  ارزش اجتماعی آن را بیان کردیم. در فصل آخر، به نتیجه­گیری­های به دست آمده از این بررسی پرداختیم.

عنوان                                                                                                            صفحه

 فصل اول

مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه. 1

1-2- تاریخچه‏ی زندگی زین‏العابدین مراغه‏ای.. 3

1-3- تعریف و تحدید موضوع. 4

1-4- تعریف مسئله و فرضیات... 4

1-5- سؤالات... 6

1-6- هدف و ضرورت تحقیق.. 7

1-7- پیشینه ی تحقیق.. 7

1-8-  روش اجرای طرح.. 9

2-1-انقلاب صنعتی و پیامدهای آن. 11

2-2- جامعه‏ی بورژوایی.. 12

2-3- رئالیسم در نقاشی.. 16

2-4- معانی رئالیسم در فلسفه. 17

2-6- مفاهیم اصطلاح رئالیسم. 24

2-7- رابطه‏ی رئالیسم و نقد اجتماعی.. 28

2-8- ویژگی‏های مهم مکتب واقع‏گرایی.. 31

2-9- انواع رئالیسم. 32

2-9-1- رئالیسم بورژوا 32

2-9-2- رئالیسم انتقادی.. 33

2-9-3- رئالیسم سوسیالیستی.. 34

2-9-4- رئالیسم جادویی.. 37

2-9-5- رئالیسم روان‏شناختی.. 39

2-10- تعیین چارچوب ساختمان رئالیستی رمان. 39

2-10-1- عناصر داستان. 39

2-10-1-2- درونمایه. 40

2-10-1-3- طرح.. 40

2-10-1-3-1-گرهافکنی.. 41

2- 10-1-3-2-کشمکش... 41

2-10-1-3-3-تعلیق یا هول و ولا. 41

2-10-1-3-4-بحران. 42

2-10-1-3-5-نقطهی اوج یا بزنگاه 42

2-10-1-3-6-گرهگشایی.. 42

2-10-1-4- شخصیّت  و انواع آن. 43

2-10-1-5- زاویهی دید. 45

2-10-1-6- صحنه. 46

2-10-1-6-1-برجسته شدن زمان. 47

2-10-1-6-2-تقویمی یا خطی بودن زمان. 47

2-10-1-7- گفت‏وگو. 48

2-10-1-7-1-ویژگی‏های گفت‏وگو. 48

2-10-1-8-لحن.. 49

2-10-1-9- توصیف... 49

2-10-1-10- سبک... 50

2-10-1-10-1-شفافیت روایی در برابر فصاحت بلاغی.. 50

2-10-1-10-2-کارکرد ارجاعی در برابر کارکرد مجازی.. 50

2-10-1-10-3-زبان متّعین در برابر زبان انتزاعی.. 50

2-10-1-10-4-زبان محاوره‎ای در برابر زبان رسمی.. 51

2-11- ن‏ها را به یکدیگر پیوندهندئو.سآاوضاع ایران پیش از مشروطه. 51

2-11-1- اوضاع سیاسی.. 51

2-11-1-1- اوضاع سیاسی در زمان ناصرالدین شاه 51

2-11-1-2- اوضاع سیاسی در زمان مظفرالدین شاه 53

2-11-2- وضع اقتصادی.. 59

2-11-2-1-بحران اقتصادی.. 59

2-11-2-2- تجارت و بازرگانی در عهد ناصرالدین شاه 60

2-11-2-2-1-اجناس وارداتی.. 60

2-11-2-2-2-صادرات ایران. 61

2-11-2-3- وضع گمرک ایران. 61

2-11-2-4- وضع مسکوکات در عهد قاجار. 62

2-11-2-4-1-مسکوکات رایج در ایران. 62

2-11-2-4-2-واحد مقداردر عهد قاجار. 63

2-11-2-5- وضع ضرابخانه در عهد ناصرالدین شاه 63

2-11-2-5-1-ضرب سکه. 63

2-11-2-6- وضع اقتصادی طبقات مختلف در عهد قاجار. 64

2-11-2-6-1-وضع طبقات زحمتکش در عهد ناصرالدین شاه 64

2-11-2-6-3-وضع گدایان در عهد ناصری.. 65

2-11-2-6-4-وضع اجامر و اوباش در اواخر دوره‏ی قاجار. 65

2-11-3- وضع کلی شهرها و خانه‏ها در عهد قاجار. 66

2-11-3-1- وضع شهرها 66

2-11-3-2- وضع خانه‏ها 66

2-11-3-3-وضع کوچه‏ها 66

2-11-3-4- تهران در اواخر عهد ناصری.. 66

2-11-4- وضع راه‏هاو مسافران. 67

2-11-4-1-وسایل مسافرت در عهد ناصرالدین شاه 68

2-11-5-جمعیّت ایران دردوره‏ی قاجار. 69

2-11-5-1-جمعیّت ایران در اواخر دوره‏ی ناصرالدین شاه 69

2-11-5-2- جمعیت ایران در عهد مظفرالدین شاه 69

2-11-6- وضع اجتماعی طبقات مختلف در عهد ناصرالدین شاه 69

2-11-7- حکام و فرمان‏روایان در عهد قاجار. 70

2-11-8- وضع بهداشت... 70

2-11-9- اندیشه‏های مذهبی در عهد قاجار. 71

2-11-9-1-مکتب شیخیّه. 71

2-11-9-1-1-اصول عقاید شیخیّه. 72

2-11-9-2- فرقه‏ی باب... 72

2-11-10- شعائر مذهبی.. 73

2-11-10-1- تعزیه‏خوانی.. 73

2-11-10-2- دسته. 73

2-11-10-3-مبارزه‏ی امیرکبیر با بدعتهای مذهبی.. 73

2- 11-11-افکار خرافی دوره‏ی قاجار. 74

2-11-11-1- رونق بازار جادوگری در تهران. 74

2-11-11-2- جن گیری.. 74

2-11-11-3- پیشگویی.. 74

2-11-11-4- بروز بیماری‏های وبا و طاعون واعتقاد به قهرو غضب خدا 75

2-11-11-5-اعتقاد به باب... 75

2-11-12- وضع پوشش مردم. 75

2-11-12-1-لباس مردان در عهد ناصرالدین شاه 75

2-11-12-2-وضع کلاه 76

2-11-12-3-لباس زنان در عهد ناصرالدین شاه 76

2-11-12-4-لباس طبقات ممتاز در عهد قاجاریه. 76

2-11-12-6-لباس فقرا 77

2-11-13- اخلاق ایرانیان. 77

2-11-13-1- تملّق.. 77

2-11-13-2-کتمان حقیقت... 78

2-11-13-3-کور شو – دور شو. 78

2-11-14-اوضاع فرهنگی.. 79

2-11-14-1-وضع مدارس... 79

2-11-14-2-حیات ادبی در دوره‏ی قاجار. 79

2-11-14-2-1-شعر و شاعری در دوره‏ی ناصرالدین شاه 80

2-11-14-2-2-نثر دوره ی ناصرالدین شاه 81

2-11-14-3-وضع مطبوعات در دوره‏ی ناصرالدین شاه 81

2-11-14-4-آزادی زنان. 84

2-12- چگونگی شکل‏گیری رمان فارسی.. 84

2-12-1-چگونگی آشنایی ایرانیان باتمدّن و فرهنگ غربی.. 85

2-12-2- طلیعه‏‏ی رمان‏نویسی و تکوین نثر داستانی.. 87

2-12-2-1- رساله‏نویسی.. 88

2-12-2-2- داستان‏نویسی.. 89

3-1-1-خلاصه‏ی سیاحت‏نامه‏ی ابراهیم بیگ... 97

3-1-2- موضوعسیاحت‏نامه‏‏ی ابراهیم بیگ... 98

3-1-3-درونمایهسیاحت‏نامه‏‏ی ابراهیم بیگ... 99

3-1-4-طرح.. 100

3-1-5-1-معرفی شخصیّت اصلی.. 105

3-1-5-2-رابطه‏ی بین شخصیّت  و نویسنده از نظر رئالیسم. 107

3-1-5-3-انواع شخصیّت... 108

3-1-5-4-شخصیّت  اصلی، همراز، فرعی، تصادفی.. 108

3-1-5-5- ایستایی یا پویایی شخصیّت  اصلی.. 110

3-1-5-6- اسامی شخصیّت... 111

3-1-5-7-شخصیّت پردازی.. 112

3-1-6-زاویهی دید. 114

3-1-7-گفت‏وگو. 118

3-1-7-1-گفت و‏گو و اشخاص داستان. 118

3-1-7-2- وفق دادن گفت و‏گو با شخصیّت و طبقه‏ی اجتماعی فرد. 118

3-1-7-3- شیوه‏ی ارائه‏ی گفت و‏گو. 122

3-1-7-4- چند آوایی در سیاحت‏نامه و جدال بین سنّت و تجدّد. 123

3-1-7-5-ساختار گفت و‏گو و تلاش در جهت واقع‏گرایی.. 127

3-1-7-5-1- لکنت زبان ملا‏محمد‏علی.. 127

3-1-7-5-2- به کار بردن اصوات در حین گفت و‏گو. 127

3-1-8-لحن.. 128

3-1-9- صحنه. 131

3-1-9-1-مکان زمانمند در سیاحت‏نامه. 133

3-1-9-2-نشان واقع‏گرایی.. 138

3-1-9-3 -زمان واقعی سیاحت‏نامه. 142

3-1-9-4-کارکرد عنصر زمان از نظر رئالیستی.. 142

3-1-9-5- مکان واقعی سیاحت‏نامه. 143

3-1-10-توصیفو پرداخت جزئیّات رئالیستی رمان. 144

3-1-10-1- توصیف قیافه و شکل ظاهری آدم‏ها و خصوصیت اخلاقی.. 144

3-1-10-1-1- توصیف وضع ظاهری.. 145

3-1-10-2- توصیف وضع ظاهری لباس... 145

3-1-10-2-1- تصویری دقیق از جزئیّات ‏لباس... 145

3-1-10-2-2 -توصیف قیافه‏ی پیرمرد و وضع لباس... 146

3-1-10-2-3-تصویری دقیق از وضع ظاهر و نوع لباس... 146

3-1-10-3-توصیف حالت‏های مختلف... 147

3-1-10-3-1- حالت ناراحتی.. 147

3-1-10-3-2- توصیف حالت ترس... 147

3-1-10-3-3-توصیف حالت عصبانیت... 147

3-1-10-3-4- حالت ناخوشی.. 147

3-1-10-4- توصیف مکان‏ها 148

3-1-10-4-1-توصیف مکتب خانه. 148

3-1-10-4-2- توصیف قلعه. 148

3-1-10-4-3-توصیف حمام. 148

3-1-10-5-توصیف جنس خانه‏ها 149

3-1-10-6-  توصیف وضعیّت جوی.. 149

3-1-10-7- توصیف سرگرمی‏های مردم (توصیف مسابقه‏ی گاو میش‏ها) 149

3-1-10-8-  توصیفی از حالت اطرافیان هنگام ماتم و عزا 149

3-1-11-زبان وسبک... 150

یکی از ویژگی‌های نثر عامیانه ناسزاهایی است که نویسنده از زبان مردم کوچه و بازار بیان می‌کند. 151

3-2- نقدهای اجتماعی سیاحت‏نامه‏ی ابراهیم بیگ... 156

3-2-1- مذهبی.. 157

3-2-1-1- وظایف علما 157

3- 2-1-1-1- عدول عالمان از وظیفه‏ی نگهبانی دین.. 157

3-2-1-1-2- بی‏توجّهی علمای شهر نسبت به هتک حرمت مردم به مسجد‏ها 157

3-2-1-1-3- بسته بودن مسجد‏ها درماه‏های سال و رونق آن‏ها فقط در ماه محرم. 158

3-2-1-2-فساد اخلاقی علما 159

3-2-1-2-1-ایجاد دو دستگی و تفرقه در میان مردم. 159

3-2-1-2-2- غرور و خود برتربینی علما در مجلس‏ها 159

3-2-1-2-3- نفاق و دورویی ملایان در میان مردم. 160

3-2-1-2-4- چشم‏داشت علمای شهر به میراث به جای مانده برای وراث... 160

3-2-1-5-حمایت علما از سید نماها به دلیل کارآمدی آن‏ها در مواقع ضروری.. 160

3-2-1-3-اعتقادات... 161

3-2-1-3-1- مذهب باب... 161

3-2-1-3-2- تقدیرگرایی.. 161

3-2-1-3-3- اوراق دعا واعتقاد به برآورده شدن تمامی حاجت‏ها 162

3-2-1-3-4-رابطه‏ی اجنه با مرثیه‏خوان‏ها 163

3-2-1-3-5-اعتقاد به سعد و نحس اوقات... 163

3-2-1-4-وضع حجاب و پوشش زنان. 164

3-2-2- بررسی اوضاع فرهنگی.. 164

3-2-2-1-بی‏سوادی.. 164

3-2-2-1-1- بی‏سوادی معلّم‏های مکتب... 164

3-2-2-1-2- بی‏سوادی مأمورین گمرگ... 165

3-2-2-1-3- موروثی بودن طبابت در ایران بدون داشتن تجربه و علم این حرفه. 165

3-2-2-1-4- بی‏علمی کشاورزان از فن زراعت و حراثت... 166

3-2-2-1-5- نبود نظامیان باسواد ایرانی و به کارگماشتن افراد خارجی برای تعلیم سربازان. 166

3-2-2-2-عدم تألیف و چاپ کتاب‏های جدید. 166

3-2-2-3-چاپ کتاب‏های ضد دینی در کشور اسلامی.. 167

3-2-2-4- انتقاد از محتوای روزنامه‏ها 167

3-2-2-5-انتقاد از محتوای شعر شاعران. 168

3-2-2-5-1- انتقاد از نظربازی شاعران. 169

3-2-2-6- انتقاد از نثر نویسندگان. 170

3-2-2-7- انتقاد از خوشنویسان. 170

3-2-3- اوضاع اقتصادی.. 171

3-2-3-1- انتقاد از اوضاع اقتصادی.. 171

3-2-3-1-1- نبود شرکت و کارخانه در ایران. 172

3-2-3-1-2- کالاهای داخلی و تجارت... 172

3-2-3-1-3- عدم تغییر و تحوّل در امور حمل و نقل دریایی.. 172

3-2-3-2- ضعف سیستم اقتصادی کشور. 173

3-2-3-2-1- نوسان ارز داخلی ایران. 173

3-2-3-2-2- مهاجرت ایرانیان به کشورهای دیگر. 173

3-2-3-3- فساد اقتصادی.. 174

3-2-3-3-1- احتکار گندم. 174

3-2-3-3-2- رواج رشوه‏گیری.. 174

3-2-3-3-3- تقلّب در امر داد و ستد. 175

3-2-3-3-4- واگذاری اداره‏ی گمرگات و داروغگی در مقابل افزایش وجه اجاره‏ 175

3-2-4- نقد اوضاع سیاسی.. 176

3-2-4-1-خودکامگی.. 176

3-2-4-1-1- خودکامگی پادشاهان. 176

3-2-4-1-2- خودکامگی وزیران. 177

3-2-4-1-3- خودکامگی حاکمان و شاهزادگان. 178

3-2-4-1-4- بی قانونی.. 178

3-2-4-2- ناکارآمدی حکومت... 179

3-2-4-2-1-اختلاس وزیران. 180

3-2-4-2-2- ناکارآمدی وزیران در امور مملکت‏داری.. 180

3-2-4-2-3- ناکارآمدی وزیر داخلی.. 180

3-2-4-2-4- ناکارآمدی وزیرخارجه. 181

3-2-4-2-5- ناکارآمدی وزیر جنگ... 181

3-2-4-2-6-منصب فروشی.. 182

3-2-5- نقد اخلاقی.. 182

3-2-5-1- تن‏پروری و بی‏خبری مردم. 183

3-2-5-2- پذیرش هر گونه ظلم و جور از سوی حاکمان و اعتراض نکردن به آن. 184

3-2-5-3- رقابت ناسالم میان تاجران. 184

3-2-5-4-تجمل‏گرایی تاجران و غفلت در احداث کارخانه‏ها 185

3-2-5-5-دزدی و دغلی سربازان دولت... 185

3-2-5-6- شیوع تریاک‏کشی در میان مردم. 186

3-2-5-7-گدا صفتی فرّاشان. 186

3-2-6- وضع شهرها 187

3-2-6-1- وضعیّت بیمارستان‏ها 187

3-2-6-2- وضعیّت حمام‏ها 187

3-2-6-3- وضعیّت مکتب‏خانه‏ها 188

3-2-6-4- وضعیّت مسجد‏ها 188

3-2-6-5- وضعیّتمکان‏های غذاخوری.. 188

3-2-6-7- وضع راه‏ها 189

3-2-7- تاریخ و سیاحت‏نامه‏‏ی ابراهیم بیگ... 190

3-2-8- ارزش اجتماعی سیاحت‏نامه‏ی ابراهیم بیگ... 193

4-1- نتیجه‏گیری.. 196

فهرست منابع و مأخذ: 201

دانلود پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ» ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی

پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی

دانلود پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی

پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی
حسابرسی داخلی 
پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی

چکیده:

در هر سازمان، مدیریت مسئولیت سیستم کنترل داخلی را به عهده دارد. چرا که: پاسخگویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسان‌هاست در زمینه‌ها و سطوح مختلف مطرح است]4[ و یکی از مهم‌ترین کنترل‌های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و شرکت‌های  بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد حسابرسی داخلی است که می‌تواند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر برآوردن نیازهای استفاده کنندگان از نتایج حاصل از عملیاتش بگذارد. یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی حسابرسان مستقل می‌باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکا بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه‌های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تاثیر قرار می‌گیرد، یکی از این جنبه‌ها برنامه حسابرسی است که خود شامل قسمت‌های مختلفی می‌گردد. در این تحقیق سعی بر این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نوع تغییرات ایجاد شده و جهت این تغییرات تعیین گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حسابرسان مستقل بر نتایج حاصل از کار حسابرسان داخلی اتکا می‌کنند و این اتکا منجر به کاهش بودجه‌های زمانی و ریالی در برنامه حسابرسی می‌گردد.

مقدمه

با به عرصه عمل رسیدن اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت، در شرکت‌های سهامی و ساختار جدید سرمایه و گسترش روزافزون بازارهای سرمایه و شمول قشر گسترده‌ای از افراد در خیل سرمایه‌گذاران،حسابداری نقش اجتماعی یافت و حسابرسی نیز از اهمیتی قابل توجهی برخوردار گردید.

از آنجا که مدیریت مسئولیت تهیه صورت‌های مالی و سیستم کنترل داخلی را عهده دار شد، به کارگیری خدمات حسابرسی داخلی برای ارزیابی عملکرد سیستم کنترل داخلی، به گونه‌ای فزاینده رشد یافت.

آخرین تغییرات ایجاد شده در حسابرسی داخلی که منجر به ایجاد حسابرسی داخلی نئومدرن گردید موجب شد نیازهای طیف وسیعی از استفاده کنندگان مانند هیئت مدیره، مدیریت ارشد، حسابرسان مستقل و مدیران عملیاتی تحت تاثیر قرار گیرد.

در متون تخصصی حسابرسی بهترین جایگاه برای واحد حسابرسی داخلی را آن گونه می‌دانند که تحت نظارت کمیته حسابرسی و یا هیئت مدیره  فعالیت کند، زیرا:کمیته حسابرسی به همراه سایر اعضای هیئت مدیره مسئول عملکرد گزارش شده شرکت هستند، اما بر خلاف اعضای موظف هیچ اختیاری در تصدی امور اجرایی شرکت ندارند.

«حسابرسی داخلی، وظیفه ارزیابی مستقلی است که توسط مدیریت واحدهای اقتصادی برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد می‌شود و کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ درست، مناسب، اقتصادی، اثربخش و کارآمد بودن استفاده از منابع، آزمون، ارزیابی و گزارش می‌کند»

فهرست مطالب

 قدردانی و سپاس... ‌د

چکیده: ‌ه

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

مبانی نظری.. 3

پیشینه تحقیق.. 5

فرضیه‌های تحقیق.. 7

فصل دوم. 9

ادیبات تحقیق.. 9

برّرسی سیستم حسابرسی داخلی وتأثیر آن بر رشد وتوسعه اقتصاد كشور 10

نقش حسابرسی داخلی در مدیریت جهانی.. 41

روش تحقیق.. 46

جامعه و نمونه آماری.. 46

روش جمع‌آوری اطلاعات.. 46

روایی پرسش نامه. 46

پایایی پرسش نامه. 47

آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 49

بحث ونتیجه گیری.. 52

محدودیت‌های تحقیق.. 55

پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 55

منابع. 56

دانلود پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی مدیریت هزینه

پایان نامه بررسی مدیریت هزینه

دانلود پایان نامه بررسی مدیریت هزینه

پایان نامه بررسی مدیریت هزینه
مدیریت هزینه
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 127 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

پایان نامه بررسی مدیریت هزینه

چكیده:

هزینه‌یابی برمبنای هدف، به عنوان یک ابزار اساسی و کارآمد مدیریت، جهت مدیریت هزینه و کاهش بهای تمام شده محصولات، رویکردی همه‌سویه را به مرحله طراحی محصول دارد.در این شیوه، براساس تحقیقات بازار، قیمت فروش محصولات، پیش زا شروع فرآیندهای تولیدی پیش‌بینی؛سپس سعی می‌شود، محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده، طراحی و تولید گردد؛تا بتواند سود موردنظر مدیریت را تأمین کند و در عین حال، از کیفیت مطلوب و شرایط رقابتی برخوردار باشد؛به گونه‌ای که رضایت مشتری به شیوه‌ای شایسته جلب شود. اجرای فرآیند هزینه‌یابی برمبنای هدف، تحت تأثیر عوامل و شرایط محیطی است؛تا جایی که این شرایط، تعیین می‌کننند، آیا زمینه‌های کافی، برای اجرای این شیوه وجود دارد یا خیر؟یا به عبارتی ضرورت استفاده از آن احساس می‌شود یا خیر؟و در صورتی که بخواهیم از این شیوه، استفاده کنیم، شرایط محیطی و بستر مناسب برای اجرای آن وجود دارد یا خیر؟شناسایی شرایط محیطی و الزامات به کارگیری یک شیوه از این حیث می‌تواند دارای اهمیت باشد؛زیرا در صورت به کارگیری یک شیوه، بدون آشنایی با کارکردها و مزایای آن و عدم شناسایی عوامل مثبت و منفی مؤثر بر اجرای آن، از سویی می‌تواند به هدر رفتن منابع مادی و انسانی هنگفت و قابل توجه، منجر شود.از سوی دیگر، منطقی بودن و علت استفاده از یک شیوه را نیز زیر سؤال می‌برد.

مقدمه

پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی از جمله بانکها را ناگزیر به ارائه خدماتی مطلوب به مشتریان و در عین حال با كمترین بهای تمام شده نموده است. این انتظارات، الزامات بیشتری را از لحاظ تامین اطلاعات موردنیاز مدیران، برای سیستم حسابداری ایجاب می كند. فراهم نمودن این اطلاعات مستلزم داشتن سیستمی کارآمد با نگاه به شرایط رقابتی و اوضاع اقتصادی، ممکن است. بسیاری از واحدهای انتفاعی، سیستم های سنتی هزینه یابی خود را با "سیستم های مدیریت هزینه"جایگزین می کنند. در سیستم مدیریت هزینه، هزینه هر یک از فعالیتها، اندازه گیری شده و هزینه های بدون ارزش افزوده، مشخص و زمینه تقلیل و حذف آنها فراهم می گردد. تاکید بر سیستم مدیریت هزینه موجب می شود تا محصولات و خدماتی با کیفیت برتر و کمترین بهای تمام شده ممکن تولید و ارائه گردد، در این صورت توان رقابت واحدهای انتفاعی افزایش خواهد یافت. در مقاله حاضر سعی گردیده ضمن معرفی مزایای حسابداری مدیریت، مدیریت هزینه در شرایط رقابتی نیز بررسی گردد.  
در موسسات انتفاعی انجام تولید و ارائه خدمات مستلزم صرف هزینه های ثابت و متغیر می باشد، اینکه تولید کالاها و ارائه خدمات به چه قیمتی صورت گیرد تا ضمن حفظ سهم بازار، سودی معقول نیز برای موسسه کسب گردد سوالی است که پاسخ به آن نیازمند شناخت روشهای هزینه یابی است.
بسیاری از واحدهای اقتصادی بتدریج از دیدگاه حسابداری بهای تمام شده سنتی فاصله می گیرند و به ایجاد "سیستم مدیریت هزینه" تمایل نشان می دهند. هدف اصلی از ایجاد مدیریت هزینه، کاهش بهای تمام شده خدمات (هزینه های ثابت و متغیر) جهت کمک به افزایش سودآوری است. اهداف مهمی مانند سودآوری، رشد سهم بازار، خودكفایی مالی، حداقل كردن بهای تمــام شده، تنوع محصولات و خدمات، افزایش كیفیت محصولات و خدمات ارائه شده و...... در موسسات انتفاعی كه به طور مكرر مورد تاکید مدیران و متخصصان مالی قرار می گیرند به نحوی با مدیریت هزینه در ارتباط می باشند. یکی از ابزارهای نوین جهت تحقق اهداف فوق سیستم محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات بر مبنای "هزینه یابی مبتنی بر فعالیت" است، این سیستم از طریق بازنگری اطلاعات مالی (ترازنامه ای وسود و زیانی) موسسه، شناسایی فعالیتهای اصلی، تعیین هزینه عملیاتی هریک از فعالیت ها، انتخاب عوامل ایجاد هزینه و محاسبه هزینه های عملیاتی مربوط به هر یک از موضوعات هزینه، نسبت به ارائه اطلاعات به مدیران اقدام می کند. از طرف دیگر و بر خلاف گذشته که از حسابداران به عنوان محاسبه کنندگان اعداد و ارقام یاد می کردند، امروزه عدم وجود حسابداری مدیریت در موسسات انتفاعی دور از ذهن بنظر می رسد، بطوریکه ارائه راهکارهای گوناگون جهت مدیریت کردن هزینه ها به یکی از مهمترین وظایف آنها تبدیل شده است.

فهرست مطالب

 مقدمه. د‌

تعریف مدیریت هزینه. 2

ABM  مدیریت بر مبنای فعالیت... 2

اهداف مدیریت بر مبنای فعالیت... 3

مقایسه دو روش ABM و سنتی.. 3

وظایف مدیریت بر مبنای فعالیت... 3

شرایط ایجاد یک سیستم حامی ABM.... 3

دلایل به کارگیری  ABM.... 4

اصول اساسی ساختار ABM.... 4

هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC.. 5

مراحل اجرایی  روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC.. 5

محاسبات بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC... 8

:ABB بودجه بندی برمبنای فعالیت با 12

چرا اجرای ABB ضرورت دارد ؟. 12

هدف ABB چیست ؟. 13

كاربردهای  ABB: 13

هزینه یابی برمبنای هدف TC: 16

هزینه یابی هدف :TC.. 16

شش اصل عمده در هزینه یابی هدف... 16

1-هزینه یابی قیمت بازار : 17

2- مشتری مداری: 17

3-تمرکز بر فرآیند طراحی : 17

4- همکاری سیستمی (عملکرد متقابل واحدها): 18

5- هزینه یابی چرخه عمر محصول : 18

6- مشارکت زنجیره ارزش: 19

مفهوم هزینه یابی بر مبنای هدف :TC... 19

هزینه یابی هدفTC  در مقایسه با روش سنتی مدیریت هزینه : 19

مبانی نظری هزینه یابی هدف :TC.. 20

هزینه یابی كایزنKCبهبودمستمرامور: 20

مفاهیم كایزنی: 20

كایزنKCوكنترل كیفیت جامع: 21

كایزنKCدربرابرنوآوری: 22

كایزنKCوهزینه یابی: 22

1-شناخت مشكلات وضع موجود 2-چاره جویی 3-تجزیه وتحلیل مشكل 4-ردیابی یامشخص نمودن علل مشكل 5-پیش بینی ومشخص نمودن تدابیرلازم. 22

هزینه یابی کیفیت QC: 23

اهداف مدیریت هزینه: 27

نقش مدیریت هزینه در كاهش هزینه: 30

ضرورت مدیریت هزینه: 31

اصلاح الگوی مصرف و لزوم مدیریت هزینه : 33

سیستم های اطلاعاتی حسابداری و ارتباط آن با مدیریت هزینه: 34

تحلیل راهبردی هزینه، پارادایم كلیدیِ مدیریت هزینه : 35

ضرورت مدیریت هزینه و تعیین قیمت هدف : 36

1) تداوم اضافه ظرفیت : 36

4) باقی ماندن بهترین‌ها در صحنه رقابت : 37

روش های اصلی مدیریت هزینه : 37

مراحل تعیین قیمت هدف: 38

نگرش ساپكو در مدیریت هزینه : 39

نتیجه گیری.. 40

منابع و ماخذ : 41

دانلود پایان نامه بررسی مدیریت هزینه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی مدیریت هزینه ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی تاریخی هموستازی

بررسی تاریخی هموستازی

دانلود بررسی تاریخی هموستازی

بررسی تاریخی هموستازی
دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

زیست‌شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد، و نیز به بررسی برهمکنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. زیست‌شناسی شامل موضوعات وسیعی است که دارای تقسیم‌بندی بسیاری از مباحث و رشته‌های مختلف است. از جمله مهم ترین موضوعات آن عبارت از پنج اصل به‌هم‌وابسته است که می‌توان آن‌ها را اساس زیست‌شناسی مدرن نامید:[۱]

دانلود بررسی تاریخی هموستازی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی تاریخی هموستازی ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران(بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز)

دانلود پایان نامه  بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز

پایان نامه  بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت و گاز
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران
پروژه های نفت وگاز
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
ک
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 2725 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 178

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران(بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز)

چکیده

طرح ها وپروژه های که درصنعت نفت وگاز اجرا می شود، کاملاً متفاوت از سایر طرح ها و پروژه های صنایع دیگر می باشد. حجم بالای سرمایه گذاری وطولانی بودن مدت اجرای این طرح ها باعث تمایز وتفکیک این طرح ها وپروژه ها از سایر طرح های بخش های دیگراقتصادی است. به طوری که یک پروژه نفتی به طورمتوسط10تا15 سال به طول می انجامد وبدیهی است، هرچه اجرای طرحی طولانی مدت تر باشد، عدم قطعیت ها وریسک های مرتبط افزایش می یابد، وجود همین ریسک ها باعث اهمیت روزافزون توسعه صنعت بیمه دربخش نفت وگاز شده است. مرحله اکتشاف نفت وگاز از پر ریسک ترین مرحله تولید نفت وگاز به شمار می آید. حجم عظیم سرمایه های درمعرض خطر، پیچیدگی طبیعت فنی ریسک های موجود درعملیات اکتشاف نفت وگاز، برخورداری از پتانسیل بالای حادثه پذیری به لحاظ ماهیت ریسک و نابسامانی های اقتصادی به دلیل وقوع حوادث درصنایع هیدروکربوری سبب شده است که مباحث مربوط به ریسک، انتقال آن و استفاده از پوشش های بیمه ای درصنایع نفت وگاز  بویژه در مرحله اکتشاف رو به افزایش یابد.

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ............................................................................................................................................................1

فصل اول:کلیات .........................................................................................................................................6

مبحث اول:تاریخچه.......................................................................................................................................7

گفتار اول:تاریخچه بیمه ................................................................................................................................7

  بند اول:سیرتحول بیمه درجهان........................................................................................................................7

 بند دوم:تاریخچه بیمه در ایران ........................................................................................................................12

گفتار دوم:تاریخچه فعالیت های اکتشافی در صنعت نفت وگاز.................................................................18

 بند اول:تاریخچه عملیات اکتشافی صنعت نفت وگاز جهان....................................................................................19

بند دوم:سیر تاریخچه وسیر تکامل عملیات اکتشاف نفت وگاز در ایران..................................................................20

مبحث دوم: مدیریت ریسک و بیمه ...........................................................................................................25

گفتار اول:ریسک.........................................................................................................................................25

بند اول:معنای ریسک.......................................................................................................................................25

بند دوم: طبقه بندی انواع ریسک......................................................................................................................26

گفتار دوم: اصول مدیریت ریسک و بیمه..................................................................................................35

بند اول: معنای مدیریت ریسک ........................................................................................................................35

بند دوم: اهداف مدیریت ریسک ......................................................................................................................36

گفتار سوم: فرآیند مدیریت ریسک ..........................................................................................................38

1-شناسایی موارد در معرض خسارت.................................................................................................................39

2-تجزیه وتحلیل موارد در معرض خسارت..........................................................................................................40

3-انتخاب روش های مناسب برای اداره موارد درمعرض خسارت............................................................................41

4-اجرا و پایش برنامه های مدیریت ریسک .......................................................................................................47

گفتار چهارم: مدیریت ریسک و بیمه ........................................................................................................48

مبحث سوم: قرارداد بیمه واصول حاکم بر آن ...........................................................................................49

گفتار اول: قرارداد بیمه ،مفاهیم واصطلاحات بیمه ای ..............................................................................50

بند اول: تعریف عقد و عقد بیمه.........................................................................................................................50

بند دوم: شرایط اساسی وبنیادی صحت عقد بیمه ................................................................................................51

1-قصد طرفین و رضای آنها...............................................................................................................................51

2-اهلیت طرفین ............................................................................................................................................53

3- مورد معامله یا موضوع بیمه ........................................................................................................................59

4-مشروعیت جهت معامله ...............................................................................................................................61

بند سوم: مفاهیم و اوصاف عقد بیمه ..................................................................................................................62

الف) مفاهیم و اصطلاحات بیمه ای .....................................................................................................................62

ب)اوصاف عقد بیمه ........................................................................................................................................65

بند چهارم: پایان قرارداد بیمه ...........................................................................................................................69

گفتار دوم: اصول حاکم بر بیمه ..................................................................................................................71

1-اصل( حد اعلای) حسن نیت .........................................................................................................................71

2-اصل غرامت ................................................................................................................................................72

3-اصل نفع بیمه پذیر .....................................................................................................................................72

4-اصل جانشینی ...........................................................................................................................................73

5-اصل داوری ................................................................................................................................................73

6-اصل علت نزدیک .......................................................................................................................................74

7-اصل اتکایی ...........................................................................................................................................75

فصل دوم: عملیات تولید نفت وگاز ...................................................................................................76

گفتار اول: عملیات بالا دستی نفت وگاز ....................................................................................................77

بند اول: فعالیت های اکتشافی ..........................................................................................................................77

بند دوم :توسعه ..............................................................................................................................................89

بند سوم: عملیات بهره برداری ..........................................................................................................................94

گفتار دوم: عملیات پایین دستی نفت وگاز ...............................................................................................95

بند اول: خطوط لوله .........................................................................................................................................96

بند دوم: پالایشگاه .........................................................................................................................................98

بند سوم :تاسیسات تصفیه گاز .........................................................................................................................101

بند چهارم :مخازن .........................................................................................................................................102

بند پنجم: پایانه های صادراتی .........................................................................................................................103

فصل سوم: بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز .............................................104

گفتار اول:رابطه ریسک با عقد بیمه .........................................................................................................105

گفتار دوم: ریسک های فعالیت های اکتشافی صنعت نفت وگاز..............................................................107

1-ریسک سرمایه گذاری وتامین مالی ..............................................................................................................109

2-ریسک های سیاسی/ مقرراتی ......................................................................................................................111

3-ریسک اقتصادی ........................................................................................................................................115

4- ریسک های فنی ومدیریتی ........................................................................................................................116

گفتار سوم:پوشش های بیمه ای ریسک های فعالیت های اکتشافی صنعت نفت وگاز ...........................117

بند اول:نقش،اهمیت وجایگاه صنعت بیمه در حوزه نفت وگاز ایران.......................................................................118

بند دوم:گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور در رشته بیمه نفت وگاز ............................................................119

بند سوم: قوانین ومقررات حاکم بر بیمه نفت وگاز ..............................................................................................122

بند چهارم: بررسی بیمه های ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز ...................................................................127

1-بیمه تمام خطر نصب...................................................................................................................................127

2-بیمه شکست ماشین آلات ..........................................................................................................................136

3-بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در  قبال کارکنان خود .....................................................................................143

4-بیمه مسئولیت مدنی بیمه تمام خطر پیمانکاران ...........................................................................................148

5-بیمه آتش سوزی .......................................................................................................................................152

6-بیمه دکل های حفاری متحرک ....................................................................................................................156

7-بیمه آلودگی محیط زیست .........................................................................................................................163

نتیجه گیری وپیشنهادات .........................................................................................................................165

منابع و مأخذ .............................................................................................................................................168

الف) منابع فارسی وعربی ...............................................................................................................................168

ب)منابع لاتین ..............................................................................................................................................172

ج) منابع اینترنتی .........................................................................................................................................174

چکیده انگلیسی .......................................................................................................................................175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف) نمودارها

نمودار 1: فرآیند فعالیت های اکتشافی نفت وگاز....................................................................................................................78

نمودار 2: فرآیند پالایشی نفت......................................................................................................................................................93

نمودار3: محصولات نفتی به دست آمده در پالایشگاهها......................................................................................................100

نمودار4: محصولات گازی حاصل از عملیات پالایش در پالایشگاهها................................................................................100

ب) شکل ها

شکل 1: نحوه قرار گیری آب، نفت و گاز در مخزن..............................................................................................................100

ج)جداول

جدول 1:حق بیمه تولیدی کشور در سطح بین المللی طی سال های (2013 تا2009 )...........................................119

جدول 2: ضریب نفوذ بیمه کشور در سطح بین المللی طی سال های (2013 تا 2009)..........................................120

جدول 3: آمار عملکرد حق بیمه وخسارت پرداختی رشته نفت وانرژی در صنعت بیمه

                    کشور طی سال های  1388 تا پاییز 1393...........................................................................................121

جدول4: آمار تعداد بیمه نامه های صادره وتعداد خسارت ها در رشته بیمه نفت وانرژی

           در صنعت بیمه کشور طی سال های 1388 تا پاییز 1393...............................................................................121

جدول5: نرخهای تقریبی برای بیمه نامه تمام خطر نصب براساس مدت استاندارد در

                                      رشته نفت وگاز.....................................................................................................................135

 

مقدمه

در قسمت مقدمه به بیان مساله، اهداف تحقیق، ضرورت تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق، روش تحقیق، منابع مورد استفاده و بالاخره به ساختار مطالب تحقیق خواهیم پرداخت.

الف)بیان مساله

 اصولاً پوشش های بیمه ای، اموال و دارایی های بیمه شده را در برابر خطرهای ناشی از حوادث طبیعی وخطاهای انسانی تحت پوشش قرار می دهند و با انتقال ریسک به بیمه گر، در صورت بروز حوادث زیان بار، بیمه گر خسارت وارده را جبران می کند. در حوزه نفت وگاز از آن جایی که ماده اولیه نفت و گاز  ترکیبات هیدروکربوری است و طیف گسترده ای از عملیات در این صنایع تحت شرایط فشار بالا و  حرارت بالا انجام می گیرد، از این رو اشتعال ، انفجار و انتشار مواد سمی زنجیره عملیات در نفت و گاز  را به طور مستمر تهدید می کند.سرمایه های کلانی که در این صنایع در معرض ریسک های بالا قرار دارند و خسارات سنگین ناشی از بروز حادثه هم به لحاظ مالی وهم از دیدگاه ملاحظات زیست محیطی،  بحث مدیریت ریسک را در این صنایع مطرح می کند، یکی از شیوه های مدیریت ریسک، انتقال ریسک به شرکت های بیمه  می باشد. در واقع، متصدیان امر در حوزه نفت وگاز  با خرید پوشش های بیمه ای، ریسک را میان بیمه گران و بیمه گذاران و یا بیمه گران و بیمه گران اتکایی توزیع می کنند. مقابله با ریسک روش های متعددی دارد که با توجه به ماهیت آن می توان یکی از روش های مقابله با آن را برگزید. اصولاً وجود ریسک دلیل اصلی پیدایش بیمه است. بیمه یکی از ابزارهای عمده انتقال ریسک و خطرهای رسوبی به بیمه گران است. پویایی و توسعه سریع صنایع نفت و گاز  که متکی برتوسعه دانش فنی است، یکی از دلایل اصلی در به کارگیری روش های پیشرفته مقابله با ریسک و معرفی محصولات جدید بیمه ای و توسعه صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است. متاسفانه در کشور ما سهم صنایع نفت وگاز از صنعت بیمه کشور با جایگاه این صنایع در اقتصاد ملی همخوانی لازم را ندارد. در همین راستا باید هم در حوزه نفت و گاز  و هم در صنعت بیمه چالش های عدم توسعه یافتگی پوشش های بیمه ای در این صنایع را بررسی و راهکارهای جامع برای توسعه همکاری این دو صنعت مهم ارائه نمود. انتقال ریسک از حوزه نفت و گاز به صنعت بیمه، مسئولیت بیمه گران را در صورت وقوع حادثه و خسارت باعث می شود. مسئولیت بیمه گران در صورت وقوع حادثه و جبران خسارت در قوانین داخلی مشخص شده است. ایفای تعهد بیمه گر مشروط به شرایط خاصی از جمله این که اولاً مورد بیمه خسارت دیده باشد و ثانیاً پوشش بیمه ای به ارزش روز دارایی ها اخذ شده باشد، در غیر این صورت بیمه گذار خسارت خود را تمام وکمال دریافت نمی کند و در واقع محاسبه خسارت براساس ماده «10»قانون بیمه که اشعار می دارد: «در صورتی که مال به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد ، بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود»پرداخت می شود. پوشش های بیمه ای که در حوزه نفت وگاز می توان نام برد، عبارتند از: 1-  بیمه حفاری چاههای نفتی در ساحل یا فرا ساحل 2-  بیمه تمام خطر سکوهای نفتی 3-  بیمه تمام خطر اموال، ابزار وماشین آلات موجود در ساحل با فرا ساحل 4-  بیمه تمام خطر لوله گذاری ها در بخش ساحلی و فرا ساحلی5-  بیمه تمام خطر پالایشگاهها6-  بیمه تمام خطرکارخانجات وتاسیسات پتروشیمی 7-  بیمه تمام خطر تجهیزات حفاری 8-  بیمه عدم النفع 9-  مسئولیت حقوقی شخص ثالث در قبال قراردادها 10- انواع بیمه نامه های مسئولیت اعم از قانونی، قرار دادی و فنی 11-  بیمه آلودگی نفتی 12-  بیمه تاخیر در شروع پروژه و وقفه در اجرای آن، که پوشش های بیمه ای مربوط به مرحله اکتشاف نیز در این گونه موارد می گنجد.                                                                                                     

دانلود پایان نامه  بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی

پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی

پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی 
بسته بندی 
تحقیق مالی 
 برآورد هزینه مالی و اقتصادی 
تحقیق پایانی 
 بسته بندی 
 تحقیق مالی رشته حسابداری با موضوع بسته بندی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 185 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 178

پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی

مقدمه: 
هدف از بسته بندی نمودن مواد غذایی این است که طول عمر نگهداری آن افزایش یابد و مواد غذایی بطور کامل از خطر عوامل فساد درونی و بیرونی و اکسایشی حفظ شود. همچنین حمل و نقل مواد غذایی بهتر و آسانتر انجام گیرد.امروزه در اروپا و آمریکا حدود 200 نوع بسته بندی مختلف در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. در آمریکا  در حدود 300 هزار شرکت تولید کننده و شرکتهای خدماتی در زمینه تکنولوژی نوین بسته بندی فعالیت می کنند.
در این کشور یک میلیون نفر در صنعت بسته بندی مشغول به کار هستند. بطور کلی 75 درصد محصولات تولید شده بسته بندی می شوند. در سالهای اخیر هزینه بسته بندی در آمریکا بالغ بر 55 میلیارد دلار شده است و تخمین زده می شود که در سالهای بعد این هزینه افزایش یابد. هزینه سالانه برای مواد اولیه بسته بندی در آلمان حدود 60 مارک می باشد.
 در این کشور 5 درصد از کل درآمد خالص سالانه صرف هزینه بسته بندی مواد غذایی می شود. به عبارتی هزینه سرانه مواد اولیه بسته بندی مواد غذایی برای یک آلمانی هر سال در حدود 750 مارک می باشد. در این کشور به علت استفاده فراوان از مواد غذایی آماده و کنسرو شده، زباله منازل بیش از 15 میلیون تن در سال بوده که در حدود 5/5 میلیون تن آن را مواد اولیه بسته بندی تشکیل می دهد. مواد شامل 4/2 میلیون تن کاغذ و مقوا 5/1 میلیون تنشیشه 8/0 میلیون تن مواد سنتنتیک (پلاستیکی) و 5/0 میلیون تن قوطی فلزی می باشد. 
هر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم است این خصوصیات به درستی شناخته شوند. شناخت صحیحی از مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون تردید، راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی مورد نیاز خواهد بود.در این ارتباط یکی از موثرترین روشهای قابل استفاده، به کارگیری استانداردهای مدون ملی و جهانی هر یک از محصولات می باشد. علاوه بر این جهت بررسی بازار لازم است تا شماره تعرفه گمرکی (نامگذاری بروکسل) محصولات نیز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل شود. 
کلمات کلیدی:

بسته بندی

تحقیق مالی

برآورد هزینه مالی و اقتصادی

فهرست مندرجات

فصل اول- چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی

فصل دوم- کلیات معرفی محصول
2-1 تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول
2-1-1 نام و کاربرد محصول 
2-1-2 طبقه بندی محصول 
2-1-3 مشخصات فنی محصول 
2-1-4 بسته بندی محصول 

2-1-5 شماره تعرفه گمرکی 

2-1-6 استاندارد محصول 
2-2 کالاهای قابل جانشین 
2-3 بررسی بازار و قیمت فروش 
2-3-1 بررسی روند مصرف 
2-3-2 بررسی روند واردات و صادرات 
2-3-3 بررسی قیمت فروش محصول مشابه

 فصل سوم :مطالعات فنی

3-1 معرفی روشهای مختلف تولید 
3-2 تشریح فرآیند تولید منتخب 

3-3 بررسی ایستگاهها، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت 

3-4 تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد 
3-5 برآورد میزان مصرف مواد اولیه 
3-6 دستگاهها و تجهیزات خط تولید 
3-6-1 معرفی دستگاهها و تجهیزات خط تولید 
3-6-2 نقشه استقرار ماشین آلات 
3-6-3 نقشه جریان مواد 
3-7 تجهیزات و تاسیسات عمومی 
3-7-1 آزمایشگاه 
3-7-2 تعمیرگاه 
3-7-3 تاسیسات برق 
3-7-4 تاسیسات آب 
3-7-5 تاسیسات حمل و نقل 
3-7-6 تاسیسات سوخت رسانی 
3-7-7 سایر تاسیسات              
3-8 محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز 
3-8-1 برآورد پرسنل تولیدی 
3-8-2 برآورد پرسنل غیر تولیدی 
3-9 محاسبه سطح زیربنا و مساحت مورد نیاز 
3-9-1 مساحت سالن تولید 
3-9-2 مساحت انبارها 
3-9-3 مساحت تاسیسات و تعمیرگاه 
3-9-4 مساحت آزمایشگاه 
3-9-5 مساحت ساختمانهای اداری و رفاهی و خدماتی 
3-9-6 مساحت زمین، ساختمان و محوطه سازی 
3-10 زمان بندی اجرای تحقیق 

فصل چهارم- بررسی های مالی و اقتصادی 

4-1 اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن 

4-1-1 برنامه تولید سالیانه 
4-1-2 مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی 
4-1-3 هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز 
4-1-4 هزینه خدمات نیروی انسانی 
4-1-5 جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه در گردش 
4-2 اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن 
4-2-1 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید 
4-2-2 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی 
4-2-3 هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی 
4-2-4 هزینه وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل 
4-2-5 هزینه لوازم و اثاثیه اداری 
4-2-6 هزینه های قبل از بهره برداری 
4-2-7 جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت 
4-3 کل سرمایه گذاری 
4-4 هزینه های تولید 
4-4-1 هزینه های ثابت 
4-4-2 هزینه تعمیر 
4-5 قیمت تمام شده محصول 
4-6 صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح 
4-7 ارزیابی مالی و اقتصادی طرح 
ضمیمه(1)- محاسبات مالی و اقتصادی

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی ,

پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 517 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 154

پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با 

سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان

این  پایان نامه  با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

 

فهرست كلی مطالب

عنوان صفحه

فصل اول - طرح پژوهش

مقدمه     13

بیان مسئله            14

اهمیت و ضرورت پژوهش    15

اهداف پژوهش       16

فرضیات 16

تعاریف عملیاتی     17

فصل دوم - ادبیات تحقیق

مقدمه     19

حمایت اجتماعی     19

تعاریف حمایت اجتماعی       20

انواع حمایت اجتماعی          21

ابعاد حمایت اجتماعی           23

تئورهای حمایت اجتماعی      24

منابع حمایت اجتماعی          26

مدلهای حمایت اجتماعی        28

عوامل موثر در جلب حمایت اجتماعی   29

اثرات روانی حمایت اجتماعی 30

اثرات جسمانی حمایت اجتماعی          31

شبکه حمایت اجتماعی         32

حمایت اجتماعی به عنوان سپر فشار روانی         34

نقش حمایت اجتماعی در حفظ سلامتی   29

سازگاری اجتماعی  37

ویژگی های افراد سازگار      38

انواع سازگاری      39

موانع سازگاری در انسان      40

ناسازگاری           41

عوامل موثر در بروز ناسازگاری         42

عوامل موثر بر سازگاری      42

خصوصیات سازگاری          44

مراحل سازگاری    44

فرآیند سازگاری     45

دیدگاه های سازگاری اجتماعی            45

ماهیت خوش بینی و تاریخچه توجه آن در روانشناسی        52

خوش بینی به عنوان طبیعت انسانی     53

خوش بینی به صورت یک تفاوت فردی 56

نظریه کلی           58

نظریه کرت لوین   59

انواع خوش بینی    59

خوش بینی خلقی    60

خوش بینی موقعیتی 60

خوش بینی کاذب    61

هوش اجتماعی       62

تئوری هوش اجتماعی          64

پرفایلهوش اجتماعی 66

تفاوت هوش اجتماعی و هوش هیجانی   67

منشا زیستی- عصبی هوش اجتماعی     68

آسیب شناسی هوش اجتماعی  74

اندازه گیری هوش اجتماعی   75

انواع و نمونه های معیارهای موجود هوش اجتماعی          77

توسعه هوشاجتماعی            79

تاریخچه مطالعات هوش        81

هوش از دیدگاه ثرندایک       86

هوش از دیدگاه اسپیرمن        87

هوش از دیدگاه استرنبرگ     87

هوش از دیدگاه وکسلر          88

هوش از دیدگاه گاردنر          89

هوش از دیدگاه بینه و سیمون  89

رویکردهای چهارگانه هوش   89

رویکرد روانسنجی 90

رویکرد عصبی- زیستی       90

رویکرد رشدی      91

رویکرد پردازش اطلاعات     92

ارتباطات اجتماعی  93

جهت گیری باز و بسته در ارتباطات     94

الگوهای چهارگانه ارتباطات اجتماعی   95

پیشینه پژوهش       98

پیشینه داخلی         98

پیشینه خارجی       99

    فصل سوم:روش پژوهش

-1- جامعه آماری   108

3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری             108

3-3- طرح تحقیق  109

3-4- ابزار اندازه گیری       110

3-5- روش اجرا    110

3-6- روش تحلیل داده ها      111

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) یافته های توصیفی      112

ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش      119

ج) یافته های جانبی             120

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1- تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش          133

5-2- محدودیت های پژوهش 1

5-3-1- پیشنهادات پژوهشی 

5-3-2- پیشنهادات کاربردی 

منابع فارسی           139

منابع انگلیسی

5-3- پیشنهادات فهرست جداول

عنوان     صفحه

جدول 3ـ1 : توزیع آزمودنی ها بر حسب گروه سنی (سال)  113

جدول 3ـ2 : توزیع آزمودنی ها بر حسب سطح تحصیلات   115

جدول 3ـ3 : توزیع آزمودنی ها بر حسب درآمد    117

جدول 3ـ4: توزیع آزمودنی ها بر حسب وضعیت اشتغال     117

جدول4-1:میانگین و انحراف معیارنمره متغیرهای119

جدول 4-2: ضرایب همبستگی ساده بین هوش اجتماعی و حمایت اجتماعی121

جدول 4-3: ضرایب همبستگی ساده بین خوش بینی با سازگاری        126

جدول 4-4: ضرایب همبستگی ساده بین حمایت اجتماعی با سازگاری 128

جدول4ـ5: ضرایب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین (سازگاری، هوش و حمایت اجتماعی) با  خوش بینی128

جدول 4-6: ضرایب همبستگی ساده بین حمایت اجتماعی و خوش بینی            129

چکیده:

هدفاصلیاینپژوهش بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان سال 1394-1393میباشد.روش پژوهش از نظر هدف كاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است. حجمجامعهآماریکارکنان  بهتعداد300نفراستکهنمونهآماریبهروشکوکران150نفرتعیینگردیدکهبهروشنمونهگیریتصادفیانتخابشدند.ابزار گردآوری داده ها چهار پرسشنامه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و  خوش بینی با سازگاری اجتماعی در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی پرسشنامه ها با مطالعه منابع و اخذ نظرات برخی متخصصان زیربط بدست آمد برای محاسبه پایایی آنها نیز تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری (غیر از نمونه اصلی) توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب 0.94 برآورد گردیده است.داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد، نمودار، وآزمون های آمار استنباطی همچون همبستگی پیرسون، و T مستقل، آنالیز واریانس یک راههو ضریب همبستگی چندگانه از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج عبارتند از:بین حمایت اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد. بین هوش اجتماعی و میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد. بین خوش بینی و میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد . بین خوش بینی و میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد. بین حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجویان زن و مرد و تفاوت وجود دارد.بین حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجویان از نظر گروه ‌های مختلف سنی تفاوت وجود دارد بین حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجویان از نظر وضعیت اشتغال تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه: هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی،خوش بینی، سازگاری اجتماعی، دانشجویان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاهها,

ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ An Approach for Aspect-Oriented Requirements Engineering

دانلود ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ(MSc)باﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ An Approach for AspectOriented Requirements Engineering در 199 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه فایل pdf

دانلود ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ An Approach for Aspect-Oriented Requirements Engineering

دانلود ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ(MSc)باﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ An Approach for AspectOriented Requirements Engineering
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپ
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 2668 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 199

ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ An Approach for Aspect-Oriented Requirements Engineering

(M.Sc)دانلود ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ- ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ

باﻣﻮﺿﻮﻉ: ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ

An Approach for Aspect-Oriented Requirements Engineering

 در 199 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc + به همراه فایل pdf

ﭼﻜﻴﺪﻩ

 

ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪﺑﻨﺪﻱ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪﺑﻨﺪﻱ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺎﺭﺍﺋﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ. ﺯﻳﺮﺍ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (ﭘﻴﻤﺎﻧﻪﺑﻨﺪﻱ) ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪﻓﺶ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ (ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ) ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ﺩﺭﺳﻄﺢ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻳﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﻓﺎﺯ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ)، ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ، ﺷﻴﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﻲ ﭼﻮﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ١ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺳﻤﻲﺳﺎﺯﻱ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ، ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮﻱ (ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻨﺒﻪ) ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﺭﻭﺵ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻲﺳﺎﺯﻱ، ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ، ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮﻱ ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭﻟﻲ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ

 

ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ

ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮﻱ

ﺷﺒﻜﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪ

ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ

ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻱ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ

ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ

 

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

 

ﻣﻌﺮﻓﻲ

 

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻚ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ. ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ، ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ (ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪ) ﺫﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

۱-۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٩٦٨ (ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ (NATO ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ (ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ) ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪﺑﻨﺪﻱ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﮊﻭﻟﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﻲﺀﮔﺮﺍﺋﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺷﻲﺀ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ١ ﺳﻴﺴﺘﻢ (ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ) ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻲﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺳﻂﻫﺎﻱ ﺧﻮﺵ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺧﺖﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

 

ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺷﻲﺀﮔﺮﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪﺑﻨﺪﻱ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ، ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻱ٢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻱ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﻣﺎﮊﻭﻝ (ﺷﻲﺀ) ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ، ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ، ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ (ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ٣ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ٤). ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﺷﻲﺀﮔﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۷۹۹۱ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ. ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻴﻚﺯﺍﻟﺰ٥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ PARC٦ ﺑﻮﺩ ﺑﻮﺩ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺟﻨﺒﻪ٧ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪﺑﻨﺪﻱ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪﺑﻨﺪﻱ ﻛﻨﺪ (ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ، ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪﺑﻨﺪﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﻛﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ).

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﭼﻜﻴﺪﻩ ................................................................................................................................

..................... ١

ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ .........................................................................................................................................

١

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ....................................................................................................................................

٢

١-١- ﻣﻘﺪﻣﻪ.......................................................................................................................................................

٣

١-٢- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ ...........................................................................................................................................

٤

١-٣- ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ..................................................................................................................................

٥

١-٤- ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ......................................................................................................................

٧

١-٥- ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ .....................................................................................................................................

٨

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ. ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ .......................................................................................................................

١٠

٢-١- ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ..............................................................................................................................................

١١

٢-١-١- ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻭﻇﻴﻔﻪﻣﻨﺪﻱ ....................................................................................................................

١١

٢-١-٢- ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻭﻇﻴﻔﻪﻣﻨﺪﻱ ...............................................................................................................

١١

٢-١-٣- ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻳﻚ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﺧﻮﺏ ...................................................................................

١٢

٢-٢- ﺩﻏﺪﻏﻪ ..................................................................................................................................................

١٢

٢-٢-١- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻏﺪﻏﻪ .............................................................................................................................

١٣

٢-٢-٢- ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺮﻓﻪ .........................................................................................................

١٤

٢-٣- ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻱ ..................................................................................................................................

١٥

٢-٣-١- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻱ .............................................................................................

١٥

٢-٤- ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ..............................................................................................................................

١٦

٢-٥- ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪﺍﻱ ..................................................................................................................................

١٧

 

 

 

 

٢-٦- ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ................................................................

........................................................................ ١٧

٢-٧- ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ ................................................................

............................................................................... ١٨

٢-٨- ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ................................................................

................................................................... ١٩

٢-٩- ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﺩﻳﺎﺑﻲ ................................................................

....................................................................... ١٩

٢-١٠- ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ................................................................

.......................................................... ٢٠

٢-١١- ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ................................................................

................................................................ ٢٠

٢-١٢- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ................................................................

.......................................................... ٢١

٢-١٢-١- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ................................

............................................................................... ٢١

۲-۲۱-۱-۱- ﺟﻨﺒﻪ ................................................................

.......................................... ٢٢

۲-۲۱-۱-۲- ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ................................

............................................................... ٢٣

۲-۲۱-۱-۳ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺵ ................................

................................................................... ٢٤

۲-۲۱-۱-۴- ﻛﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ................................

.................................................................. ٢٥

٢-١٢-٢- ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ................................

..................................................................... ٢٦

٢-١٢-٣- ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ................................

..................................................................... ٢٦

٢-١٣- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ................................

................................................................................... ٢٧

٢-١٣-١- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ................................

....................................................................... ٢٨

٢-١٣-٢- ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ................................

........................................................................... ٢٨

٢-١٣-٣- ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ................................

..................................................................... ٢٨

٢-١٣-٤- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ................................

................................................................................ ٢٩

٢-١٣-٥- ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ ................................

....................................................................... ٢٩

٢-١٤- ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﭘﺘﺮﻱ ................................................................

.................................................................. ٢٩

٢-١٤-١- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﭘﺘﺮﻱ ................................

............................................................................. ٢٩

٢-١٤-٢- ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮﻱ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ................................

................................................................ ٣١

 

 
 

 

٢-١٤-٣- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮﻱ ................................

........................................................................ ٣١

٢-١٤-٤- ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﭘﺘﺮﻱ ﺭﻧﮕﻲ ................................

............................................................................... ٣٢

٢-١٤-٥- ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﭘﺘﺮﻱ ................................

......................................................... ٣٣

٢-١٤-٦- ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺷﺒﻜﻪﭘﺘﺮﻱ ................................

............................................................................ ٣٤

٢-١٥- ﺧﻼﺻﻪ ................................................................

............................................................................... ٣٤

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ. ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ................................

................................................................... ٣٥

٣-١- ﻣﻘﺪﻣﻪ................................................................

.................................................................................... ٣٦

٣-٢- ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ................................................................

..................................................... ٣٦

٣-٣- ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ................................................................

............................................................... ٣٩

٣-٣-١- ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ................................................................

.................................................................... ٣٩

٣-٣-٢- ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ ................................

............................................................................... ٤٠

٣-٣-٣- ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺫﻫﻨﻲ ................................................................

................................................................ ٤٠

٣-٣-٤- ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻲ ................................

.......................................................................... ٤٠

٣-٣-٥- ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ................................................................

......................................................... ٤١

٣-٣-٦- ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﻡ ................................

.................................................................................. ٤٢

٣-٣-٧- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ................................

.............................................................................. ٤٣

٣-٣-٨- ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ................................

............................................................................ ٤٤

٣-٤- ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ................................

.................................................................................... ٤٤

٣-٤-١- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ................................ (JAD)

................................................................. ٤٥

٣-٤-٢- ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺩﻫﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ................................

................................................................................. ٤٥

٣-٤-٣- ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ................................................................

..................................................................... ٤٦

۳-۴-۳-۱- ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ : ................................

................................................. ٤٦

۳-۴-۳-۲- ﻣﺪﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ................................

........................................................ ٤٧

 

 

 

 

۳-۴-۳-۳- ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺷﻲﺀﮔﺮﺍ.........................................................................................

٤٧

٣-٤-٤- ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻴﻔﻴﺖ ........................................................................................................ (QFD)

٤٨

٣-٥- ﻣﺴﺘﻨﺪ(ﺳﺎﺯﻱ) ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ .......................................................................................................................

٤٩

٣-٦- ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ..........................................................................................................................

٥٠

٣-٦-١- ﻣﺮﻭﺭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ............................................................................................................................

٥٠

٣-٦-٢- ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ .......................................................................................................................

٥٠

٣-٦-٣- ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎﺯﻱ ..................................................................................................................................

٥١

٣-٧- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ................................................................................................................................

٥١

٣-٨- ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ ................................................................................................
ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ An Approach for Aspect-Oriented Requirements Engineering ,