خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش حسابداری با عنوان ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در 172 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش حسابداری
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 602 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 172

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری با عنوان:

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

در 172 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چكیده:

حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .

بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.

 

مقدمه:

بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.

در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی  که براستقلال    حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.

در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.

حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

 

فهرست مطالب

چكیده:..  1

مقدمه:..  2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1-مقدمه :         4

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش      5

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)    7

2-2-1  ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)  7

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش          8

4-1 . اهداف پژوهش          10

5-1 . فرضیه های پژوهش   11

1-5-1.فرضیه اول 11

2-5-1.فرضیه دوم 11

3-5-1. فرضیه سوم           11

6-1 . روش پژوهش            11

7-1. روش جمع آوری اطلاعات         12

8-1 . قلمرو پژوهش           12

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش          12

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش  13

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات   14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی        17

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی          17

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی         20

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی   21

2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات       23

3-2-1-2.تئوری ذینفعان      24

3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی      26

4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی            26

5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی   27

6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی          27

7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی        28

1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار        28

2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت  مبتنی برروابط            29

3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار  29

4-7-1-2 . الگوی نوظهور   30

8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی   30

1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی   31

2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی  32

9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی          34

2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 35

1-2-2. مفاهیم مدیریت سود  35

2-2-2. انگیزه های مدیریت سود:       36

1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: 36

2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران:      36

3-2-2-2. انگیزه های سیاسی            37

4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی            37

5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی       38

6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی   38

7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی          39

8-2-2-2. برآوردن انتظارات 39

3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد         39

4-2-2. الگوهای مدیریت سود            40

1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: 40

2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود     41

3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود      41

4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود      42

5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود       42

3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره   45

1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب 45

2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره       46

3-3-2 . ستاد هیأت مدیره     47

4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره            47

1-4-3-2. اعضای غیر موظف          47

2-4-3-2. کفایت مدیران      48

3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره    48

5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره       49

6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل      49

7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره    49

8-3-2. جلسات هیأت مدیره   50

4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت        50

1-4-2 . مالکیت پراکنده       50

2-4-2. مالکیت متمرکز       51

3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی 52

4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت          52

5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور           53

5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی 54

1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی      54

2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی           55

3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت      56

4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی  56

6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش         57

1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور     57

2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور      59

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه :        67

2-3. جامعه آماری 67

3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری      68

4-3. روش پژوهش 70

5-3. روش جمع آوری اطلاعات         71

6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها       71

1-6-3. متغیر های مستقل    71

2-6-3. متغیرهای وابسته     71

7-3.تابع آماره       74

1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)  74

2-7-3. تحلیل رگرسیون      74

3-7-3. دیاگرام پراکنش       74

4-7-3. معادله خط 75

5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون      75

6-7-3. آزمون دوربین واتسون           76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه:         78

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها      78

3-4. آزمون فرضیه ها        79

1-3-4. آزمون فرضیه اول   79

2-3-4. آزمون فرضیه دوم    85

3-3-4. آزمون فرضیه سوم   91

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه:          100

2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات  100

1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه  اول       100

2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم        101

3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم       101

3-5. پیشنهادها      102

1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش  102

2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی 103

4-5. محدودیت های پژوهش  103

پیوستها:

پیوست شماره 1:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387          105

پیوست شماره 2:  نام شرکت های نمونه پژوهش  109

پیوست شماره 3: نحوه محاسبه متغیر های مستقل 113

پیوست شماره 4: اقلام تعهدی اختیاری (DA)      126

پیوست شماره 5: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری          140

منابع و ماخذ:

منابع فارسی:        154

منابع لاتین:          157

منابع اینترنتی:      158

چکیده انگلیسی 159

فهرست جداول

 نگاره شماره 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی.       33

 نگاره شماره 1-2-2. شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع          43

 نگاره شماره 1-6-2  خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی 63

نگاره شماره (1-3) نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی    69

نگاره شماره (1-4) : شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع      79

نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف           80

نگاره شماره (3-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف           81

نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون    81

نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون    84

نگاره شماره (6-4): همبستگی ها        84

نگاره شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون           85

نگاره شماره (8-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف           86

نگاره شماره (9-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف           87

نگاره شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  87

نگاره شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون  90

نگاره شماره (12-4): همبستگی ها      90

نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون         91

نگاره شماره (14-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف         92

نگاره شماره (15-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف         93

نگاره شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  93

نگاره شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون  96

نگاره شماره (18-4): همبستگی ها      96

فهرست نمودارها

نگاره شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون         97

نگاره شماره (48-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 98

فهرست نمودارها

             

نمودار شماره (1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها     14

نمودار شماره (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده            82

نمودار شماره (3-4) :دیاگرام  پراکنش  83

نمودار شماره (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون   83

نمودار شماره (5-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده            88

نمودار شماره (6-4) :دیاگرام  پراکنش  89

نمودار شماره (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون   89

نمودار شماره (9-4) :دیاگرام  پراکنش  95

نمودار شماره (10-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 95

 

 

 

دانلود ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان

پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان شهرستان اردبیل به همراه فایل SPSS (مشاوره و تحلیل آماری )

دانلود رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان

پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی
 رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان شهرستان اردبیل 
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 402 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی

رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان شهرستان اردبیل 

به همراه فایل SPSS (مشاوره و تحلیل آماری )

 

 مقدمه

مدارس نقش مهمی در شکل گیری ارزش ها، هنجارها و فرصت های اجتماعی افراد دارند. کودکان اولین تعاملات خود را در سیستم آموزشی در حدود پنج یا شش سالگی برقرار میکنند و معمولا تا هجده سالگی ارتباط شان را با مدرسه حفظ میکنند ، در نتیجه جوانان تقریبا 13 سال از زندگی خود را در سیستم آموزشی صرف میکنند به عبارتی این مقدار از زمان را در ساختار تحصیلی و به دور از خانواده شان سپری میکنند و موسسات آموزشی ابزار اولیه اجتماعی شدن جوانان میشود. مدارس هم مسئول آموزش اطلاعات و روشها و هم مسئول ایجاد هنجارها و و ارزش های جامعه محسوب میشود.

در جامعه امروزی مدارس با موضوعات پیچیده که تاثیر انکار ناپذیری بر کارکرد آنها دارد روبرو هستند.از مدارس انتظار میرود که جوانان را با محیط یادگیری سالمی مواجه کنند که بتوانند در آن به سطح مطلوبی از دانش دست یابند و افراد مولد در جامعه باشند. با آگاهی از وقایع و نارسایی هایی که در مدارس دیده میشود نگرانی های عموم از جو مدارس افزایش میابد.( نقل از رضایی شریف و همکاران ، 1390).

پیوند با مدرسه علاقه و دلبستگی دانش آموزان به معلمان ، کارکنان و مدیران و غرور نسبت به مدرسه خود است (ایس  ، 2005به نقل از رضایی شریف و همکاران ، 1390). اهمیت جو مدرسه و پیوند دانش آموز – مدرسه زمینه جامعه شناختی ، روانشناسی مدرسه و ادبیات آموزشی دارد. توافقی عمومی وجود دارد که مدارس محیط اجتماعی بزرگی هستند که در آن دانش آموزان از اعتقادات ، ارزش ها ، معیارها و نگرانی های مشترک برخوردارند.

 همچنین عملکرد های شناختی و عاطفی دانش آموزان به وسیله ویژگی های مدرسه شکل میگیرد و یادگیری در مدرسه در یک محیط اجتماعی ، هم درون و هم در بیرون کلاس درس صورت میگیرد (هافمن و دیگران 2001 به نقل از اسکرمن ، 2002؛ نقل از رضایی شریف و همکاران، 1390).

تعریف موضوع

بزهكاری پدیده اجتماعی جهانی است كه معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر 18 سال به كار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهكار در مورد افرادی به كار برده می شود كه اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه انجام می دهند. با توجه به این كه احكام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یك جامعه، ممكن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد.

در كشور ما بزهكاری به مجموعه كل جرایمی گفته می شود كه در صورت ارتكاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات را در پی دارد. هر روز در كنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد و با تورق روزنامه ها، در صفحه حوادث با انواع بزهكاری آشنا می شویم: چاقوكشی، ضرب و جرح، دزدی، تجاوز و وقتی از خیابان عبور می كنیم سازمان هایی نظیر كانون اصلاح و تربیت، نیروی انتظامی، و دادگاه هایی را می بینیم كه برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. ولی تا حالا فكر كرده ایم چه عواملی در به وجود آوردن فرد بزهكار مؤثر است؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهكاری سبب شده است كه هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی كنند. روان شناسان و روان پزشكان از دیدگاه روان شناختی، حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسایل كیفری، پزشكان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و بالاخره جامعه شناسان از دید آسیب شناسی اجتماعی.

فهرست مطالب

 

مقدمه     1

تعریف موضوع     2

اهمیت و ضرورت موضوع   4

بیان مساله            4

سوالات تحقیق       6

فرضیه های تحقیق 6

تعاریف عملیاتی     6

تئوری های پیوند مدرسه       9

تفاوت در پیوند با مدرسه       12

مدل رشد اجتماعی  13

دلبستگی به مدرسه 14

دلبستگی به کارکنان            14

تعهد به مدرسه      16

مشغولیت در مدرسه            17

باور       18

تفکیک از سازه های مرتبط   19

بزهکاری 22

تعریف بزه در رویكرد های مختلف      24

رویكرد حقوقی جرم 24

رویكرد جامعه شناختی         24

رویكرد جرم شناسی 25

تعریف انواع بزه های معمول 25

رویکرد ها در مورد علل بزهكاری       27

رویکرد شكل ظاهری (Body type theories). 27

رویكرد ساختار زیستی         28

رویكرد روانشناختی 29

رویكرد وضعیت اقتصادی     31

رویکرد کنترل اجتماعی       32

رویکرد پیوند افتراقی           33

رویکردهای التقاطی            35

عوامل مستعدکننده بزهکاری  37

مهاجرت  38

برخی علل انحراف جنسی     41

د). عدم تماس دائم بین مربیان با خانواده 42

بهره هوشی و بزهکاری       45

مبارزه با بزهکاری 45

پیشگیری از بزهكاری         46

پیشگیری اوّلیه (سطح اول). : ایجاد یك محیط سالم            47

پیشگیری ثانویه (سطح دوم). : كاهش عوامل خطرزا         48

پیشگیری ثالثیه (سطح سوم). : کنترل موقعیت خطر          49

روش پژوهش        51

جامعه آماری         51

نمونه آماری و روش نمونه گیری        52

روش جمع آوری اطلاعات    53

روش تجزیه و تحلیل داده ها   53

بحث نتیجه گیری   68

محدودیت های پژوهش         70

پیشنهادات            71

منابع      Error! Bookmark not defined.

 

 

دانلود رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان ,

ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است

دانلود ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی
استفاده از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل word
حجم فایل 1693 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1000

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

*استفاده از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388
 
 
چکیده
این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است.برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (1997) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می باشند.
 
ارتباط بین ابعاد پنچ گانه رقابت و محافظه کاری مشروط در قالب پنچ فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است.
 
نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط بر اساس پیش بینی ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهی های بلند مدت تامین مالی می کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تامین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند.
 
 
واژه گان کلیدی:

محافظه کاری مشروط

انتظارات باز ار سرمایه

ساختارهای تامین مالی

ساختارهای رقابتی محصولات

 
 
مقدمه
    اطلاعات نقش اساسی در عملكرد بازارها دارد، زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستند که خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا بودن و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزائ قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. که کمیته فنی استاندارهای حسابداری ایران از آن به عنوان اصل احتیاط یاد می کند. 
 
باسو (1997) بیان می نماید که، محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه ها است، که منجر به کم نمایی سود و دارایی ها می شود. بنابراین اتخاذ سیاست محافظه کارانه با ارایه تصویری نامناسب از وضعیت مالی و قدرت سود آوری واحد تجاری، از یک طرف فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت را  کاهش می دهد و از طرف دیگر انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحد تجاری را کاهش می دهد. مدیریت با ارزیابی منافع و مخارج اتخاذ رویکرد محافظه کارانه یا جسورانه، به دنبال حد اکثر سازی ثروت ذی نفعان خود هستند.  به نظر می رسد با افزایش فشارهای رقابتی سطح محافظه کاری نیز افزایش یابد. ولی در مواقع نیاز به منابع مالی سطح محافظه کاری کاهش یابد. بنابراین در راستای کمک به مدیران و ذی نفعان واحدهای تجاری در این پژوهس به بررسی موضوعات زیر پرداخته می شود.
 

1. ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری چگونه است.

2. ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری چگونه است.

 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول؛ کلیات تحققیق
1-1.مقدمه 2
1-2.تشریح و بیان موضوع 3
1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-4.نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش 5
1-5.استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه 5
1-6.فرضیه های تحقیق 6
1-7.روش تحقیق 7
1-8.مدلهای تحقیق 9
1-9.متغیرهای تحقیق 10
1-10.تعریف واژه گان کلیدی 13
1-11.خلاصه فصل 14
1-12. چارچوب فصول بعد 14
 
فصل دوم؛ مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه: 16
2-2. مفید بودن اطلاعات مالی 17

2-3. مفهوم محافظه كاری 18

2-4. دیدگاههای  محافظه کاری 19
2-4-1. دیدگاه قراردادی 20
2-4-2. دیدگاه دعاوی حقوقی 21
2-4-3. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری 21
2-4-4. دیدگاه مالیاتی 22
2-4-5. دیدگاه هزینه های سیاسی 22
2-4-6. رقابت در بازار 23

2-5. انواع محافظه کاری 24

2-5-1. محافظه کاری نامشروط 24
2-5-2. محافظه کاری مشروط 24
2-6. اندازهگیری محافظه کاری 26

2-6-1. معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان 26

2-6-2. معیار محافظه كاری مبتنی بر ارزشهای بازار 27
2-6-3. معیارهای محافظه كاری مبتنی بر اقلام تعهدی 28
2-6-4. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی 29

2-7. عوامل موثر بر محافظه کاری 29

2-8.  رقابت در بازار 30
2-9. محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات 31

2-10. انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری 33

2-10-1. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه) 33
2-10-2. محافظه کاری حسابداری و رقابت با  شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل) 34
2-11. اندازه گیری رقابت 35
2-12. تامین مالی و محافظه کاری حسابداری 36
2-13. پیشینه تحقیق 38
2-13-1. تحقیقات خارجی 38
2-13-2. تحقیقات داخلی 42
 
فصل سوم؛ روش تحقیق
3-1. مقدمه 46
3-2. روش تحقیق 46
3-3. جامعه آماری 46
3-4. نمونه آماری 47
3-5.فرضیه ها و مبانی نظری آنها 50
3-6. طریقه استخراج مدلها 52
3-7. روش گردآوری داده ها 59
3-8. روش های آماری مورد استفاده 59
3-9. خلاصه فصل 59
 
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
مقدمه 62

4-1. بخش اول؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری 62

4-1-1. آمار توصیفی 62
4-1-2. ضرایب همبستگی 63
4-1-3. آزمون مدل باسو(1997) 64
4-1-4. نتایج آزمون فرضیه های بخش اول (ارتباط ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری) 65

4-2. بخش دوم؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری 70

4-2-1. آمار توصیفی 70
4-2-2. جدول ضرایب همبستگی بخش دوم 71
4-2-3. نتایج آزمون فرضیه های بخش دوم (ارتباط ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری) 72
4-3. بررسی فروض خطی رکرسیون 77
4-4. خلاصه فصل 78
 
فصل پنجم؛ خلاصه و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 80
5-2. خلاصه و نتیجه گیری 80
5-3- محدودیت های تحقیق 84
5-4- پیشنهادهای کاربردی تحقیق 85
5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 86
منابع و ماخذ 88
 
 

دانلود ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی ,

بررسی کارایی پراکسید هیدروژن و پراکسید هیدروژن – نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ Acid Red 18 از فاضلاب سنتتیک

چکیده زمینه و هدف رنگها مواد آلی، با ساختار پیچیده، غالبا سمی، سرطانزا، جهش زا، غیرقابل تجزیه بیولوژیکی و پایدار در محیط زیست می باشند و چنانچه بدون تصفیه وارد محیط زیست شوند باعث به خطر انداختن محیط زیست و سلامت انسان می شوند هدف از این مطالعه بررسی کارایی دو فرآیند پراکسیدهیدروژن و پراکسید هیدروژن – نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف رنگ Acid Re

دانلود بررسی کارایی پراکسید هیدروژن و پراکسید هیدروژن – نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ Acid Red 18 از فاضلاب سنتتیک

پایان نامه کارشناسی ارشد
 بررسی کارایی پراکسید هیدروژن و پراکسید هیدروژن – نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ Acid Red 18 از فاضلاب سنتتیک
بررسی کارایی پراکسید هیدروژن و پراکسید هیدروژن
نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ Acid Red 18 از فاضلاب سنتتیک
دسته بندی بهداشت محیط
فرمت فایل docx
حجم فایل 3756 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

 پایان نامه کارشناسی ارشد

 بررسی کارایی پراکسید هیدروژن و پراکسید هیدروژن نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ Acid Red 18 از فاضلاب سنتتیک

*همراه با رفرنس پایان نامه و فایل پاورپوینت با عنوان پایان نامه 

چکیده

زمینه و هدف: رنگها مواد آلی، با ساختار پیچیده، غالبا سمی، سرطانزا، جهش زا، غیرقابل تجزیه بیولوژیکی و پایدار در محیط زیست می باشند و چنانچه بدون تصفیه وارد محیط زیست شوند باعث به خطر انداختن محیط زیست و سلامت انسان می شوند. هدف از این مطالعه بررسی کارایی دو فرآیند پراکسیدهیدروژن و پراکسید هیدروژن – نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف رنگ Acid Red 18 از محیط های آبی است.

روش کار: این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. در این مطالعه کارایی پراکسیدهیدروژن و پراکسید هیدروژن – نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف رنگ Acid Red 18 ازیک محلول سنتتیک بررسی شد. هم چنین اثرpH محلول، غلظت رنگ، پراکسیدهیدروژن، غلظت نانو ذرات آهن صفر ظرفیتیی و زمان تماس در کارایی عمل رنگ زدایی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج آزمایشات نشان داد که فرآیند ترکیبی پودرآهن-پراکسید هیدروژن، نسبت به پراکسیدهیدروژن تنها از قدرت رنگبری بالایی برخوردار است. در 3=pH، زمان تماس 80 دقیقه، پراکسید هیدروژن 200 میلی مول، غلظت رنگ 50 میلی گرم در لیتر و غلظت نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی 2 گرم در لیتر، حذف رنگ در حدود 98 درصد بوده است. برای پراکسیدهیدروژن تنها با زمان تماس 80 دقیقه، 3=pH و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول، راندمان حذف 34 درصد مشاهده شده است. 

نتیجه گیری: با توجه به نتایج آزمایش ها، استفاده از پراکسید هیدروژن – نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی کارایی مناسبی در حذف رنگ Acid Red 18 از گروه رنگ های آزو، دارد.

کلمات کلیدی: نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی، پراکسیدهیدروژن، Acid Red 18، حذف رنگ

 

فهرست مطالب

فصل نخست.................................................................................................................................................1

1-1-        مقدمه............................................................................................................................................2

1-2-        طبقه بندی رنگ ها ........................................................................................................................4

1-2-1- رنگ های اسیدی..........................................................................................................................7

1-2-2- رنگ های راکتیو...........................................................................................................................7

1-2-3- رنگ های کمپلکس فلزی ............................................................................................................8

1-2-4- رنگ های مستقیم.........................................................................................................................9

1-2-5- رنگ های بازی............................................................................................................................9

1-2-6- رنگ های دندانه ای....................................................................................................................10

1-2-7- رنگ های پخش شونده...............................................................................................................10

1-2-8- رنگ های خمره ای....................................................................................................................10

1-2-9- رنگ های آزو.............................................................................................................................10

1-2-10- رنگ های گوگردی...................................................................................................................11

1-3- مشکلات ناشی از وجود رنگ در پساب...........................................................................................12

1-4-        تاریخچه نانو فناوری....................................................................................................................14

1-5-        خواص مواد نانومتری...................................................................................................................16

1-6-         ساختار و نحوه عملکرد ذرات نانو در محیط متخلخل...................................................................18

1-7-        نحوه عملکرد ذرات نانو با آلاینده ها.............................................................................................18

 

فصل دوم: پیشینه و روش ها.....................................................................................................................20

 

2-1- روش ها حذف رنگ......................................................................................................................21

2-1-1- عملیات تصفیه فیزیکی...............................................................................................................21

2-1-2- فرآیندهای تصفیه شیمیایی..........................................................................................................21

فهرست مطالب

 

فصل نخست.................................................................................................................................................1

1-3-        مقدمه............................................................................................................................................2

1-4-        طبقه بندی رنگ ها ........................................................................................................................4

1-2-1- رنگ های اسیدی..........................................................................................................................7

1-2-2- رنگ های راکتیو...........................................................................................................................7

1-2-3- رنگ های کمپلکس فلزی ............................................................................................................8

1-2-4- رنگ های مستقیم.........................................................................................................................9

1-2-5- رنگ های بازی............................................................................................................................9

1-2-6- رنگ های دندانه ای....................................................................................................................10

1-2-7- رنگ های پخش شونده...............................................................................................................10

1-2-8- رنگ های خمره ای....................................................................................................................10

1-2-9- رنگ های آزو.............................................................................................................................10

1-2-10- رنگ های گوگردی...................................................................................................................11

1-3- مشکلات ناشی از وجود رنگ در پساب...........................................................................................12

1-8-        تاریخچه نانو فناوری....................................................................................................................14

1-9-        خواص مواد نانومتری...................................................................................................................16

1-10-    ساختار و نحوه عملکرد ذرات نانو در محیط متخلخل....................................................................18

1-11-    نحوه عملکرد ذرات نانو با آلاینده ها.............................................................................................18

 

فصل دوم: پیشینه و روش ها.....................................................................................................................20

 

2-1- روش ها حذف رنگ......................................................................................................................21

2-1-1- عملیات تصفیه فیزیکی...............................................................................................................21

2-1-2- فرآیندهای تصفیه شیمیایی..........................................................................................................21

2-1-3- فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی.......................................................................................................21

 

2-2- مقایسه روش های مختلف حذف رنگ............................................................................................21

 

2-3-  انواع تصفیه...................................................................................................................................24

2-3-1- جذب.........................................................................................................................................24

2-3-2-  تصفیه بیولوژیکی.......................................................................................................................24

2-3-3- روش های الکتروشیمیایی...................................................................................................................25

2-3-4- ازن زنی...............................................................................................................................................25

2-3-5- فرآیند فنتون........................................................................................................................................26

2-3-6- اکسیداسیون پیشرفته............................................................................................................................27

 

2-4- مکانیسم واکنش نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی با رنگ...........................................................................................28

 

 

2-5- مروری بر مطالعات پیشین در مورد حذف رنگ Acid Red 18 و رنگ های دیگر...................................29

 

فصل سوم: مواد، دستگاهها  و روش اندازه گیری..............................................................................................31

3-1- دستگاه آزمایشی......................................................................................................................................32

3-2-  مواد و وسایل مورد نیاز..........................................................................................................................37

3-3- تعیین مشخصات رنگ آزوی Acid Red 18 ......................................................................................39

3-4- روش انجام تحقیق...................................................................................................................................40

3-5- طراحی آزمایش.......................................................................................................................................43

 

فصل چهارم: نتایج.............................................................................................................................................45

4-1- نتایج کلی آزمایش ها با پراکسیدهیدروژن تنها........................................................................................46

4-2- نتایج کلی آزمایش ها با پراکسید هیدروژن – نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (Fe0/H2O2)........................56

4-3- نتایج متغییرهای بهینه آزمایش با پراکسید هیدروژن – نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (Fe0/H2O2).......68

4-3-1- اثر pH محلول...................................................................................................................................68

4-3-2- اثر زمان تماس....................................................................................................................................69

4-3-3- اثر غلظت اولیه رنگ...........................................................................................................................70

4-3-4- اثر پراکسید هیدروژن تنها در غلطت های مختلف، همراه با سایر پارامترهای بهینه(H2O2)...............71

4-3-5- تاثیر NZVI در غلظت های مختلف همراه با پراکسید هیدروژن و سایر پارامترهای بهینه...................72

 

4-4- نتایج آزمایش ها با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها همراه با سایر پارامترهای بهینه(H2O2).......................73

4-4-1- اثر pH محلول....................................................................................................................................73

4-4-2- اثر زمان تماس....................................................................................................................................74

4-4-3- اثر غلظت اولیه رنگ..........................................................................................................................75

4-3- مقایسه کارایی پراکسید هیدروژن و نانو ذرات آهن صفر – پراکسیدهیدروژن در حذف

 Acid Red 18 از فاضلاب سنتتیک................................................................................................................76 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها.................................................................................................................78

5-1- بحث........................................................................................................................................................79

5-2- نتیجه گیری..............................................................................................................................................81

5-3- پیشنهادها:................................................................................................................................................82

5-3-1- پیشنهادات اجرایی..............................................................................................................................82

5-3-2- پیشنهادات پژوهشی............................................................................................................................83

فهرست مراجع..................................................................................................................................................84

فهرست جداول:

جدول (1-1): طبقه بندی رنگ ها از نظر کاربرد.................................................................................................5

جدول (2-1): كارایی فرایندهای مهم تصفیه در حذف رنگ.............................................................................23

جدول (3-1): مواد و وسایل مورد استفاده........................................................................................................37 

جدول (3-2): مشخصات رنگ آزوی Acid Red 18....................................................................................39

جدول (4-1): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 25 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 24 میلی مول در زمان و pH های مختلف)............................................46

جدول (4-2): جدول4-2: درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 25 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 90 میلی مول در زمان و pH های مختلف)...........................................46

جدول (4-3): درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 25 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 140 میلی مول در زمان و pH های مختلف)............................................................47

جدول (4-4): جدول4-4: درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 25 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول در زمان و pH های مختلف).........................................47

جدول (4-5): درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 25 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 300 میلی مول در زمان و pH های مختلف)............................................................48 

جدول (4-6): در صد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 24 میلی مول در زمان و pH های مختلف)..............................................................48 

جدول (4-7): در صد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 90 میلی مول در زمان و pH های مختلف)............................................................49 

 

جدول (4-8): در صد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 140 میلی مول در زمان و pH های مختلف)..............................................................49 

جدول (4-9): در صد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول در زمان و pH های مختلف)..............................................................50 

جدول (4-10): در صد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 300 میلی مول در زمان و pH های مختلف).............................................................50 

جدول (4-11): در صد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 75 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 24 میلی مول در زمان و pH های مختلف)................................................................51 

جدول (4-12): درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 75 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 90 میلی مول در زمان و pH های مختلف)................................................................51 

جدول (4-13): درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 75 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 140 میلی مول در زمان و pH های مختلف).............................................................52 

جدول (4-14): درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 75 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول در زمان و pH های مختلف)...........................................................52 

جدول (4-15): درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 75 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 300 میلی مول در زمان و pH های مختلف)..............................................................53 

جدول (4-16): درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 100 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 24 میلی مول در زمان و pH های مختلف)................................................................53 

جدول (4-17): درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 100 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 90 میلی مول در زمان و pH های مختلف)................................................................54

 

جدول (4-18): درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 100 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 140 میلی مول در زمان و pH های مختلف)..............................................................54 

جدول (4-19): درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 100 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول در زمان و pH های مختلف)..............................................................55 

جدول (4-20): درصد حذف رنگ با فرآیند پراکسید هیدروژن تنها (غلظت 100 میلی گرم در لیتر Acid Red 18 و پراکسید هیدروژن 300 میلی مول در زمان و pH های مختلف)..............................................................55 

جدول (4-21): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 25 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و   NZVI  5/0 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................56   

جدول (4-22): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 25 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و   NZVI  1 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................56

جدول (4-23): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 25 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  2 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................57

جدول (4-24): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 25 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  3 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................57

جدول (4-25): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 25 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  4 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................58

جدول (4-26):  درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  5/0 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................58

جدول (4-27): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  1 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................59

جدول (4-28): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  2 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................59

جدول (4-29): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  3 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................60

جدول (4-30): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  4 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................60

جدول (4-31): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 75 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  5/0 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................61

 

جدول (4-32): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 75 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  1 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................61

جدول (4-33): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 75 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  2 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................62

جدول (4-34): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 75 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  3 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................62

جدول (4-35): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 75 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  4 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................63

جدول (4-36): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 100 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  5/0 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................63

جدول (4-37): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 100 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  1 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................64

جدول (4-38): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 100 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  2 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................64

 

جدول (4-39): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 100 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  3 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................65

جدول (4-40): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 100 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 200 میلی مول و  NZVI  4 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................65

جدول (4-41): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 24 میلی مول و  NZVI  2 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف).............................................................................................................................................................66

جدول (4-42): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 90 میلی مول و  NZVI  2 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف)............................................................................................................................................................66

جدول (4-43): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 140 میلی مول و  NZVI  2 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف)...........................................................................................................................................................67

جدول (4-43): درصد حذف Acid Red 18  با فرآیند پراکسید هیدروژن- NZVI (غلظت 50 میلی گرم در لیتر Acid Red 18  و پراکسید هیدروژن 300 میلی مول و  NZVI  2 گرم در لیتر در زمان و pH های مختلف)..........................................................................................................................................................67

 

 

فهرست شکل­ها

شکل (1-1): مهمترین گروههای عامل رنگ........................................................................................................7

شکل (3-1): دستگاه آزمایشی مورد استفاده..............................................................................................................36

شکل (3-2): ساختار شیمیایی رنگ Acid Red 18 .....................................................................................39

شکل (3-3): تصویر نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی با میکروسکوپ الکترونی (TEM)....................................41

شکل (3-4): منحنی کالیبراسیون جهت اندازه گیری غلظت محلول رنگی Acid Red 18...............................42

شکل (3-5): مجموعه آزمایشگاهی و روش انجام آزمایشات اکسیداسیون Acid Red 18 توسط H2O2 و H2O2/Fe0........................................................................................................................................................44

فصل چهارم نتایج: ............................................................................................................................................45

شکل (4-1): نمودار تأثیر pH  بر کارایی فرآیند (Fe0/H2O2)........................................................................68

شکل (4-2): نمودار تأثیر زمان تماس برکارایی فرآیند (Fe0/H2O2)..............................................................69

شکل (4-3): نمودار تأثیر غلظت اولیه رنگ بر کارایی فرآیند (Fe0/H2O2)..................................................70

شکل (4-4): نمودار تاثیر پراکسید هیدروژن تنها در غلظت های مختلف، همراه با سایر پارامترهای بهینه(H2O2)..................................................................................................................................................................71

شکل (4-5): نمودار تاثیر NZVI در غلظت های مختلف همراه با پراکسید هیدروژن و سایر پارامترهای بهینه...................................................................................................................................................................72

شکل (4-6): نمودار تأثیر pH بر کارایی فرآیند (H2O2 تنها)..........................................................................73

شکل (4-7): نمودار تأثیر زمان تماس برکارایی فرآیند  (H2O2 تنها)..............................................................74

شکل (4-8): نمودار تأثیر غلظت اولیه رنگ بر کارایی فرآیند (H2O2 تنها).....................................................75

شکل (4-9): نمودار مقایسه تأثیر NZVI بر کارایی فرآیند (Fe0/H2O2)......................................................76

شکل (4-10): نمودار مقایسه تأثیر غلظت اولیه پراکسیدهیدروژن تنها و Fe0/H2O2  بر کارایی فرآیند...........76

 

دانلود بررسی کارایی پراکسید هیدروژن و پراکسید هیدروژن – نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ Acid Red 18 از فاضلاب سنتتیک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی کارایی پراکسید هیدروژن و پراکسید هیدروژن – نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ Acid Red 18 از فاضلاب,

بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی است جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر وپسر دارای

دانلود بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی
بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی  رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی
بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی 
رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 292 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی

*همراه با منابع فارسی و انگلیسی

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر وپسر دارای اختلالات رفتاری ، از مدارس استثنایی ، استان البرز در سال1391؛ همچنین دانش آموزان عادی بدون تشخیص اختلالات رفتاری، که از نظر متغییرهایی چون سن همتا  شدند ، به عنوان گروه مقایسه ، انتخاب شد . حجم جامعه آماری340 نفر ، که مجموعا برای هرسه اختلال ،این حجم مد نظر گرفته شد و از بین این جامعه  103  دانش آموز که نیمی از آنان دختر و نیم دیگر آن پسر هستند به عنوان نمونه انتخاب شد . برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه BISو BAS  و پرسش نامه اختلالات رفتاری راتر استفاده شده است . نتایج حاصل از پرسشنامه ها در نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد عملکرد سیستم های مغزی رفتاری در دانش آموزان عادی به مراتب بالاتر از انش آموزان دارای اختلال رفتاری گزارش شده است و در تعیین ارتباط این آیتم ها ملاحظه شد بین نمرات سیستم های مغزی رفتاری در آزمون ذکر شده و نمرات افراد در مقیاس اختلال رفتار راتر همبستگی معکوس وجود دارد .و در نهایت ملاحظه شد سیتم های مغزی و رفتاری نمیتواند اختلال رفتاری را در دانش آموزان پیشبینی کند .

 کلمات کلیدی: سیستم مغزی – رفتاری – اختلالات رفتاری- افراد عادی - دانش آموزان

 

مقدمه

 

اختلالات رفتاری کودکان و همچنین نوجوانان ، اختلالات شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای معلمان ، خانواده و خود آنها مشکلات بسیاری را ایجاد می کنند و با نرخ های بالایی از معضلات اجتماعی همراه اند . محققان در یافته اند که اختلالات رفتاری معمولا نخسین بار در سالهای آغازین دوره ابتدایی مشاهده می شود و بین سینن 8 تا 15 سالگی به اوج خود می رسد (شکوهی یکتا وهمکاران ؛1386) اختلالات رفتاری به طور قابل ملاحظه ای بر عملکرد تحصیلی ، اجتماعی و حرفه ای کودکان ونوجوانان تاثیر منفی می گذارد و احتمال ابتلا به بیماری های روانی در دوره بزرگسالی را افزایش می دهد. (پندینا[1]، بیلدر[2]، هاروی [3]،کیفس[4] ، 2007؛ به نقل از خوشابی و همکاران ؛ 1386) اختلالات رفتاری احتمال ابتلای افراد به سو مصرف مواد ، فعالیت های بزهکارانه ، اختلالات اضطرابی و خلقی ، ناتوانی یادگیری، اختلالات عصب روان شناختی ، و اختلالات شخصیت مرزی را افزایش می دهد (بامیستر، سوین[5]؛1990؛ به نقل از خوشابی و همکارانش ؛ 1386) کودکان دچار اختلالات رفتای مشکلات گوناگونی دارند . این کودکان دارای فراخنای توجه کوتاهی هستند ، عزت نفس پایینی دارند، در ارتباط با اعضای خانواده ، اطرافیان ومردم مشکل دارند و به آسانی ناکام می شوند( ساسر[6]، والر[7]؛2006 به نقل از خوشابی و همکارانش ؛ 1386)؛ همچنین تکانشگری، بیقراری ، و بیش فعالی ، پرخاشگری و دروغ گویی و دزدی ، عملکرد تحصیلی ضعیف  و ادراک ضعیف از خود کار آمدی ، و شایستگی اجتماعی از دیگر ویژگی های کودکان و نوجوانان دارای اختلالات رفتاری است.  وضعیت اقتصادی - اجتماعی ضعیف ، عدم شایستگی اجتماعی ، سو استفاده از کودک ، تعداد زیاد اعضای خانواده ، مشکلات زناشویی ، (از قیبل جدایی ، طلاق ، اختلافات خانوادگی ، ناسازگاری والدین و خشونت خانوادگی ) و مشکلات  والدین ( از قبیل مشکلات و بیماری های روانی و مشکلات جسمانی و رفتارهای بزهکارانه ) از جمله عوامل خطرساز ابتلای کودکان ونوجوانان به اختلالات رفتاری می باشد (گانی و همکاران[8] ؛ 1998 به نقل از خوشابی و همکارانش ؛ 1386).

 

به طور خلاصه مشکلات رفتاری تمام جنبه های زندگی فردی و اجتماعی این کودکان و نوجوانان  را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین عدم توجه کافی به مسایل بهداشت روانی آنان می تواند شیوع بیشتر و مزمن شدن اختلالات آنها منجر شود. به با توجه به اهمیت این مسایل ، هر گونه تلاشی که در  راستای شناسایی و تشخیص، پیشگیری ، و کنترل و درمان اختلالات رفتاری و روانی  صورت گیرد و بهداشت روانی جامعه را ارتقا بخشد، ارزشمند می باشد (خوشابی و همکارانش ؛ 1386)

 

اختلال رفتاری نتیجه بارز آشفتگی هیجانی است ( رینرت[9] ، 1972؛به نقل از سیف نراقی و نادری ،1371). در تعریف اختلال رفتاری چهار عامل را باید در نظر گرفت که شامل : علل آشفتگی ، شرح و گزارش رفتار نا مناسب، زمینه و رفتار موقیت مشاهده گر می باشد (سیف نراقی و نادری،1371) به طور کلی هنگامی اختلال رفتاری مطرح می شود که رفتار کودک مورد تایید والدین نباشد ، در رفتار کودک رفتارهای برون فکنانه دیده شود ، رفتار نامناسب تکرار شده و تنبیه های خانواده برای حذف آن بی تاثیر باشد و کودک دچار بیماری روانی نباشد ( سهامی ، 1373؛ نقل از بهنیا ،1381 ).

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

فصل اول. ذ‌

 

مقدمه. 1

 

بیان مسئله. 4

 

اهمیت و ضروت تحقیق. 4

 

اهداف پژوهش. 7

 

فرضیه های پژوهش. 7

 

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهش. 7

 

فصل دوم. 9

 

مروری برمبانی وادبیات پژوهش. 10

 

مقدمه. 10

 

شیوع اختلالات رفتاری. 12

 

اثرات اختلالات رفتاری. 12

 

الف. هوش و پیشرفت تحصیلی. 12

 

ب. خصوصیات و سازش اجتماعی. 12

 

ج. رشد زبان. 13

 

علت شناسی اختلالات رفتاری. 13

 

طبقه بندی اختلالات رفتاری. 14

 

انواع اختلال‌های رفتاری. 15

 

ویژگی دانش آموزان بااختلالات رفتاری. 16

 

آموزش و درمان. 16

 

اختلال بیش فعالی /کمبود توجه . 18

 

شیوع. 19

 

همبودی. 20

 

نشانه شناسی. 21

 

جایگاه عصب شناسی. 21

 

علت شناختی. 22

 

مشکلات توام با اختلال بیش فعالی / نقص توجه. 22

 

درمان های دارویی. 26

 

درمان های غیر دارویی. 26

 

مداخلات روانی و اجتماعی. 26

 

تاثیر درمان اختلال بیش فعالی / نقص توجه در کسب بهبو دی از سایر مسئل قانونی اجتماعی. 27

 

پیشنهادات. 27

 

اختلال سلوک. 28

 

طبقه بندی اختلال سلوک از نظر ICD.. 29

 

طبقه بندی دیگری از اختلال سلوک. 29

 

طبقه بندی تطبیقی اختلال سلوک. 30

 

تاریخچه و طبقه. 30

 

همبودی. 31

 

تشخیص و ویژگیهای بالینی. 31

 

عوامل مرتبط با اختلال سلوک. 32

 

عوامل مربوط به والدین. 32

 

عوامل  اجتماعی فرهنگی. 33

 

عوامل زیستی عصبی. 33

 

سایر عوامل. 34

 

تشخیص های افتراقی. 35

 

درمان. 35

 

خانواده درمانی. 35

 

روان درمانی فردی. 36

 

درمان شناختی رفتاری. 36

 

درمان دارویی اختلال سلوک. 36

 

سیر و پیش آگهی. 37

 

اختلال نافرمانی مقابله ای. 37

 

تعریف. 38

 

ملاكهای تشخیصی اختلال بی اعتنایی مقابله ای. 38

 

ویژگی های بالینی. 39

 

شیوع. 39

 

درمان. 42

 

درمان های شناختی. 42

 

علت شناسی. 45

 

نظریه گری. 49

 

سیستم مغزی رفتاری. 49

 

سیستم بازداری رفتاری(سیستم بازداری رفتاری). 49

 

سیستم جنگ/گریز(سیستم جنگ/گریز). 51

 

سیستم فعال ساز رفتاری(سیستم فعال ساز رفتاری). 53

 

شخصیت و شرطی سازی. 53

 

نظریه گری، حساسیت به نشانه های پاداش یا تنبیه به جای قابلیت شرطی شدن. 54

 

توصیف سیستمها. 57

 

نتیجه گیری. 59

 

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 60

 

فصل سوم. 65

 

روش و طرح نمونه‌برداری. 66

 

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 66

 

ابزار گردآوری داده‌ها. 67

 

طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)   68

 

الف-ویژگی های جمعیت شناختی. 70

 

ب-یافته های توصیفی. 72

 

ج-یافته های استنباطی. 73

 

بحث و نتیجه گیری. 76

 

محدودیت های پژوهش. 77

 

پیشنهادات پژوهشی. 77

 

 

دانلود بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی ,

بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر

پایان نامه بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر

دانلود بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر

پایان نامه بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 130 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

 پایان نامه بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر

چكیده:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه كمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 86- 85 است. بدین منظور تعداد 130 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده مقیاس كما‌ل‌گرایی اهواز، آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت، آزمون جرأت‌ورزی گمبریل و ریچی و مقیاس خودكارآمدی عمومی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد كه بین كمال‌گرایی والدین و عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد كه بین كمال‌گرایی مادران و عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان همبستگی قوی‌تری وجود دارد.

كلید واژه‌ها: كمال‌گرایی، عزت‌نفس، جرأت‌ورزی، خودكارآمدی.

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: كلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت مسأله

اهداف پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

متغیر‌های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی

فصل دوم: گستره نظری مسأله مورد بررسی و پژوهش‌های مربوط به آن

كمال‌گرایی

نظریه‌های كمال‌گرایی

كمال‌گرایی از دیدگاه اسلام

انواع كمال‌گرایی

ابعاد كمال‌گرایی

ویژگی افراد كمال‌گرا

كمال‌گرایی والدین

عزت‌نفس

اهمیت عزت‌نفس

علل پیدایش عزت‌نفس

جرأت‌ورزی

ویژگی‌های شخصیتی جرأت ورزانه

خودكارآمدی

مؤلفه‌های خودكارآمدی

منابع خودكارآمدی

مروری بر پژوهش‌های انجام شده

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه‌گیری

ابزارهای اندازه‌گیری

مقیاس كمال‌گرایی اهواز

پایایی مقیاس كمال‌گرایی اهواز

اعتبار مقیاس كمال‌گرایی اهواز

شیوه نمره‌گذاری مقیاس كمال‌گرایی اهواز

آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت

اعتبار آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت

پایایی آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت

شیوه نمره‌گذاری آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت

پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی

پایایی پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی

اعتبار پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی

مقیاس خودكارآمدی عمومی

پایایی مقیاس خودكارآمدی عمومی

اعتبار مقیاس خودكارآمدی عمومی

شیوه نمره‌گذاری مقیاس خودكارآمدی عمومی

روند اجراء و جمع‌آوری اطلاعات

روش‌های آماری در تحلیل داده‌ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

داده‌های توصیفی پژوهش

ارزیابی فرضیه‌های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه و نتیجه‌گیری

بحث و جمع‌بندی

محدودیت‌های تحقیق

پیشنهادها

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

پیوست‌ها

دانلود بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان,

پایان نامه مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی

پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی

دانلود پایان نامه  مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی

پایان نامه کارشناسی ارشد 
مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی
مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی 
 نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی
پایان نامه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 312 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 102

 پایان نامه کارشناسی ارشد

مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان دارای آسیب خودزنی و نوجوانان عادی که به پزشکی قانونی شهرستان اردبیل مراجعه بودند. بدین منظور 25 نوجوانان دارای آسیب خود زنی و 25 نفر از نوجوانان عادی به روش نمونه­گیری در دسترس  انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بوده و برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو-20(FTAs) و مقیاس 22 سوالی نولن- هوکسما و برای تجزیه تحلیل داده­ها نیز از روش آماری Manova استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین نوجوانان دارای آسیب خودزنی و عادی در متغیرهای نارسایی هیجانی و مؤلفه­های آن­ها و نشخوار ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد یعنی نوجوانان دارای آسیب خودزنی از نظر نارسایی هیجانی و مولفه های آن و نشخوار ذهنی در سطح بالایی هستند. بنابراین یافته­های این پژوهش علاوه بر مشخص نمودن این متغیرها در نوجوانان دارای آسیب خود زنی و نوجوانان عادی می­تواند راهبردهای آموزشی، تربیتی و کاربردی ارزنده­ای به مسئولین و کارشناسان مسائل تربیتی ارائه نماید.

 

کلیدواژه­ها: نارسایی هیجانی، نشخوار ذهنی،  آسیب خود زنی.

 

مقدمه

بهداشت روانی نوجوانان در سال های اخیر مورد توجه متخصصان قرار گرفته است(کلیتر و همکاران[1]،2010). نوجوانی مرحله ای انتقالی در زندگی محسوب می شود این دوره با تغیرات روانشناختی و جسمانی و افزایش تمرکز بر بدن همراه است. رفتار های خود آسیبی تحت عنوان تخریب عمدی یا تغییر بافت های های بدن بدون قصد آشکار خودکشی تعریف شده است(فاوازا[2]،1998) رفتارهای خود آسیبی به میزان زیادی در همه فرهنگ ها یافت می شود و از شایعترین مشکلات در میان نوجوانان است(جاکبسون و گولد[3]،2007) رفتار های خود آسیبی پدیده تازه ای نبوده و از سال 1880 مورد توجه محققان قرار گرفته است.منینگرنخستین کسی بود که رفتار های خود آسیبی را از رفتار های منتهی به خودکشی متمایز کرد. اگر چه خودکشی حد نهایی رفتار خود آسیب رسان است، اما اصطلاح رفتار های خود آسیب رسان برای رفتار های غیر کشنده به کار گرفته می شود(جنیفر و همکاران[4]،2008) البته بسیاری از محققان، سایر رفتار هایی که در طولانی مدت و به طور غیر مستقیم نیز باعث آسیب به خود می شوند، نظیر سوء مصرف دارو، مصرف فراوان الکل و رژیم های غذایی سخت را از جمله رفتار های خود آسیب رسان ذکر کرده اند(دلو و هولر[5]،2004). به طور شایع این رفتار با اختلال روانی یا تروما همراه است. رویداد های آسیب رسان زندگی نظیر آزار یا غفلت در دوران كودكی می تواند رشد ویژگی های نارسایی هیجانی را از طریق ایجاد اختلال در كاركردهای بهنجار هیجانی افزایش دهد. به عبارت دیگر، اعمال آزار روانی بر فرد باعث شكل گیری تدریجی احساساتی مانند خشم معطوب به خود(خود آژآری) شرم، حقارت و حالات تجزی های شده و زمانی كه این حالات هیجانی به صورت تعمیم یافته و پایدار در آیند، منجر به نارسایی های هیجانی می شوند(دی پرینس و فرید[6]،1999) از این رو افرادی که موفق به ارزیابی هیجان های خود نیستند به عبارت دیگر دچار نارسایی هیجانی هستند، باعث بروز نشخوار ذهنی می شود. نارسایی هیجانی سازه شخصیتی است که با فقدان خیالپردازی، ظرفیت کم برای افکار سمبولیک و ناتوانی برای تجربه و بیان هیجانات مشخص می شود،  نارسایی هیجانی به حالتی اطلاق می شود که در اثر آن فرد در درک، پردازش و بیان هیجانات خود مشکل  دارد (سیفنوس،2011). شواهد نشان می دهد  که نارسایی هیجانی  به دلیل  رخدادهای دوران کودکی  ایجاد می شود (مونتباروسی،2004). در مطالعه ای نشان دادند که نارسایی هیجانی با عدم صمیمیت  و نزدیکی با دیگران و اشکال در روابط  بین فردی همبستگی مثبتی دارد(مونتاباروسی،2004).در مطالعه ای دیگر نشان دادند که  افراد دارای نارسایی هیجانی کارکرد جسمی و اجتماعی کمتر، مشکلات هیجانی  بیشتر و بهزیستی هیجانی پایین نسبت به افراد سالم دارند (کاویانی،2000). دیویس و کلارک (1998) در بررسی تاثیر تنظیم هیجان بر نشخوار ذهنی دریافتند افرادی که در هنگام رویارویی با یک رویداد استرس زا دچار نارسایی هیجانی می شوند باعث پدید آوردن نشخوار ذهنی پس از آن رویداد می شود. بنابراین به دلیل نارسایی هیجانی، افراد دچار کاهش منابع شناختی و افزایش توجه مبتنی بر خود، فراوانی افکار و در نتیجه نشخوار ذهنی را زیاد می کند.نشخوار فکری به عنوان اشتغال دائمی به یک اندیشه با موضوع و تفکر درباره آن شناخته می شود. نشخوار فکری طبقه ای از افکار آگاهانه است که حول یک محور مشخص می گردد و بدون وابستگی به تقاضاهای محیطی، این افکار تکرار می شوند. نشخوار فکری مجموعه ای از افکار منفعلانه هستند که جنبه تکراری دارند، ومانع حل مساله سازگارانه شده وبه افزایش عاطفه منفی می انجامد (نولن، 2000). طبق  نظریه سبک های پاسخ نالن هوکسما، نشخوار فکری به عنوان تفکر تکرار شونده دربارۀ علائم خود آزاری ، علل احتمالی و پیامدهای این علائم تعریف شده است، شدت و سیر خود آزاری پیامد ارزیابی فرد از علائم خودآزاری را به واسطه افزایش تفکر منفی، حل مساله ناکارآمد، تداخل با رفتار هدفمند وکاهش حمایت اجتماعی شدت وتداوم می بخشد(منصوری و همکاران 2010). متغیر مرتبط دیگر نارسایی هیجانی است.  لذا تمرکز پژوهش حاضر به بررسی نشخوار ذهنی و نارسایی هیجانی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی معطوف می باشد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده............................................................................................................................................................د

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-        مقدمه- 2

1-2- بیان مسئله- 3

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع- 6

1-4- اهداف پژوهش- 7

1-4-1- هدف کلی پژوهش- 7

1-4-2- اهداف جزئی پژوهش- 7

1-5- فرضیههای پژوهش- 7

1-6- تعریف متغیرهای پژوهش- 7

فصل دوم

پایه های نظری و پیشینه تحقیق

2-1- آسیب خود زنی- 11

2-1-1- طبقه بندی رفتار جرح خویشتن(SIB)- 13

2-1-1-1- جرح خویشتن قالبی- 13

2-1-1-2- جرح خویشتن عمده- 13

2-1-1-3- جرح خویشتن وسواسی- 14

2-1-1-4- جرح خویشتن تکانشی- 14

2-1-3- مدل های تبیینی خود زنی- 14

2-1-3-1- مدل جنسی/ سادو مازوخیسم- 14

2-1-3-2- مدل مسخ شخصیت- 15

2-1-3-3- مدل ضد خودکشی- 16

2-1-3-4- مدل فیزولوژیکی/ بیولوژیکی- 16

2-1-3-5- مدل تنظیم عاطفه- 17

2-1-3-6- مدل محیطی- 18

2-1-4- تحلیل تحولی از رفتار جرح خویشتن- 18

2-1-5- سطوح احساس کفایت و نقش آن در جرح خویشتن- 19

2-1-5-1- سطح انگیزشی- 19

2-1-5-2- سطح نگرشی- 20

2-1-5-3- سطح ابزاری- 21

2-1-5-4- سطح هیجانی- 22

2-1-5-5- سطح ارتباطی- 22

2-2- پیشینه نظری نارسایی هیجانی- 23

2-2-1- نارسایی هیجانی- 23

2-2-2-تاریخچه- 25

2-2-3-انواع نارسایی هیجانی- 25

2-2-3-1-ساختار انواع نارسایی هیجانی- 26

2-2-4-انواع نارسایی هیجانی و اختلالات شخصیتی- 27

2-2-5- رابطه بین انواع نارسایی هیجانی  و شخصیت- 28

2-2-6- رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انواع نارسایی هیجانی:   28

2-2-7- همه گیرشناسی- 37

2-2-8-نارسایی هیجانی به عنوان پیش بینی کننده یا تعدیل کننده نتایج درمانی- 38

2-2-9-مداخله برای  تغییر نارسایی هیجانی- 40

2-3- نشخوار ذهنی- 40

2-3-1- مقدمه- 40

2-3-2-تعاریف نشخوار ذهنی- 41

2-3-3- نشخوار ذهنی در مقابل افکار اتوماتیک منفی- 42

2-3-4- نشخوار ذهنی در مقابل توجه خود متمرکز و خودآگاهی خصوصی   42

2-3-5- نشخوار ذهنی در مقابل نگرانی- 42

2-3-6- نظریه های نشخوار ذهنی- 43

2-3-6-1-  نظریه سبک پاسخ- 43

2-3-6-2- نظریه فراشناخت نشخوار ذهنی و مدل عملکرد اجرایی خودنظمی(S-REF)- 44

2-3-6-3- نظریه نشخوار ذهنی به عنوان عملکرد پیشبرد هدف و عملکرد نیمکره های مغزی- 45

2-3-7- نتیجه گیری کلی از مبحث نشخوار ذهنی- 46

2-4- پیشینه تحقیقاتی پژوهش- 48

پیشینه مربوط به نارسایی هیجانی- 48

پیشینه های مربوط به نشخوار ذهنی- 49

جمع بندی- 50

فصل سوم

روش شناسی

3-1- مقدمه- 53

3-2- روش پژوهش- 53

3-3- جامعه آماری- 53

3-3-1- نمونه و روش نمونه گیری- 53

3-4- ابزار گردآوری دادهها- 54

3-4-1- مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-20(FTAs)- 54

3-4-2- مقیاس نشخوار ذهنی- 54

3-5- روش اجرای پژوهش- 54

3-6- روش تجزیه تحلیل آماری داده‌ها- 55

فصل چهارم- 56

تجزیه و تحلیل دادهها- 56

4-1- مقدمه- 57

4-2- یافته های جمعیت شناختی- 57

4-3- یافته های توصیفی- 60

4-4- شاخص‌های استنباطی متغیرهای مورد مطالعه- 61

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه- 71

5-2- بحث و تفسیر یافته‌های پژوهش- 71

5-3- محدودیت‌های تحقیق- 73

5-4- پیشنهادات پژوهشی- 73

5-5- پیشنهادات کاربردی- 74

منابع- 75

ضمایم و پیوستها- 86

 

 

فهرست جداول

 

جدول 4-1:میانگین و انحراف معیار تعداد فرزندان در خانواده آزمودنی ها در دو گروه مورد پژوهش. 57

جدول 4-2:میزان درآمد خانواده های آزمودنی ها در ماه به هزار تومان   58

جدول 4-3:سطح سواد والدین در گروه های آزمودنی های با سابقه خود زنی و بدون سابقه خود زنی. 58

.جدول 4-4- توزیع آزمودنی ها بر حسب سن. 59

4-3-1- توزیع فراوانی آزمودنیها بر اساس سن. 60

جدول شماره 4-5  شاخص های آماری متغیر سن برحسب آزمودنیها. 60

جدول شماره 4-6 میانگین و انحراف معیار نمره های نارسایی هیجانی و زیر مقیاس های آن. 61

جدول شماره 4-7 میانگین و انحراف معیار نمره های نشخوار ذهنی   61

جدول 4-8: نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها   62

جدول 4-10: نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها   63

جدول 4-13: نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمرات دشواری در توصیف احساسات در دو گروه نوجوانان دارای سابقه خود زنی  و عادی   65

جدول شماره 4-15: نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمرات مولفه ی سبک تفکر نوجوانان دارای سابقه خود زنی  و عادی. 66

جدول 4-16: نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها   66

جدول شماره 4-17: نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمرات نشخوار ذهنی در دو گروه نوجوانان دارای سابقه خود زنی  و عادی   67

جدول 4-18- نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی. 68

جدول 4-19- نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی مولفه های نارسایی هیجانی. 69

 

دانلود پایان نامه  مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان

پایان نامه علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان

دانلود پایان نامه علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان

پایان نامه علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان
علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد
گرایش به اعتیاد در بین جوانان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 162 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

پایان نامه علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان

مقدمه

اعتیاد عبارت است از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب مادة مخدر در فرد ایجاد می کند. با استعمال مواد مخدر تحریک پذیری سلولهای عصبی در دستگاه عصبی افزایش می یابد، در نتیجه داروی بیشتری لازم است تا او را به حالت تعادل برگرداند.

اعتیاد همراه با بی دردی مزمن است که سبب افت تمامی فعالیتها می شود. افراد معتاد افرادی هستند، ناتوان، کم تجربه، لذت طلب و در اکثر این افراد شروع به اعتیاد برای برطرف کردن یک حالت روانی یا بیماری روانی است که شایعترین آن افسردگی می باشد که در همة گروههای سنی و اجتماعی دیده می شود.

اعتیاد خطر بزرگی برای ارزشهای اسلامی جامعه محسوب می شود. دروغ گفتن، دزدی کردن، خیانت و حتی پشت پا زدن به ناموس، همه از عوارض اعتیاد است به این دلیل باید روی برنامه های اخلاقی کار شود.

در زمینة فکری و فلسفة زندگی، معتادان بی اعتنا  به زندگی، بدبین، منفی باف، بی هدف، بی بند و بار، بی هیجان و بی توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه هستند. فرد معتاد در اولین تجربه ها حالتهایی پیدا می کند که تا به حال احساس نکرده و این حالت است که فرد را به طرف اعتیاد می کشاند.

با توجه به مواردی که ذکر شده مصرف بیش از حد مواد مخدر یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر است، به طوری که تقریباً تمام کشورهای جهان سعی دارند برنامه هایی برای پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به اجرا گذارند، ولی اغلب این برنامه ها کمتر مؤثر واقع می شود، چرا که سوداگران و سودجویان با صرف هزینه های گزاف، گاهی تا چند برابر بودجة دولتها برای طرح برنامه؛، بازار خود را رونق می بخشند. سوداگران مرگ از ناآگاهی و مشکلات گوناگون جوانان برای گسترش و رونق بازارهای خود سوء استفاده می کنند و به راههای مختلف قربانیان بیشتری را در دام مخوف خویش گرفتار می سازند.

دانلود پایان نامه علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان ,

پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان

پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان

دانلود پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان

پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان
 نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان
خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد 
آسیب پذیری شناختی افراد 
هوش معنوی در آسیب پذیری
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 589 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152

پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان

مقدمه

 

 

 

امروزه سرطان به عنوان یک مشکل بزرگ سلامت عمومی بشمار می رود،که فشار روانی زیادی رابوجود می آورد(رحیمان بوگر،1386). سرطان به عنوان یک بیماری شروعی آرام و تدریجی داشته و برای مدتی طولانی و نامشخص ادامه می یابد.از این رو بررسی عوامل روانشناختی موثر در بروز به این بیماری ،از اهمیت بسزایی برخوردار است . برمنابع روانی مناسب در فرد مبتلا به سرطان بر سازگاری با بیماری اثر می گذارد.بیماران دارای منابع فردی غنی تر در مقایسه با بیماران دارای منابع فردی ضعیفتر ،وضعیت جسمانی و روانشناختی بهتر دارند(وایلرو هندیکانین [1]،2005). واگرچه نارسایی های شناختی  خطرناک نیستند ،اما اگر در شرایطی  جدی  مانند سوانح رانندگی یا بستری کردن در بیمارستان  رخ دهند، خطرناک است (لارسون و همکاران[2]،1997).و با نگاهی به بررسی انجام شده در زمینه بیماری سرطان در می یابیم که در زمینه ساختارهای شناختی-بنیادی در گرایش افراد وبه سوی بیماری سرطان بررسی های اندکی انجام شده است .ساختارهای شناختی- بنیادی تفکر و رفتار افراد را سازمان می دهند و سایر عوامل مربوط به آنها احتمالا نقش واسطه ای دارند(واردوپیح[3]،2006).

 

 در طی دو دهه گذشته کیفیت زندگی یکی از مهمترین موضوعات تحقیقات بالینی بوده و به عنوان یکی از جنبه های مؤثر در مراقبت از بیماران مورد تأیید قرار گرفته است و بررسی آن به منظور تشخیص تفاوتهای موجود بین بیماران، پیش بینی عواقب بیماری و ارزشیابی مداخلات درمانی مورد استفاده قرار گرفته است (فولر[4]،1999).امروزه مردم خواستار بهبود کیفیت زندگی هستند و از این رو دولتها در سراسر جهان روز به روز بیشتر به بهبود کیفیت زندگی مردم خود توجه دارند و میکوشند تا ابتلاء به بیماری و مرگ را کاهش دهند و خدمات بهداشتی و تأمین رفاه جسمی، روانی واجتماعی مردم را ارتقاء دهند (گوگینموس[5]،1995) ونیز در خود تنظیمی ،فرد از رفتار خود ارزیابی  به عمل آورده و چنانچه متناسب با استانداردهایش باشد ،رفتارش خوب ارزیابی شده و باعث خوشحالی وی می شود و چنانچه این رفتار متناسب با استانداردها نباشد ،سعی می کند  با تغییر دادن رفتار به استانداردها دست یابد ،سپس مجدد ارزیابی به عمل می آورد تا بداند آیا توانسته است فاصله رفتار از استانداردها را کمتر نموده و یا از بین ببرد(باقری و یوسفی ،1388)خود-رهبری (خود-تنظیمی )نیز مفهوم دیگری است ، برانگیختگی پاپین سمپاتیک در پاسخ به فشارهای ادواری یک متغیر سلامتی دیگر است.(آیزنک 1994) وهمچنین توانایی خود تنظیمی به فرد این امکان را می دهد تا بر رفتارهای خودش کنترل و نظارت داشته باشد ،آنها را با معیارهای خودش بسنجد و درمورد تقویت شخص خود و بقیه اعمال کند(سیف ،1386)

 

فرآیند پیچیده خود -تنظیمی به عنوان یکی از خصیصه های مهم جنبه های شناختی و رفتاری انسان ها شناسایی شده و به نظر می رسد عوامل زیادی، که با هم ارتباط متقابل هم  دارند، بر خود-تنظیمی تاثیر میگذارند.( جبلی، 1384)خود تنظیمی فرایندهای پیچیده ای است و شامل فعالیت  هایی مانند تکرار ،توجه و تمرکز ،تنظیم و سازماندهی ،ایجاد محیط کار مولد و به کارگیری موثر منابع می شود(پینتریچ،[6]2000). گرچه امروزه درمان بیماریهای بدنی و روانی در پزشکی مبتنی بر استفاده از روش های مرسوم پزشکی ،فیزیکی و شیو ه های متداول روان درمانی است و بشترین تاکید در این روش ها در کتب آموزشی مشاهده می شود بررسی های بین فرهنگی که توسط روان پزشکان روان شناسان و متخصص مردم شناسی انجام شده نشان می دهد که رابطه ایمان و اعتقاد دینی با بهبودی نه تنها در جوامع شرقی بلکه در پیروان ادیان سراسر جهان موضوعی ثابت شده است،بنابراین استفاده از این نیروی بالقوه در بهبودی بیماری های بدنی و اختلالات هیجانی و رفتاری آثار موثر درمانی را در بر دارد(فاوازا[7]،1982).و پژوهش در باره معنویت امروزه در رشته هایی از قبیل پزشکی، روانشناسی ،عصب شناسی،و علوم شناختی در حال پیشرفت است.وگروهی از پژوهشگران در تبیین بعضی از مشاهدات و داد ه ها ،در صدد تعریف مفاهیمی جدید در ارتباط با دین و معنویت بوده اند . (سهرابی،1387)هدف این پژوهش تعیین نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در پیش بینی آسیب پذیری شناختی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به افراد مبتلا به سرطان می باشد.

 

 


 

[1] -Willer&Handikainen

 

[2] - Larson GE,Alderton DL,Neideffer M

 

[3] -Ward&Beech

 

[4] - Fuller

 

[5] - Gugqenmous

 

[6] - Pintrich

 

[7] -Favazza

                                       فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چکیده........................................................................................................................................

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-      مقدمه.........................................................................................................................

 

1-2- بیان مسئله...............................................................................................................................

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.........................................................................................................

 

1-4- اهداف پژوهش........................................................................................................................

 

1-4-1-اهداف کلی...........................................................................................................................

 

1-4-2- اهداف جزئی......................................................................................................................

 

1-5- فرضیه های پژوهش................................................................................................................

 

1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها.............................................................................................

 

1-6-1- خودتنظیمی.........................................................................................................................

 

1-6-2- هوش معنوی.......................................................................................................................

 

1-6-3- آسیب پذیری شناختی......................................................................................................

 

1-6-4- کیفیت زندگی.......................................................................................................................

 

 1-6-5- سرطان..............................................................................................................................

 

 

 

فصل دوم : ادیبات و مستندات ،چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق

 

2-1- مقدمه......................................................................................................................................

 

2-2- سرطان.....................................................................................................................................

 

2-3- اختلالات روان تنی...................................................................................................................

 

2-4- چشم انداز تاریخی طب روان تنی.............................................................................................

 

2-5- ایمنی شناختی عصبی – روانی.................................................................................................

 

2-6- سیستم ایمنی............................................................................................................................

 

2-7- سیستم ایمنی و بیماری..........................................................................................................

 

2-8- مفهوم سرطان..........................................................................................................................

 

2-9- انواع سرطان ..............................................................................................................................

 

2-10- میزان شیوع سرطان.................................................................................................................

 

2-11-  آثار سرطان..........................................................................................................................

 

2-12- پیش آگهی و علل سرطان....................................................................................................

 

2-13-سن و عوامل فرهنگی اجتماعی درسرطان..............................................................................

 

2-14- تشخیص و درمان سرطان.....................................................................................................

 

2-15- نقش روان شناسی در سرطان................................................................................................

 

2-15-1پاسخهای روان شناسی به سرطان.....................................................................................

 

2-16- مداخلات روانی اجتماعی برای سرطان.................................................................................

 

2-17- خود-تنظیمی...................................................................................................................

 

2-18- فرایندهای خود_ تنظیمی.............................................................................................

 

2-19- راهبردهای خود_ تنظیمی................................................................................................

 

2-20- نظریه خود_ تنظیمی کانفر......................................................................................................

 

2-21- نظریه های علوم اعصاب  خود _ تنظیمی...............................................................................

 

2-21-1- علوم اعصاب فیزیولوژی.....................................................................................................

 

2-21-2- علوم اعصاب زیست شناختی.........................................................................................

 

2-22- نظریه های رشدی خود _ تنظیمی................................................................................

 

2-23- مدل شناختی خود_تنظیمی........................................................................................

 

2-24- بازخوردهای هنجارهای شخصی..........................................................................................

 

2-25- کوششهای شخصی...............................................................................................................

 

2-26- رویکرد انگیزشی خود تنظیمی.................................................................................................

 

2-27- خود_تنظیمی و روابط اجتماعی بین فردی...........................................................................

 

2-28-پیشینه خود تنظیمی ...........................................................................................................

 

2-29- هوش معنوی.....................................................................................................................

 

2-30- تعریف هوش ......................................................................................................................

 

2-31- تعریف هوش معنوی..............................................................................................................

 

2-32- اجزای هوش معنوی...........................................................................................................

 

2-33-  هوش معنوی و مولفه های پنچ گانه آن.............................................................................

 

2-34- مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر..........................................................................

 

2-35-  دیدگاه روانشناسانه در مورد معنویت....................................................................................

 

2-35-1- دیدگاه روانکاوی...............................................................................................................

 

 2-36-2-دیدگاه انسانگرایی................................................................................................................

 

2-37- پیشینه هوش معنوی  ..............................................................................................................

 

2-38- آسیب پذیری  شناختی....................................................................................................

 

2-39- پیشینه آسیب پذیری  شناختی............................................................................................

 

2-40- کیفیت زندگی........................................................................................................................

 

2-41- مفهوم کیفیت زندگی........................................................................................................

 

2-42- مدلهای کیفیت زندگی...........................................................................................................

 

2-43-پیشینه کیفیت زندگی.........................................................................................................

 

2-44- جمع بندی نتایج پیشینه پژوهش ...........................................................................................

 

 

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 

3-1- روش تحقیق...........................................................................................................................

 

3-2- جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری....................................................................

 

3-2-1- روش گردآوری اطلاعات .....................................................................................................

 

3-2-2- ابزار گردآوری اطلاعات...................................................................................................

 

3-3- پرسشنامه خودتنظیمی(SRQ)..................................................................................................

 

3-4- پرسشنامه هوش معنوی(SISRI-24)..................................................................................

 

3-5- پرسشنامه آسیب پذیری شناختی..............................................................................................

 

3-6- پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)..........................................................................................

 

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات..................................................................................................

 

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل وبیان نتایج حاصل از پژوهش

 

4-1- مقدمه........................................................................................................................................

 

4-2- یافته های جمعیت شناختی........................................................................................................

 

4-3- یافته های توصیفی....................................................................................................................

 

4-4- یافته های استنباطی................................................................................................................

 

 

 

فصل پنجم : بحث وتفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

 

5-1-  مقدمه .....................................................................................................................................

 

5-2- بحث و نتیجه گیری ..................................................................................................................

 

5-3- نتیجه گیری کلی پژوهش .........................................................................................................

 

5-4- محدودیت های پژوهش ..................................................................................................

 

5-5- پیشنهادهای پژوهشی .........................................................................................................

 

5-6- پیشنهادهای کاربردی پژوهش ..................................................................................................

 

منابع   و مأخذ .....................................................................................................................................

 

پیوست ها ............................................................................................................................................

 

چکیده انگلیسی ..................................................................................................................................

دانلود پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه شبكه های بی سیم

پایان نامه شبكه های بی سیم

دانلود پایان نامه شبكه های بی سیم

پایان نامه شبكه های بی سیم
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 2672 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

پایان نامه شبكه های بی سیم

مقدمه

 

نیاز روز افزون به پویایی كارها ، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه ، پیجرها و ...بواسطه وجود شبكه های بی سیم امكان پذیر شده است .                                                                  

اگر كاربر یا شركت یا برنامه كاربردی خواهان آن باشد كه داده و اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت متحرك در هر لحظه در اختیار داشته باشند ، شبكه های بی سیم جواب مناسبی برای آنها است.اخیرا شبكه های محلی بیسیم به عنوان جایگزین و یا مكمل شبكه های معمولی دارای سیم مطرح شده اند. به دلیل عدم نیاز به سیم واتصالات برای برقراری ارتباط, این شبكه ها آزادی تحرك بیشتری ایجاد می كنند , ساده تر و مطمئن تر هستند و از همه مهمتر ارزانتر تمام می شوند. شبكه محلی بی سیم حتی می تواند جایگزین شبكه تلفن داخلی ,البته با امكانات بسیار بالاتر شود. علاوه بر این نصب و نگهداری آنها آسان ,ساده و سریع است, تقریبا هر محل كاری كه بیش از یك نفر در آن مشغول به كار است , دارای یك شبكه محلی است.شبكه های محلی برای منظورهای مختلفی بكار گرفته می شوند, ازجمله دسترسی به اطلاعات اداری مشترك , استفاده مشترك از نرم افزارها و پرینترها و اتصال به اینترنت. اتصال به شبكه های محلی تاكنون از طریق سیم شبكه صورت می گرفته است. سیمی كه باید از محل كامپیوتر شما تا مركز اتصال كلیه سیم های شبكه به یكدیگر (hub) بر روی دیوارها , سقف ها واز داخل كانال هاامتداد می یافته است. طبیعتا هر كامپیوتر برای اتصال به شبكه محلی باید نزدیك به یك پریز شبكه باشد.البته با پیشرفت هایی كه اخیرا در تكنولوژی ارتباطات بی سیم حاصل شده است ,دیگر احتیاجی به سیم و پریز نیست.


فهرست:

 

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 1

 

فصل اول

بررسی اجمالی شبكه های بی سیم و كابلی     

 

1-تشریح مقدماتی شبكه های بی سیم و كابلی  ..................................................................................... 3

2- عوامل قابل مقایسه شبكه های بی سیم و كابلی ................................................................................ 3

3- جدول مقایسه ای بین شبكه های بی سیم و كابلی ......................................................................... 5

4- انواع   شبكه های بی سیم ....................................................................................................................... 6

 

فصل دوم

امنیت در شبكه های بی سیم

 

1-سه روش امنیتی ........................................................................................................................................... 9

2- انواع استاندارد11 ,802 ............................................................................................................................ 9

3- معماری شبكه های محلی بی سیم .................................................................................................... 13

1-3 همبندی های 11 ,802 ...................................................................................................................... 13

2-3 خدمات ایستگاهی ................................................................................................................................. 15

3-3 خدمات توزیع .......................................................................................................................................... 16

4-3 دسترسی به رسانه ................................................................................................................................. 17

5-3 لایه فیزیكی ............................................................................................................................................. 18

6-3 استفاده مجدد از فركانس .................................................................................................................... 23

7-3 آنتن ها ..................................................................................................................................................... 23

4-استاندارد b 11 ,802 .............................................................................................................................. 24

1-4 اثرات فاصله ............................................................................................................................................. 25

2-4 پل بین شبكه ای ................................................................................................................................... 26

3-4 پدیده چند مسیری ............................................................................................................................... 26

5- استاندارد a11 ,802 ............................................................................................................................... 26

1-5 افزایش پهنای باند................................................................................................................................... 28

2-5 طیف فركانسی تمیزتر........................................................................................................................... 29

3-5 كانال‌های غیرپوشا................................................................................................................................... 29

6- همكاری Wi-Fi......................................................................................................................................... 29

7-استاندارد بعدی IEEE 802.11g..................................................................................................... 30

 

 

فصل سوم

بررسی شبکه Bluetooth

 

1-Bluetooth ........................................................................................................... 34

1-1 غولهای فناوری پیشقدم شده اند........................................................................................................ 35

2-1 چگونگی ایجاد بلوتوث وانتخاب نام  برای این كنولوژی............................................................... 35

2- نگاه فنی به بلوتوث.................................................................................................................................... 37

3- باند رادیویی.................................................................................................................................................. 37

4- جهشهای فركانسی..................................................................................................................................... 38

5- تخصیص كانال............................................................................................................................................. 38

6- ساختمان توپولوژی توزیع شده شبكه های محلی شخصی بلوتوث ............................................ 43

7- پیکربندی...................................................................................................................................................... 45

8- كاربردهای بلوتوث....................................................................................................................................... 46

9- پشته پروتكلی بلوتوث............................................................................................................................... 49

10- لایه رادیویی در بلوتوث.......................................................................................................................... 50

11- لایه باند پایه در بلوتوث......................................................................................................................... 51

12- لایه L2CAP در بلوتوث..................................................................................................................... 52

13- ساختار فریم در بلوتوث......................................................................................................................... 53

14- امنیت بلوتوث........................................................................................................................................ 54

15- سرویسهای امنیتی بلوتوث.................................................................................................................... 55

16-ویژگی امنیت به عنوان یكی از مشخصه های بلوتوث.................................................................... 55

 

 

فصل چهارم

Bluetooth و سایر فن آوریهای بی سیم

 

مقدمه................................................................................................................................................................... 57

1- سایر فن آوری های بی سیم.................................................................................................................. 58

2- مقایسه ارتباطات بی سیم Bluetooth و IrDA......................................................................... 58

 3- مقایسه ارتباطات بی سیم Home RF و Bluetooth............................................................ 60

4- فن آوری WPAN بطور خلاصه......................................................................................................... 61

 

 

 

فصل پنجم

زبانهای برنامه نویسی Markup بی سیم

 

1- Compact HTMAL........................................................................................................................ 63

2-آینده Basic XHTMAL ................................................................................................................. 64

3- ویرایشگرهائی برای ایجاد مضامین I-mode..................................................................................... 64

4-ویرایشگرهای متن ساده............................................................................................................................. 64

5- ویرایشگرهای كد ....................................................................................................................................... 65

 

 

فصل ششم

كاربردهای آینده برای فن آوری بی سیم Bluetooth

 

1- حوزه های كاربردی آینده........................................................................................................................ 68

2- خرده فروشی و e-Commerce موبایل............................................................................................ 68

3- پزشكی........................................................................................................................................................... 68

4- مسافرت......................................................................................................................................................... 69

5-شبكه سازی خانگی................................................................................................................................ 70

 

فصل هفتم

PAN چیست؟

 

1-شبكه محلی شخصی و ارتباط آن با بدن انسان.................................................................................. 74

2- PAN چگونه كار می كند؟.............................................................................................................. 75

3-تكنولوژی  بی سیم بلوتوث وشبكه های محلی شخصی در خانه ودر جاده................................ 76

4- لایه های پروتكل معماری بلوتوث.......................................................................................................... 78

5- PAN تغییرات اتصالات در آینده................................................................................................. 82

6- بلوتوث یك تواناساز برای شبكه های محلی شخصی........................................................................ 83

1-6- مقدمه ...................................................................................................................................................... 83

2-6- AD HOCیك انشعاب شبكه ای................................................................................................. 83

3-6- شبكه سازی بلوتوث ............................................................................................................................ 84

4-6- معماری تابعی برای زمانبندی اسكترنت......................................................................................... 90

 

فصل هشتم

Wireless Network Security

80211, Bluetooth and Handeld Devices

دانلود پایان نامه شبكه های بی سیم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه شبكه های بی سیم ,