خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل

پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل

دانلود پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل

پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110

پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل

چكیده:

در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان اداری و كارگران كارخانة ایران خودرو دیزل پرداخته شده است.

بدین منظور تعداد 60 نفر از شاغلین ( 30 نفر كارمند اداری و 30 نفر كارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامة فرسودگی شغلی با 22 ماده و پرسشنامه استرس با 10 ماده در مورد آنها اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین‌های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی‌ () مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد كه:

ـ بین فرسودگی شغلی كارمندان اداری و كارگران تفاوت معناداری وجود ندارد. 

ـ بین میزان استرس كارمندان اداری و كارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.

ـ بین فرسودگی شغلی و استرس رابطه معناداری وجود دارد یعنی بین استرس و فرسودگی شغلی همبستگی متوسط مشاهده شده.

ـ بین فرسودگی شغلی و سابقه كار رابطه معناداری وجود ندارد. 

 

فهرست جدولها

عنوان ................................ صفحه

جدول (1ـ2) مدل فشار شغلی .................

جدول (2ـ2) مدل استرس .....................

جدول (3ـ2) مقدار فشار عصبی ( LCUS ) ......

جدول (1ـ4) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده سن كارگران  

جدول (2ـ4) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده  و سن كارمندان  

جدول (3ـ4) شاخص‌های گرایش مركزی و پراكندگی سن آزمودنی  

جدول (4ـ4) توزیع فراوانی سطح تحصیلات حجم نمونه مورد بررسی  

جدول (5ـ4) توزیع فراوانی حجم نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت تأهل  ......................................

جدول (6ـ4) توزیع فراوانی سابقه كار كارگران   

جدول (6ـ4) توزیع فراوانی سابقه كار كارمندان  

جدول (7ـ4) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی كارگران   

جدول (8ـ4) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی كارمندان  

جدول (9ـ4) شاخص‌های گرایش مركزی و پراكندگی نمرات فرسودگی شغلی دو گروه ....................................

فهرست جدولها

عنوان ................................ صفحه

جدول (10ـ4) توزیع فراوانی نمرات استرس كارگران

جدول (11ـ4) توزیع فراوانی نمرات استرس كارمندان    

جدول (12ـ4) شاخص‌های گرایش مركزی و پراكندگی نمرات استرس دو گروه ............................................

جدول (13ـ4) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی  

جدول (14ـ4) تست لون برای آزمودنی یكسانی واریانس‌ها

جدول (15ـ4) نتایج آزمــون  T برای مقایسة میــانگین های ســطح تفكــر دو گروه .............................

جدول (16ـ4) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی  

جدول (17ـ4) تست لون برای آزمون یكسانی واریانس‌ها   

جدول (18ـ4) نتایج آزمون T برای مقایسة  میانگین های سطح تفكر دو گروه .......................................

جدول (19ـ4) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی    

جدول (20ـ4) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی    

 

نمودارها

عنوان ................................ صفحه

نمودار (1ـ2) رابطه استرس و عملكرد ........

نمودار (2ـ2) مراحل بروز فشار روانی .......

نمودار (3ـ2) سندروم سازگاری عمومی ........

نمودار (1ـ4) توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی در گروه‌های 5 ساله به تفكیك نوع شغل ......................

نمودار (2ـ4) توزیع فراوانی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی به تفكیك نوع شغل ..............................

نمودار (3ـ4) توزیع فراوانی وضعیت تاهل نمونه مورد بررسی به تفكیك نوع شغل ..............................

نمودار (4ـ4) میانگین نمرات فرسودگی شغلی دو گروه مورد بررسی

نمودار (5ـ4) میانگین نمرات استرس دو گروه مورد بررسی   

 

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

فصل اول: كلیات پژوهش

مقدمه ....................................

طرح مسئله و چهارچوب نظری آن ..............

اهمیت یا ضرورت پژوهش......................

هدف پژوهش.................................

فرضیه های پژوهش ..........................

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.............

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: استرس شغلی

شغل چیست .................................

حرفه .....................................

وظیفه ....................................

گروه شغلی ................................

تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی .......

تاریخچه‌ی روان شناسی كار در ایران .........

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

فشار روانی یا استرس چیست؟ ................

به طور كلی دو نوع استرس وجود دارد  .......

عوامل موثر در ایجاد استرس ................

استرس شغلی ...............................

مراحل فشار روانی .........................

نشانه های سازگاری عمومی ..................

چهار مجموعه كلی فشارهای عصبی سازمانی .....

پیامدهای فشار عصبی .......................

چهار مجموعه كلی فشارهای عصبی سازمانی .....

پیامدهای فشار عصبی .......................

تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B ..

استراتژی‌های مقابله با فشار روانی .........

استراتژیهای مقابله فردی ..................

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان ....

هدف از مشاوره روانی چیست .................

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

تقویت مبانی دینی .........................

بخش دوم: فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی چیست ........................

فرسودگی شغلی چه زمانی رخ می دهد ..........

نشانه‌های فرسودگی شغلی ....................

انواع فرسودگی شغلی .......................

پژوهش های انجام شده ......................

پژوهش‌های انجام شده در ایران ..............

پژوهش های انجام شده در خارج ..............

نتیجه نهایی ..............................

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری ..............................

نمونه آماری...............................

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

روش نمونه‌گیری ............................

ابزار پژوهش ..............................

روش اجرا .................................

طرح پژوهشی ...............................

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌‌ها

مقدمه ....................................

بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی

توصیف مطرح تحصیلات نمونه مورد بررسی .......

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت متاهل   

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ سابقه كار .

توصیف نمرات فرسودگی شغلی دو گروه .........

توصیف نمرات استرس دو گروه ................

بررسی فرضیه اول ..........................

بررسی فرضیه دوم ..........................

بررسی فرضیه سوم ..........................

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

بررسی فرضیه چهارم.........................

فصل پنجم: بحث  و نتیجه گیری

مقدمه.....................................

محدودیت‌های پژوهش .........................

پیشنهادات پژوهش ..........................

فهرست منابع ..............................

پیوستها ..................................

 

 

دانلود پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه

پایان نامه بررسی رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه

پایان نامه بررسی رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73

پایان نامه بررسی رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه

 

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

 

فصل اول: كلیات

1-1- مقدمه .................................................................................................................... 1

1-2- بیان مسئله .............................................................................................................. 3

1-3- اهمیت و ضرورت مسئله ............................................................................................ 3

1-4- اهداف پژوهش ........................................................................................................ 4

1-5- فرضیات پژوهش...................................................................................................... 4

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش .................................................................. 5

 

فصل دوم: پیشینة پژوهش

2-1- مبانی نظری مهارتهای اجتماعی..................................................................................7

2-2-  مقدمه ................................................................................................................... .7

2-3- ماهیت مهارتهای اجتماعی .......................................................................................... .8

2-4-مهارتهای لازم برای ارتباطات اجتماعی.....................................................................11

2-5-آموزش مهارتهای اجتماعی .....................................................................................13

2-6- اصول یادگیری در آموزش مهارتهای اجتماعی.........................................................13

2-7-آموزش مهارتهای اجتماعی به صورت گروهی..........................................................13

2-8- برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی .............................................................................15

2-9- مبانی نظری سبكهای مدیریت...................................................................................17

2-10- مقدمه ................................................................................................................... 17

2-11- مکاتب و نظریه های سازمان و مدیریت.................................................................. 18

2-12- مبانی نظری سبك وظیفه‌مدار ..................................................................................... 19

2-13- مبانی نظری سبك رابطه مدار .................................................................................... 20

2-14- وظیفه مداری و رابطه مداری در تئوری‌ها .................................................................... 23

2-15- پژوهش‌های انجام شده در خارج از ایران ...................................................................... 25

2-16- پژوهش‌های انجام شده در داخل ایران ........................................................................... 28

 

فصل سوم: روش‌ شناسی

3-1- روش تحقیق............................................................................................................. 31

3-2- جامعه تحقیق ........................................................................................................... 31

3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری ........................................................................................... 31

3-4- ابزار گرد آوری داده ها ............................................................................................. 31

3-5- روش تجزیه وتحلیل داده ها.......................................................................................... 32

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌‌ها

4-1-مقدمه.......................................................................................................................33

4-2- توصیف متغیرها....................................................................................................... 34

4-3- آزمون فرضیه‌ها .......................................................................................  37

 

عنوان                                       صفحه

 
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه .................................................................................................................... 40

5-2- بحث در نتایج .......................................................................................................... 41

5-3- پیشنهادات................................................................................................................ 43

5-4- محدودیت های تحقیق.................................................................................................. 44

فهرست منابع

منابع فارسی ................................................................................................................... 45

منابع انگلیسی .................................................................................................. 47

 

ضمائم

ضمیمه اسامی اشخاص .................................. 49

ضمیمه B واژه‌نامه فارسی به انگلیسی .................. 50

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی مدیران..................................................................................... 53

پرسشنامه تعیین سبك مدیریت............................................................................................... 55

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

 

جدول شماره 1: بررسی متغیر جنسیت در اعضای نمونه .....  34

جدول شماره 2: بررسی متغیر رشته تحصیلی در اعضای نمونه      35

جدول شماره 3: بررسی توصیفی میزان مهارت اجتماعی و انواع سبک مدیریت 36

جدول شماره 4: آزمون همبستگی دو متغیر مهارت اجتماعی و سبک مدیریت رابطه‌مدار .................................................... 37

جدول شماره 5: آزمون همبستگی دو متغیر مهارت اجتماعی و سبک مدیریت تلفیقی .................................................... 38

جدول شماره 6: آزمون همبستگی دو متغیر مهارت اجتماعی و سبک مدیریت وظیفه‌مدار .................................................... 39

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                         صفحه

 

نمودار شماره 1: بررسی متغیر جنسیت در اعضای نمونه ... 34

نمودار شماره 2: بررسی متغیر رشته تحصیلی در اعضای نمونه    35

 

 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه ,

بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

پایان نامه بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

دانلود بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

پایان نامه بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی 
نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 114 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 272

پایان نامه بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

مقدمه 

دوران پرتلاطم نوجوانی و مرحله گذر از این دوران گذرگاهی است برای هر چه زودتر رسیدن به دنیال جذاب جوانی، كه از دور های ظریف و حساس زندگی آدمی و شاید هم حساسترین این دوران است. در این دوره نوجوان كه به تازگی از دنیای شیرین و شاد پر از امنیت كودكی گذر كرده است ، گام در دنیای پرنشیب و فرازی می گذراد كه دیگر به اندازه عالم كودكی طلایی و دریایی نیست.

الف

 

واقعیتهای زندگی اندك، اندك چهره نشان می دهند و نوجوان اغلب نخستین سختیهای دوران بزرگسالی را تجربه میكند. این دنیا واقعی تر است؛ دنیایی نزدیكتر به دنیای بزرگترها ، پر كشش ، پر ماجرا و سرشار از تجربه های نو و بیشتر و مهمتر از همه دنیایی آكنده از رشد تحول نوجوان در این مرحله از زندگی با شتابی كه گاه مهار نشدنی به نظر می آید، دگرگون می شود و رشد می كند. رشدی پر دامنه و گسترده كه جسم و جان او را شامل می شود، این رشد و تحولات مثل رشد عضلانی، پدیدار شدن سائقه تولید مثل، ظهور عواطف و عادت به جنس مقابل، گستردگی هوش نظری، شكل گرفتن اندیشه های آرمانی، استقلال طلبی، تحولات عقلی و عاطفی و بالاتر از همه میل به سبك هویت، آن چنان سریع و یكباره اتفاق می افتد كه گویی فردی با او دوباره به دنیا آمده است و در برابر جامعه والدین خود اعلام وجود می كند. این تولد دوباره، برای اطرافیانش بیگانه و ناشناخته نیست ، اما شتاب و دامنه گسترده این دگرگونیها و تغییرات به حدی است كه نوجوان دیگر «خود» را نمی شناسد و برای كنار آمدن با این تازه وارد بیگانه «خود» و خواسته هایش ندارد و هنوز با خود آشنا نیست.

در این دگرگونی همه جانبه، نوجوان به تنهایی توان و یاری رویارویی و توافق با این همه تفسیر و رشد و تحول را ندارد. اگر شرایط مطلوب اجتماعی یاریش نكند، اگر مادر و پدر به راستی مسائل و مشكلات او را نفهمند، گر جامعه برای آشتی دادن او با تضادهایش و گذر از این رویدادها همراهیش نكند، و اگر وی خود را تنها و بی یاور بیابد و احساس امنیت و همراهی نكند، نوجوان در برابر كوهی از تغییرات و مشكلات دچار اختلالات رفتاری می شود ، استغدادها و توانمندهایش هرز می رود یا دست كم بخش مهمی از آن صرف ناموفق حل مشكلاتش می شوند، نتایج اختلالات رفتاری نوجوانان عیناً به جامعه منتقل می شود و در واقع جامعه را بیمار می كند و این در حالی است كه پیشگیری یا معالجه موارد بسیاری از این اختلالات هم دشوار نیست.

...«هر كس در زندگی تصویری از خویشتن «خود» ارائه می دهد . هر چند مطابق با واقع نباشد، در افراد بهنجار این تصویر براساس ارزیابی واقعی از تواناییها و قابلیت ها، اهداف و روابط دیگران است.

این تصویر حس وحدت و یگانگی را در شخصیت آدمی بوجود می‌آورد و مبنای داوری رفتارهای آدمی می شود. تصویر واقعی از «خود» همواره انعطاف پذیر است و به سوی هدف حركت می كند.»

 

چكیده تحقیق

تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی كه به بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است.

برای بررسی موضوع فوق، از پرسش نامه  استاندارد كه روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است ، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده كه از طریق پرسش نامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین 40 نفر از نوجوانان پسر كه 20 نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد.

اطلاعات حاصله از این پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسش نامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد كه بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

مقدمه...................................................................................................... الف

چكیده تحقیق.............................................................................................. د

-شروع موضوع تحقیق....................................................................... 2

-اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................... 15

-اهداف تحقیق.................................................................................. 41........

-طرح سوال پژوهشی...................................................................... 44

-فرضیه های تحقیق......................................................................... 46

-تعریف اصطلاحات عملی و نظری.................................................. 47

شرح موضوع تحقیق.......................................................................... 49

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................... 52

خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی............................... 53

رشد اجتماعی در دورة نوجوانی....................................................... 54

رشد روانی در دورة نوجوانی.......................................................... 55

عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشكلات دورة نوجوانی................... 56

چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان................................................. 57

اهداف طرح تحقیق............................................................................. 58

طرح سؤال پژوهشی.......................................................................... 59

فرضیه های تحقیق............................................................................ 60

تعریف اصطلاحات و مفاهیم.............................................................. 64

نوجوانی............................................................................................. 66

بهزیستی............................................................................................ 67

خانواده.............................................................................................. 68

روانی – اجتماعی............................................................................... 69

خودپنداری........................................................................................ 70

-ادبیات پژوهش............................................................................... 71

-تاریخچه ای كوتاه از بهزیستی در ایران....................................... 72

-مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و كلی............................. 73

ادبیات پژوهش......................................................................................... 73

تاریخچه ای كوتاه از بهزیستی در ایران................................................. 74

مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و كلی و دستورالعمل اجرایی...... 75

-توصیف نوع و روش تحقیق........................................................... 76

-توصیف جامعه آماری................................................................... 77

-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری.......................................... 78

-روش آماری.................................................................................. 79

توصیف نوع و روش تحقیق.................................................................... 80

توصیف جامعه آماری............................................................................. 81........

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری................................................... 82

روش جمع آوری اطلاعات...................................................................... 83

روش آماری............................................................................................ 84

-مقدمه............................................................................................. 85

-تحلیل مجذور نمرات T/student................................................... 86

-تجزیه و تحلیل آماری داده ها........................................................ 87

مقدمه....................................................................................................... 87

-اثبات فرضیه ها.............................................................................. 87

-نتیجه گیری كلی............................................................................. 88

-محدودیت های تحقیق..................................................................... 89

-پیشنهادات...................................................................................... 89

-اثبات فرضیه ها.............................................................................. 89

-فرضیه............................................................................................ 89

-اثبات فرضیه.................................................................................. 89

-فرضیه............................................................................................ 90

-اثبات فرضیه.................................................................................. 90

-فرضیه............................................................................................ 90

-اثبات فرضیه.................................................................................. 90

-فرضیه............................................................................................ 90

-اثبات فرضیه.................................................................................. 90

نتیجه گیری كلی....................................................................................... 91

توصیف نوع روش تحقیق........................................................................ 91

جامعه آماری........................................................................................... 91

روش آماری............................................................................................ 91........

متغیرهای حاضر در این پروژه.............................................................. 91

محدودیتهای تحقیق.................................................................................. 93

پیشنهادات................................................................................................ 95

ضمائم..................................................................................................... 97

مقیاس خودپنداری راجرز....................................................................... 99

مقیاس عزت نفس رونبرگ.................................................................... 101

منابع و مأخذ......................................................................................... 103

دانلود بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی,

پروپوزال مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی در افراد معتاد و غیر معتاد

پروپوزال مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی در افراد معتاد و غیر معتاد

دانلود پروپوزال مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی در افراد معتاد و غیر معتاد

پروپوزال مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی در افراد معتاد و غیر معتاد 
مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه 
هوش هیجانی در افراد معتاد و غیر معتاد 
پروپوزال مقایسه طرح واره های ناسازگار
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 113 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

پروپوزال مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی در افراد معتاد و غیر معتاد 

عنوان پایان نامه به فارسی: مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه1 و هوش هیجانی2 در افراد معتاد3 و غیر معتاد  

عنوان پایان نامه به انگلیسی: Comparing Early Maladaptive Schemas And Emotional Intelligence In Addict People And Non Addict 

 

کلمات کلیدی: طرح واره های ناسازگاراولیّه،هوش،هیجان ها،معتادان،سوء مصرف مواد،وابستگی 

 

پرسش اصلی پژوهش :

    آیا بین طرحواره های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی در افراد معتاد و غیر معتاد تفاوت وجود دارد ؟

 

 

بیان مسئله:

امروزه اعتیاد یک بیماری زیستی _ روانی ­_ اجتماعی قلمداد می شود و عوامل متعددی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر موثر است. این عوامل در تعامل با یکدیگر منجر به سوء مصرف و سپس وابستگی به مواد می شوند زیرا به صورت درهم تنیده ای در پیدایش اعتیاد مؤثرند. اعتیاد یک ناهنجاری فردیست که جسم ، فکر ، احساسات و عاطفه ، ارزشها ، روابط فردی ، خانوادگی ، اجتماعی ، معنوی و روحانی را در بر می گیرد.

معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم وابسته به مواد مخدر یا دارو شده باشد. به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی جسمانی یا روانی به مواد مخدر شناخته می شود. البته هر معتادی اعتیاد او با اولین مرتبه مصرف شروع می شود. از نظر تربیت شناسی هر نوع موادی که ایجاد وابستگی نماید و پس از مصرف چنان تغییراتی را در فرد بوجود آورد که از نظر اجتماعی قابل قبول و پذیرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان دهد ، آن مواد غیر مجاز و کسی که چنین موادی را مصرف می کند ، معتاد شناخته می شود. بطور کلی اعتیاد نتیجه مصرف موادی است که بواسطه تغییرات بیولوژی و فیزیولوژی حاصله از مصرف مواد مخدر تحمل ایجاد شده موجب بر خوردن تعادل عادی موجود در سیستم عمومی بدن انسان می گردد.

سوء مصرف مواد اختلالی است كه در آن فرد به مصرف آسیب زننده ماده ای دارویی و یا غیر دارویی و یا سمی پرداخته و این مصرف منجر به مشكلات اجتماعی برای او می شود. این مشكل می تواند شامل عدم حضور و احساس مسئولیت در محل كار،مدرسه ، خانواده یا مسائل حقوقی و قانونی برای او شود. سوء مصرف مواد می تواند منجر به وابستگی مواد شود.

وابستگی:میل شدید به مصرف یك ماده و تمایل به ادامه مصرف آن است ، تا جایی كه در بسیاری از موارد وابستگی به مصرف مواد برای فرد ، مهمترین مسئله زندگیش می شود. به طور معمول ، در صورت وابستگی ، اولأ مجبور می شود مقدار ماده مصرفی خود را به تدریج افزایش دهد ، ثانیأ در صورت عدم مصرف و یا كاهش مقدار ماده مصرفی ، فرد دچار علائم ناخوشایندی می شود كه به آن علائم ترك می گویند.

 

بنابرین با توجه به اهمیت شیوع سوء مصرف مواد و آثار جانبی آن ضرورت می طلبد كه علل وعوامل موثر در گرایش به سوء مصرف شناخته شوند تا از این طریق پیشگیری ودرمان مناسبی صورت گیرد.

 اولین متغیری كه در پژوهش حاضر در مورد افراد مبتلا به سوء مصرف  مواد مورد بررسی قرار می گیرد طرحواره های ناسا زگار است طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساختهای شناختی منجربه تشكیل باورهای غیر منطقی میشوند. طرحواره ها دارای مؤلفه های شناختی،عاطفی ورفتاری هستند. هنگامی كه طرحواره های ناسازگار اولیه فعال میشوندسطوحی از هیجان منتشر میشود ومستقیم ویا غیر مستقیم منجر به اشكال مختلفی از آشفتگی های روان شناختی نظیر افسردگی ، اضطراب ، عدم توانایی شغل، سوء مصرف مواد ، تعارضات بین فردی و مانند آن می شود. طرحواره های ناسازگار مستقیماً منجر به اختلال شخصیتی خاص نمی شود اما آسیب پذیری فرد را برای این اختلالات افزایش می دهند.یانگ (1999)بیان می كندكه طرحواره های ناسازگار بیشتر از آنكه نتیجه وقایع تكان دهنده مجزا باشند ، بیشتر احتمالا ًبوسیله ی الگوی مداوم و"تجارب سمی"روزمره با اعضاءخانواده و همتایان ایجاد می شوند كه به نحو فزاینده ای طرحواره ها را تقویت می كنند.

یانگ ریشه ی تحولی طرحواره های ناساز گاراولیه را در تجارب ناگوار دوران كودكی می داند و در واقع به نوعی وجود تجارب ناگوار دوران

كودكی به احتمال بروز اختلال شخصیت در بزرگسالی ربط می دهند. بر طبق نظر یانگ، طرحواره های ناسازگار اولیه به دلیل ارضا نشدن نیاز های اساسی دوران كودكی به وجودمی آمده اند و اعتقاد بر آن است كه انسان ها 5 نیازاساسی دارند كه شامل:             1 – دلبستگی ایمن به دیگران  2 – خود گردانی،كفایت و هویت    3 – آزادی در بیان نیازها وهیجانات سالم  4 – خود انگیختگی وتفریح  5 – محدودیت های واقع بینانه وخویشتنداری می باشد. گاهی اوقات تعامل بین خلق و خوی كودك ومحیط اولیه به جای ارضاءاین نیازها، منجر به ناكامی آنها می شود كه باعث شكل گیری طرحواره های ناساز گاراولیه می شود. (یانگ،1999؛ترجمه  صاحبی وهمكاران، 1386 )

طرحواره های ناساز گاراولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب رسانی هستند كه در ابتدای رشد و تحول در ذهن شكل گرفته اند و در مسیرزندگی تكرار می شوند. طرحواره های ناساز گار اولیه برای بقاء خودشان می جنگند این امر نتیجه تمایل بشر به"هماهنگی شناختی" است.اگر چه فرد می داند طرحواره هامنجر به ناراحتی می شود ولی با این طرحواره احساس راحتی می كند وهمین احساس راحتی فرد را به این نتیجه می رساند كه طرحواره اش درست است .افراد به سمت وقایعی كشیده می شوند كه با طرحواره هایشان هم خوانی دارند وبه همین دلیل تغییر طرحواره سخت است. طرحواره ها نقش عمده ای در تفكر ، احساس ، رفتار و نحوه ی برقراری ارتباط با دیگران بازی می كند. طرحواره هادر اوایل دوران كودكی یا نوجوانی باژنهایی دقیق از محیط پیرامون ایجاد میكند. این طرحواره ها درطول زمان به حركت خود ادامه می دهند و خود را به تجارب بعدی زندگی تحمیل میكنند.(یانگ،2003،ترجمه حمید پور واندوز،1386)

دانلود پروپوزال مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی در افراد معتاد و غیر معتاد


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروپوزال مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی در افراد معتاد و غیر معتاد ,

پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

دانلود پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار
بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه
مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت
ایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

عنوان پایان نامه به انگلیسی:    

     Defenses Mechanism  in            Early Maladaptive Schemas ,Identity Status and   Comparing

 and normal people  abuse   Substance

 

کلمات کلیدی: طرحواره های ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی، پایگاه هویت، سوء مصرف مواد

 

پرسش اصلی پژوهش : آیا بین طرحواره های ناسازگار اولیه، مکانیسم دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی تفاوت وجود دارد؟

 

بیان مسئله:

امروزه دولت ها هزینه گزافی برای مبارزه با سوء مصرف[1] مواد متحمل می گردند چرا که این پدیده به عنوان معضلی فردی و اجتماعی کانون توجه متخصصین در حوزه های مختلف قرار گرفته است. اهمیت ایجاد راهبردهای پیشگیری و درمان موثر بی شک سالهاست که بر همگان روشن شده است. اما علیرغم تلاش های روز افزونی که در راستای پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد صورت می گیرد ما همچنان شاهد انتشار آمارهای فزآینده ای از سوی سازمان بهداشت جهانی و انجمن روانپزشکی آمریکا در زمینه شیوع سوء مصرف مواد و مشکلات وابسته به آن هستیم. (لووینسون[i] و همکاران، 1997).

امروزه اعتیاد یک بیماری زیستی- روانی اجتماعی2 قلمداد می شود و عوامل متعددی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر موثر است.در حال حاضر سوء مصرف مواد به این صورت تعریف میشود : الگوی ناسازگارانه مصرف مواد که ظرف یک دوره 12 ماهه روی می دهد و به اختلال یا پریشانی شدید منجر می شود که با یک مورد زیر یا بیشتر مشخص می شود :

(1) ناتوانی در برآورده کردن تعهدات (2) مصرف مواد در موقعیت هایی که از لحاظ جسمانی خطرناک هستند (3) مشکلات قانونی، یا (4) مشکلات میان فردی. افرادی که مواد را سوء مصرف می کنند، در می یابند که زندگیشان از چند جهت تحت تاثیر قرار گرفته است. آنها تعهدات شغلی خود را نادیده می گیرند و تعهدات آنها در قبال خانه و خانواده تحلیل می رود. ( هالجین و همکاران ، 2003، یحیی سید محمدی ، 1387).

در نظر سنجی به عمل آمده، بالغ بر 85 درصد مردم پس از بیکاری و فقر مقوله اعتیاد و مواد مخدر را به عنوان سومین عامل تهدید کشور مطرح کرده اند. (صرامی حمید 1387) بتابراین با توجه به اهمیت شیوع سوء مصرف مواد و آثار جانبی آ ن ضرورت می طلبد كه علل و عوامل موثر در گرایش به سوء مصرف مواد شناخته شوند نا از این طریق پیشگیری ودرمان مناسبی صورت گیرد.اولین متغیری که در پژوهش حاضردر مورد بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد مورد بررسی قرار می گیرد طرحواره های ناسازگار اولیه3 است به باور یانگ4(1990) طرحواره های ناسازگار اولیه ساختارهای شناختی عمیق شامل باورهایی درباره خود هستند طرح واره ها سازمانهایی از واقعیت هستند كه به صورت نتیجه تجربیات عینی از محیط رشد می یابند. بویژه آنهایی كه از اوایل زندگی به وجود آمده اند تاثیر معنادارتری دارند رشد طرحواره های اغلب به دوران كودكی باز می گردد مطابق نظر یانگ (1999) بعضی از افراد به خاطر تجارب كو[2]دكی منفی طرحواره های ناسازگار اولیه را ایجاد می كنند كه بر شیوه تفكر احساس و رفتار آنها در روابط صمیمانه بعدی و سایر جنبه های زندگیشان تاثیر می[3] گذارند طترحواره هایی كه در سنین اولیه رشد یافته اند اغلب خارج از حوزه آگاهی قرار دارند و زمانی كه محركهای زندگی یك یا چند طرحواره را تحریك می كنند آن وقت فعال می شوند. و اطلاعات شخصی را مطابق با این طرحواره ها به صورت اتوماتیك پردازش می كنند) یانگ معتقد است. كه طرحواره ها به دلیل ارضاء تشرف نیازهای هیجانی اساسی دوران كودكی بوجود می آیند كه این نیازها عبارتند از: دلبستگی ایمن به دیگران، خود گردانی كفایت و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجانهای سالم، خود انگیختگی و تفریح، محدودیت های واقع بینانه و خویشتن داری (یانگ و همكاران، ترجمه حمیدپور و اندرز، 1383). از سوی دیگر با توجه به مراحل رشد روانی اجتماعی در دیدگاه اریكسون1 (1950) می توان چنین استدلال كرد كه حل موفقیت امیز هر یك از مراحل به یك طرحواره سازگار منجر میشود در حالیكه شكست در آن مرحله باعث ایجاد یك طرحواره ناسازگار می گردد.دانلود پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به ,

بررسی تأثیر تدریس مشارکتی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس قرآن

بررسی تأثیر تدریس مشارکتی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس قرآن

دانلود بررسی تأثیر تدریس مشارکتی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس قرآن

بررسی تأثیر تدریس مشارکتی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس قرآن 
تدریس مشارکتی و سخنرانی 
تاثیر تدریس درس قرآن
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس قرآن
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 308 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

بررسی تأثیر تدریس مشارکتی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس قرآن

مقدمه

یكی از نیازهای جدی زندگی در دنیای پرشتاب امروز كه حجم و سرعت تحولات و دگرگونی های آن در تمام قرون و اعصار بشر بی سابقه است، شكل دادن به تحولات و نوآوری های آموزشی و در سطع دبستانی و پیش دبستانی است. چرا كه این امر شاید یكی از مؤثرترین زمینه های است كه ما را قادر می سازد تا فاصله خود را با تحولات و دگرگونی های جهانی كمتر كنیم. در عصر حاضر كه تكنولوژی با سرعت سرسام آموزی پیش می رود، جامعه ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند افرادی هوشمند، خلاق و نوآور است. یكی از وظایف نظام آموزشی، پرورش افرادی است كه دارای اندیشه انتقادی و خلاق هستند و توانایی حل مسئله و گشودن گروهها و معضلات را دارند، نه انباشت اطلاعات و دانش های كه به سرعت منسوخ خواهند شد. بدین ترتیب لازم است كه معلمان برای تدریس روشهای را بكار ببرند كه ممكن است با روشهای كه خود آنها آموزش دیده اند، بسیار متفاوت باشد. یعنی آنها باید دانش آموزان را به صورت فعال و متفكر در فرایند یادگیری دخالت دهند.  معلمان نردبانهایی را در اختیار دانش آموز می گذارند تا به سطوح درك و تفكر صعود كنند ولی این خود دانش آموزان هستند كه باید از این نردبانها بالا بروند. براین اساس، تدریس یعنی درگیر ساختن دانش آموز در امر یادگیری. بعبارت دیگر تدریس یعنی وادار كردن دانش آموز به مشاركت فعال در فرایند ساختن دانش. یك معلم نه تنها نیازمند دانش موضوعی در ضمینه تدریس می باشد بلكه محتاج آن است كه بداند دانش آموزچگونه یاد می گیرد و چگونه می توان آنها را به یادگیرندگانی فعال تبدیل كرد. بنابراین تدریس خود درك نظام مند از یادگیری می باشد و هدف تدریس نه تنها انتقال دانش بلكه تبدیل دانش آموز از یك دریافت كننده ی منفعل دانش دیگران به سازنده فعال دانش خود و دیگران می باشد و این مهم امكان پذیر نیست مگر با مشاركت فعال دانش آموز. در این پژوهش علاوه بر معرفی انواع روش تحقیق به مقایسه میزان تأثیر روش تدریس سنتی (سخنرانی) با یكی از روشهای فعال تدریس، یعنی روش بحث گروهی (مشاركتی) بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی یا ارتباطی دانش آموزان پرداخته می شود. منظور از شیوه سنتی شیوه سخنرانی است كه شیوه ای استاد محور است و دانش آموزان در كلاس، شنونده محض صحبتهای استاد هستند و درگیری و مشاركت بسیار اندكی در امر تدریس دارند و شیوه مشاركتی شیوه بحث و گفتگوی گروهی دانش آموزان كه در آن دانش آموزان با بحث ها و گفتگو باهم به كسب اطلاعات می پردازند و در آن دانش آموزان بخشی از تدریس  محسوب
می شوند و در امر یادگیری خود سهیم هستند. امید است نتایج این پژوهش نقطه شروع مناسبی برای تغییر رویكرد آموزشی از «استاد محوری» به «دانش آموز محوری» و از «یاددهی استاد» به «یادگیری دانش آموز» در موسسات آموزشی ایران باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

اهداف پژوهش... 7

سوالات پژوهش... 7

8............................ فرضیه های پژوهش

کلیات تحقیق.. 9

فصل دوم. 13

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 13

تقسیم بندی روش تدریس... 14

شیوه مشارکتی.. 20

شرایط لازم برای روش مشارکت گروهی.. 23

مشاهده گران بحث گروهی. 24

انواع گفتگو و مشارکت ها 26

انواع روش های یادگیری مشارکتی.. 26

ویژگی های کلاس مشارکتی.. 28

چالش کلاس های مشارکتی.. 28

مزایای روش مباحثه ای.. 30

راهبردهای افزایش مشارکت... 30

فعالیت های پیشنهادی.. 33

پیشنهادهای عملی جهت بکار بستن یافته ها 34

روش های نوین تدریس درس عربی.. 36

روشهای ایجاد علاقه به زبان عربی.. 38

پیشینه نظری پژوهش... 39

نظریه های تدریس (شناخت نظریه ها ی انواع در تدریس) 42

پیشینه عملی.. 49

فصل سوم. 53

جمع آوری داده ها 53

جامعه آماری.. 54

نمونه آماری.. 54

روش نمونه گیری.. 54

ابزار اندازه گیری.. 54

پرسشنامه. 55

فصل چهارم. 56

تجزیه و تحلیل داده ها 56

فصل پنجم. 85

بحث و نتیجه گیری.. 85

نتیجه گیری.. 86

خلاصه ای از تحقیق و نتیجه گیری.. 87

منابع و ماخذ. 90

ضمائم. 91

پرسشنامه. 92

دانلود بررسی تأثیر تدریس مشارکتی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس قرآن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی تأثیر تدریس مشارکتی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس قرآن ,

پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت

پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت

دانلود پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت

پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 389 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت

 

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذكر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذكر شود.

 

The effect of ownership structure on the performance of listed companies in Tehran Stock Exchange for the Separation of Technology

 

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

 

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

 

برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شركت ها با این گونه تضاد ها توسط ( تئوری نمایندگی ) اقتصاد دانان مطرح شده است.این موارد به طور كلی، تحت عنوان در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنسن و مك لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند(جنسن  1976).

موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، " مساله نمایندگی"  می­باشد چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه­های نمایندگی می­شود. مالكیت پراكنده (غیرمتمركز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شركتها می­شود كه توانایی و انگیزه­های سهامداران برای كنترل كردن مدیریت ضعیف خواهد شد. سهامداران به طور قانونی شركت را در مالكیت خود دارند ولی آنها هیچ انگیزه­ای برای مالكیت یا كنترل شركت ندارند زیرا سهم آنها اندك است. اگر كار كنترلی یكی از سهامداران باعث عملكرد بهتر شركت شود، آنگاه سایر سهامداران به امید اینكه دیگر سهامداران كار كنترلی خود را به خوبی انجام می­دهند، خود را درگیر كار كنترلی نخواهند كرد. علاوه بر این سهامداران معمولا در شركتهای مختلفی سرمایه­گذاری می­كنند تا ریسك را از طریق تنوع بخشیدن كاهش دهند. آنها در واقع به امید سودهای آتی سهامشان سرمایه­گذاری می­كنند نه به امید آینده بهتر شركت. بنابراین مالكیت غیر متمركز (پراكنده) انگیزه­ها را برای كنترل مدیران تضعیف می­كند. بعلاوه سهامداران پراكنده توانایی اینكه مدیریت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح ندارند.در مقابل، مالكیت متمركز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می­كند كه كار مدیریت را كنترل كنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزایش می­یابد، به موازات آن انگیزه­های آنها برای بهبود عملكرد شركت و كنترل مدیریت بیشتر می­شود. علاوه بر آن، انجام عملیات موزون و هماهنگ توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراكنده است(مهدوی ،1384).

نافع كاملا آشكاری از مالكیت متمركز وجود دارد ولی بحث­هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است :اول اینكه سهامداران عمده به طور معمول ریسك­گریز هستند. مالكیت پراكنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می­شود و ایجاد تنوع به منظور ریسك­پذیری كمتر را برای سرمایه­گذاران فراهم می­كند. در مقابل با وجود ریسك گریزی زیاد، وقتی كه شركت بزرگتر و بزرگتر می­شود، تمركز مالكیت ریسك زیادی را به سهامداران عمده تحمیل می­كند كه سبب بروز مشكلات بالقوه سرمایه­گذاری می­شود.دوم اینكه وقتی كنترل بیش از حد توسط مالكیت متمركز صورت می­گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و كاركنان) را از سرمایه­گذاری­های پرهزینه دلسرد می­كند.(البته ادعای مغایر با نظریه بالا می­تواند بدین صورت باشد كه : شركتهایی كه دارای سهامداران عمده می­باشند، تمایل بیشتری دارند كه از سرمایه­گذاری­های تخصصی و پرهزینه حمایت كنند. سهامداران عمده چون دسترسی به اطلاعات دارند، لذا صبورانه­تر سرمایه­گذاری می­كنند چون آنها دیدگاه بلند مدت­تر دارند. این امر مدیریت را تشویق می­كند تا در طرح­های بلند مدت سرمایه­گذاری كنند). لذا اثر تمركز مالكیت بر تصمیم­های سرمایه­گذاری دو تئوری نامعلوم است.سوم اینكه مالكیت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینكه : تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه­های لازم را به منظور استفاده از موقعیت كنترلی خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء بدست آورند.علاوه بر بحث تمركز مالكیت ، ماهیت مالكان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می­باشد. كنترل­ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت ، دانش و تجربه كافی در زمینه­های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند كه عموما شركتهای سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت كنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند(حسینی،1387).

 

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد):

 

در روابط نمایندگی، هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند . در این صورت، سؤال مطرح این است كه : آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركت ها بر عملكرد آنها تأثیر د ارد؟ یعنی، اگر مالكان شركت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانك ها و شركت های دیگر تشكیل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كدامیك از این تركیب های متفاوت مالكیت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملكرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به تركیب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد .بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالكیت و عملكرد شركت برای ارزی ابی بهتر و دقیقتر استفاده كنندگان از عملكرد مدیران ضروری به نظر میرسد.

امروزه واژه راهبری (حاكمیت) شركتی یك مفهوم مورد توجه و در حال تكوین در دنیای كسب و كار است. راهبری شركتی شالوده روابط شركت با گروه­های ذینفع است. راهبری شركتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شركت و در سطح كلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد (بدری ، 1387). استقرار مناسب ساز و كارهای راهبری شركتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش كارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه­گذاران می­شود (حسینی و خرازی ، 1387).

ساختار مالكیت از موضوعات اساسی در بحث راهبری شركتی می­باشد. تحقیقات قبلی نشان داده كه داشتن ساختار مالكیت مناسب با توجه به شرایط محیطی كشورهای مختلف فرق می­كند و الگوی یكسانی در كلیه كشورها حاكم نیست. بررسی نتایج خصوصی­سازی در كشورهای بلوك شرق نشان می­دهد كه عدم تمركز مالكیت به كاهش كارایی شركت­های خصوصی­سازی شده انجامیده است.

 


 Jensen

  Agency  Problem


 

دانلود پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت ,

بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی

بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی

دانلود بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی

بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی

بیان مسئله

 تامین اجتماعی[1] حمایتی است كه جامعه در برابر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی ناشی از قطع یا كاهش شدید در آمد بر اثر بیكاری، بیماری، بارداری، از كارافتادگی سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینه درمان و نگهداری خانواده ( عائله مندی ) به اعضای خود ارایه می كند. دو راهبرد اصلی و رایج تامین اجتماعی در جهان؛ بیمه های اجتماعی و حمایت های اجتماعی است. درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم دو شیوه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی است. درمان مستقیم شیوه ای از درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی است كه در آن بیمه شده ای كه دارای دفترچه درمانی معتبر است به یكی از بیمارستانها و یا مراكز بهداشتی - درمانی متعلق به این سازمان مراجعه و خدمات درمانی و پزشكی مورد نیاز را به صورت رایگان دریافت می كند.درمان غیرمستقیم نیز شیوه ای است كه در آن بیمه شده تأمین اجتماعی از خدمات درمانی بیمارستان ها و مراكز درمانی طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در بخش دولتی و خصوصی استفاده می كند. اگر بیمه شده به مراكز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی مراجعه كند، تنها فرانشیز هزینه های درمانی را می پردازد. اما در مراجعه به مراكز غیرطرف قرارداد، باید كل هزینه های درمانی را خود پرداخت كند و دفاتر اسناد پزشكی تأمین اجتماعی، طبق تعرفه های مصوب هیأت وزیران درخصوص خدمات پزشكی، بخشی از هزینه های درمانی چنین بیمه شده ای را به او بازپرداخت می كنند(سالاری،1375).

فهرست مطالب

 

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

پیشینه تحقیق. 13

اهداف تحقیق. 20

سؤالات و فرضیه‏های تحقیق. 20

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 21

روش شناسی تحقیق. 22

جامعه آماری.. 22

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 23

منابع مورد استفاده (به ترتیب حروف الفبا): 24

 

 


 

 


 

دانلود بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان
رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی
سبک دلبستگی در بین دانشجویان 
رابطه بین دانشجویان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 807 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان

چکیده

پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان است.نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 90 نفر از دانشجویان که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند نتایج در بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان بدست آمد کیفیت زندگی و سبک دلبستگی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.یعنی با بالارفتن نمرات کیفیت زندگی نمرات سبک دلبستگی افزایش میابد .در بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی ایمن در بین دانشجویان بدست آمد بین کیفیت زندگی و سبک دلبستگی ایمن رابطه معناداری وجود دارد . نمره بتای آزمون نشان میدهد بین کیفیت زندگی و سبک دلبستگی ایمن دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.در بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی دوسوگرا در بین دانشجویان بدست آمد بین کیفیت زندگی و سبک دلبستگی دوسوگرا دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.یعنی با بالارفتن نمرات کیفیت زندگی نمرات سبک دلبستگی دوسوگرا افزایش میابد .

 
فهرست مطالب

فصل اول(کلیات پژوهش

مقدمه. 1

بیان مسأله. 2

ضرورت اهمیت تحقیق. 4

اهداف پژوهش: 5

هدف کلی : 5

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان. 5

اهداف جزئی.. 5

فرضیه های پژوهش: 6

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش... 6

سبک دلبستکی.. 6

کیفیت زندگی.. 7

فصل دوم :

پیشینه پژوهش

کیفیت زندگی.. 10

تاریخچه و پیدایش مفهوم کیفیت زندگی.. 10

تعریف کیفیت زندگی.. 12

سنجش کیفیت زندگی.. 15

کیفیت زندگی وابسته به سلامت.. 16

درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و تغییر طررحواره ها 19

سبک دلبستگی.. 20

تعریف دلبستگی.. 22

انواع سبک های دلبستگی در بزرگسالان. 25

نگرش ها و باور های مربوط به دلبستگی.. 26

مفروضه‌های اساسی نظریه دلبستگی.. 27

ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر. 29

نظریه روان تحلیل گری.. 29

نظریه رفتار گرایی.. 31

دیدگاه كردار شناسی.. 32

پژوهش‌های هارلو. 34

دلبستگی و آسیب شناسی روانی.. 35

نظریه درمانی دلبستگی.. 35

نتایج پژوهش کیفیت زندگی و سبک دلبستگی.. 37

فصل سوم :

روش پژوهش

روش پژوهش... 46

جامعه آماری.. 46

نمونه های آماری و روش نمونه گیری.. 46

روش جمع آوری اطلاعات.. 47

ابزار های پژوهش... 47

پرسشنامه دلبستگی كولینز و رید RAAS (1990) 47

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 49

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

الف)یافته جمعیت شناختی.. 51

ب)یافته های توصیفی.. 54

یافته های مربوط به فرضیه ها 56

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 61

محدودیت های پژوهش... 63

پیشنهادات.. 64

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری

پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری

پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری
بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان
سبک مدیریتی یا رهبری
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 245 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116

پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری

چکیده

مدیریت،مجموعه فرایندهایی است که از طریق آنها منابع انسانی و عادی مناسب و مورد لزوم فراهم می شود و از طریق نفوذ بر رفتار افراد در جهت تحقق اهداف سازمان اثربخش می گردد. پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه سبک مدیریت با مشارکت کارکنان سازمانهای دولتی میباشد که جامعه آماری را مدیران از جمله مدیران ارشد،میانی و سرپرستان  و روسای ادارت و کارشناسان مسئول و کارشناسان  می باشد. در این پژوهش نمونه 21 نفر از این افراد میباشد .در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون و تی برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داده است که سبک رهبری در مشارکت کارکنان کارکنان تاثیر ندارد و با بالا رفتن نمرات سبک رهبری نمرات مشارکت کارکنان بالا رفته است و مشارکت کارکنان بالاتر گزارش شده است یعنی سبک رهبری رابطه مدار مشارکت کارکنان بالاتری را در بر دارد .

 

 فهرست مطالب

 

مقدمه. 10

بیان مسئله. 13

بیان فرضیه. 15

ضرورت واهمیت تحقیق. 16

تعاریف عملیاتی.. 19

رهبری.. 23

تئوری اسنادی رهبری.. 25

تئوری رهبری فره مند. 26

الگوی فیدلر. 27

سازش شغلی: 36

انگیزش کارکنان. 37

نظریه های انگیزش... 38

نظریه های محتوایی: 39

ب-نظریه های فرآیندی.. 46

1-نظریه برابری.. 46

2-نظریه انتظار. 47

3-تئوری اسناد 48

مشارکت کارکنان. 51

2- معانی مشاركت.. 53

الف)‌ درگیری ذهنی و عاطفی.. 54

ب) یاری دادن. 55

ج) پذیرش مسئولیت.. 55

3- روشهای ابتدایی برای مشاركت دادن افراد 56

3-1- تقسیم اطلاعات.. 56

3-2- بازخورد بررسی.. 57

3-3- سیستم های پیشنهاد 57

3-4- روش گروهی اسمی.. 58

7- پیامدهای مثبت مدیریت مشاركتی.. 59

5- راه بندهای مشاركت.. 62

5-1- راه بندهای فرهنگی.. 62

5-2- راه بندهای سازمانی.. 63

6- گامهایی در جهت دستیابی به برتری.. 63

6-1- مدیر همانند آموزگار. 64

6-2- مدیر همانند سازنده تیم. 67

6-3- مدیر به عنوان شریك... 69

6-4- مدیر چگونه می تواند با دیگر كاركنان مشاركت داشته باشد. 70

6-5- استفاده از تغییرات.. 71

7- رهنمودهایی برای به كارگیری مدیریت مشاركتی.. 73

روش تحقیق. 76

قلمرو تحقیق: 77

نمونه و جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 77

جامعه آماری.. 77

نمونه آماری.. 78

روش یا روشهای نمونه گیری.. 78

ابزار جمع آوری اطلاعات.. 79

روایی  وپایایی.. 79

تجزیه و تحلیل داده ها 80

آمار توصیفی.. 82

آمار استنباطی.. 101

0بررسی پایایی پرسشنامه. 103

بحث و نتیجه گیری.. 109

پیشنهادات کاربردی.. 111

پیشنهادات پژوهشی.. 111

محدودیت ها 112

فهرست منابع. 114

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری ,